ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст)

26.11.2014 - (COM(2014)0318 – C8‑0016/2014 – 2014/0164(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Анджей Дуда
(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)


Процедура : 2014/0164(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0032/2014
Внесени текстове :
A8-0032/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст)

(COM(2014)0318 – C8‑0016/2014 – 2014/0164(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0318),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0016/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове[1],

–       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0032/2014),

A.     като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.      приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 септември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки

COM(2014) 318 окончателен от 28.5.2014 г. – 2014/0164(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 10 юли 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание[1], след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Регламент (ЕО) № 452/2003 на Съвета от 6 март 2003 година относно мерките, които Общността може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки, Консултативната работна група заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                                Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

  • [1]               Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Мерки във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.5.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

20.10.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Дата на приемане

11.11.2014

 

 

 

Дата на внасяне

14.11.2014