Ziņojums - A8-0032/2014Ziņojums
A8-0032/2014

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija)

14.11.2014 - (COM(2014)0318 – C8‑0016/2014 – 2014/0164(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Andrzej Duda
(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)


Procedūra : 2014/0164(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0032/2014
Iesniegtie teksti :
A8-0032/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0318 – C8‑0016/2014 – 2014/0164(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0318),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0016/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[1],

–       ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0032/2014),

A.     tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2014. gada 17. septembrī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi

COM(2014)0318 final, 28.5.2014 – 2014/0164(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2014. gada 10. jūlijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē, izskatot minēto priekšlikumu[1] Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru kodificē Padomes 2003. gada 6. marta regulu (EK) 452/2003 par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot būtību.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

juriskonsults                           juriskonsults                           ģenerāldirektors

  • [1]  Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma angļu valodas versiju, kas ir apspriežamā teksta oriģinālā versija.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasākumi, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija)

Atsauces

COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.5.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

20.10.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.11.2014

 

 

 

Iesniegšanas datums

14.11.2014