SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (tekst jednolity)

14.11.2014 - (COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Andrzej Duda
(Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)


Procedura : 2014/0164(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0032/2014
Teksty złożone :
A8-0032/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (tekst jednolity)

(COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0318),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję Parlamentowi (C8–0016/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[1],

–       uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0032/2014),

A.     mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.      przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 17 września 2014 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA                     PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych

COM(2014)0318 final z dnia 28.5.2014 r. – 2014/0164(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a w szczególności jego punkt 4, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 10 lipca 2014 r. w celu zbadania ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Podczas wspomnianego posiedzenia[1], w wyniku zbadania wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającego rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie środków, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego                Wydziału Prawnego

  • [1]               Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją oryginalną omawianego tekstu.

PROCEDURA

Tytuł

Środki, które Unia może podjąć w stosunku do połączonego oddziaływania środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)

Data przedstawienia w PE

28.5.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

20.10.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Data przyjęcia

11.11.2014

 

 

 

Data złożenia

14.11.2014