Postup : 2014/0164(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0032/2014

Predkladané texty :

A8-0032/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0017

SPRÁVA     ***I
PDF 469kWORD 66k
14.11.2014
PE 541.341v02-00 A8-0032/2014

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (kodifikované znenie)

COM(2014)0318 – C7-0016/2014 – 2014/0164(COD)

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Andrzej Duda

(Kodifikácia – článok 103 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (kodifikované znenie)

(COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2014)0318),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0016/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(1),

–       so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0032/2014),

A.     keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty,

1.      prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 17. septembra 2014

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT,

                                                              RADU,

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami

COM(2014)318 final z 28. 5. 2014 – 2014/0164(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 10. júla 2014 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní návrhu(1) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na kodifikáciu nariadenia Rady (ES) č. 452/2003 zo 6. marca 2003 o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

právny poradca                                 právny poradca                                 generálny riaditeľ

(1)

             Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.


POSTUP

Názov

Opatrenia vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (kodifikácia)

Referenčné čísla

COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)

Dátum predloženia v EP

28.5.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

20.10.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Dátum prijatia

11.11.2014

 

 

 

Dátum predloženia

14.11.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia