POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih lahko sprejme Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi (kodificirano besedilo)

14.11.2014 - (COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Andrzej Duda
(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)


Postopek : 2014/0164(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0032/2014
Predložena besedila :
A8-0032/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih lahko sprejme Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0318),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0016/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[1],

–       ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0032/2014),

A.     ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.      kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 17. september 2014

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih lahko sprejme Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi

COM(2014) 318 z dne 28. 5. 2014 – 2014/0164(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti s točko 4, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 10. julija 2014, da bi proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je po proučitvi[1] predloga uredbe Evropskega parlamenta Sveta o kodifikaciji Uredbe Sveta (ES) št. 452/2003 z dne 6. marca 2003 o ukrepih, ki jih lahko sprejme Skupnost v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi soglasno sklenila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                    pravni svetovalec                    generalni direktor

  • [1]               Posvetovalna skupina je delala na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirni jezik obravnavanega besedila.

POSTOPEK

Naslov

Ukrepi v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi (Kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)

Datum predložitve EP

28.5.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

20.10.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Datum sprejetja

11.11.2014

 

 

 

Datum predložitve

14.11.2014