Procedure : 2014/0167(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0035/2014

Ingediende teksten :

A8-0035/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/02/2015 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0019

VERSLAG     ***I
PDF 311kWORD 60k
14.11.2014
PE 541.339v02-00 A8-0035/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (gecodificeerde tekst)

(COM(2014)0322 – C8‑0013/2014 – 2014/0167(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Andrzej Duda

(Codificatie – Artikel 103 van het Reglement)

PR_COD_Codification

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (gecodificeerde tekst)

(COM(2014)0322 – C8‑0013/2014 – 2014/0167(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0322),

–       gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0013/2014),

–       gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–       gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0035/2014),

A.     overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.      stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 18 september 2014

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (gecodificeerde tekst)

COM(2014) 322 def van 28.5.2014 – 2014/0167(COD)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, en met name punt 4 daarvan, is de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 10 juli 2014 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens deze bijeenkomst(1) is het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot codificering van Verordening (EG) nr. 1061/2009 van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer behandeld en is de adviesgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het voorstel een loutere codificatie van bestaande teksten behelst, zonder enige inhoudelijke wijziging.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur                    Juridisch adviseur                    Directeur-generaal

(1)

              De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


PROCEDURE

Titel

Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (codificatie)

Document- en procedurenummers

COM(2014)0322 – C8-0013/2014 – 2014/0167(COD)

Datum indiening bij EP

28.5.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

15.9.2014

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

11.11.2014

 

 

 

Datum indiening

14.11.2014

Juridische mededeling - Privacybeleid