SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy (kodifikované znenie)

14.11.2014 - (COM(2014)0322 – C8-0013/2014 – 2014/0167(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Andrzej Duda
(Kodifikácia – článok 103 rokovacieho poriadku)


Postup : 2014/0167(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0035/2014
Predkladané texty :
A8-0035/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy (kodifikované znenie)

(COM(2014)0322 – C8-0013/2014 – 2014/0167(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0322),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0013/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov[1],

–       so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0035/2014),

A.     keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.      prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 18. septembra 2014

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy

COM(2014)0322 final z 28.5.2014 – 2014/0167(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom stretnutí 10. júla 2014 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní[1] návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na kodifikáciu nariadenia Rady (ES) č. 1061/2009 z 19. októbra 2009 o zavedení spoločných pravidiel na vývozy konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby                         vedúci právnej služby                         generálny riaditeľ

  • [1]               Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.

POSTUP

Názov

Spoločné pravidlá na vývozy (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

COM(2014)0322 – C8-0013/2014 – 2014/0167(COD)

Dátum predloženia v EP

28.5.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.9.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Dátum prijatia

11.11.2014

 

 

 

Dátum predloženia

14.11.2014