DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území

18.11.2014 - 10972/2014 – C8‑0145/2014 – 2010/0208(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Frédérique Ries


Postup : 2010/0208(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0038/2014
Předložené texty :
A8-0038/2014
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO)

na svém území

(10972/2014 – C8‑0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. prosince 2010[1],

–       s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. ledna 2011[2],

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[3] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2010)0375),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 69 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0038/2014),

1.      přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Postoj Rady

Právní východisko 1

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

Pozměňovací návrh   2

Postoj Rady

Bod odůvodnění 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(2) Před tím, než jsou GMO určené k pěstování povoleny za účelem uvedení na trh Unie, mají na základě tohoto právního rámce projít individuálním hodnocením rizika v souladu s přílohou II směrnice 2001/18/ES. Cílem tohoto postupu povolování je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele při současném zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Na celém území Unie je třeba dosáhnout a zachovat jednotnou vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí.

(2) Před tím, než jsou GMO určené k pěstování povoleny za účelem uvedení na trh Unie, mají na základě tohoto právního rámce projít individuálním hodnocením rizika v souladu s přílohou II směrnice 2001/18/ES, přičemž se zohlední přímé a nepřímé, okamžité a opožděné účinky a kumulativní dlouhodobé účinky GMO na lidské zdraví a životní prostředí. Uvedené hodnocení rizika poskytuje vědecká doporučení s cílem zajistit informace pro postup rozhodování a je následováno rozhodnutím o řízení rizik, které rovněž zohledňuje další legitimní faktory významné pro danou otázku. Cílem tohoto postupu povolování je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele při současném zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Na celém území Unie je třeba dosáhnout a zachovat jednotnou vysokou úroveň ochrany zdraví, životního prostředí a spotřebitelů. V rámci této směrnice a jejího následného provádění by měla být vždy zohledněna zásada předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh   3

Postoj Rady

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(2a) Jak již bylo vyjádřeno v závěrech Rady ze dne 4. prosince 2008 (dále jen „závěry Rady z roku 2008“), je třeba zlepšit provádění hodnocení rizik, které je stanoveno v příloze II směrnice 2001/18/ES, zejména pokud jde o dlouhodobé vlivy geneticky modifikovaných plodin na životní prostředí a jejich možné účinky na necílové organismy, charakteristiky přijímajícího prostředí a zeměpisných oblastí, v nichž mohou být geneticky modifikované plodiny pěstovány, možné důsledky pro životní prostředí vyvolané změnami v používání herbicidů v souvislosti s geneticky modifikovanými plodinami, které jsou vůči herbicidům odolné, přímé a nepřímé dlouhodobé vlivy a otázky, které dosud nejsou z vědeckého hlediska vyjasněny. Vzhledem k výše uvedeným důvodům by měla Komise zejména zajistit, aby bylo prováděcí nařízení týkající se hodnocení rizika GMO pro životní prostředí přijato nejpozději do jednoho roku od vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   4

Postoj Rady

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(2b) Je nezbytné přihlédnout k politickým souvislostem, zejména k politickému závazku, který v červenci 2014 vyjádřil nově zvolený předseda Evropské komise, podle něhož by se mělo urychleně přistoupit k přezkumu postupu rozhodování, jenž se použije v případě geneticky modifikovaných organismů, aby měla stanoviska demokraticky zvolených vlád přinejmenším stejnou váhu jako názory vědecké obce. GMO by neměly být povolovány proti vůli většiny demokraticky zvolených vlád a poslanců Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh   5

Postoj Rady

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(2c) Je třeba zajistit, aby byly v této oblasti provedeny nestranné a nezávislé studie, a to posílením investic do výzkumu s cílem zlepšit vědecké poznání těchto geneticky modifikovaných produktů a důsledků jejich používání. Výsledky těchto studií by měly být zveřejněny a měla by být podpořena diskuse o této otázce.

Pozměňovací návrh   6

Postoj Rady

Bod odůvodnění 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování GMO je otázka, která je na úrovni členských států řešena důkladněji. Otázky týkající se uvádění GMO na trh a jejich dovozu by v zájmu zachování vnitřního trhu měly být i nadále upravovány na úrovni Unie. Pěstování však může v určitých případech vyžadovat větší flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která má významný celostátní, regionální a místní rozměr vzhledem ke spojení s využíváním půdy, místními zemědělskými strukturami a ochranou nebo zachováním přírodních stanovišť, ekosystémů a krajiny. Tato flexibilita by neměla nepříznivě ovlivňovat společný postup povolování, zejména proces hodnocení.

(5) Ze zkušeností vyplývá, že pěstování GMO je otázka, která je na úrovni členských států řešena důkladněji. Otázky týkající se uvádění GMO na trh a jejich dovozu by v zájmu zachování vnitřního trhu měly být i nadále upravovány na úrovni Unie. Pěstování však může v určitých případech vyžadovat větší flexibilitu, neboť se jedná o otázku, která má významný celostátní, regionální a místní rozměr vzhledem ke spojení s využíváním půdy, místními zemědělskými strukturami a ochranou nebo zachováním přírodních stanovišť, ekosystémů, krajiny a přirozených genotypů rostlin. Kromě toho by harmonizované hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí nemuselo postihovat veškeré možné dopady pěstování GMO v různých regionech a místních ekosystémech. V souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou členské státy oprávněny přijímat právně závazné předpisy, kterými omezují či zakazují pěstování některých GMO nebo skupin GMO definovaných na základě určité plodiny nebo znaku či pěstování všech GMO na svém území poté, co tyto GMO byly povoleny za účelem uvedení na trh Unie. Tato flexibilita by však neměla nepříznivě ovlivňovat společný postup povolování, který provádí především Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a zejména proces hodnocení.

Pozměňovací návrh   7

Postoj Rady

Bod odůvodnění 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(6) Některé členské státy se za účelem omezení nebo zákazu pěstování GMO uchýlily k ochranné doložce podle článku 23 směrnice 2001/18/ES a k mimořádným opatřením podle článku 34 nařízení (ES) č. 1829/2003, a to na základě nových nebo doplňujících informací, které byly v jednotlivých případech zjištěny po dni vydání souhlasu a mají vliv na hodnocení rizika pro životní prostředí, nebo na základě přehodnocení stávajících informací. Jiné členské státy využívají oznamovací postup podle čl. 114 odst. 5 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), který vyžaduje předložení nových vědeckých poznatků k ochraně životního prostředí nebo pracovního prostředí. Dále se ukázalo, že rozhodovací proces je v případě pěstování GMO obzvláště obtížný vzhledem k tomu, že jednotlivé státy vyjadřují znepokojení, která nesouvisejí pouze s otázkami spojenými s bezpečností GMO pro zdraví nebo životního prostředí.

(6) Některé členské státy se za účelem omezení nebo zákazu pěstování GMO v minulosti uchylovaly k ochranné doložce podle článku 23 směrnice 2001/18/ES a k mimořádným opatřením podle článku 34 nařízení (ES) č. 1829/2003, a to na základě nových nebo doplňujících informací, které byly v jednotlivých případech zjištěny po dni vydání souhlasu a mají vliv na hodnocení rizika pro životní prostředí, nebo na základě přehodnocení stávajících informací. Jiné členské státy využívají oznamovací postup podle čl. 114 odst. 5 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), který vyžaduje předložení nových vědeckých poznatků k ochraně životního prostředí nebo pracovního prostředí.

Pozměňovací návrh   8

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(7) Členské státy jsou proto v souladu s čl. 2 odst. 2 Smlouvy o fungování EU oprávněny během postupu povolování nebo později rozhodnout o omezení nebo zákazu pěstování GMO na svém území s tím, že na základě tohoto rozhodnutí dojde k vyloučení pěstování konkrétního GMO na celém území tohoto členského státu nebo na jeho části. V této souvislosti se jeví vhodné udělit členským státům v souladu se zásadou subsidiarity větší flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí na svém území pěstovat geneticky modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v rámci systému Unie pro povolování GMO, a to v průběhu postupu povolování nebo později, a nezávisle na opatřeních, která členské státy mohou přijmout při uplatňování směrnice 2001/18/ES k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v jiných produktech. Poskytnutí této možnosti členským státům by mělo usnadnit rozhodovací proces v oblasti GMO. Současně by měla být zachována možnost volby spotřebitelů, zemědělců a provozovatelů podniků a zároveň zajištěna jasnější situace pro příslušné zúčastněné strany, pokud jde o pěstování GMO v Unii. Tato směrnice by proto měla napomoci k hladkému fungování vnitřního trhu.

(7) V této souvislosti se jeví vhodné udělit členským státům v souladu se zásadou subsidiarity větší flexibilitu při rozhodování o tom, zda chtějí na svém území pěstovat geneticky modifikované plodiny, či nikoli, aniž by to ovlivnilo hodnocení rizik prováděné v rámci systému Unie pro povolování GMO, a to v průběhu postupu povolování nebo později, a nezávisle na opatřeních, která členské státy mohou přijmout při uplatňování směrnice 2001/18/ES k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v jiných produktech na svém území či v pohraničních oblastech sousedních členských států.

Pozměňovací návrh   9

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(7a) Aby se zajistilo, že pěstování GMO nepovede k nezáměrné přítomnosti GMO v jiných produktech, je nezbytné přijmout účinná opatření pro koexistenci. Členské státy by tudíž měly mít podle směrnice 2001/18/ES povinnost přijmout pravidla, jež se uplatní na jejich území, aby se předešlo této nezáměrné přítomnosti. Zvláštní pozornost by měla být věnována zejména předcházení jakékoli možné přeshraniční kontaminaci z členského státu či regionu, v němž bylo takové pěstování povoleno, na území členského státu či regionu, v němž je takové pěstování zakázáno (např. zavedením vhodných nárazníkový zón). Za účelem soudržného uplatňování těchto pravidel by se členské státy měly řídit pokyny, které poskytla Komise ve svém doporučení ze dne 13. července 20101a. K zabezpečení účinného fungování opatření pro koexistenci v pohraničních oblastech členských států by Komise měla vypracovat příslušné pokyny a členské státy by měly spolupracovat se sousedními členskými státy, aby zajistily náležité sdílení informací.

 

____________________

 

1a Doporučení Komise ze dne 13. července 2010 o pokynech pro vytváření vnitrostátních opatření pro koexistenci k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v konvenčních a ekologických plodinách (Úř. věst. C 200, 22.7.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh   10

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(7b) Většina členských států nemá zavedena opatření na ochranu tradičního a ekologického zemědělství před kontaminací GMO, a pokud taková opatření existují, nebývají dostatečně účinná pro ochranu zemědělců před kontaminací. Členské státy, které nezakazují pěstování geneticky modifikovaných plodin, by měly mít povinnost přijmout opatření na ochranu tradičního a ekologického zemědělství před kontaminací a navrhnout režimy odpovědnosti, které zajistí, že hospodářskou zátěž kontaminace ponesou pěstitelé GMO, nikoli tradiční a ekologičtí zemědělci.

Pozměňovací návrh   11

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(7c) Kromě toho by členské státy měly ve vzájemné spolupráci vytvořit vhodné „nárazníkové zóny“ mezi oblastmi, kde se GMO nepěstují, a oblastmi, kde se pěstují, a zabránit tak nezamýšleným důsledkům přeshraniční kontaminace.

Pozměňovací návrh   12

Postoj Rady

Bod odůvodnění 7 d (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(7d) Zaručení flexibility pro členské státy by mělo usnadnit proces rozhodování o GMO, avšak nemělo by nijak ovlivnit jejich postoj při rozhodování o povolení GMO. Současně by měla být zachována možnost volby spotřebitelů, zemědělců a provozovatelů podniků a zároveň zajištěna jasnější situace pro příslušné zúčastněné strany, pokud jde o pěstování GMO v Unii. Tato směrnice je tudíž slučitelná s hladkým fungováním vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   13

Postoj Rady

Bod odůvodnění 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(8) V průběhu postupu povolování konkrétního GMO by měl mít členský stát možnost požádat Komisi o předložení požadavku oznamovateli nebo žadateli, aby upravil zeměpisnou působnost svého oznámení nebo žádosti předkládaných v souladu s částí C směrnice 2001/18/ES nebo v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování byly vyloučeny části nebo celé území daného členského státu. Komise by měla tento postup usnadnit tím, že požadavek členského státu předloží oznamovateli nebo žadateli bez prodlení a oznamovatel nebo žadatel by měl na tuto žádost ve stanovené lhůtě odpovědět.

(8) V průběhu postupu povolování konkrétního GMO by měl mít členský stát možnost požádat Komisi nebo případně příslušný orgán odpovědný za vydání písemného souhlasu podle této směrnice, aby upravily zeměpisnou působnost písemného souhlasu či povolení vydaného v souladu s částí C směrnice 2001/18/ES nebo v souladu s články 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003 tak, aby z pěstování byly vyloučeny části nebo celé území daného členského státu. Je-li taková žádost předložena, měla by podle ní Komise či případně příslušný orgán upravit zeměpisnou působnost písemného souhlasu či povolení.

 

Pozměňovací návrh   14

Postoj Rady

Bod odůvodnění 9

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(9) Zeměpisná působnost oznámení nebo žádosti by měla být odpovídajícím způsobem Komisí upravena, pokud oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo mlčky vyjádřil svůj souhlas s požadavkem členského státu ve stanovené lhůtě poté, co byli Komisí informováni o uvedeném požadavku. Pokud oznamovatel nebo žadatel s tímto požadavkem nesouhlasí, měl by uvědomit Komisi a členské státy. Odmítne-li však žadatel nebo oznamovatel upravit zeměpisnou působnost oznámení nebo žádosti, neměla by tím být dotčena pravomoc Komise podle článku 19 směrnice 2001/18/ES, nebo případně článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, takovou úpravu podle potřeby provést s ohledem na hodnocení rizika pro životní prostředí provedené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

vypouští se

Pozměňovací návrh   15

Postoj Rady

Bod odůvodnění 10

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(10) Kromě toho a pouze v případech, kdy oznamovatel nebo žadatel odmítl upravit zeměpisnou působnost oznámení nebo žádosti o povolení určitého GMO, tak jak to členský stát požadoval, měl by uvedený členský stát mít možnost přijmout odůvodněná opatření k omezení nebo zákazu pěstování GMO, pro který bylo vydáno povolení, a to na celém svém území nebo jeho části, na základě jiných důvodů, než které byly vyhodnoceny podle harmonizovaného souboru pravidel Unie (tedy směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003), jež jsou v souladu s právem Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli politiky v oblasti životního prostředí nebo zemědělství nebo se může jednat o jiné závažné důvody, jako například územní plánování, využívání půdy, sociální a hospodářské dopady, koexistence a veřejný pořádek. Tyto důvody mohou být uplatňovány jednotlivě nebo se může jednat o jejich kombinaci, v závislosti na konkrétní situaci daného členského státu, regionu nebo oblasti, na něž se budou uvedená opatření vztahovat.

(10) Členský stát by měl mít možnost, aby jednal jako subjekt řídící rizika a přijal odůvodněná opatření k omezení nebo zákazu pěstování GMO nebo skupin GMO definovaných na základě určité plodiny nebo znaku či omezení nebo zákazu všech GMO, pro které již bylo vydáno povolení, a to na celém svém území nebo jeho části, na základě důvodů souvisejících s veřejným zájmem, jež jsou v souladu s právem Unie. Tyto důvody mohou souviset s cíli politiky v oblasti životního prostředí nebo zemědělství nebo se může jednat o jiné legitimní faktory, jako jsou například sociální a hospodářské dopady, pakliže se na tyto faktory nevztahoval harmonizovaný postup podle části C směrnice 2001/18/ES či pokud ohledně nich přetrvává vědecká nejistota. Tato opatření by měla být náležitě vědecky podložena nebo založena na důvodech souvisejících s legitimními faktory, jež mohou být vyvolány záměrným uvolněním GMO nebo jejich uvedením na trh. Tyto důvody mohou být uplatňovány jednotlivě nebo se může jednat o jejich kombinaci, v závislosti na konkrétní situaci daného členského státu, regionu nebo oblasti, na něž se budou uvedená opatření vztahovat.

Pozměňovací návrh   16

Postoj Rady

Bod odůvodnění 11

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(11) Úroveň ochrany lidského zdraví nebo zdraví zvířat a životního prostředí, která byla stanovena pro celou Unii, umožňuje jednotné vědecké hodnocení v celé Unii a tato směrnice by tuto situaci neměla měnit. Aby nebyly narušeny pravomoci svěřené osobám provádějícím hodnocení a řízení rizik podle směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003, členské státy by tedy měly uplatňovat pouze důvody související s cíli politiky v oblasti životního prostředí, které nezasahují do hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí, jež jsou hodnocena v rámci postupů povolování stanovených směrnicí 2001/18/ES a nařízením (ES) č. 1829/2003, jako je zachování určitého rysu přírodního a krajinného rázu, určitých přírodních stanovišť a ekosystémů, jakož i specifických ekosystémových funkcí a služeb.

(11) Od úrovně ochrany lidského zdraví nebo zdraví zvířat a životního prostředí, která byla stanovena pro celou Unii, se členský stát nemůže odchýlit, a tato zásada by měla být zachována. Aby nebyly narušeny pravomoci svěřené osobám provádějícím hodnocení a řízení rizik podle směrnice 2001/18/ES a nařízení (ES) č. 1829/2003, členské státy by tedy měly uplatňovat pouze důvody související s cíli politiky v oblasti životního prostředí, které doplňují hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí, jež jsou hodnocena v rámci postupů povolování stanovených směrnicí 2001/18/ES a nařízením (ES) č. 1829/2003.

Pozměňovací návrh   17

Postoj Rady

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(11a) Členské státy by měly mít možnost založit opatření, která omezují či zakazují pěstování GMO, na řádně podložených důvodech souvisejících s dopady na životní prostředí. Mezi tyto důvody lze zařadit prevenci vzniku rezistence plevele a škůdců vůči pesticidům, invazivnost či přetrvávání geneticky modifikované odrůdy nebo možnost jejího zkřížení s tuzemskými kulturními či planě rostoucími rostlinami, předcházení negativním dopadům na životní prostředí dané lokalitě způsobeným změnami v zemědělských postupech v souvislosti s pěstováním GMO, zachování a rozvoj zemědělských postupů, které umožňují lépe skloubit produkci s udržitelností ekosystémů, zachování biologické rozmanitosti v dané oblasti, včetně určitých přírodních stanovišť a ekosystémů, či určitých rysů přírodního a krajinného rázu, jakož i specifických ekosystémových funkcí a služeb, nevyjasnění otázek souvisejících s těmito důvody z vědeckého hlediska nebo nedostatek odpovídajících údajů o možných nepříznivých účincích uvolňování GMO na životní prostředí dané lokality či regionu členského státu nebo na jeho biologickou rozmanitost.

Pozměňovací návrh   18

Postoj Rady

Bod odůvodnění 11 b (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Důvody související s cíli zemědělské politiky mohou zahrnovat nutnost zachovat rozmanitost zemědělské produkce, zachování a rozvoj zemědělských postupů, které umožňují lépe skloubit produkci s udržitelností ekosystémů, a nutnost zajistit čistotu osiva.

Pozměňovací návrh   19

Postoj Rady

Bod odůvodnění 11 c (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(11c) Důvody související se sociálními a hospodářskými dopady mohou zahrnovat neproveditelnost či vysokou nákladnost opatření pro zajištění koexistence či nemožnost tato opatření provést z důvodu zvláštních zeměpisných podmínek, jaké jsou například na malých ostrovech nebo v horských oblastech.

Pozměňovací návrh   20

Postoj Rady

Bod odůvodnění 11 d (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(11d) Členské státy by měly mít možnost založit opatření k omezení nebo zákazu pěstování GMO nebo skupin GMO definovaných na základě určité plodiny nebo znaku či všech GMO také na jiných důvodech, které mohou zahrnovat využívání půdy, územní plánování nebo jiné legitimní faktory, včetně faktorů souvisejících s kulturními tradicemi.

Pozměňovací návrh   21

Postoj Rady

Bod odůvodnění 12

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(12) Členským státům by rovněž mělo být umožněno podložit rozhodnutí, která přijímají podle směrnice 2001/18/ES, důvody souvisejícími se sociálními a hospodářskými dopady, jež by mohly vyplývat z pěstování určitého GMO na území dotyčného členského státu. Komise se zabývala opatřeními pro koexistenci v doporučení Komise ze dne 13. července 20101, členské státy by však měly mít rovněž možnost přijmout na základě této směrnice opatření k omezení či zákazu pěstování povolených GMO na celém svém území nebo jeho části. Může se jednat o důvody související s neproveditelností nebo nemožností uplatnit opatření pro koexistenci vzhledem ke zvláštním zeměpisným podmínkám, s nutností zabránit přítomnosti GMO v jiných produktech, jako jsou specifické nebo zvláštní produkty, s nutností chránit rozmanitost zemědělské produkce či potřebou zajistit čistotu osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu rostlin. Kromě toho Komise, v souladu s výzvou obsaženou v závěrech Rady z 5. prosince 2008 o geneticky modifikovaných organismech, předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o sociálních a hospodářských důsledcích pěstování GMO. Tato zpráva může být zdrojem cenných informací pro členské státy, které zvažují přijetí rozhodnutí na základě této směrnice.

vypouští se

____________________

 

1 Doporučení Komise ze dne 13. července 2010 o pokynech pro vytváření vnitrostátních opatření pro koexistenci k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v konvenčních a ekologických plodinách (Úř. věst. C 200, 22.7.2010, s. 1).

 

Pozměňovací návrh   22

Postoj Rady

Bod odůvodnění 14

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(14) Opatření členských států přijatá podle této směrnice by měla podléhat kontrolnímu a informačnímu postupu na unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly ze strany Unie a poskytování informací není nutné navíc stanovit použití směrnice Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. Členské státy mohou omezit nebo zakázat pěstování GMO na celém svém území nebo jeho části ode dne vstupu povolení Unie v platnost a nejpozději do dvou let ode dne, kdy byly souhlas nebo povolení uděleny, za předpokladu, že uplynula stanovená doba, během níž měla Komise možnost vyjádřit se k navrhovaným opatřením.

(14) Opatření členských států přijatá podle této směrnice by měla podléhat kontrolnímu a informačnímu postupu na unijní úrovni. Vzhledem k úrovni kontroly ze strany Unie a poskytování informací není nutné navíc stanovit použití směrnice Evropského parlamentu a rady 98/34/ES1. Členské státy mohou omezit nebo zakázat pěstování GMO nebo skupin GMO definovaných na základě určité plodiny nebo znaku či omezit nebo zakázat všechny GMO na celém svém území nebo jeho části před dnem vstupu povolení Unie v platnost a po celou dobu platnosti souhlasu nebo povolení, za předpokladu, že uplynula stanovená doba, během níž měla Komise možnost vyjádřit se k navrhovaným opatřením. Dotyčný členský stát by měl Komisi sdělit navrhovaná opatření nejpozději 75 dní před jejich přijetím, aby jí umožnil se k nim vyjádřit, a během této doby by taková opatření neměl přijímat ani provádět. Po uplynutí této doby by mělo být členskému státu umožněno přijmout opatření v původně navrhované podobě, nebo v podobě pozměněné tak, aby zohlednil připomínky Komise.

____________________

____________________

1Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37).

1 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37).

Pozměňovací návrh   23

Postoj Rady

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(14a) Během odkladné lhůty by žadatel o povolení nebo jeho držitel, na něhož by se vztahovala opatření, kterými se omezuje nebo zakazuje pěstování některých GMO nebo skupiny GMO v členském státě, neměl provádět žádné činnosti spojené s pěstováním tohoto GMO nebo skupiny GMO v tomto členském státě.

Pozměňovací návrh   24

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(15) Rozhodnutí členských států, kterými omezují nebo zakazují pěstování GMO na celém svém území nebo jeho části, by neměla bránit provádění biotechnologického výzkumu, jsou-li při něm dodržována veškerá nezbytná bezpečnostní opatření.

(15) Rozhodnutí členských států, kterými omezují nebo zakazují pěstování GMO na celém svém území nebo jeho části, by neměla bránit provádění biotechnologického výzkumu, jsou-li při něm dodržována veškerá nezbytná bezpečnostní opatření týkající se zdraví lidí či zvířat a ochrany životního prostředí a nebrání-li výzkum dodržování důvodů, na jejichž základě byl zákaz zaveden. Úřad a členské státy by se navíc měly zasadit o vytvoření rozsáhlé sítě vědeckých organizací, v níž by byly zastoupeny všechny disciplíny včetně ekologických, a měly by spolupracovat ve snaze zjišťovat již v rané fázi potenciální rozdíly ve vědeckých názorech s cílem vyřešit či objasnit sporné vědecké otázky. Komise a členské státy by měly zajistit, aby byly k dispozici zdroje nezbytné k provádění nezávislého výzkumu potenciálních rizik vyvolaných záměrným uvolněním GMO nebo jejich uvedením na trh a aby prosazování práv duševního vlastnictví nebránilo nezávislým vědeckým pracovníkům v přístupu k veškerému relevantnímu materiálu.

Pozměňovací návrh   25

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(15a) Vzhledem k významu vědeckých důkazů při rozhodování o zákazu či povolení GMO by měly úřad EFSA a členské státy shromažďovat a každoročně zveřejňovat výsledky výzkumu rizika či důkazů případné přítomnosti, kontaminace nebo nebezpečnosti GMO pro životní prostředí nebo lidské zdraví.

Pozměňovací návrh   26

Postoj Rady

Bod odůvodnění 16

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(16) Pokud je na základě nových a objektivních okolností odůvodněna úprava zeměpisné působnosti souhlasu s GMO nebo jeho povolení a to nejdříve dva roky poté, co byly tento souhlas nebo povolení uděleny, členský stát by měl mít možnost požádat prostřednictvím Komise, aby držitel souhlasu nebo povolení příslušnou zeměpisnou působnost upravil. Jestliže držitel souhlasu nebo povolení výslovně ani mlčky souhlas nevyjádří, měl by mít členský stát možnost přijmout odůvodněná opatření omezující nebo zakazující pěstování uvedeného GMO. Dotyčný členský stát by měl návrh těchto opatření předat Komisi nejpozději 75 dní před jejich přijetím, aby Komisi umožnil se k nim vyjádřit, a během této doby by tato opatření neměl přijímat ani provádět. Po uplynutí této doby by mělo být členskému státu umožněno přijmout opatření v původně navrhované podobě, nebo v podobě pozměněné tak, aby zohlednil připomínky Komise.

vypouští se

Pozměňovací návrh   27

Postoj Rady

Bod odůvodnění 18

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(18) Písemný souhlas nebo rozhodnutí o povolení, které byly vydány nebo přijaty a jejichž zeměpisná působnost je omezena na určité oblasti, nebo opatření přijatá členskými státy v souladu s touto směrnicí, jež omezují nebo zakazují pěstování GMO, by neměly bránit nebo omezovat používání povolených GMO jinými členskými státy. Touto směrnicí a vnitrostátními opatřeními přijatými podle ní by navíc neměly být dotčeny požadavky podle právních předpisů Unie týkající se nezáměrné nebo náhodné přítomnosti GMO v odrůdách osiva, sadby nebo rozmnožovacího materiálu rostlin, které nebyly geneticky modifikovány, a neměly by bránit pěstování odrůd, jež tyto požadavky splňují.

(18) Písemný souhlas nebo rozhodnutí o povolení, které byly vydány nebo přijaty a jejichž zeměpisná působnost je omezena na určité oblasti, nebo opatření přijatá členskými státy v souladu s touto směrnicí, jež omezují nebo zakazují pěstování GMO, by neměly bránit nebo omezovat používání povolených GMO jinými členskými státy za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření pro koexistenci, která zabrání přeshraniční kontaminaci. Touto směrnicí a vnitrostátními opatřeními přijatými podle ní by navíc neměly být dotčeny požadavky podle právních předpisů Unie týkající se nezáměrné nebo náhodné přítomnosti GMO v odrůdách osiva, sadby nebo rozmnožovacího materiálu rostlin, které nebyly geneticky modifikovány, a neměly by bránit pěstování odrůd, jež tyto požadavky splňují.

Pozměňovací návrh   28

Postoj Rady

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(20a) Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, členské státy by měly rovněž přijmout opatření pro označování a účinné poskytování informací, čímž zajistí úplnou transparentnost týkající se přítomnosti GMO na jejich území a v produktech, které jsou na tomto území vyráběny nebo uváděny na trh.

Pozměňovací návrh   29

Postoj Rady

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(21a) Ustanoveními článků 26b a 26c směrnice 2001/18/ES není dotčen článek 23 této směrnice ani článek 34 nařízení (ES) č. 1829/20031a.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh   30

Postoj Rady

Bod odůvodnění 22

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(22) Doporučení Komise ze dne 13. července 2010 obsahuje pokyny pro členské státy pro vypracovávání opatření pro koexistenci, a to i v pohraničních oblastech.

vypouští se

Pozměňovací návrh   31

Postoj Rady

Čl. 1 – návětí

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2001/18/ES se vkládají nové články, které znějí:

Směrnice 2001/18/ES se mění takto:

Pozměňovací návrh   32

Postoj Rady

Čl. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2001/18/ES

Článek 22

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-1) Článek 22 se nahrazuje tímto:

Článek 22

Článek 22

Volný oběh

Volný oběh

Aniž je dotčen článek 23 nebo článek 26b, nesmějí členské státy zakázat či omezit uvádění na trh geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem, které vyhovují požadavkům této směrnice, ani tomu nijak bránit.

Aniž je dotčen článek 23 nebo článek 26b, nesmějí členské státy zakázat či omezit uvádění na trh geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem, které vyhovují požadavkům této směrnice, ani tomu nijak bránit.“

Pozměňovací návrh   33

Postoj Rady

Čl. 1 – bod -1a (nový)

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 25 – odst. 5 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

-1a) V článku 25 se vkládá odstavec, který zní:

 

„5a. Aniž je dotčena ochrana práv duševního vlastnictví, nesmí být omezen přístup k materiálu potřebnému k provádění nezávislého výzkumu potenciálních rizik způsobených záměrným uvolněním GMO nebo jejich uvedením na trh, jako je například osivo, nebo v něm nesmí být bráněno.“

Pozměňovací návrh   34

Postoj Rady

Čl. 1 – písm. -1 b (nový)

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 a – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(-1b) V článku 26a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. „1. Členské státy mohou přijmout vhodná opatření k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v jiných produktech.

„1. Členské státy přijmou vhodná opatření k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v jiných produktech na svém území a v příhraničních oblastech sousedních členských států. Tato opatření se sdělí Komisi. Komise vypracuje příslušné pokyny, aby zajistila účinné fungování opatření pro koexistenci v pohraničních oblastech členských států.

Pozměňovací návrh   35

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 1

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. V průběhu postupu povolování konkrétního GMO či během obnovování souhlasu nebo povolení může členský stát prostřednictvím Komise požádat oznamovatele nebo žadatele, aby upravil zeměpisnou působnost svého oznámení nebo žádosti předkládaných v souladu s částí C této směrnice nebo s nařízením (ES) č. 1829/2003 tak, aby bylo z pěstování vyloučeno celé území daného členského státu nebo jeho část. Tento požadavek se Komisi předloží nejpozději do 30 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 30 dní od obdržení stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 1829/2003. Komise o požadavku tohoto členského státu bezodkladně informuje oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní členské státy.

1. V průběhu postupu povolování konkrétního GMO či během obnovování souhlasu nebo povolení může členský stát požádat o úpravu zeměpisné působnosti písemného souhlasu nebo povolení tak, aby bylo z pěstování vyloučeno celé území daného členského státu nebo jeho část. Požadavek se Komisi a případně příslušnému orgánu odpovědnému za vydání písemného souhlasu podle této směrnice předloží nejpozději do 60 dní ode dne zaslání hodnotící zprávy podle čl. 14 odst. 2 této směrnice nebo do 60 dní od obdržení stanoviska úřadu podle čl. 6 odst. 6 a čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 1829/2003. Komise o požadavku tohoto členského státu bezodkladně informuje oznamovatele nebo žadatele, jakož i ostatní členské státy a veřejnost.

Pozměňovací návrh   36

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Pokud oznamovatel nebo žadatel s požadavkem členského státu podle odstavce 1 nesouhlasí, oznámí to Komisi a členským státům do 30 dní ode dne, kdy jej Komise informuje o tomto požadavku. V případě výslovně či mlčky vyjádřeného souhlasu oznamovatele nebo žadatele se prostřednictvím písemného souhlasu nebo povolení provede úprava zeměpisné působnosti oznámení nebo zeměpisné působnosti žádosti.

2. Pokud je předložena žádost podle odstavce 1, provede se úprava zeměpisné působnosti písemného souhlasu nebo povolení, jak ji schválila Komise či případně příslušný orgán, jako podmínka stanovená v písemném souhlasu či povolení.

Písemný souhlas vydaný podle této směrnice a případně rozhodnutí vydané v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o povolení vydané podle článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na základě zeměpisné působnosti oznámení či žádosti upravené s ohledem na výslovný či mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele či žadatele.

Písemný souhlas vydaný podle této směrnice a případně rozhodnutí vydané v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o povolení vydané podle článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na základě zeměpisné působnosti oznámení či žádosti.

Pozměňovací návrh   37

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 3

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Odmítne-li oznamovatel nebo žadatel úpravu zeměpisné působnosti svého oznámení nebo své žádosti podle požadavku členského státu v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, může tento členský stát přijmout opatření omezující nebo zakazující pěstování daného GMO, který byl povolen v souladu s částí C této směrnice nebo s nařízením (ES) č. 1829/2003, a to na celém jeho území nebo jeho části, za předpokladu, že tato opatření jsou v souladu s právem Unie, jsou odůvodněná, přiměřená a nediskriminační a navíc jsou podložena závažnými důvody, jako jsou:

3. Aniž je dotčen odstavec 1, může členský stát poté, co bylo provedeno hodnocení rizik podle této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003, z titulu řízení rizik přijmout opatření omezující nebo zakazující pěstování určitého GMO nebo skupin GMO definovaných na základě určité plodiny nebo znaku či pěstování všech GMO, které byly povoleny v souladu s částí C této směrnice nebo s nařízením (ES) č. 1829/2003, a to na celém jeho území nebo jeho části, za předpokladu, že tato opatření jsou v souladu s právem Unie, jsou odůvodněná, přiměřená a nediskriminační a navíc jsou podložena závažnými důvody, jako jsou:

a) cíle politiky v oblasti životního prostředí, které jsou odlišné od prvků hodnocených podle této směrnice a nařízení (ES) č. 1829/2003;

a) cíle politiky v oblasti životního prostředí související s dopady, které mohou nastat v důsledku záměrného uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh, vedle dopadů na životní prostředí konkrétně posuzovaných v rámci vědeckého hodnocení rizik podle této směrnice a nařízení (ES) č. 1829/2003;

b) územní plánování;

b) územní plánování;

c) využívání půdy;

c) využívání půdy;

d) sociální a hospodářské dopady;

d) sociální a hospodářské dopady;

e) předcházení přítomnosti GMO v jiných produktech, aniž je dotčen článek 26a;

e) předcházení přítomnosti GMO v jiných produktech;

f) cíle zemědělské politiky;

f) cíle zemědělské politiky;

g) veřejný pořádek.

g) veřejný pořádek.

Tyto důvody mohou být uplatňovány jednotlivě nebo se může jednat o jejich kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován samostatně, v závislosti na konkrétní situaci daného členského státu, regionu nebo oblasti, na něž se uvedená opatření budou vztahovat, avšak v žádném případě nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika pro životní prostředí prováděném podle této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003.

Tyto důvody mohou být uplatňovány jednotlivě nebo se může jednat o jejich kombinaci, s výjimkou důvodu uvedeného v písmeni g), jenž nemůže být uplatňován samostatně, v závislosti na konkrétní situaci daného členského státu, regionu nebo oblasti, na něž se uvedená opatření budou vztahovat, avšak v žádném případě nesmějí být v rozporu s hodnocením rizika pro životní prostředí prováděném podle této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003.

Pozměňovací návrh   38

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 1

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Členský stát, který má v úmyslu přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto článku, předá nejdříve návrh těchto opatření a odpovídající důvody, které se uplatňují, Komisi. Tyto informace mohou být Komisi postoupeny před dokončením postupu povolování GMO podle části C této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003. Po dobu 75 dní ode dne předání těchto informací:

4. Členský stát, který má v úmyslu přijmout opatření podle odstavce 3 tohoto článku, předá nejdříve návrh těchto opatření a odpovídající důvody, které se uplatňují, Komisi. Tyto informace mohou být Komisi postoupeny před dokončením postupu povolování GMO podle části C této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003. Po dobu 75 dní ode dne předání těchto informací:

a) dotčený členský stát nepřijímá ani neprovádí uvedená opatření a

a) dotčený členský stát nepřijímá ani neprovádí uvedená opatření;

 

aa) oznamovatel nebo žadatel neprovádí činnosti spojené s uváděním odrůdy tohoto GMO na trh;

 

ab) hospodářské subjekty nepěstují odrůdu tohoto GMO; a

b) Komise může učinit jakékoli připomínky, které považuje za vhodné.

b) Komise může učinit jakékoli připomínky, které považuje za vhodné.

 

Je-li povolení uděleno před uplynutím lhůty 75 dnů, považuje se až do jejího uplynutí za dočasně pozastavené.

Pozměňovací návrh   39

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 4 – pododstavec 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od odst. 4 prvního pododstavce písm. a) mohou být v případě, že se lhůta 75 dní kryje s obdobím výsevu příslušného GMO, dočasně uplatňována vnitrostátní opatření.

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním pododstavci a nejpozději do dvou let poté, co byly vydány souhlas nebo povolení, může dotyčný členský stát přijmout opatření v původně navrhované podobě, nebo v podobě pozměněné tak, aby zohlednil případné připomínky Komise. O těchto opatřeních jsou bezodkladně informováni Komise, členské státy a oznamovatel nebo žadatel.

Po uplynutí doby 75 dní uvedené v prvním pododstavci může dotyčný členský stát přijmout po celou dobu platnosti souhlasu nebo povolení a od okamžiku vstupu povolení Unie v platnost opatření v původně navrhované podobě, nebo v podobě pozměněné tak, aby zohlednil případné nezávazné připomínky Komise. O těchto opatřeních jsou bezodkladně informováni Komise, členské státy a držitel povolení.

Pozměňovací návrh   40

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b– odst. 4 – pododstavec 2a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Členské státy veřejně zpřístupní taková opatření všem dotčeným subjektům, včetně pěstitelů, alespoň šest měsíců před začátkem vegetačního období. Pokud je daný GMO povolen méně než šest měsíců před začátkem vegetačního období, zveřejní členské státy tato opatření ihned po jejich přijetí.

Pozměňovací návrh   41

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 5

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Jestliže se členský stát po vydání povolení GMO podle této směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a nejdříve dva roky poté, co byly tento souhlas nebo povolení uděleny, na základě nových a objektivních okolností domnívá, že je odůvodněna úprava zeměpisné působnosti souhlasu nebo povolení, může obdobně použít postup podle odstavců 1 až 4, za předpokladu, že danými opatřeními nebude dotčeno pěstování jakéhokoli povoleného geneticky modifikovaného osiva, sadby a rozmnožovacího materiálu rostlin, které byly legálně vysazeny před přijetím těchto opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh   42

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 5 a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

5a. Členský stát, který má v úmyslu přijmout opatření podle odstavce 3, zajistí, aby zemědělci legálně pěstující takové plodiny měli dostatek času na dokončení právě probíhajícího vegetačního období.

 

Na nákladech a provedení analýzy nákladů a přínosů se společně podílí odpovědný členský stát a zemědělci.

Pozměňovací návrh   43

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 b – odst. 7 – návětí

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

7. Pro účely úpravy zeměpisné působnosti souhlasu nebo povolení GMO podle odstavců 5 a 6 a pod podmínkou, že podle odstavce 5 držitel souhlasu nebo povolení výslovně nebo mlčky souhlasil s požadavkem daného členského státu:

7. Pro účely úpravy zeměpisné působnosti souhlasu nebo povolení GMO podle odstavce 6:

Pozměňovací návrh   44

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Článek 26 b a (nový)

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

„Článek 26ba

 

Požadavky na odpovědnost a finanční záruky

 

Členské státy stanoví ve svých právních předpisech týkajících se GMO všeobecný povinný systém finanční odpovědnosti a finančních záruk, který se bude vztahovat na všechny subjekty a zajistí, aby za nezamýšlené účinky nebo škody, které by mohly vzniknout v důsledku záměrného uvolnění GMO nebo jejich uvedení na trh, platil znečišťovatel.“

Pozměňovací návrh   45

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 c – odst. 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Není-li žádost o souhlas či povolení dosud vyřízena a v případě, že oznamovatel nebo žadatel výslovně nebo mlčky vyjádřil svůj souhlas do 30 dní poté, co byl o uvedeném požadavku na úpravu zeměpisné působnosti informován, se zeměpisná působnost oznámení nebo žádosti odpovídajícím způsobem upraví. Písemný souhlas vydaný podle této směrnice a případně rozhodnutí vydané v souladu s článkem 19, jakož i rozhodnutí o povolení přijaté podle článků 7 a 19 nařízení (ES) č. 1829/2003, se vydávají na základě zeměpisné působnosti oznámení či žádosti upravené s ohledem na výslovný nebo mlčky vyjádřený souhlas oznamovatele či žadatele.

2. Není-li žádost o souhlas či povolení dosud vyřízena a Komise přijala požadavek státu na úpravu zeměpisné působnosti, o němž byl oznamovatel nebo žadatel řádně informován, nabývá tato úprava účinnosti ještě před tím, než písemné povolení vydané podle této směrnice vstoupí v platnost.

Pozměňovací návrh   46

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 c – odst. 3

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Pokud bylo povolení již uděleno a jeho držitel výslovně nebo mlčky vyjádřil souhlas do 30 dní poté, co byl o požadavku uvedeném v odstavci 1 tohoto článku informován, bude odpovídat povolení podobě, s níž souhlasil, jeho držitel. V případě písemného souhlasu vydaného podle této směrnice upraví příslušný orgán odpovídajícím způsobem zeměpisnou působnost souhlasu na základě výslovně či mlčky vyjádřeného souhlasu držitele povolení a informuje Komisi, členské státy a držitele povolení, jakmile je celý postup dokončen. V případě povolení podle nařízení (ES) č. 1829/2003 upraví Komise odpovídajícím způsobem rozhodnutí o povolení, aniž uplatní postup podle čl. 35 odst. 2 uvedeného nařízení. Komise o tom vyrozumí členské státy a držitele povolení.

3. Pokud bylo povolení již uděleno a jeho držitel výslovně nebo mlčky vyjádřil souhlas do 30 dní poté, co byl o požadavku uvedeném v odstavci 1 tohoto článku informován, bude odpovídat povolení podobě, s níž souhlasil, jeho držitel. V případě písemného souhlasu vydaného podle této směrnice upraví příslušný orgán odpovídajícím způsobem zeměpisnou působnost souhlasu na základě výslovně či mlčky vyjádřeného souhlasu držitele povolení a informuje Komisi, členské státy a držitele povolení, jakmile je celý postup dokončen. V případě povolení podle nařízení (ES) č. 1829/2003 upraví Komise odpovídajícím způsobem rozhodnutí o povolení, aniž uplatní postup podle čl. 35 odst. 2 uvedeného nařízení. Komise o tom vyrozumí členské státy a držitele povolení. Komise takový souhlas rovněž zveřejní.

Pozměňovací návrh   47

Postoj Rady

Článek 1

Směrnice 2001/18/ES

Čl. 26 c – odst. 4

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Pokud oznamovatel nebo žadatel či případně držitel povolení s takovým požadavkem nesouhlasí, použijí se obdobně odstavce 3 až 9 článku 26b.

vypouští se

Pozměňovací návrh   48

Postoj Rady

Článek 2

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které se zaměří na to, jak členské státy tuto směrnici provádějí, včetně účinnosti ustanovení umožňujících členským státům omezit nebo zakázat pěstování GMO na celém jejich území nebo jeho části, a na bezproblémové fungování vnitřního trhu. Tato zpráva může být doplněna případnými legislativními návrhy, které Komise považuje za vhodné.

Komise nejpozději do 4 let od …+ předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které se zaměří na to, jak členské státy tuto směrnici provádějí, včetně účinnosti ustanovení umožňujících členským státům omezit nebo zakázat pěstování GMO na celém jejich území nebo jeho části, a na bezproblémové fungování vnitřního trhu. Tato zpráva může být doplněna případnými legislativními návrhy, které Komise považuje za vhodné.

Komise rovněž předloží zprávu o pokroku dosaženém při zajišťování normativnosti posílených pokynů úřadu z roku 2010 pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin pro životní prostředí.

 

________________

__________________

+ OJ: please insert the date of the entry into force of this Directive.

+ OJ: Please insert the date of entry into force of this Directive.

Pozměňovací návrh   49

Postoj Rady

Článek 2a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Komise přijme nejpozději do ...+ prováděcí nařízení o posuzování rizik GMO pro životní prostředí, přičemž bude vycházet z pokynů úřadu EFSA z roku 2010 pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin pro životní prostředí a zpřísní je podle ustanovení závěrů Rady z roku 2008.

 

___________________

 

+ OJ: Please insert the date: 1 year after the date of entry into force of this Directive.

Pozměňovací návrh   50

Postoj Rady

Článek 2 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 2b

 

Provedení

 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do…+. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu stanoví členské státy.

 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

 

__________________

 

+ OJ: Please insert the date: 12 months after the date of entry into force of this Directive.

Pozměňovací návrh   51

Postoj Rady

Článek 2 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1829/2003

Čl. 7 – odst. 3 a čl. 19 – odst. 3

 

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 2c

 

Nařízení (ES) č. 1829/2003 se mění takto:

 

V čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 se odkaz na čl. 35 odst. 2 nahrazuje odkazem na čl. 35 odst. 3.

  • [1]  OJ C 54, 19.2.2011, p. 51.
  • [2]  OJ C 104, 2.4.2011, p. 62.
  • [3]  Úř. věst. E, 5.2.2013, s. 350.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

28 ministrů pro životní prostředí přijalo dne 23. července 2014 postoj Rady, který se týkal omezení či zákazu pěstování GMO na území členských států.

Postoj se týká změny směrnice 2001/18/ES, jež upravuje záměrné šíření GMO v životním prostředí. Touto změnou se vkládá nový článek, jenž rozšiřuje oprávnění členských států, pokud jde o právní zdůvodnění vnitrostátního či regionálního zákazu pěstování určitého GMO. Tato změna se týká i pěstování GMO, jež je povoleno podle nařízení (ES) č. 1829/2003, které se vztahuje na potraviny či krmiva obsahující GMO nebo na produkty, jež jsou z něj vyrobeny.

Tyto dva předpisy stanovují přísný právní rámec, který umožňuje uvést GMO na trh pouze na základě povolení. Povolení vychází z vědeckého hodnocení rizik pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí.

Na tomto místě je vhodné upřesnit, že projednávané znění se týká výlučně pěstování GMO na otevřeném poli za účelem sklizně či výzkumu. Tyto právní předpisy se tudíž nevztahují na dovoz geneticky modifikovaných organismů, které mají sloužit jako krmivo pro hospodářská zvířata.

Členské státy přijaly tento kompromis po třech letech, jež uplynuly od hlasování Evropského parlamentu v prvním čtení ze dne 5. července 2011.

I když všichni zúčastnění uvítali odblokování této otázky, jedná se stále o záležitost velmi citlivou, a to vzhledem k těmto důvodům:

1) veřejné mínění v Evropě se rostoucí měrou obrací proti GMO a zejména jejich přítomnosti v potravinách. Lze připomenout, že ve zvláštním průzkumu Eurobarometru č. 354 z prosince 2010, jenž se zaměřil na výživu, vyjádřilo pouze 21 % obyvatel svůj souhlas (oproti 58 % nesouhlasných odpovědí) s tvrzením, že „geneticky modifikované potraviny jsou pro příští generace bezpečné“.

Tento průzkum by bylo vhodné aktualizovat. Pravděpodobně by ukázal, že valná většina občanů s pěstováním GMO v Evropě stále nesouhlasí.

2) v únoru 2014 se ve středu zájmu sdělovacích prostředků ocitl spor ohledně geneticky modifikované kukuřice TC 1507, proti které se postavilo 19 z 28 vlád. Pouze menšina sestávající se z pěti členských států (Španělsko, Spojené království, Estonsko, Finsko a Švédsko) hlasovala pro povolení této nové odrůdy GMO, takže konečné rozhodnutí v této věci, jež je stále očekáváno, je v rukou Komise.

3) odblokování centralizovaného postupu povolování Unie. Kromě žádosti týkající se kukuřice TC 1507 probíhá šest dalších řízení o povolení pěstování GMO (5 – kukuřice, 1–sója), u nichž se Komise vzhledem k důraznému nesouhlasu většiny členských států zdráhá přikročit k hlasování, byť úřad EFSA vydal souhlasné stanovisko.

4) okolnosti, z nichž vyšlo prohlášení nového předsedy Evropské komise, Jean-Clauda Junckera, během jeho vystoupení před poslanci Evropského parlamentu dne 15. července 2014, které se týkalo dalšího politického zaměření Komise: „Rovněž hodlám přezkoumat právní předpisy, jež se týkají povolování geneticky modifikovaných organismů. Nepovažuji za normální, že Komise má podle stávajících pravidel povinnost povolit dovoz a zpracovávání nových organismů, i když s tím jasná většina členských států nesouhlasí.“

Potvrzením jeho slov bylo vymezení úkolů nového evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, který byl vyzván, aby během prvních šesti měsíců svého působení ve funkci přezkoumal stávající postup rozhodování, jenž se používá v případě GMO.

Zpravodajka musela zohlednit tyto nové politické okolnosti při přípravě svého návrhu doporučení.

Tento návrh tak přispívá ke společnému úsilí Evropského parlamentu, většiny členských států a nového předsedy Evropské komise „vyřešit shora“ otázku GMO, jež se ocitla v procedurálních kličkách těžko pochopitelných pro všechny zúčastněné.

II. Cíle a možnosti společného postoje Rady

Je vhodné připomenout, že hlavním smyslem této změny právního rámce je poskytnout širší prostor a větší právní jistotu členským státům, jež chtějí zakázat na celém svém území či jeho části pěstování GMO, jež bylo povoleno na unijní úrovni. Rada tento cíl výslovně uvedla v 5. bodě odůvodnění.

V zájmu dosažení tohoto cíle, který sdílí i Evropský parlament, Rada převzala některé z našich pozměňovacích návrhů. Současně však zavádí postup, jenž pro vnitrostátní orgány zakládá i nové povinnosti.Členský stát by měl povinnost postupovat nejprve podle tzv. první fáze (nový čl. 26b odst. 1 a 2) a výslovně požádat podnik, jenž usiluje o uvedení GMO na trh v EU, aby se takové žádost nevztahovala na jeho státní území.

Nově navržený postup (tzv. fáze II) (nový článek 26b odst. 3) se tudíž uplatní až tehdy, byla-li využita fáze I a podnik příslušné žádosti nevyhověl, přičemž jsou stanoveny právní důvody pro zákaz pěstování GMO, jež členský stát může uplatnit v této fázi.

Místo postupu uvedeného v původním návrhu Komise a změněném návrhu EP se tak uplatní dvě navazující fáze, přičemž druhá fáze je podmíněna využitím fáze I, jež by však měla i nadále zůstat hlavním prvkem změny směrnice.

Lze nabýt nepříjemného dojmu, že z hlavního prvku návrhu se ve znění Rady stal prvek doplňující, což by bylo v rozporu s cílem Evropského parlamentu, jenž byl vyjádřen v textu přijatém dne 5. července 2011.

Zpravodajka proto předložila pozměňovací návrh č. 24 týkající se čl. 26b odst. 3, podle něhož se budou členské státy moci samy rozhodnout, zda využíjí fáze I.

Dalším zásahem do práv členských států je striktní vymezení lhůty, v níž může dojít k vnitrostátnímu řízení o zákazu pěstování GMO: členský stát by měl napříště od udělení povolení na úrovni Unie pouze dva roky k tomu, aby mohl příslušně zareagovat.

Zpravodajka nechápe smysl tohoto omezení a je přesvědčena o tom, že vhodnou lhůtou by bylo 10 let, tedy doba platnosti povolení. Tento postoj je vyjádřen v pozměňovacím návrhu č. 25 čl. 26b odst. 4.

Postup pro poskytnutí náhrad stanovený v čl. 26b odst. 5 tudíž ztrácí své opodstatnění a pozměňovací návrh č. 26 jej vypouští.

Zpravodajka je dále přesvědčena o tom, že vynecháním konkrétních příkladů v demonstrativním výčtu důvodů, jež je možné uplatnit pro zákaz pěstování GMO, došlo k oslabení příslušné právní konstrukce. Zpravodajka tudíž předložila v pozměňovacím návrhu č. 24 znění, jež se blíží znění, které schválila v prvním čtení absolutní většina, s tím rozdílem, že napříště by bylo vymezeno pět kategorií důvodů:

•   hlediska týkající se životního prostředí, jež doplňují otázky posuzované úřadem EFSA na unijní úrovni. Jejich doplňkovost je dána tím, že se týkají místních či systémových hledisek používání GMO ve vztahu ke konkrétním zemědělským podmínkám;

•   hlediska související s územním plánováním;

•   hlediska týkající se využití půdy;

•   důvody související se sociálními a hospodářskými dopady; zde lze uvést například vysoké náklady pro konvenční zemědělce a biozemědělce v důsledku kontaminace;

•   důvody vycházející z cílů zemědělské politiky.

Tento výčet důvodů poskytne členských státům nezbytnou flexibilitu, aby mohly přijmout vhodná opatření, aniž by muselo dojít ke změně stávajícího hodnocení rizik na úrovni Unie či došlo k jeho narušení.

III. Další pozměňovací návrhy předložené zpravodajkou

Ve svém postoji přijal Evropský parlament v prvním čtení 28 pozměňovacích návrhů, přičemž většina z nich nebyla předmětem polemik nebo byla schválena absolutní většinou hlasů. Zpravodajka proto vzhledem k takto silnému mandátu předložila celkem 33 pozměňovacích návrhů, jež pokrývají hlavní pozměňovací návrhy přijaté v prvním čtení, které však Rada do svého společného postoje nepřevzala.

Je tudíž vhodné:

-    opětovně potvrdit rozhodnutí Evropského parlamentu, jenž za právní základ zvolil životní prostředí (pozměňovací návrh č. 1). Tento nový právní předpis předpokládá kromě změny směrnice 2001/18/ES i změnu nařízení 1829/2003, neboť žádost o povolení předkládaná podnikem se může vztahovat nejen na pěstování GMO, ale i na jeho použití v potravinách či krmivech. I když byl u směrnice z roku 2001 využit právní základ opírající se o ustanovení o vnitřním trhu, v případě nařízení z roku 2003 zákonodárci využili dokonce tří právních základů: zemědělství, vnitřní trh a veřejné zdraví.

Hlavním cílem tohoto znění je mimo jiné: poskytnout členským státům větší flexibilitu pro zákaz pěstování GMO na svém území, včetně možnosti uplatnit důvody související s životním prostředím, jakými je ochrana biologické rozmanitosti či zachování přírodních stanovišť a ekosystémů.

-    posílit metodu hodnocení rizik. Pozměňovací návrh č. 3 má sloužit k uplatnění závěrů Rady pro životní prostředí, které byly přijaty dne 4. prosince 2008 a vyzývají k uplatnění komplexních a účinných metod hodnocení rizik, neboť dopady dlouhodobého pěstování GMO nebyly zatím dostatečně zohledněny.

Zpravodajka vyjadřuje spokojenost nad tím, že ve znění Rady je tato otázka uvedena v bodech odůvodnění. Znění Rady by však mělo být ještě důraznější. Z tohoto důvodu byl předložen pozměňovací návrh č. 33, v němž se navrhuje, aby pokyny úřadu EFSA měly závaznou podobu.

-    povinné přijímání opatření k zajištění koexistence pěstovaných plodin.

To bylo účelem článku 26a přijatého na plenárním zasedání v červenci 2011, který zpravodajka opětovně předkládá v pozměňovacím návrhu č. 21.

Je zapotřebí, aby se do tohoto právního předpisu doplnila povinnost, podle níž musí členské státy zajistit koexistenci pěstovaných plodin a zejména zabránit tomu, aby docházelo k přeshraniční kontaminaci. To rozhodně požadovala většina zástupců zemědělců Unie.

Dále se navrhují změny, jež mají zaručit transparentnost postupu omezení či zákazu pěstování GMO a zajistit, aby byla relevantní rozhodnutí zveřejňována.

POSTUP

Název

Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území

Referenční údaje

10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

5.7.2011                     T7-0314/2011

Návrh Komise

KOM(2010)0375 - C7-0178/2010

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

18.9.2014

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

18.9.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Frédérique Ries

17.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

3.9.2014

13.10.2014

 

 

Datum přijetí

11.11.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

11

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Brannen, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Martin Häusling, Elisabeth Köstinger, József Nagy, James Nicholson, Marit Paulsen, Marijana Petir, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes

Datum předložení

19.11.2014