AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásával kapcsolatos első olvasatbeli tanácsi álláspontról

18.11.2014 - (10972/3/2014 – C8‑0145/2014 – 2010/0208(COD)) - ***II

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Frédérique Ries


Eljárás : 2010/0208(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0038/2014
Előterjesztett szövegek :
A8-0038/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásával kapcsolatos első olvasatbeli tanácsi álláspontról

(10972/2014 – C8‑0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. december 9-i véleményére[1],

–       tekintettel a Régiók Bizottsága 2011. január 28-i véleményére[2],

–       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2010)0375) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére,

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0038/2014),

1.      elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

A Tanács álláspontja

1 bevezető hivatkozás

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

Módosítás  2

A Tanács álláspontja

2 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) E jogi keret értelmében a termesztési célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. melléklete szerinti egyedi kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt engedélyeznék az Unió piacán történő forgalomba hozatalukat. Az engedélyezési eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, valamint a környezet és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, mindemellett garantálva a belső piac hatékony működését. Az Unió egész területén egyformán magas szintű egészség- és környezetvédelmet kell megvalósítani és fenntartani.

(2) E jogi keret értelmében a termesztési célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. melléklete szerinti egyedi kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt engedélyeznék az Unió piacán történő forgalomba hozatalukat, figyelembe véve a GMO-k emberi egészségre és a környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett, azonnali és késleltetett, valamint hosszú távú halmozódó hatásait. Ez a kockázatértékelés tudományos szakvéleményt ad a döntéshozatali folyamat tájékoztatása érdekében, amit kockázatkezelési döntés követ, amely figyelembe vesz az ügy szempontjából jelentőséggel bíró más igazolt tényezőket is. Az engedélyezési eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, valamint a környezet és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, mindemellett garantálva a belső piac hatékony működését. Az Unió egész területén egyformán magas szintű egészség-, környezet- és fogyasztóvédelmet kell megvalósítani és fenntartani. Ezen irányelv keretében és annak későbbi végrehajtása során mindenkor figyelembe kell venni az elővigyázatosság elvét.

Módosítás  3

A Tanács álláspontja

2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2a) A Környezetvédelmi Tanács által a GMO-kra vonatkozóan 2008. december 4-én elfogadott következtetések („2008-as tanácsi következtetések”) alapján a 2001/18/EK irányelv II. mellékletében megállapított kockázatértékelés végrehajtását javítani kell, különösen a géntechnológiával módosított növények környezetre gyakorolt hosszú távú hatásait, valamint a nem célszervezetekre gyakorolt lehetséges hatásait, a géntechnológiával módosított növények termesztésére kijelölt fogadó környezet és földrajzi területek jellemzőit, a gyomirtószer-rezisztens, géntechnológiával módosított növények miatt a gyomirtók használatában bekövetkező változások lehetséges környezeti hatásait, a közvetlen és közvetett hosszú távú hatásokat, valamint a még nyitott tudományos kérdéseket illetően. Ennélfogva a Bizottságnak különösképpen gondoskodnia kell arról, hogy a GMO-k környezeti kockázatértékeléséről szóló végrehajtási rendelet figyelembe vegye a fent említett tényezőket és legkésőbb egy évvel az ezen irányelv hatálybalépését követően elfogadásra kerüljön.

Módosítás  4

A Tanács álláspontja

2 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2b) Figyelembe kell venni a politikai hátteret, különösen az Európai Bizottság megválasztott elnöke által 2014 júliusában tett politikai kötelezettségvállalást, miszerint mielőbb felülvizsgálják a genetikailag módosított szervezetekre jelenleg alkalmazott döntéshozatali folyamatot, hogy a demokratikusan megválasztott kormányok véleménye legalább akkora súlyt kapjon, mint a tudományos közösség nézetei. A GMO-kat a demokratikusan megválasztott kormányok és az európai parlamenti képviselők többségének akarata ellenében nem szabad engedélyezni.

Módosítás  5

A Tanács álláspontja

2 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2c) Biztosítani kell, hogy pártatlan és független vizsgálatok készüljenek e tárgyban és növelni kell a kutatásra fordított beruházások összegét a genetikailag módosított termékekkel és használatuk következményeivel kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése érdekében. A vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra kell hozni és az e kérdésről szóló vitát elő kell mozdítani.

Módosítás  6

A Tanács álláspontja

5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k termesztése olyan kérdés, amellyel tagállami szinten alaposabban foglalkoznak. A GMO-k forgalomba hozatalával és behozatalával összefüggő kérdéseket továbbra is uniós szinten kell szabályozni a belső piac megőrzése érdekében. A termesztés azonban egyes esetekben nagyobb rugalmasságot igényelhet, mivel az a földhasználattal, a helyi agrárstruktúrákkal, valamint az élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj védelmével vagy megőrzésével való kapcsolata okán erőteljes nemzeti, regionális és helyi dimenziókkal bír. A közös engedélyezési eljárást, különösen pedig az értékelési folyamatot azonban nem érintheti hátrányosan az effajta rugalmasság.

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k termesztése olyan kérdés, amellyel tagállami szinten alaposabban foglalkoznak. A GMO-k forgalomba hozatalával és behozatalával összefüggő kérdéseket továbbra is uniós szinten kell szabályozni a belső piac megőrzése érdekében. A termesztés azonban egyes esetekben nagyobb rugalmasságot igényelhet, mivel az a földhasználattal, a helyi agrárstruktúrákkal, valamint az élőhelyek, az ökoszisztémák, a táj és a növények természetes genotípusának védelmével vagy megőrzésével való kapcsolata okán erőteljes nemzeti, regionális és helyi dimenziókkal bír. Továbbá a harmonizált egészségügyi és környezeti kockázatértékelés nem tér ki a GMO-termesztés különböző régiókban és helyi ökoszisztémákban kifejtett valamennyi lehetséges hatására. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy kötelező erejű jogi aktusokat fogadjanak el azon GMO-k, növény vagy jelleg alapján meghatározott GMO-csoportok vagy valamennyi GMO saját területükön való termesztésének korlátozásáról vagy tiltásáról, amelyeket az Unió piacán hivatalosan már forgalomba hoztak. A közös engedélyezési eljárást, különösen pedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság („a Hatóság”) által elvégzett értékelési folyamatot azonban nem érintheti hátrányosan az effajta rugalmasság.

Módosítás  7

A Tanács álláspontja

6 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) A GMO-k termesztésének korlátozása vagy megtiltása érdekében néhány tagállam alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 34. cikke szerinti védzáradékot, illetve sürgősségi intézkedéseket, mivel – az esettől függően – a jóváhagyás időpontját követően olyan új vagy további információk kerültek a birtokukba, amelyek befolyásolják a környezeti kockázatértékelést, vagy mivel sor került a meglévő információk újbóli értékelésére. Más tagállamok az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. cikkének (5) és (6) bekezdésében meghatározott értesítési eljárást alkalmazták, amely a környezet vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új tudományos bizonyítékok előterjesztését írja elő. Ezenkívül a döntéshozatali folyamat különösen nehéznek bizonyult a GMO-k termesztése tekintetében, tekintettel arra, hogy tagállami szinten olyan aggályok fogalmazódtak meg, amelyek nem csupán a GMO-k egészséggel vagy környezettel kapcsolatos biztonságát érintő kérdésekre vonatkoznak.

(6) A múltban a GMO-k termesztésének korlátozása vagy megtiltása érdekében néhány tagállam alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 34. cikke szerinti védzáradékot, illetve sürgősségi intézkedéseket, mivel – az esettől függően – a jóváhagyás időpontját követően olyan új vagy további információk kerültek a birtokukba, amelyek befolyásolják a környezeti kockázatértékelést, vagy mivel sor került a meglévő információk újbóli értékelésére. Más tagállamok az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. cikkének (5) és (6) bekezdésében meghatározott értesítési eljárást alkalmazták, amely a környezet vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új tudományos bizonyítékok előterjesztését írja elő.

Módosítás  8

A Tanács álláspontja

7 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az engedélyezési eljárás során és azt követően úgy dönthessenek, hogy területükön korlátozzák vagy megtiltják a GMO-k termesztését, mégpedig oly módon, hogy egy adott GMO termesztése az érintett tagállam területének egészén vagy annak egyes részén tilos legyen. Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás elvének megfelelően indokoltnak tűnik nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára az engedélyezési eljárás során vagy azt követően abban a kérdésben, hogy kívánnak-e géntechnológiával módosított növényeket termeszteni területükön anélkül, hogy ez a GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési rendszer keretében előírt kockázatértékelést érintené, valamint függetlenül azoktól az intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK irányelv alkalmazása révén annak érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k egyéb termékekben való nem szándékos előfordulását. E lehetőségnek a tagállamok számára való biztosítása meg kell, hogy könnyítse a GMO-kkal kapcsolatos döntéshozatali folyamatot. Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, a mezőgazdasági termelők és a gazdasági szereplők választási szabadságát, a GMO-k unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az érintett érdekelt felek számára. Ez az irányelv ennélfogva meg kell, hogy könnyítse a belső piac zavartalan működését.

(7) Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás elvének megfelelően indokoltnak tűnik nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára az engedélyezési eljárás során vagy azt követően abban a kérdésben, hogy kívánnak-e géntechnológiával módosított növényeket termeszteni területükön anélkül, hogy ez a GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési rendszer keretében előírt kockázatértékelést érintené, valamint függetlenül azoktól az intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK irányelv alkalmazása révén annak érdekében kötelesek hozni, hogy kiküszöböljék területükön vagy a szomszédos tagállamok határ menti területein a GMO-k egyéb termékekben való nem szándékos előfordulását.

Módosítás  9

A Tanács álláspontja

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(7a) Annak biztosítására, hogy a GMO-k termesztésének eredményeképpen más termékekben ne forduljanak elő nem szándékosan GMO-k, hatékony együtt-termesztési intézkedésekre van szükség. A tagállamok ezért a 2001/18/EK irányelv értelmében kötelesek a területükön alkalmazandó szabályokat elfogadni az ilyen nem szándékos jelenlét elkerülésére. Különös figyelmet kell fordítani a GMO-k termesztését engedélyező tagállamokból vagy régiókból kiinduló, a GMO-k termesztését tiltó szomszédos tagállamokba vagy régiókba történő, határokon átnyúló esetleges szennyeződések (például megfelelő „pufferzónák” kialakítása révén történő) megelőzésére. E szabályok koherens végrehajtása érdekében a tagállamoknak figyelembe kell venniük a Bizottság által a 2010. július 13-i ajánlásban megadott iránymutatásokat1a. Az együtt-termesztési intézkedéseknek a tagállamok határ menti területein történő hatékony működésének biztosítása érdekében a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki, a tagállamok pedig együttműködnek a szomszédos tagállamokkal a megfelelő információmegosztás biztosítása érdekében.

 

____________________

 

1a A Bizottság ajánlása (2010. július 13.) a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 2010.7.22., 1. o.).

Módosítás  10

A Tanács álláspontja

7 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(7b) A tagállamok többsége nem léptetett életbe intézkedéseket a hagyományos és biogazdálkodás GMO-szennyezéssel szembeni védelme érdekében, és ha vannak is intézkedések, azok rendszerint nem elég hatékonyak a mezőgazdasági termelők szennyezéssel szembeni megvédéséhez. Azokat a tagállamokat, amelyek nem tiltják a géntechnológiával módosított növények termesztését, kötelezni kell a hagyományos és biogazdálkodás szennyezéssel szemben védelmét szolgáló intézkedések elfogadására, és olyan felelősségi rendszerek kialakítására, amelyek biztosítják, hogy a szennyezés gazdasági terhe a GMO-termelőkre háruljon, nem pedig a hagyományos vagy biogazdálkodást folytató termelőkre.

Módosítás  11

A Tanács álláspontja

7 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(7c) Emellett a tagállamoknak együtt kell működniük egymással a GMO-mentes övezetek és a GMO-termesztésre használt övezetek közötti megfelelő „pufferzónák” kialakítása érdekében, hogy elkerüljék a határokon átnyúló szennyezés nem szándékos következményeit.

Módosítás  12

A Tanács álláspontja

7 d preambulumbekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(7d) A tagállamoknak biztosított rugalmasság meg kell könnyítse a GMO-kkal kapcsolatos döntéshozatali folyamatot, de semmiképpen sem befolyásolhatja a tagállamok álláspontját a GMO-k engedélyezésére vonatkozó döntéseknél. Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, a mezőgazdasági termelők és a gazdasági szereplők választási szabadságát, a GMO-k unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az érintett érdekelt felek számára. Ez az irányelv ennélfogva összeegyeztethető a belső piac zavartalan működésével.

Módosítás  13

A Tanács álláspontja

8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott GMO engedélyezési eljárása során valamely tagállam felkérhesse a Bizottságot arra, hogy továbbítsa a bejelentő/kérelmező részére az arra vonatkozó kérését, hogy az oly módon igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban benyújtott bejelentésének/kérelmének földrajzi hatályát, hogy az adott tagállam területének egészét vagy annak egy részét kizárják a termesztés alól A Bizottságnak meg kell könnyítenie az eljárást azáltal, hogy a tagállami kérést haladéktalanul továbbítja a bejelentő/kérelmező részére, amelyre a bejelentőnek/kérelmezőnek egy meghatározott határidőn belül válaszolnia kell.

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott GMO engedélyezési eljárása során valamely tagállam felkérhesse a Bizottságot, vagy adott esetben az ezen irányelv szerinti írásbeli hozzájárulás kiadásáért felelős illetékes hatóságot arra, hogy oly módon igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikkével összhangban kiadott írásbeli hozzájárulásának vagy engedélyének földrajzi hatályát, hogy az adott tagállam területének egészét vagy annak egy részét kizárják a termesztés alól. Ilyen kérelem benyújtása esetén a Bizottság, vagy adott esetben az illetékes hatóság az írásbeli hozzájárulásnak/engedélynek megfelelően kiigazítja a földrajzi hatályt.

 

Módosítás  14

A Tanács álláspontja

9 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(9) A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek megfelelően ki kell igazítani, amennyiben a bejelentő/kérelmező a hozzá intézett kérés Bizottság általi közlését követően a meghatározott határidőn belül kifejezetten vagy hallgatólagosan beleegyezését adta a tagállami kéréssel kapcsolatban. Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi a kérést, erről tájékoztatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat. Mindazonáltal az, hogy a bejelentő/kérelmező megtagadja a bejelentés/kérelem földrajzi hatályának kiigazítását, nem érinti a Bizottság arra vonatkozó hatáskörét, hogy – az esettől függően – a 2001/18/EK irányelv 19. cikkével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikkével összhangban adott esetben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) által elvégzett környezeti kockázatértékelés fényében elvégezze ezt a kiigazítást.

törölve

Módosítás  15

A Tanács álláspontja

10 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az esetben, ha a bejelentő/kérelmező megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a tagállam által kért kiigazítását, az említett tagállam számára biztosítani kell, hogy indokolt intézkedéseket fogadhasson el a szóban forgó, már engedélyezett GMO termesztésének a területe egészén vagy annak egy részén történő korlátozására vagy megtiltására a harmonizált uniós szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK rendelet értelmében értékeltektől eltérő, az uniós joggal összhangban álló indokok alapján. Az említett indokok kapcsolódhatnak környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek más, például a városi és vidéki területrendezéshez, a földhasználathoz, a társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az együtt-termesztéshez és a közrendhez kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az említett intézkedések által érintett tagállam, régió vagy terület sajátos körülményeitől függően az indokokra külön-külön vagy együttesen is lehet hivatkozni.

(10) Egy tagállam számára biztosítani kell, hogy kockázatkezelőként járhasson el és indokolt intézkedéseket fogadhasson el a már engedélyezett géntechnológiával módosított fajtákból álló bizonyos GMO-k, a növény vagy jelleg alapján meghatározott GMO-csoportok vagy valamennyi GMO termesztésének a területe egészén vagy annak egy részén történő korlátozására vagy megtiltására a közérdekkel összefüggő, az uniós joggal összhangban álló indokok alapján. Az említett indokok kapcsolódhatnak környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek más igazolt tényezők is, például olyan társadalmi-gazdasági hatások, amelyekkel a 2001/18/EK irányelv C. részének megfelelően végzett harmonizált eljárás részeként nem foglalkoztak, vagy kapcsolódhatnak tartós tudományos bizonytalansághoz. Az intézkedéseket megfelelő tudományos indokokkal vagy GMO-k szándékos kibocsátása vagy forgalomba hozatala nyomán felmerülő egyéb igazolt tényezőkkel összefüggő indokokkal kell alátámasztani. Az említett intézkedések által érintett tagállam, régió vagy terület sajátos körülményeitől függően az indokokra külön-külön vagy együttesen is lehet hivatkozni.

Módosítás  16

A Tanács álláspontja

11 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(11) Az emberi vagy állati egészség és a környezet védelmének az Unióban megválasztott szintje lehetővé teszi, hogy az Unió egészében egységes tudományos értékelésre kerüljön sor, és ezt a helyzetet ez az irányelv nem változtathatja meg. Ennélfogva a 2001/18/EK irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben a kockázatértékelők és a kockázatkezelők részére biztosított hatáskörökkel való ütközések elkerülése érdekében a tagállamok csak olyan környezetpolitikai célokkal kapcsolatos indokokra hivatkozhatnak, amelyek nem ütköznek a 2001/18/EK irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben foglalt engedélyezési eljárások keretében értékelt egészségügyi és környezeti kockázatok – mint például az egyes természeti és tájbéli tulajdonságok, bizonyos élőhelyek és ökoszisztémák, valamint egyes ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások megőrzése – értékelésével.

(11) Az emberi vagy állati egészség és a környezet védelmének az Unióban megválasztott szintjétől egy tagállam sem térhet el, és ezt az elvet fenn kell tartani. Ennélfogva a 2001/18/EK irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben a kockázatértékelők és a kockázatkezelők részére biztosított hatáskörökkel való ütközések elkerülése érdekében a tagállamok csak olyan környezetpolitikai célokkal kapcsolatos indokokra hivatkozhatnak, amelyek kiegészítik a 2001/18/EK irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben foglalt engedélyezési eljárások keretében értékelt egészségügyi és környezeti kockázatok értékelését.

Módosítás  17

A Tanács álláspontja

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(11a) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a GMO-k termesztésének korlátozását vagy tiltását elrendelő intézkedéseket kellően indokolva a környezeti hatásokra alapozzák. Ezen indokok magukban foglalhatják a gyomnövények és rovarkártevők irtószerekkel szembeni ellenállása kialakulásának megelőzését; egy adott GMO-változat agresszív terjedése vagy makacs fennmaradása, vagy pedig a háztáji termesztésű vagy vadon élő növényekkel való kereszteződésének lehetőségét; a gazdálkodási gyakorlatokban a GMO-k termesztése miatt bekövetkező változások helyi környezetre gyakorolt káros hatásainak megelőzését; a termelés és az ökoszisztémák fenntarthatósága összeegyeztetését fokozottabban támogató mezőgazdasági gyakorlatok fenntartását és fejlesztését; a helyi biodiverzitás, többek között bizonyos élőhelyek és ökoszisztémák vagy bizonyos típusú természeti és táji jellegzetességek, valamint egyes ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások megőrzését; az ezen indokokhoz kapcsolódó tudományos bizonytalanságokat; vagy a GMO-k kibocsátása által az adott tagállam helyi vagy regionális környezeti állapotára – ideértve a biodiverzitást is – gyakorolt esetleges negatív hatásokra vonatkozó adatok hiányát.

Módosítás  18

A Tanács álláspontja

11 b preambulumbekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(11b) Az agrárpolitikai célokhoz kapcsolódó indokok között szerepelhet többek között a mezőgazdasági termelés diverzitása megőrzésének szükségessége, a termelés és az ökoszisztémák fenntarthatósága összeegyeztetését fokozottabban támogató mezőgazdasági gyakorlatok fenntartása és fejlesztése, valamint a vetőmagvak tisztasága biztosításának szükségessége.

Módosítás  19

A Tanács álláspontja

11 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(11c) A társadalmi-gazdasági hatásokkal összefüggő indokok magukban foglalhatják az együtt termesztésre vonatkozó intézkedések kivitelezhetetlenségét vagy magas költségeit; ezen intézkedések végrehajtásának meghatározott – például kis szigeteken vagy hegyvidéki térségekben jellemző – földrajzi feltételek közötti lehetetlenségét.

Módosítás  20

A Tanács álláspontja

11 d preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(11d) A tagállamok egy adott GMO, növény vagy jelleg alapján meghatározott GMO-csoportok vagy valamennyi GMO termesztését korlátozó vagy tiltó intézkedéseiket egyéb indokokra is alapozhatják, ideértve többek között a földhasználatot, a város- és vidéktervezést vagy más indokolt – többek között a kulturális hagyományokhoz kapcsolódó –tényezőket.

Módosítás  21

A Tanács álláspontja

12 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(12) Indokolt a tagállamoknak arra is lehetőséget biztosítani, hogy a 2001/18/EK irányelv alapján meghozott döntéseiket olyan társadalmi-gazdasági hatásokkal összefüggő indokokra alapozhassák, amelyek a GMO-knak az érintett tagállam területén történő termesztése következtében merülhetnek fel. Jóllehet a Bizottság a 2010. július 13-i ajánlásában1 már foglalkozott az együtt-termesztést szabályozó intézkedések kérdésével, a tagállamok számára is lehetővé kell tenni, hogy ezen irányelv alapján korlátozó vagy tiltó intézkedéseket fogadjanak el már engedélyezett GMO-knak a területük egészén vagy annak egy részén történő termesztésére vonatkozóan. A szóban forgó indokok összefügghetnek az együtt-termesztésre vonatkozó intézkedések végrehajtásának az adott földrajzi feltételek miatti kivitelezhetetlenségével vagy lehetetlenségével, azzal, hogy el kell kerülni a GMO-k más termékekben – például különleges vagy meghatározott termékekben – való előfordulását, továbbá azzal is, hogy meg kell őrizni a mezőgazdasági termelés diverzitását, vagy hogy biztosítani kell a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok tisztaságát. A Bizottság továbbá a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló, 2008. december 5-i tanácsi következtetésekben megfogalmazott kérésnek megfelelően jelentést nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a GMO-k termesztésének társadalmi-gazdasági következményeiről. E jelentés megállapításai értékes információval szolgálhatnak azon tagállamok számára, amelyek ezen irányelv alapján döntések meghozatalát mérlegelik.

 

törölve

____________________

 

1 A Bizottság ajánlása (2010. július 13.) a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 2010.7.22., 1. o.).

 

Módosítás  22

A Tanács álláspontja

14 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott tagállami intézkedéseket uniós szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell alávetni. Az uniós ellenőrzés és tájékoztatás szintjére figyelemmel nem szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 alkalmazását. A tagállamok az uniós engedély hatálybalépésének napjától, és legfeljebb a hozzájárulás/engedély megadásának időpontjától számított két éven belül korlátozhatják vagy tilthatják meg egy adott GMO-nak a területük egészén vagy annak egy részén történő termesztését, feltéve, hogy a meghatározott várakozási időszak, amelynek során a Bizottságnak módjában állt a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt tenni, már letelt.

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott tagállami intézkedéseket uniós szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell alávetni. Az uniós ellenőrzés és tájékoztatás szintjére figyelemmel nem szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 alkalmazását. A tagállamok az uniós engedély hatálybalépését megelőzően, és a hozzájárulás/engedély teljes időtartama alatt korlátozhatják vagy tilthatják meg egy adott GMO-nak, a növény vagy jelleg alapján meghatározott GMO-csoportoknak vagy valamennyi GMO-nak a területük egészén vagy annak egy részén történő termesztését, feltéve, hogy a meghatározott várakozási időszak, amelynek során a Bizottságnak módjában állt a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak a javasolt intézkedésekről elfogadásuk előtt legalább 75 nappal tájékoztatniuk kell a Bizottságot, hogy az észrevételt tehessen, és az említett időszak során a tagállamnak tartózkodnia kell a szóban forgó intézkedések elfogadásától és végrehajtásától. A meghatározott várakozási időszak leteltét követően a tagállam az intézkedéseket elfogadhatja akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság észrevételeinek figyelembevételével módosított formában.

____________________

____________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

Módosítás  23

A Tanács álláspontja

14 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(14a) A várakozási időszak alatt a valamely tagállamban egy GMO-nak vagy GMO-k csoportjának termesztését korlátozó vagy tiltó intézkedések által érintett engedélykérelmezőnek/ engedélyjogosultnak tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely az adott tagállamban az adott GMO vagy GMO-csoport termesztéséhez kapcsolódik.

Módosítás  24

A Tanács álláspontja

15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(15) A területük egészén vagy annak egy részén történő GMO-termesztés korlátozására vagy tilalmára vonatkozó tagállami döntések nem akadályozhatják a biotechnológiai kutatásokat, feltéve, hogy az ilyen jellegű kutatások során minden szükséges biztonsági előírást tiszteletben tartanak.

(15) A területük egészén vagy annak egy részén történő GMO-termesztés korlátozására vagy tilalmára vonatkozó tagállami döntések nem akadályozhatják a biotechnológiai kutatásokat, feltéve, hogy az ilyen jellegű kutatások során minden, az emberi és állati egészségre, valamint a környezet védelmére vonatkozó szükséges biztonsági előírást tiszteletben tartanak, és a tevékenység nem ássa alá a tilalom bevezetésének alapjául szolgáló indokok tiszteletben tartását. Emellett a Hatóságnak és a tagállamoknak törekedniük kell tudományos szervezetekből álló olyan kiterjedt hálózat létrehozására, amelyben minden tudományág jelen van, azok is, amelyek ökológiai kérdésekkel foglalkoznak, és együtt kell működniük a tudományos szakvélemények közötti bármilyen lehetséges eltérés korai azonosítása érdekében a vitatott tudományos kérdések megoldása vagy tisztázása végett. A Bizottságnak és a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a GMO-k szándékos kibocsátása vagy forgalomba hozatala nyomán felmerülő esetleges veszélyekre irányuló független kutatások számára rendelkezésre álljanak a szükséges források, továbbá hogy szellemi tulajdonjogok érvényesítése ne akadályozza a független kutatók hozzáférését bármely szükséges anyaghoz.

Módosítás  25

A Tanács álláspontja

15 a preambulumbekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(15a) Figyelembe véve a tudományos bizonyítékok fontosságát a GMO-k betiltására vagy engedélyezésére vonatkozó döntések meghozatala szempontjából, a Hatóságnak és a tagállamoknak össze kell gyűjteniük és évente nyilvánosságra kell hozniuk a GMO-kkal kapcsolatos kockázatok, GMO-k véletlenszerű jelenlétét, a GMO-szennyeződést, illetve a környezet vagy az emberi egészség GMO-k általi veszélyeztetettségét igazoló bizonyítékok vonatkozásában végzett kutatás eredményeit.

Módosítás  26

A Tanács álláspontja

16 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(16) Amennyiben új és objektív körülmények indokolttá teszik egy adott GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély földrajzi hatályának kiigazítását, de a hozzájárulás/engedély megadásának időpontjától számított két évnél semmilyen esetben sem korábban, a tagállamoknak lehetőséget biztosítani arra, hogy a Bizottságon keresztül kérjék a hozzájárulás/engedély jogosultját a földrajzi hatály kiigazítására. Amennyiben a hozzájárulás/engedély jogosultja nem adja kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését, a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adott GMO termesztésének korlátozására vagy tiltására vonatkozóan indokolt intézkedéseket fogadjanak el. Az érintett tagállamnak az intézkedések tervezetét elfogadásuk előtt legalább 75 nappal közölnie kell a Bizottsággal, hogy az észrevételt tehessen, és az említett időszak során a tagállamnak tartózkodnia kell a szóban forgó intézkedések elfogadásától és végrehajtásától. A meghatározott várakozási időszak leteltét követően a tagállam az intézkedéseket elfogadhatja akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság észrevételeinek figyelembevételével módosított formában.

törölve

Módosítás  27

A Tanács álláspontja

18 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(18) Az, hogy az írásos hozzájárulásokat vagy engedélyezési döntéseket meghatározott területekre korlátozott földrajzi hatállyal bocsátották ki vagy fogadták el, illetve hogy egyes tagállamok ezen irányelvvel összhangban intézkedéseket fogadtak el a GMO-k termesztésének korlátozására vagy tilalmára, nem akadályozhat vagy korlátozhat más tagállamokat abban, hogy engedélyezett GMO-kat használjanak. Ezen túlmenően ez az irányelv és az annak alapján elfogadott tagállami intézkedések nem érinthetik a GMO-knak a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok nem géntechnológiával módosított fajtáiban való nem szándékos és véletlen előfordulása tekintetében meghatározott uniós jogi követelményeket, és nem akadályozhatják meg az e követelményeknek megfelelő fajták termesztését.

(18) Az, hogy az írásos hozzájárulásokat vagy engedélyezési döntéseket meghatározott területekre korlátozott földrajzi hatállyal bocsátották ki vagy fogadták el, illetve hogy egyes tagállamok ezen irányelvvel összhangban intézkedéseket fogadtak el a GMO-k termesztésének korlátozására vagy tilalmára, nem akadályozhat vagy korlátozhat más tagállamokat abban, hogy engedélyezett GMO-kat használjanak, feltéve, hogy a határokon átnyúló szennyezés megakadályozása érdekében megfelelő együtt-termesztési intézkedéseket hoznak. Ezen túlmenően ez az irányelv és az annak alapján elfogadott tagállami intézkedések nem érinthetik a GMO-knak a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok nem géntechnológiával módosított fajtáiban való nem szándékos és véletlen előfordulása tekintetében meghatározott uniós jogi követelményeket, és nem akadályozhatják meg az e követelményeknek megfelelő fajták termesztését.

Módosítás  28

A Tanács álláspontja

20 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(20a) A fogyasztók magas szintű védelme érdekében a tagállamoknak többek között hatékony címkézési és tájékoztatási intézkedéseket kell hozniuk, hogy ezáltal teljes mértékben átláthatóvá tegyék a területükön és az ott előállított vagy forgalmazott termékekben jelenlévő GMO-k előfordulását.

Módosítás  29

A Tanács álláspontja

21 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(21a) A 2001/18/EK irányelv 26b. és 26c. cikkében meghatározott rendelkezések az említett irányelv 23. cikkének és az 1829/2003/EK rendelet1a 34. cikkének sérelme nélkül alkalmazandók.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.).

Módosítás  30

A Tanács álláspontja

22 preambulumbekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(22) A Bizottság 2010. július 13-i ajánlása iránymutatást nyújt a tagállamoknak az együtt-termesztésre vonatkozó – többek között a határ menti területeket is érintő – intézkedések kidolgozásához.

törölve

Módosítás  31

A Tanács álláspontja

1 cikk – bevezető rész

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

Módosítás  32

A Tanács álláspontja

1 cikk – -1 pont (új)

2001/18/EK irányelv

22 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

- 1. A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

22. cikk

22. cikk

Szabad forgalmazás

Szabad forgalmazás

A tagállamok – a 23. cikk sérelme nélkül – nem tilthatják meg, nem korlátozhatják vagy nem gátolhatják meg azon termékekként vagy termékekben megjelenő GMO-k forgalomba hozatalát, amelyek ezen irányelv követelményeinek megfelelnek.

A tagállamok – a 23. cikk vagy 26b. cikk sérelme nélkül – nem tilthatják meg, nem korlátozhatják vagy nem gátolhatják meg azon termékekként vagy termékekben megjelenő GMO-k forgalomba hozatalát, amelyek ezen irányelv követelményeinek megfelelnek.

Módosítás  33

A Tanács álláspontja

1 cikk – -1 a albekezdés (új)

2001/18/EK irányelv

25 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(-1a) A 25. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) A GMO-k szándékos kibocsátása vagy forgalomba hozatala nyomán felmerülő potenciális kockázatokkal foglalkozó független kutatáshoz szükséges anyagokhoz, például a vetőmagvakhoz való hozzáférést nem szabad korlátozni vagy akadályozni, ennek következtében azonban nem sérülhet a szellemi tulajdonjogok védelme.”

Módosítás  34

A Tanács álláspontja

1 cikk – -1 b pont (új)

2001/18/EK irányelv

26 a cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1b) A 26a. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket tehetnek, hogy elkerüljék a GMO-k nem szándékos előfordulását az egyéb termékekben.

(1) A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a GMO-k saját területükön és a szomszédos tagállamok határ menti területein egyéb termékekben való nem szándékos előfordulását. Az ilyen intézkedésekről tájékoztatni kell a Bizottságot. A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki az együtt-termesztési intézkedéseknek a tagállamok határ menti területein történő hatékony működésének biztosítása érdekében.”

Módosítás  35

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 1 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása vagy a hozzájárulás/engedély megújítása során a tagállamok a Bizottságon keresztül kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, hogy igazítsa ki az ezen irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel összhangban benyújtott bejelentésének/kérelmének földrajzi hatályát oly módon, hogy a területük egészét vagy annak egy részét kizárják a termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés továbbításának napjától vagy a Hatóságnak az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése szerinti véleménye kézhezvételétől számított 30 napon belül közölni kell a Bizottsággal. A Bizottság az érintett tagállam kérését haladéktalanul továbbítja a bejelentőnek/kérelmezőnek és a többi tagállamnak.

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása vagy a hozzájárulás/engedély megújítása során a tagállamok kérhetik, hogy igazítsák ki az írásbeli hozzájárulás vagy engedély földrajzi hatályát oly módon, hogy a területük egészét vagy annak egy részét kizárják a termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés továbbításának napjától vagy a Hatóságnak az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése szerinti véleménye kézhezvételétől számított 60 napon belül közölni kell a Bizottsággal és adott esetben az ezen irányelv szerinti írásbeli hozzájárulás kiadásáért felelős illetékes hatósággal. A Bizottság az érintett tagállam kérését haladéktalanul közli a bejelentővel/kérelmezővel, a többi tagállammal és a nyilvánossággal.

Módosítás  36

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 2 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől számított 30 napon belül tájékoztatnia kell erről a Bizottságot és a tagállamokat. Amennyiben a bejelentő/kérelmező kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését adja, a bejelentés/kérelem földrajzi hatályának kiigazítását az írásos hozzájáruláson vagy engedélyen megfelelően el kell végezni.

(2) Az (1) bekezdéssel összhangban benyújtott kérelem benyújtása esetén a Bizottság, vagy adott esetben az illetékes hatóság által jóváhagyott írásos hozzájárulás vagy engedély földrajzi hatályának kiigazítását az írásos hozzájárulásban vagy engedélyben rögzített feltételként hajtják végre.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos hozzájárulásnak és adott esetben a 19. cikkel összhangban meghozott döntésnek, valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke szerint elfogadott engedélyezési döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek a bejelentő/kérelmező által kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadott, kiigazított földrajzi hatályán kell alapulnia.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos hozzájárulásnak és adott esetben a 19. cikkel összhangban meghozott döntésnek, valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke szerint elfogadott engedélyezési döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek a kiigazított földrajzi hatályán kell alapulnia.

Módosítás  37

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 3 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi hatályának az e cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott tagállami kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott tagállam intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a szóban forgó, az ezen irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel összhangban engedélyezett GMO termesztését területe egészén vagy annak egy részén, feltéve, hogy az említett intézkedések összhangban vannak az uniós joggal, indokoltak, arányosak és megkülönböztetéstől mentesek, és ezenfelül olyan kényszerítő indokokon alapulnak, amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:

(3) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet értelmében végzett kockázatértékelést követően és kockázatkezelőként fellépve, az adott tagállam intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel korlátozza vagy megtiltja az ezen irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel összhangban engedélyezett géntechnológiával módosított fajtákból álló bizonyos GMO-k, a növény vagy jelleg alapján meghatározott GMO-csoportok vagy valamennyi GMO termesztését területe egészén vagy annak egy részén, feltéve, hogy az említett intézkedések összhangban vannak az uniós joggal, indokoltak, arányosak és megkülönböztetéstől mentesek, ezenfelül olyan indokokon alapulnak, amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő környezetpolitikai célok;

a) a GMO-k szándékos kibocsátásából vagy forgalomba hozatalából eredő lehetséges hatásokhoz kapcsolódó környezetpolitikai célok, melyek kiegészítik az ezen irányelv és az 1829/2003/EK rendelet szerint végzett tudományos kockázatértékelés során vizsgált hatásokat;

b) városi és vidéki területrendezés;

b) városi és vidéki területrendezés;

c) földhasználat;

c) földhasználat;

d) társadalmi-gazdasági hatások;

d) társadalmi-gazdasági hatások;

e) a GMO-k más termékekben való előfordulásának elkerülése a 26a. cikk sérelme nélkül;

e) a GMO-k más termékekben való előfordulásának elkerülése;

f) agrárpolitikai célok;

f) agrárpolitikai célok;

g) közrend

g) közrend.

Az említett intézkedések által érintett tagállam, régió vagy terület sajátos körülményeitől függően az indokokra külön-külön vagy együttesen is lehet hivatkozni – a g) pontban szereplő indok kivételével, amelyre önállóan nem lehet hivatkozni –, az intézkedések azonban semmilyen esetben sem állhatnak összeütközésben az ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet szerint végzett környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett tagállam, régió vagy terület sajátos körülményeitől függően az indokokra külön-külön vagy együttesen is lehet hivatkozni – a g) pontban szereplő indok kivételével, amelyre önállóan nem lehet hivatkozni –, az intézkedések azonban semmilyen esetben sem állhatnak összeütközésben az ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet szerint végzett környezeti kockázatértékeléssel.

Módosítás  38

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) bekezdése szerint intézkedéseket kíván elfogadni, az intézkedések tervezetéről és a hivatkozott megfelelő indokokról előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyezési eljárása lezárult volna. Egy, az említett tájékoztatás időpontjától számított 75 napos időszak alatt:

(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) bekezdése szerint intézkedéseket kíván elfogadni, az intézkedések tervezetéről és a hivatkozott megfelelő indokokról előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyezési eljárása lezárult volna. Egy, az említett tájékoztatás időpontjától számított 75 napos időszak alatt:

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban forgó intézkedések elfogadásától és végrehajtásától, és

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban forgó intézkedések elfogadásától és végrehajtásától;

 

aa) a bejelentő/kérelmező tartózkodik az adott GMO-változat forgalomba hozatalát célzó tevékenységeitől;

 

ab) a gazdasági szereplők tartózkodnak az adott GMO-változat termesztésétől; és

b) a Bizottság bármilyen, általa megfelelőnek ítélt észrevételt tehet.

b) a Bizottság bármilyen, általa megfelelőnek ítélt észrevételt tehet.

 

Amennyiben az engedélyt a 75 napos időszakon belül megadják, azt az ezen időszak végéig ideiglenesen felfüggesztettnek tekintik.

Módosítás  39

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

A (4) bekezdés első albekezdésének a) pontjától eltérve ideiglenes nemzeti intézkedések hozhatók, ha a 75 napos időszak egybeesik az adott GMO vetési időszakával.

Az első albekezdésben említett 75 napos időszak leteltét követően, és legfeljebb a hozzájárulás/engedély megadásának időpontjától számított két éven belül, az érintett tagállam elfogadhatja az intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottságtól érkezett észrevételek figyelembevételével módosított formában. Az intézkedéseket haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és a bejelentővel/kérelmezővel.

Az első albekezdésben említett 75 napos időszak leteltét követően a hozzájárulás/engedély megadásának teljes időtartama alatt, és az uniós engedély hatálybalépésének időpontjától az érintett tagállam elfogadhatja az intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottságtól érkezett, nem kötelező észrevételek figyelembevételével módosított formában. Az intézkedéseket haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és az engedély jogosultjával.

Módosítás  40

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

A tagállamok ezeket az intézkedéseket legalább hat hónappal a termesztési idény kezdete előtt hozzáférhetővé teszik valamennyi érintett szereplő, köztük a termesztők számára. Amennyiben a szóban forgó GMO-t kevesebb mint hat hónappal a termesztési idény kezdete előtt engedélyezik, a tagállamok ezeket az intézkedéseket elfogadásukkal egyidejűleg hozzák nyilvánosságra.

Módosítás  41

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 5 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyezését követően, de a hozzájárulás/engedély megadásának időpontjától számított két évnél semmilyen esetben sem korábban egy tagállam úgy véli, hogy új és objektív körülmények indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély földrajzi hatályának kiigazítását, értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy a szóban forgó intézkedések nem érintik azoknak az engedélyezett, géntechnológiával módosított vetőmagvaknak és növényi szaporítóanyagoknak a termesztését, amelyeket még az intézkedések elfogadása előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

törölve

Módosítás  42

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(5a) Az a tagállam, amelyik a (3) bekezdés értelmében intézkedéseket kíván elfogadni, gondoskodik arról, hogy azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik ilyen növényeket termesztettek, a jog elegendő időt biztosítson a folyamatban lévő termesztési idény lezárására.

 

A költség-haszon elemzéshez kapcsolódó költségek és egyéb ráfordítások a felelős tagállamot és a mezőgazdasági termelőket közösen terhelik.

Módosítás  43

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(7) A GMO-kra vonatkozó hozzájárulások/engedélyek földrajzi hatályának az (5) és (6) bekezdés szerinti kiigazítása céljából és feltéve, hogy a hozzájárulás/engedély jogosultja az (5) bekezdés értelmében kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését adja a tagállami kéréssel kapcsolatban:

(7) A GMO-kra vonatkozó hozzájárulások/engedélyek földrajzi hatályának a (6) bekezdés szerinti kiigazítása céljából:

Módosítás  44

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 b a cikk (új)

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

„26 ba. cikk

 

A felelősségre vonatkozó követelmények és pénzügyi garanciák

 

A tagállamok a GMO-kra vonatkozó nemzeti jogszabályaik keretében általános kötelező rendszert dolgoznak ki a pénzügyi felelősségre és a pénzügyi garanciákra vonatkozóan, amely rendszer minden gazdasági szereplőre érvényes, és amely biztosítja, hogy a szennyező fél fizessen a GMO-k szándékos kibocsátása vagy forgalomba hozatala nyomán esetleg bekövetkező nemkívánatos következményekért és károkért.”

Módosítás  45

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 c cikk – 2 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Amennyiben a kérelem még nincs elbírálva és a bejelentő/kérelmező az említett kéréshez az annak továbbításától számított 30 napon belül kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését adta, a bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek megfelelően ki kell igazítani. Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos hozzájárulásnak és adott esetben a 19. cikkel összhangban meghozott döntésnek, valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke szerint elfogadott engedélyezési döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek a bejelentő/kérelmező által kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadott, kiigazított földrajzi hatályán kell alapulnia.

(2) Amennyiben a kérelem még nincs elbírálva és a Bizottság helyt adott a tagállam földrajzi hatály kiigazítására irányuló kérelmének, és erről a bejelentőt/kérelmezőt is megfelelően tájékoztatták, az adott kiigazítás hatásai az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos hozzájárulás hatálybalépésének időpontja előtt jelentkeznek.

Módosítás  46

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 c cikk – 3 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) Amennyiben az engedélyt már megadták és az engedély jogosultja az e cikk (1) bekezdésében említett kéréshez az annak továbbításától számított 30 napon belül kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését adta, az engedélynek meg kell felelnie az engedély jogosultja által elfogadottaknak. Az ezen irányelv szerinti írásos hozzájárulások esetében az illetékes hatóság feladata, hogy az engedély jogosultja által kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadottaknak megfelelően módosítsa a hozzájárulás földrajzi hatályát, és ennek elvégzését követően tájékoztassa a Bizottságot, a tagállamokat és az engedély jogosultját. Az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyek esetében pedig a Bizottság módosítja ennek megfelelően az engedélyezési döntést anélkül, hogy alkalmazná az említett rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást. A Bizottság megfelelően tájékoztatja a tagállamokat és az engedély jogosultját.

(3) Amennyiben az engedélyt már megadták és az engedély jogosultja az e cikk (1) bekezdésében említett kéréshez az annak továbbításától számított 30 napon belül kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését adta, az engedélynek meg kell felelnie az engedély jogosultja által elfogadottaknak. Az ezen irányelv szerinti írásos hozzájárulások esetében az illetékes hatóság feladata, hogy az engedély jogosultja által kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadottaknak megfelelően módosítsa a hozzájárulás földrajzi hatályát, és ennek elvégzését követően tájékoztassa a Bizottságot, a tagállamokat és az engedély jogosultját. Az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyek esetében pedig a Bizottság módosítja ennek megfelelően az engedélyezési döntést anélkül, hogy alkalmazná az említett rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást. A Bizottság megfelelően tájékoztatja a tagállamokat és az engedély jogosultját. A Bizottság közzéteszi az ilyen beleegyezéseket is.

Módosítás  47

A Tanács álláspontja

1 cikk

2001/18/EK irányelv

26 c cikk – 4 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) Amennyiben a bejelentő/kérelmező vagy adott esetben az engedély jogosultja ellenzi a szóban forgó kérést, a 26b. cikk (3)–(9) bekezdését kell értelemszerűen alkalmazni.

törölve

Módosítás  48

A Tanács álláspontja

2 cikk

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-ét+ követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a tagállamok hogyan éltek az ezen irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve többek között arra is, hogy a rendelkezések mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele tekintetében, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak a területük egészén vagy annak egy részén történő termesztését, illetve a belső piac zavartalan működése tekintetében. A jelentést a Bizottság által megfelelőnek ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-ét+ követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a tagállamok hogyan éltek az ezen irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve többek között arra is, hogy a rendelkezések mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele tekintetében, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak a területük egészén vagy annak egy részén történő termesztését, illetve a belső piac zavartalan működése tekintetében. A jelentést a Bizottság által megfelelőnek ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

 

A Bizottság beszámol arról is, hogy milyen eredményeket sikerült elérni a Hatóság által készített, a géntechnológiával módosított növények környezeti kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi megerősített iránymutatás normatív jellege tekintetében.

 

________________

__________________

+ HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv hatálybalépésnek dátumát.

+ HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv hatálybalépésnek dátumát.

Módosítás  49

A Tanács álláspontja

2 a cikk (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

2a. cikk

 

A Bizottság legkésőbb …-ig+ a GMO-kkal kapcsolatos környezeti kockázatértékelésről szóló végrehajtási rendeletet fogad el az EFSA által készített, a géntechnológiával módosított növények környezeti kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi iránymutatásokra és azoknak a 2008. évi tanácsi következtetéseknek megfelelő megerősítésére alapozva.

 

___________________

 

+ HL: Kérjük, illesszék be a következő dátumot: 1 évvel ezen irányelv hatálybalépését követően.

Módosítás  50

A Tanács álláspontja

2 b cikk (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

2b. cikk

 

Átültetés

 

(1) A tagállamok legkésőbb ...+-ig hatályba léptetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

 

__________________

 

+ HL: Kérjük, illesszék be a következő dátumot: ezen irányelv hatálybalépése után 12 hónappal.

Módosítás  51

A Tanács álláspontja

2 c cikk (új)

2003/1829/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés és 19 cikk – 3 bekezdés

 

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

2c. cikk

 

Az 1829/2003/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

 

A 7. cikk (3) bekezdésében és a 19. cikk (3) bekezdésében a 35. cikk (2) bekezdésére utaló hivatkozást a 35. cikk (3) bekezdésére való hivatkozás váltja fel.

  • [1]  HL C 54., 2011.2.19., 51. o.
  • [2]  HL C 104., 2011.4.2., 62. o.
  • [3]  HL C 033. E, 2013.2.5., 350. o.

INDOKOLÁS

I. Háttér

2014. július 23-án a 28 környezetvédelmi miniszter elfogadta a Tanács álláspontját a GMO-k a tagállamok területén történő termesztésének korlátozásáról vagy tiltásáról.

Gyakorlatilag a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv módosításáról van szó, amelybe bekerülne egy, a tagállamok jogait kibővítő új cikk, és így a tagállamok jogilag indokolnák egy adott GMO termesztésének nemzeti vagy regionális szintű tiltását. Ez a módosítás a GMO-kat tartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra, valamint az ilyen szervezetekből előállított termékekre vonatkozó 1829/2003/EK rendelet értelmében engedélyezett GMO-k termesztésére is vonatkozik.

Ez a két jogszabály rögzíti azt a jogi keretet, amely csak az emberi és állati egészséget vagy a környezetet érintő kockázatok tudományos értékelése alapján kiadott engedélyezés után teszi lehetővé a GMO-k forgalmazását.

Pontosítani kell, hogy a szóban forgó szöveg kizárólag a betakarítás vagy kutatás céljából termesztett GMO-kra vonatkozik. Az elsősorban állatok takarmányozására szolgáló GMO-k behozatalára ez a jogszabály tehát nem vonatkozik.

A tagállamok által elfogadott kompromisszum 3 évvel a Parlament első olvasatbeli, 2011. július 5-i szavazását követően jött létre.

Bár mindenki üdvözli, hogy a dokumentum útjában álló akadályok megszűntek, egyre érzékenyebb kontextusban kell eljárni, mivel:

1. az európai közvélemény egyre kevésbé nézi jó szemmel a GMO-kat, és különösen azok jelenlétét az élelmiszerekben. Emlékeztetőül, az Eurobarométer 2010. decemberi 354., a táplálkozásnak szentelt különszáma szerint csak az európaiak 21%-a ért egyet (58%-a pedig nem ért egyet) azzal az állítással, hogy „a GMO-kon alapuló élelmiszerek a későbbi generációk számára biztonságosak”.

E felmérés aktualizálása különösen előnyös lenne. Valószínűleg azt jelezné, hogy a polgárok túlnyomó többsége továbbra sem támogatja a GMO-k európai termesztését,

2. a sajtó igen sokat foglalkozott 2014 februárjában azzal, hogy a 28-ból 19 kormány ellenezte a genetikailag módosított TC1507 kukoricát. Csak egy kisebbséget alkotó 5 tagállam (Spanyolország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország és Svédország) szavazott ezen új GMO-változat engedélyezése mellett, így az Európai Bizottság kezébe adta a végső döntést, amely egyébként azóta sem született meg,

3. elakadt a központi uniós engedélyezési rendszer. A TC 1507 típusú kukoricára vonatkozó kérelmen kívül hat másik engedélyezési eljárás van folyamatban GMO termesztésére vonatkozóan (5 kukorica és 1 szója), melyek kedvező véleményt kaptak az EFSA részéről, de a tagállamok többségének erős ellenkezése miatt a Bizottság habozik szavazásra bocsátani a kérdést.

4. az Európai Bizottság új elnökének, Jean-Claude Junckernek a Bizottság politikai irányvonalait az európai parlamenti képviselők előtt ismertető, 2014. július 15-i beszédében tett nyilatkozatok háttere: „Ezenkívül felül kívánom vizsgálni a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezése tekintetében alkalmazandó szabályozást. Számomra egyszerűen nem helyes, hogy a Bizottság a jelenlegi szabályok értelmében jogilag kénytelen engedélyezni az új szervezetek importját és feldolgozását, még akkor is, ha a tagállamok nagy többsége ezt ellenzi…”

Ezeket a szavakat megerősítette a közegészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős új európai biztosnak küldött megbízólevél, akit felkért, hogy megbízatásának első hat hónapjában vizsgálja felül a GMO-k engedélyezésére vonatkozó jelenlegi döntéshozatali eljárást.

Ajánlástervezete kidolgozásakor az előadónak ezt az új politikai környezetet figyelembe kell vennie.

Az Európai Parlament, a tagállamok többsége és az Európai Bizottság új elnöke közös akaratával ki lehet mozdítani a GMO-król szóló aktát a valamennyi szereplő számára frusztrációt okozó bürokratikus mocsárból.

II. A Tanács közös álláspontjának célkitűzései és korlátai

Hasznos emlékeztetni arra, hogy a jogi keret e módosításának célja nagyobb működési szabadságot és jogbiztonságot nyújtani azon tagállamoknak, melyek szeretnék megtiltani az európai szinten engedélyezett GMO-k területükön vagy annak egy részén történő termesztését. A Tanács ezt kifejezetten elismeri az (5) preambulumbekezdésben.

Ha az Európai Parlamenttel közös eme célkitűzés érdekében a Tanács elfogadja módosításaink némelyikét, cserébe olyan eljárást vezet be, amely további kötelezettségeket ró a nemzeti hatóságokra.

A tagállamnak először egy I. szakasznak nevezett első lépésen kell átesnie (új 26b. cikk, (1) és (2) bekezdés), és fel kell kérnie az adott GMO-t az EU-ban forgalmazni kívánó vállalkozást, hogy az engedély ne terjedjen ki az adott tagállam területére.

Így csak ezen I. szakasz sikertelensége és a kérelem vállalkozás általi elutasítása esetén alkalmazandó az eredeti egyetlen eljárás (úgynevezett II. szakasz, az új 26b. cikk (3) bekezdése), amely felsorolja azokat a jogi indokokat, melyek alapján egy tagállam betilthatja egy GMO termesztését.

Két egymást követő szakaszról van tehát szó, amelyek közül az első a második feltétele a Bizottság eredeti javaslatában és az EP módosított javaslatában szereplő eljárás helyett, és amelynek a 2001-es irányelv módosításának középpontjában kell maradnia.

Kellemetlen érzésünk, hogy a lényeg másodlagossá válik a Tanács változatában, ami ellenkezik az Európai Parlament 2011. július 5-i szavazásának célkitűzésével.

Az előadó ezért nyújtotta be a 26b. cikk (3) bekezdéséhez fűződő 24. módosítást, amely opcionálissá teszi a tagállamok számára az I. szakaszt.

A tagállamok jogának másik komoly korlátozása a GMO-k termesztésének nemzeti tiltását lehetővé tevő eljárás szigorú időbeli korlátozása: egy országnak ezentúl csak két éve lenne arra, hogy a közösségi szinten megszerzett engedélyt követően cselekedjen.

Az előadó nem érti ezt a korlátozást és úgy véli, hogy 10 év, egy engedély jogszerű időtartama lenne a megfelelő időtartam. Ez a 26b. cikk (4) bekezdéséhez fűzött 25. módosításának tárgya.

A 26b. cikk (5) bekezdésében leírt kiegészítő eljárás így értelmét veszti, ezért is kerül törlésre a 26. módosításban.

Egyébként a GMO-termesztés tiltásának igazolására felhozható indokok nyitott listája kapcsán az előadó úgy véli, hogy a konkrét példák hiánya gyengíti a jogi keretet, ezért nyújtott be a 24. módosítással együtt egy, az első olvasatban abszolút többséggel elfogadotthoz hasonló szöveget, annyi különbséggel, hogy ezentúl ötféle indoktípus létezne:

•   Az EFSA által európai szinten értékelteket kiegészítő környezetvédelmi kritériumok. Azért kiegészítőek, mert a GMO-k használatával egy adott mezőgazdasági környezettel összefüggésben felmerülő helyi vagy rendszerszintű szempontokat érintenek;

•   Területrendezéshez kapcsolódó kritériumok;

•   A földhasználatot célzó kritériumok;

•   Társadalmi-gazdasági hatásokkal összefüggő indokok. Itt például a hagyományos és/vagy ökotermelést folytató termelők számára a szennyezés okozta magas költségekről van szó;

•   Az agrárpolitikai célkitűzéseket célzó indokok.

Az indokok e listája biztosítja a tagállamok számára az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy az uniós szinten végzett kockázatértékelés módosítása vagy aláásása nélkül hozhassanak megfelelő intézkedéseket.

III. Az előadó által benyújtott egyéb módosítások

Az Európai Parlament első olvasatban 28 módosítást fogadott el módosított javaslatában, melyek többsége nem okozott vitát, vagy a szavazáson abszolút többséget kapott. Az előadó ennek tudatában összesen 33 módosítást nyújtott be, melyek lefedik az első olvasatban elfogadott, de a tanácsi álláspontban át nem vett fő módosításokat.

Ezt szem előtt tartva az alábbiakra van szükség:

-    meg kell erősíteni az Európai Parlament által választott környezetvédelmi jogalapot (1. módosítás). Ezen új jogszabály célja nem csak a 2001/18/EK irányelv módosítása, hanem az 1829/2003/EK rendeleté is, ha a vállalkozástól való engedélykérés az élelmiszer- és takarmánytermesztésre is vonatkozik. Márpedig, ha a 2001-es irányelv vonatkozásában a belső piaci jogalapot részesítették előnyben, a 2003-as rendeletről lévén szó, a jogalkotók legalább 3 jogalapot tartottak meg, melyek a következők: mezőgazdaság, belső piac és közegészségügy.

A szöveg egyébként egyetlen fő célkitűzésre koncentrál: hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a tagállamok számára, ha területükön be kívánják tiltani egy GMO termesztését, többek között olyan környezetvédelmi indokokra hivatkozva, mint a biológiai sokféleség védelme vagy az élőhelyek és ökoszisztémák megőrzése.

-    javítani kell a kockázatértékelési eljárásokat. A 3. módosítás célja a Tanács által 2008. december 4-én elfogadott, környezetvédelemről szóló következtetések alkalmazása, melyek teljes és hatékony kockázatértékelési módszerek használatára hívnak fel, amennyiben a GMO-k termesztésének hosszú távú hatásait eddig nem vették kellőképpen figyelembe.

Az előadó elégedetten veszi tudomásul, hogy a tanácsi szöveg a rendelkezések között foglalkozik a témával. Mindenesetre meg kell erősíteni a Tanács szövegét. Ez a 33. módosítás témája, melynek célja, hogy normatív jelleget adjon az EFSA iránymutatásainak.

-    kötelezővé kell tenni az együtt-termesztést szabályozó intézkedések meghozatalát.

Ez volt a 2011. júliusi plenáris ülésen a 26a. cikk módosításának értelme, amelyet az előadó a 21. módosítással együtt újra be kíván nyújtani.

Fontos, hogy a jogszabályban kötelezzék a tagállamokat az együtt-termesztés biztosítására, és hogy különös figyelmet fordítsanak a határon átnyúló szennyezésekre. Ez az európai mezőgazdasági termelők többségének határozottan kifejezett kérése.

Módosítási javaslatok születtek továbbá a GMO-termesztés korlátozását vagy tiltását lehetővé tevő eljárás átláthatóságának biztosítására és arra, hogy a lényeges döntéseket nyilvánosságra hozzák.

ELJÁRÁS

Cím

A tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség

Hivatkozások

10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

5.7.2011                     T7-0314/2011

A Bizottság javaslata

COM(2010)0375 - C7-0178/2010

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

18.9.2014

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

18.9.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Frédérique Ries

17.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2014

13.10.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

11.11.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

11

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Brannen, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Martin Häusling, Elisabeth Köstinger, József Nagy, James Nicholson, Marit Paulsen, Marijana Petir, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes

Benyújtás dátuma

19.11.2014