Postup : 2010/0208(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0038/2014

Predkladané texty :

A8-0038/2014

Rozpravy :

PV 13/01/2015 - 6

Hlasovanie :

PV 13/01/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0004

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 800kWORD 456k
18.11.2014
PE 537.550v02-00 A8-0038/2014

k pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO)

na ich území

(10972/3/2014 – C8‑0145/2014 – 2010/0208(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Frédérique Ries

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území

(10972/3/2014 – C8‑0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10972/3/2014 – C8‑0145/2014),

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. decembra 2010(1)

–       zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. januára 2011(2),

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0375),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 69 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0038/2014),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Pozícia Rady

Citácia 1

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

Pozmeňujúci návrh    2

Pozícia Rady

Odôvodnenie 2

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie podstúpili individuálne posúdenie rizika predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh Únie v súlade s prílohou II k smernici 2001/18/ES. Cieľom uvedeného postupu povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu. Na celom území Únie by sa mala dosiahnuť a udržiavať jednotná vysoká úroveň ochrany zdravia a životného prostredia.

(2) Podľa uvedeného právneho rámca sa vyžaduje, aby GMO určené na pestovanie podstúpili individuálne posúdenie rizika predtým, než sa povolí ich uvedenie na trh Únie v súlade s prílohou II k smernici 2001/18/ES, pričom sa zohľadnia priame a nepriame, bezprostredné a neskoršie, ako aj kumulatívne dlhodobé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Toto posúdenie rizika obsahuje vedecké odporúčania, ktorých cieľom je prispieť k rozhodovaciemu procesu, na základe ktorého je vydané rozhodnutie o riadení rizika, v ktorom sa zohľadňujú aj iné legitímne faktory, ktoré sú v tejto veci relevantné. Cieľom uvedeného postupu povoľovania je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života a zdravia, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov a zároveň zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu. Na celom území Únie by sa mala dosiahnuť a udržiavať jednotná vysoká úroveň ochrany zdravia, životného prostredia a spotrebiteľov. V rámci tejto smernice a jej následného vykonávania by sa vždy mala zohľadniť zásada predbežnej opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Pozícia Rady

Odôvodnenie 2 a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Ako sa tlmočí v záveroch Rady o GMO, ktoré prijala Rada pre životné prostredie 4. decembra 2008 (ďalej len „závery Rady z roku 2008“), je potrebné zlepšiť vykonávanie posudzovaní rizika stanovených v prílohe II k smernici 2001/18/ES , najmä pokiaľ ide o dlhodobé účinky geneticky modifikovaných plodín na životné prostredie, ako aj ich možné vplyvy na necieľové organizmy, charakteristické vlastnosti prijímajúceho prostredia a zemepisné oblasti, v ktorých sa geneticky modifikované rastliny môžu pestovať, možné environmentálne dôsledky spôsobené zmenami v používaní herbicídov v súvislosti s geneticky modifikovanými rastlinami, ktoré sú odolné voči herbicídom, priame a nepriame dlhodobé účinky, ako aj neistoty vo vedeckej oblasti. Preto by Komisia mala najmä zabezpečiť, aby sa vykonávajúce nariadenie o posúdení rizika geneticky modifikovaných organizmov so zreteľom na vyššie uvedené pripomienky prijalo najneskôr rok po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    4

Pozícia Rady

Odôvodnenie 2 b (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Je potrebné, aby sa zohľadnili politické súvislosti a najmä politický záväzok, ktorý v júli 2014 vyjadril zvolený predseda Európskej komisie, urýchlene preskúmať súčasný rozhodovací proces uplatňovaný na geneticky modifikované organizmy s cieľom pripisovať názorom demokraticky zvolených vlád prinajmenšom takú váhu, ako názorom vedeckej obce. Geneticky modifikované organizmy by nemali byť povolené proti vôli väčšiny demokraticky zvolených vlád a poslancov Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    5

Pozícia Rady

Odôvodnenie 2 c (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(2c) Je potrebné zabezpečiť vypracovanie objektívnych a nezávislých štúdií na túto tému a zvýšiť investície do výskumu s cieľom prehĺbiť vedecké poznatky o týchto geneticky modifikovaných produktoch a o dôsledkoch ich používania. Výsledky týchto štúdií by sa mali zverejňovať a mali by sa podporovať diskusie na túto tému.

Pozmeňujúci návrh    6

Pozícia Rady

Odôvodnenie 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú členské štáty. Oblasti týkajúce sa uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa naďalej mali regulovať na úrovni Únie, aby zostal zachovaný vnútorný trh. Pestovanie si však v určitých prípadoch môže vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je oblasťou s výraznými národnými, regionálnymi a miestnymi aspektmi vzhľadom na svoje prepojenie s využívaním pôdy, miestnymi poľnohospodárskymi štruktúrami a ochranou alebo zachovávaním biotopov, ekosystémov a typov krajiny. Táto flexibilita by nemala nepriaznivo ovplyvňovať spoločný postup povoľovania, najmä hodnotiaci proces.

(5) Skúsenosti ukázali, že pestovanie GMO je téma, ktorou sa dôkladnejšie zaoberajú členské štáty. Oblasti týkajúce sa uvádzania GMO na trh a ich dovozu by sa naďalej mali regulovať na úrovni Únie, aby zostal zachovaný vnútorný trh. Pestovanie si však v určitých prípadoch môže vyžadovať väčšiu pružnosť, keďže je oblasťou s výraznými národnými, regionálnymi a miestnymi aspektmi vzhľadom na svoje prepojenie s využívaním pôdy, miestnymi poľnohospodárskymi štruktúrami a ochranou alebo zachovávaním biotopov, ekosystémov, typov krajiny, a prirodzených genotypov rastlín. Okrem toho harmonizované posúdenie rizík pre životné prostredie a zdravie sa nemusí zaoberať všetkými možnými vplyvmi pestovania GMO v rôznych regiónoch a miestnych ekosystémoch. V súlade s článkom 2 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) členské štáty majú právo na možnosť prijímať právne záväzné akty, ktorými sa obmedzuje alebo zakazuje pestovanie GMO alebo skupín GMO definovaných plodinou či vlastnosťami na ich území po tom, čo bolo legalizované uvádzanie týchto GMO na trh Únie. Táto flexibilita by však nemala nepriaznivo ovplyvňovať spoločný postup povoľovania, najmä hodnotiaci proces, ktorý vykonáva v prvom rade Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

Pozmeňujúci návrh    7

Pozícia Rady

Odôvodnenie 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(6) Na účely obmedzenia alebo zákazu pestovania GMO niektoré členské štáty v dôsledku nových alebo dodatočných informácií, ktoré sa sprístupnili odo dňa súhlasu a ktoré ovplyvňujú posudzovanie environmentálnych rizík, alebo v dôsledku prehodnotenia existujúcich informácií, využili bezpečnostné doložky a núdzové opatrenia podľa článku 23 smernice 2001/18/ES a článku 34 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Iné členské štáty využili oznamovací postup ustanovený v článku 114 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), na základe ktorého sa vyžaduje predloženie nových vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia. Okrem toho sa rozhodovací proces v prípade pestovania GMO ukázal ako obzvlášť náročný, a to vzhľadom na vyjadrenie národných záujmov, ktoré sa netýkajú len otázok spojených s bezpečnosťou GMO v súvislosti so zdravím alebo životným prostredím.

(6) V uplynulých rokoch na účely obmedzenia alebo zákazu pestovania GMO niektoré členské štáty v dôsledku nových alebo dodatočných informácií, ktoré sa sprístupnili odo dňa súhlasu a ktoré ovplyvňujú posudzovanie environmentálnych rizík, alebo v dôsledku prehodnotenia existujúcich informácií, využili bezpečnostné doložky a núdzové opatrenia podľa článku 23 smernice 2001/18/ES a článku 34 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Iné členské štáty využili oznamovací postup ustanovený v článku 114 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), na základe ktorého sa vyžaduje predloženie nových vedeckých dôkazov týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    8

Pozícia Rady

Odôvodnenie 7

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(7) V súlade s článkom 2 ods. 2 ZFEÚ sú členské štáty preto oprávnené mať možnosť sa počas povoľovacieho postupu a po ňom rozhodnúť, že obmedzia alebo zakážu pestovanie GMO na svojom území tak, že vylúčia pestovanie konkrétneho GMO na celom území alebo časti územia tohto členského štátu. V tejto súvislosti sa zdá byť vhodné poskytnúť členským štátom v súlade so zásadou subsidiarity väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či chcú na svojom území pestovať geneticky modifikované rastliny bez toho, aby počas povoľovacieho postupu alebo po ňom došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík ustanoveného v systéme EÚ pre povoľovanie GMO, a nezávisle od opatrení, ktoré sú členské štáty oprávnené prijímať na základe uplatnenia smernice 2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej prítomnosti GMO v iných výrobkoch. Poskytnutie tejto možnosti členským štátom by malo uľahčiť rozhodovací proces v oblasti GMO. Zároveň by sa pri zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre dotknuté zainteresované strany v súvislosti s pestovaním GMO v Únii mala zachovať sloboda voľby pre spotrebiteľov, poľnohospodárov a hospodárske subjekty. Touto smernicou by sa preto malo podporiť hladké fungovanie vnútorného trhu.

(7) V tejto súvislosti sa zdá byť vhodné poskytnúť členským štátom v súlade so zásadou subsidiarity väčšiu pružnosť pri rozhodovaní o tom, či chcú na svojom území pestovať geneticky modifikované rastliny bez toho, aby počas povoľovacieho postupu alebo po ňom došlo k ovplyvneniu posúdenia rizík ustanoveného v systéme EÚ pre povoľovanie GMO, a nezávisle od opatrení, ktorých prijatie sa vyžaduje od členských štátov na základe uplatnenia smernice 2001/18/ES s cieľom predísť neúmyselnej prítomnosti GMO v iných výrobkoch na ich území a v oblastiach hraničiacich so susednými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    9

Pozícia Rady

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) S cieľom zabezpečiť, aby pestovanie GMO neviedlo k neúmyselnej prítomnosti GMO v iných výrobkoch, sú nevyhnutné účinné opatrenia koexistencie. Členské štáty by preto mali byť z titulu smernice 2001/18/ES povinné prijať reguláciu platnú pre svoje územie zameranú na zabránenie náhodnej prítomnosti tohto typu. Osobitná pozornosť by sa mala upriamiť na predchádzanie prípadnej cezhraničnej kontaminácii z členského štátu či regiónu, kde je pestovanie povolené, do susedného členského štátu či regiónu, kde je zakázané (napr. zavedením tzv. nárazníkových zón). Členské štáty by v záujme súdržného vykonávania takýchto pravidiel mali dodržiavať usmernenia, ktoré Komisia uviedla vo svojom odporúčaní z 13. júla 20101a. S cieľom zaručiť účinné fungovanie opatrení koexistencie v pohraničných oblastiach členských štátov by Komisia mala vypracovať usmernenia a členské štáty by mali so susediacimi členskými štátmi spolupracovať, aby sa zabezpečila primeraná výmena informácií.

 

____________________

 

1aOdporúčanie Komisie z 13. júla 2010 o usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu na predchádzanie nezámernej prítomnosti GMO v konvenčných a ekologických plodinách (Ú. v. EÚ C 200, 22.7.2010, s.1).

Pozmeňujúci návrh    10

Pozícia Rady

Odôvodnenie 7 b (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Väčšina členských štátov nezaviedla opatrenia na ochranu konvenčného a ekologického poľnohospodárstva pred kontamináciou GMO a v prípade, že takéto opatrenia existujú, spravidla nie sú dostatočné na to, aby chránili poľnohospodárov pred kontamináciou. Členské štáty, ktoré nezakázali pestovanie geneticky modifikovaných plodín, by mali byť povinné prijať opatrenia na ochranu konvenčného a ekologického poľnohospodárstva pred kontamináciou a navrhnúť režimy zodpovednosti, ktoré zabezpečia, že hospodársku záťaž kontaminácie budú znášať skôr výrobcovia GMO než konvenční a ekologickí poľnohospodári.

Pozmeňujúci návrh    11

Pozícia Rady

Odôvodnenie 7 c (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(7c) Členské štáty by okrem toho mali navzájom spolupracovať s cieľom zaviesť vhodné nárazníkové zóny medzi zónami bez genetickej technológie a zónami, v ktorých sa pestujú GMO, aby sa predišlo neplánovaným dôsledkom cezhraničnej kontaminácie.

Pozmeňujúci návrh    12

Pozícia Rady

Odôvodnenie 7 d (nové)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(7d) Poskytnutie pružnosti členským štátom by malo uľahčiť proces rozhodovania o GMO, ale v žiadnom prípade by nemalo ovplyvniť pozíciu členských štátov, pokiaľ ide o rozhodnutia o povoľovaní GMO. Zároveň by sa pri zabezpečení väčšej zrozumiteľnosti pre dotknuté zainteresované strany v súvislosti s pestovaním GMO v Únii mala zachovať sloboda voľby pre spotrebiteľov, poľnohospodárov a hospodárske subjekty. Táto smernica je preto v súlade s hladkým fungovaním vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    13

Pozícia Rady

Odôvodnenie 8

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný GMO by sa členskému štátu mala poskytnúť možnosť požiadať Komisiu, aby ohlasovateľovi/žiadateľovi predložila jeho žiadosť o úpravu geografického rozsahu pôsobnosti svojho ohlásenia alebo svojej žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou C smernice 2001/18/ES alebo v súlade s článkami 517 nariadenia (ES) č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé územie alebo časť územia tohto členského štátu bude vylúčené z pestovania. Komisia by mala tento postup uľahčiť tým, že žiadosť členského štátu bezodkladne predloží ohlasovateľovi/žiadateľovi a ohlasovateľ/žiadateľ by mal na túto žiadosť reagovať v rámci ustanovenej lehoty.

(8) Počas povoľovacieho postupu pre daný GMO by sa členskému štátu mala poskytnúť možnosť požiadať Komisiu alebo v náležitých prípadoch príslušný orgán zodpovedný za vydanie písomného súhlasu v zmysle tejto smernice, aby upravili geografický rozsah pôsobnosti písomného súhlasu alebo povolenia poskytnutého v súlade s časťou C smernice 2001/18/ES alebo v súlade s článkami 719 nariadenia (ES) č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé územie alebo časť územia tohto členského štátu bude vylúčené z pestovania. Ak je predložená takáto žiadosť, Komisia alebo v náležitom prípade príslušný orgán by mali príslušným spôsobom upraviť geografický rozsah pôsobnosti písomného súhlasu/povolenia.

Pozmeňujúci návrh    14

Pozícia Rady

Odôvodnenie 9

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(9) Geografický rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti by sa mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť, ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí explicitne alebo konkludentne súhlas so žiadosťou členského štátu v rámci ustanovenej lehoty odo dňa oznámenia, keď ho Komisia o uvedenej žiadosti upovedomila. Ak ohlasovateľ/žiadateľ žiadosť zamietne, mal by o tom upovedomiť Komisiu a členské štáty. Odmietnutím ohlasovateľa/žiadateľa upraviť geografický rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti však nie sú dotknuté právomoci Komisie podľa článku 19 smernice 2001/18/ES alebo článkov 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003 takúto úpravu v nutnom prípade vykonať v nadväznosti na posúdenie environmentálnych rizík, ktoré uskutočnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Pozícia Rady

Odôvodnenie 10

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(10) Okrem toho a len v prípade, keď ohlasovateľ/žiadateľ odmietol upraviť geografický rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti v súvislosti s GMO na žiadosť členského štátu, by sa mala tomuto členskému štátu poskytnúť možnosť prijať odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí alebo zakáže pestovanie príslušného GMO predtým povoleného na celom svojom území alebo na jeho časti, a to na základe odlišných dôvodov ako tých, ktoré boli hodnotené v súlade s harmonizovaným súborom predpisov Únie, to jest so smernicou 2011/18/ES a nariadením (ES) č. 1829/2003, pričom tieto dôvody musia byť v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti životného prostredia alebo poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné závažné dôvody ako mestské a územné plánovanie, využívanie pôdy, sociálno-ekonomické vplyvy, koexistencia a verejná politika. Tieto dôvody je možné uplatniť jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti od konkrétnych okolností členského štátu, regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú opatrenia uplatňovať.

(10) Členský štát by mal mať možnosť riadiť riziká a prijať odôvodnené opatrenia, ktorými sa obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO alebo skupín GMO definovaných plodinou či vlastnosťami, alebo všetkých GMO, ktoré boli predtým povolené na celom jeho území alebo na jeho časti, a to na základe dôvodov súvisiacich s verejným záujmom, pričom tieto dôvody musia byť v súlade s právom Únie. Uvedené dôvody sa môžu týkať cieľov politiky v oblasti životného prostredia alebo poľnohospodárstva alebo to môžu byť iné legitímne faktory, akými sú sociálno-ekonomické vplyvy, ak sa tieto faktory neriešili ako súčasť harmonizovaných postupov ustanovených v časti C smernice 2001/18/ES alebo ak sa tieto dôvody môžu týkať pretrvávajúcej neistoty vo vedeckých názoroch. Uvedené opatrenia by mali byť riadne vedecky podložené alebo odôvodnené ďalšími legitímnymi faktormi, ktoré by mohli vyplynúť zo zámerného uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na trh. Tieto dôvody je možné uplatniť jednotlivo alebo v kombinácii, v závislosti od konkrétnych okolností členského štátu, regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú opatrenia uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh    16

Pozícia Rady

Odôvodnenie 11

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(11) Úroveň ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a životného prostredia, ktorá bola stanovená pre celú Úniu, umožňuje jednotné vedecké posúdenie na celom území Únie a táto smernica by túto situáciu nemala zmeniť. Preto by mal členský štát – aby sa vyhol akémukoľvek zásahu do právomocí, ktoré majú posudzovatelia rizík a tí, ktorí riziká riadia, podľa smernice 2001/18/ES a nariadenia (ES) č. 1829/2003 – používať len dôvody týkajúce sa cieľov politiky životného prostredia, ktoré nie sú v rozpore s posudzovaním rizík pre zdravie a životné prostredie v kontexte povoľovacích postupov ustanovených v smernici 2001/18/ES a nariadení (ES) č. 1829/2003, ako napríklad zachovanie určitých typov prírodných a krajinných prvkov, určitých prirodzených prostredí a ekosystémov, ako aj špecifických ekosystémových funkcií a služieb.

(11) Úroveň ochrany zdravia ľudí alebo zvierat a životného prostredia, ktorá bola stanovená pre celú Úniu, nemôže členský štát zmeniť a táto zásada by mala zostať zachovaná. Preto by mal členský štát – aby sa vyhol akémukoľvek zásahu do právomocí, ktoré majú posudzovatelia rizík a tí, ktorí riziká riadia, podľa smernice 2001/18/ES a nariadenia (ES) č. 1829/2003 – používať len dôvody týkajúce sa cieľov politiky životného prostredia, ktoré doplňujú posudzovanie rizík pre zdravie a životné prostredie v kontexte povoľovacích postupov ustanovených v smernici 2001/18/ES a nariadení (ES) č. 1829/2003.

Pozmeňujúci návrh    17

Pozícia Rady

Odôvodnenie 11 a (nové)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Členským štátom by sa malo umožniť, aby opatrenia na obmedzenie alebo zákaz pestovania GMO opierali o náležite podložené dôvody súvisiace s vplyvmi na životné prostredie. Medzi tieto dôvody môže patriť zabránenie vzniku rezistencie burín a škodcov voči pesticídom; invazívnosť alebo perzistentnosť geneticky modifikovaných odrôd alebo možnosť kríženia s domácimi pestovanými alebo divo rastúcimi rastlinami; predchádzanie negatívnym vplyvom na miestne životné prostredie, ktoré by boli spôsobené zmenami poľnohospodárskych postupov spojených s pestovaním GMO; zachovanie a rozvoj poľnohospodárskych postupov, ktoré umožňujú lepšie zosúladenie produkcie a udržateľnosti ekosystémov; zachovanie miestnej biodiverzity vrátane určitých prirodzených prostredí a ekosystémov alebo určitých typov prírodných a krajinných prvkov, ako aj špecifických ekosystémových funkcií a služieb; vedecká neistota týkajúca sa týchto dôvodov; alebo nedostatok vhodných údajov o možných negatívnych vplyvoch uvoľnenia GMO na miestne alebo regionálne životné prostredie členského štátu vrátane vplyvov na biodiverzitu.

Pozmeňujúci návrh    18

Pozícia Rady

Odôvodnenie 11 b (nové)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) Medzi ciele poľnohospodárskej politiky môže patriť potreba chrániť rozmanitosť poľnohospodárskej výroby, zachovania a rozvoja poľnohospodárskych postupov, ktoré umožňujú lepšie zosúladenie produkcie a udržateľnosti ekosystémov, a potreba zabezpečiť čistotu osiva.

Pozmeňujúci návrh    19

Pozícia Rady

Odôvodnenie 11 c (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(11c) Medzi dôvody súvisiace so sociálno-ekonomickými vplyvmi môže patriť nerealizovateľnosť alebo vysoké náklady opatrení koexistencie alebo nemožnosť zaviesť opatrenia koexistencie v dôsledku osobitných geografických podmienok, ako sú malé ostrovy alebo horské oblasti.

Pozmeňujúci návrh    20

Pozícia Rady

Odôvodnenie 11 d (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(11d) Členským štátom by sa malo umožniť, aby založili opatrenia obmedzujúce alebo zakazujúce pestovanie GMO alebo skupín GMO definovaných plodinou či vlastnosťami, alebo všetkých GMO aj na iných dôvodoch, ktoré môžu zahŕňať využívanie pôdy, územné plánovanie či iné legitímne faktory, a to faktory týkajúce sa kultúrnych tradícií.

Pozmeňujúci návrh    21

Pozícia Rady

Odôvodnenie 12

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by tiež mali mať možnosť založiť rozhodnutia, ktoré prijmú na základe smernice 2001/18/ES na dôvodoch týkajúcich sa sociálno-ekonomických vplyvov, ktoré môžu vyplynúť z pestovania GMO na území dotknutého členského štátu. Hoci sa opatrenia koexistencie riešili odporúčaním Komisie z 13. júla 20101, členské štáty by mali mať tiež možnosť prijať opatrenia, ktorými sa podľa tejto smernice obmedzuje alebo zakazuje pestovanie povolených GMO na celom ich území alebo jeho časti. Uvedené dôvody môžu súvisieť s nerealizovateľnosťou alebo nemožnosťou zavedenia opatrení zabezpečujúcich koexistenciu v dôsledku osobitných geografických podmienok, potrebou predchádzať prítomnosti GMO v iných výrobkoch ako napríklad v špecifických alebo osobitných, potrebou chrániť rozmanitosť v poľnohospodárskej výrobe alebo s potrebou zabezpečiť čistotu osiva a množiteľského materiálu rastlín. Okrem toho Komisia na základe žiadosti v záveroch Rady z 5. decembra 2008 o geneticky modifikovaných organizmoch predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o sociálno-ekonomických dôsledkoch pestovania GMO. Závery tejto správy môžu členským štátom poskytnúť cenné informácie týkajúce sa rozhodovania na základe tejto smernice.

vypúšťa sa

____________________

 

1 Odporúčanie Komisie z 13. júla 2010 o usmerneniach pre tvorbu vnútroštátnych opatrení pre koexistenciu na predchádzanie nezámernej prítomnosti GMO v konvenčných a ekologických plodinách (Ú. v. EÚ C 200, 22.7.2010, s.1).

 

Pozmeňujúci návrh    22

Pozícia Rady

Odôvodnenie 14

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(14) Opatrenia členských štátov prijaté na základe tejto smernice, by mali byť predmetom postupu s kontrolou a poskytovania informácií na úrovni Únie Vzhľadom na úroveň kontroly a informácií Únie, nie je navyše potrebné uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES1. Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na celom svojom území alebo jeho časti odo dňa nadobudnutia účinnosti povolenia Únie a najneskôr dva roky od udelenia súhlasu alebo povolenia, pod podmienkou, že uplynulo ustanovené obdobie zastavenia konania, počas ktorého mala Komisia možnosť vyjadriť pripomienky k navrhovaným opatreniam.

(14) Opatrenia členských štátov prijaté na základe tejto smernice, by mali byť predmetom postupu s kontrolou a poskytovania informácií na úrovni Únie Vzhľadom na úroveň kontroly a informácií Únie nie je navyše potrebné uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES1. Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO alebo skupín GMO definovaných plodinou či vlastnosťami, alebo všetkých GMO na celom svojom území alebo jeho časti pred dňom nadobudnutia účinnosti povolenia Únie a počas celého trvania súhlasu alebo povolenia, pod podmienkou, že uplynulo ustanovené obdobie zastavenia konania, počas ktorého mala Komisia možnosť vyjadriť pripomienky k navrhovaným opatreniam. Dotknutý členský štát by mal preto Komisii oznámiť navrhované opatrenia najmenej 75 dní pred ich prijatím, aby mala Komisia možnosť vyjadriť k nim pripomienky, a počas tohto obdobia by sa mal zdržať prijímania a vykonávania týchto opatrení. Po uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia konania by členský štát mal mať možnosť prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej forme alebo vo forme, v ktorej zohľadní pripomienky Komisie.

____________________

____________________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.).

Pozmeňujúci návrh    23

Pozícia Rady

Odôvodnenie 14 a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Počas obdobia zastavenia konania žiadateľ o povolenie/držiteľ povolenia, ktorého by sa týkali opatrenia, ktorými sa obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO alebo skupiny GMO v členskom štáte, by sa mal zdržať všetkých činností súvisiacich s pestovaním tohto GMO alebo skupiny GMO v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    24

Pozícia Rady

Odôvodnenie 15

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(15) Rozhodnutia o obmedzení alebo zákaze pestovania GMO členskými štátmi na celom ich území alebo časti ich územia by nemali brániť vykonávaniu biotechnologického výskumu za predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.

(15) Rozhodnutia o obmedzení alebo zákaze pestovania GMO členskými štátmi na celom ich území alebo časti ich územia by nemali brániť vykonávaniu biotechnologického výskumu za predpokladu, že sa pri jeho vykonávaní dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa zdravia ľudí a zvierat a ochrany životného prostredia a že táto činnosť nie je v rozpore s dodržiavaním dôvodov, na základe ktorých bol tento zákaz zavedený. Úrad a členské štáty by sa okrem toho mali zameriavať na vytvorenie rozsiahlej siete vedeckých organizácií, v ktorej by boli zastúpené všetky odbory vrátane ekologických, a mali by spolupracovať, aby včas zistili prípadné rozdiely medzi vedeckými stanoviskami a vyriešili či objasnili sporné vedecké otázky. Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli zaručené potrebné zdroje pre nezávislý výskum možných rizík spojených so zámerným uvoľnením GMO alebo s ich uvedením na trh a aby uplatňovanie práv duševného vlastníctva nebránilo nezávislým výskumníkom v prístupe ku všetkému relevantnému materiálu.

Pozmeňujúci návrh    25

Pozícia Rady

Odôvodnenie 15 a (nové)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Vzhľadom na význam vedeckých dôkazov pri rozhodovaní o zákaze alebo schvaľovaní GMO by úrad a členské štáty mali zhromažďovať a každoročne zverejňovať výsledky výskumu, ktoré sa týkajú rizika alebo dôkazov o každej prípadnej prítomnosti GMO, kontaminácii GMO či nebezpečenstve GMO pre životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Pozmeňujúci návrh    26

Pozícia Rady

Odôvodnenie 16

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(16) Keď nové a objektívne okolnosti odôvodňujú úpravu geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO, a v každom prípade najskôr dva roky odo dňa vydania súhlasu/povolenia, členský štát by mal mať možnosť prostredníctvom Komisie požiadať držiteľa súhlasu/povolenia o úpravu jeho geografického rozsahu pôsobnosti. Ak držiteľ súhlasu/povolenia explicitne ani konkludentne nesúhlasí, mal by mať členský štát možnosť prijať odôvodnené opatrenia, ktorými sa pestovanie daného GMO obmedzí alebo zakáže. Dotknutý členský štát by mal Komisii oznámiť návrh uvedených opatrení najmenej 75 dní pred ich prijatím, aby mala Komisia možnosť k nim vyjadriť pripomienky, a počas tohto obdobia by sa mal zdržať prijímania a vykonávania uvedených opatrení. Po uplynutí ustanoveného obdobia zastavenia konania by členský štát mal mať možnosť prijať opatrenia v pôvodne navrhovanej forme alebo vo forme, v ktorej zohľadní pripomienky Komisie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Pozícia Rady

Odôvodnenie 18

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(18) Písomné súhlasy alebo rozhodnutia o povolení, ktoré sa vydali alebo prijali s geografickým rozsahom pôsobnosti obmedzeným na určité oblasti, alebo opatrenia prijaté členskými štátmi v súlade s touto smernicou, ktorá obmedzujú alebo zakazujú pestovanie GMO, by nemali brániť používaniu povolených GMO inými členskými štátmi alebo ho zakazovať. Okrem toho by touto smernicou a vnútroštátnymi opatreniami prijatými podľa nej nemali byť dotknuté požiadavky práva Únie týkajúce sa neúmyselnej a náhodnej prítomnosti GMO v geneticky nemodifikovaných odrodách osiva a množiteľského materiálu rastlín a táto smernica ani vnútroštátne opatrenia prijaté podľa nej by nemali brániť pestovaniu odrôd, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

(18) Písomné súhlasy alebo rozhodnutia o povolení, ktoré sa vydali alebo prijali s geografickým rozsahom pôsobnosti obmedzeným na určité oblasti, alebo opatrenia prijaté členskými štátmi v súlade s touto smernicou, ktoré obmedzujú alebo zakazujú pestovanie GMO, by nemali brániť používaniu povolených GMO inými členskými štátmi alebo ho zakazovať za predpokladu, že boli prijaté primerané opatrenia koexistencie s cieľom zabrániť cezhraničnej kontaminácii. Okrem toho by touto smernicou a vnútroštátnymi opatreniami prijatými podľa nej nemali byť dotknuté požiadavky práva Únie týkajúce sa neúmyselnej a náhodnej prítomnosti GMO v geneticky nemodifikovaných odrodách osiva a množiteľského materiálu rastlín a táto smernica ani vnútroštátne opatrenia prijaté podľa nej by nemali brániť pestovaniu odrôd, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

Pozmeňujúci návrh    28

Pozícia Rady

Odôvodnenie 20 a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov, mali by členské štáty takisto prijať opatrenia v oblasti označovania a efektívneho informovania s cieľom zaistiť úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o prítomnosť GMO na ich území a v produktoch, ktoré sa tam vyrábajú alebo uvádzajú na trh.

Pozmeňujúci návrh    29

Pozícia Rady

Odôvodnenie 21 a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) Ustanovenia stanovené v článku 26b a článku 26c smernice 2001/18/ES sa uplatňujú bez toho, aby tým bol dotknutý článok 23 tejto smernice, ako aj článok 34 nariadenia (ES) č. 1829/20031a.

 

__________________

 

1a Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.).

Pozmeňujúci návrh    30

Pozícia Rady

Odôvodnenie 22

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

(22) V odporúčaní Komisie z 13. júla 2010 sa členským štátom poskytujú usmernenia pre rozvoj opatrení v oblasti koexistencie vrátane pohraničných oblastí.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Pozícia Rady

Článok 1 – úvodná časť

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

V smernici 2001/18/ES sa vkladajú tieto články:

Smernica 2001/18/ES sa mení takto:

Pozmeňujúci návrh    32

Pozícia Rady

Článok 1 – bod - 1 (nový)

Smernica 2001/18/ES

Článok 22

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(- 1) Článok 22 sa nahrádza takto:

Článok 22

Článok 22

Voľný obeh

Voľný obeh

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 23, nesmú členské štáty zakázať, obmedziť alebo brániť umiestňovaniu na trh GMO ako výrobkov, alebo vo výrobkoch, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 23 alebo článku 26b, nesmú členské štáty zakázať, obmedziť alebo brániť uvádzaniu GMO na trh v podobe výrobkov alebo vo výrobkoch, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    33

Pozícia Rady

Článok 1 – bod -1a (nový)

Smernica 2001/18/ES

Článok 25 – odsek 5 a (nový)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a) V článku 25 sa dopĺňa tento odsek:

 

„5a. Bez toho, aby bola dotknutá ochrana práv duševného vlastníctva, nesmie sa obmedziť ani brániť prístupu k materiálu potrebnému na nezávislý výskum možných rizík spojených so zámerným uvoľnením GMO alebo ich uvedením na trh, ako sú osivá.“

Pozmeňujúci návrh    34

Pozícia Rady

Článok 1 – bod -1b (nový)

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 a – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1b) V článku 26a sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Členské štáty môžu stanoviť primerané opatrenia na predchádzanie neúmyselnej prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch.

1. Členské štáty stanovujú primerané opatrenia, aby predišli nezámernej prítomnosti GMO v ostatných výrobkoch na svojom území a na pohraničných územiach susediacich členských štátov. Takéto opatrenia sa oznamujú Komisii. Komisia vypracuje usmernenia, ktorými zabezpečí účinné fungovanie opatrení koexistencie v pohraničných oblastiach členských štátov.“

Pozmeňujúci návrh    35

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 1

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný GMO alebo pri obnovení súhlasu/povolenia môže členský štát prostredníctvom Komisie požiadať ohlasovateľa/žiadateľa, aby upravil geografický rozsah pôsobnosti svojho ohlásenia/svojej žiadosti, ktoré predložil v súlade s časťou C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 1829/2003 v tom zmysle, že celé územie alebo časť územia tohto členského štátu sa má vylúčiť z pestovania. Táto žiadosť musí byť oznámená Komisii najneskôr 30 dní odo dňa rozoslania hodnotiacej správy uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia bezodkladne o žiadosti členského štátu upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa a ostatné členské štáty.

1. Počas povoľovacieho postupu pre daný GMO alebo pri obnovení súhlasu/povolenia môže členský štát požiadať o úpravu geografického rozsahu pôsobnosti písomného súhlasu alebo povolenia v tom zmysle, že celé územie alebo časť územia tohto členského štátu sa má vylúčiť z pestovania. Žiadosť musí byť oznámená Komisii a v prípade potreby príslušnému orgánu zodpovednému za vydanie písomného súhlasu podľa tejto smernice najneskôr 60 dní odo dňa rozoslania hodnotiacej správy uvedenej v článku 14 ods. 2 tejto smernice alebo odo dňa prijatia stanoviska úradu podľa článku 6 ods. 6 a článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Komisia bezodkladne o žiadosti členského štátu upovedomí ohlasovateľa/žiadateľa, ostatné členské štáty a verejnosť.

Pozmeňujúci návrh    36

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 2

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

2. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne žiadosť členského štátu podľa odseku 1, ohlasovateľ/žiadateľ o tom upovedomí Komisiu a členské štáty do 30 dní odo dňa upovedomenia Komisie o uvedenej žiadosti. Ak ohlasovateľ/žiadateľ vyjadrí explicitne alebo konkludentne súhlas, úprava geografického rozsahu pôsobnosti oznámenia/žiadosti sa zapracuje do písomného súhlasu alebo povolenia.

2. V prípade, že je predložená žiadosť podľa odseku 1, úprava geografického rozsahu pôsobnosti písomného súhlasu/povolenia, ako ju schválila Komisia alebo prípadne príslušný orgán, sa zapracuje ako podmienka stanovená v písomnom súhlase alebo povolení.

Písomný súhlas vydaný podľa tejto smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie vydané v súlade s článkom 19, ako aj rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa vydávajú na základe upraveného geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo konkludentne vyjadril súhlas.

Písomný súhlas vydaný podľa tejto smernice a kde je to vhodné, rozhodnutie vydané v súlade s článkom 19, ako aj rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa vydávajú na základe upraveného geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 3

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

3. Ak ohlasovateľ/žiadateľ zamietne úpravu geografického rozsahu pôsobnosti svojho oznámenia/žiadosti v nadväznosti na žiadosť členského štátu podľa odseku 1 tohto článku, môže tento členský štát prijať opatrenia, ktorými na celom svojom území alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže pestovanie tohto GMO, ktorá bola predtým povolená v súlade s časťou C tejto smernice alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v súlade s právom Únie, sú odôvodnené, primerané a nediskriminačné a okrem toho sú založené na závažných dôvodoch súvisiacich s:

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže členský štát na základe posúdenia rizika vypracovaného v súlade s touto smernicou alebo nariadením (ES) č. 1829/2003 a konajúc v záujme riadenia rizika prijať opatrenia, ktorými na celom svojom území alebo na jeho časti obmedzí alebo zakáže pestovanie GMO alebo skupín GMO definovaných plodinou či vlastnosťami alebo všetkých GMO predtým povolených v súlade s časťou C tejto smernice alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003, ak sú takéto opatrenia v súlade s právom Únie, sú odôvodnené, primerané a nediskriminačné a okrem toho sú založené na dôvodoch súvisiacich s:

a) cieľmi politiky v oblasti životného prostredia odlišných od prvkov posudzovaných v súlade s touto smernicou a s nariadením (ES) č. 1829/2003;

a) cieľmi politiky v oblasti životného prostredia týkajúcimi sa environmentálnych vplyvov, ktoré by zámerné vypúšťanie GMO alebo ich uvedenie na trh mohlo spôsobiť a ktoré dopĺňajú vplyvy konkrétne preskúmané počas vedeckého posúdenia rizika uskutočneného v súlade s touto smernicou a nariadením (ES) č. 1829/2003;

b) územným plánovaním;

b) územným plánovaním;

c) využívaním pôdy;

c) využívaním pôdy;

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi;

d) sociálno-ekonomickými vplyvmi;

e) predchádzaním prítomnosti GMO v iných produktoch bez toho, aby bol dotknutý článok 26a;

e) predchádzaním prítomnosti GMO v iných produktoch;

f) cieľmi poľnohospodárskej politiky;

f) cieľmi poľnohospodárskej politiky;

g) verejnou politikou

g) verejnou politikou.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa nemôže použiť individuálne, v závislosti od konkrétnych okolností členského štátu, regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom prípade nesmú byť v rozpore s posúdením environmentálnych rizík vykonaným podľa tejto smernice alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Tieto dôvody môžu byť uplatnené jednotlivo alebo v kombinácii s výnimkou dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa nemôže použiť individuálne, v závislosti od konkrétnych okolností členského štátu, regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú opatrenia uplatňovať, avšak v žiadnom prípade nesmú byť v rozpore s posúdením environmentálnych rizík vykonaným podľa tejto smernice alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Pozmeňujúci návrh    38

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 1

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

4. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, najprv oznámi svoj návrh opatrení a zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred ukončením postupu povoľovania GMO v súlade s časťou C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa takéto oznámenie uskutočnilo:

4. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať opatrenia podľa odseku 3 tohto článku, najprv oznámi svoj návrh opatrení a zodpovedajúce príslušné dôvody Komisii. Toto oznámenie sa môže uskutočniť pred ukončením postupu povoľovania GMO v súlade s časťou C tejto smernice alebo nariadením (ES) č. 1829/2003. Počas obdobia 75 dní plynúceho odo dňa, keď sa takéto oznámenie uskutočnilo:

a) sa dotknutý členský štát zdrží prijímania a vykonávania uvedených opatrení; a

a) sa dotknutý členský štát zdrží prijímania a vykonávania uvedených opatrení;

 

aa) ohlasovateľ/žiadateľ nebude vyvíjať činnosť v oblasti uvádzania odrody daného GMO na trh;

 

ab) sa prevádzkovatelia zdržia pestovania odrody daného GMO; a

b) Komisia môže vyjadriť akékoľvek pripomienky, ktoré považuje za vhodné.

b) Komisia môže vyjadriť akékoľvek pripomienky, ktoré považuje za vhodné.

 

Ak je povolenie udelené počas 75-dňového obdobia, považuje sa do konca tohto obdobia za dočasne pozastavené.

Pozmeňujúci návrh    39

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od odseku 4 pododseku 1 písm. a) je možné vnútroštátne opatrenia dočasne zaviesť v prípade, že obdobie 75 dní je obdobím výsevu príslušného GMO.

Po uplynutí 75-dňového obdobia uvedeného v prvom pododseku a najneskôr dva roky odo dňa vydania súhlasu/povolenia môže dotknutý členský štát uvedené opatrenia prijať buď v pôvodne navrhovanej forme alebo po zohľadnení pripomienok Komisie. O uvedených opatreniach sa bezodkladne upovedomí Komisia, ostatné členské štáty a ohlasovateľ/žiadateľ.

Po uplynutí 75-dňového obdobia uvedeného v prvom pododseku môže dotknutý členský štát počas celého trvania súhlasu/povolenia a odo dňa nadobudnutia účinnosti povolenia Únie uvedené opatrenia prijať buď v pôvodne navrhovanej forme alebo po zohľadnení nezáväzných pripomienok Komisie. O uvedených opatreniach sa bezodkladne upovedomí Komisia, ostatné členské štáty a držiteľ povolenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty všetky tieto opatrenia verejne sprístupnia všetkým zainteresovaným subjektom, vrátane pestovateľov, najneskôr šesť mesiacov pred začiatkom vegetačného obdobia. Ak príslušný GMO získa povolenie menej než šesť mesiacov pred začiatkom vegetačného obdobia, členské štáty tieto opatrenia verejne sprístupnia ihneď po ich prijatí.

Pozmeňujúci návrh    41

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 5

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa po povolení GMO podľa tejto smernice alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003 a najskôr dva roky od dátumu vydania súhlasu/povolenia členský štát domnieva, že nové objektívne okolnosti sú dôvodom na úpravu geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu s/povolenia, môže uplatniť postup uvedený v odsekoch 1 až 4 mutatis mutandis pod podmienkou, že takéto opatrenia neovplyvnia pestovanie akéhokoľvek GMO osiva a množiteľského materiálu rastlín, ktoré boli zákonne vysadené pred prijatím týchto opatrení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    42

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 5 a (nový)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Členský štát, ktorý má v úmysle prijať opatrenia v súlade s odsekom 3 zabezpečí, aby poľnohospodári, ktorí tieto plodiny legálne vypestovali, mali dostatočný čas na dokončenie prebiehajúceho vegetačného obdobia.

 

O náklady na analýzu nákladov a prínosov a prácu na nej sa delí príslušný členský štát a poľnohospodári.

Pozmeňujúci návrh    43

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b – odsek 7 – úvodná časť

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

7. Na účely úpravy geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO podľa odsekov 5 a 6 a ak držiteľ súhlasu/povolenia v súlade s odsekom 5 explicitne alebo konkludentne súhlasí so žiadosťou členského štátu:

7. Na účely úpravy geografického rozsahu pôsobnosti súhlasu/povolenia GMO podľa odseku 6:

Pozmeňujúci návrh    44

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 b a (nový)

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

„Článok 26 ba

 

Požiadavky týkajúce sa zodpovednosti a finančné záruky

 

Členské štáty vo svojich právnych predpisoch upravujúcich GMO stanovia všeobecný povinný systém finančnej zodpovednosti a finančných záruk, ktorý sa vzťahuje na všetky subjekty a ktorým sa zabezpečí, že znečisťovateľ zaplatí v prípade neúmyselných vplyvov alebo škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zámerného uvoľnenia GMO alebo ich uvedenia na trh.“

Pozmeňujúci návrh    45

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 c – odsek 2

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že bola podaná žiadosť a ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo konkludentne vyjadril s uvedenou žiadosťou súhlas do 30 dní od oznámenia tejto žiadosti, geografický rozsah pôsobnosti ohlásenia/žiadosti sa upraví zodpovedajúcim spôsobom. Písomný súhlas vydaný podľa tejto smernice a prípadne rozhodnutie vydané v súlade s článkom 19, ako aj rozhodnutie o povolení prijaté v súlade s článkami 7 a 19 nariadenia (ES) č. 1829/2003, sa vydávajú na základe upraveného geografického rozsahu pôsobnosti ohlásenia/žiadosti, s ktorým ohlasovateľ/žiadateľ explicitne alebo konkludentne vyjadril súhlas.

2. V prípade, že bola podaná žiadosť a Komisia prijala požiadavku členského štátu o úpravu geografického rozsahu, pričom ju riadne oznámila ohlasovateľovi/žiadateľovi, účinky tejto úpravy vznikajú pred nadobudnutím účinnosti písomného súhlasu vydaného podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    46

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 c – odsek 3

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

3. Ak bolo povolenie už udelené a držiteľ povolenia explicitne alebo konkludentne vyjadril so žiadosťou súhlas do 30 dní od oznámenia tejto žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto článku, povolenie zodpovedá podobe, s ktorou vyjadril súhlas držiteľ povolenia. V prípade písomného súhlasu v súlade s touto smernicou upraví príslušný orgán geografický rozsah pôsobnosti súhlasu spôsobom, s ktorým vyjadril držiteľ povolenia explicitne alebo konkludentne súhlas, a po vykonaní úpravy informuje Komisiu, členské štáty a držiteľa povolenia. V prípade povolenia v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003, upraví Komisia zodpovedajúcim spôsobom rozhodnutie o povolení, pričom neuplatňuje postup ustanovený v článku 35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje členské štáty a držiteľa povolenia.

3. Ak bolo povolenie už udelené a držiteľ povolenia explicitne alebo konkludentne vyjadril so žiadosťou súhlas do 30 dní od oznámenia tejto žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto článku, povolenie zodpovedá podobe, s ktorou vyjadril súhlas držiteľ povolenia. V prípade písomného súhlasu v súlade s touto smernicou upraví príslušný orgán geografický rozsah pôsobnosti súhlasu spôsobom, s ktorým vyjadril držiteľ povolenia explicitne alebo konkludentne súhlas, a po vykonaní úpravy informuje Komisiu, členské štáty a držiteľa povolenia. V prípade povolenia v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003, upraví Komisia zodpovedajúcim spôsobom rozhodnutie o povolení, pričom neuplatňuje postup ustanovený v článku 35 ods. 2 uvedeného nariadenia. Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje členské štáty a držiteľa povolenia. Komisia aj tento súhlas uverejní.

Pozmeňujúci návrh    47

Pozícia Rady

Článok 1

Smernica 2001/18/ES

Článok 26 c – odsek 4

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

4. Ak ohlasovateľ/žiadateľ alebo prípadne držiteľ povolenia uvedenú žiadosť zamietne, uplatňuje sa článok 26b ods. 3 až 9 mutatis mutandis.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    48

Pozícia Rady

Článok 2

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorej predmetom bude využívanie tejto smernice členskými štátmi, vrátane účinnosti ustanovení, ktorým sa členským štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na celom ich území alebo na jeho časti a hladké fungovanie vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť legislatívne návrhy, ktoré Komisia považuje za vhodné.

Najneskôr 4 roky od ... Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorej predmetom bude využívanie tejto smernice členskými štátmi, vrátane účinnosti ustanovení, ktorým sa členským štátom umožňuje obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na celom ich území alebo na jeho časti a hladké fungovanie vnútorného trhu. K správe sa môžu pripojiť legislatívne návrhy, ktoré Komisia považuje za vhodné.

Komisia takisto predloží správu o pokroku vo veci udelenia normatívneho statusu posilnenému usmerneniu úradu z roku 2010 o posúdení environmentálneho rizika geneticky modifikovaných rastlín.

 

________________

__________________

+ Ú.v. EÚ: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

+ Ú.v. EÚ: vložte prosím dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    49

Pozícia Rady

Článok 2 a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2 a

 

Komisia prijme najneskôr do ... + vykonávacie nariadenie o posudzovaní rizika GMO pre životné prostredie na základe usmernení EFSA z roku 2010 o posúdení environmentálnych rizík geneticky modifikovaných rastlín a posilní ich v súlade o závermi Rady z roku 2008.

 

___________________

 

+ Ú.v. EÚ: vložte prosím dátum: 1 rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    50

Pozícia Rady

Článok 2 b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2b

 

Transpozícia

 

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ...+. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

 

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

 

__________________

 

+ Ú.v. EÚ: vložte prosím dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    51

Pozícia Rady

Článok 2 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1829/2003

Článok 7 – odsek 3 a článok 19 – odsek 3

 

Pozícia Rady

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2c

 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 sa mení takto:

 

V článku 7 ods. 3 a článku 19 ods. 3 sa odkaz na článok 35 ods. 2 nahrádza odkazom na článok 35 ods. 3.

(1)

Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 51.

(2)

Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 62.

(3)

Ú. v. EÚ C 033 E, 5.2.2013, s. 350.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Dňa 23. júla tohto roku 28 ministrov životného prostredia prijalo pozíciu Rady o obmedzení alebo zákaze pestovania GMO na územiach ich krajín.

V skutočnosti ide o zmenu smernice 2001/18/ES o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o jej doplnenie o nový článok, ktorý rozširuje práva členských štátov, pokiaľ ide o právne odôvodnenie zákazu na úrovni členského štátu alebo na regionálnej úrovni pestovania GMO. Toto preskúmanie sa bude týkať aj pestovania GMO povoleného v zmysle nariadenia 1829/2003/ES, ktoré sa vzťahuje na potraviny určené na ľudskú spotrebu a krmivá obsahujúce geneticky modifikované organizmy alebo vyrobené z týchto organizmov.

Tieto dva texty stanovujú náročný právny rámec, ktorý umožňuje uvedenie GMO na trh iba po povolení na základe vedeckého posúdenia rizík pre zdravie ľudí, zvierat a pre životné prostredie.

Je dôležité spresniť, že diskutovaný text sa týka výlučne pestovania GMO na účely úrody alebo výskumu na otvorenom poli. Na dovoz GMO určených predovšetkým na skrmovanie dobytkom sa teda tento právny predpis nevzťahuje.

Kompromis prijatý členskými štátmi prichádza tri roky po hlasovaní Európskeho parlamentu v prvom čítaní 5. júla 2011.

Hoci takýto vývoj všetci privítali, predmetná téma je čoraz citlivejšia:

1. Európska verejnosť vyjadruje svoj rastúci nesúhlas s GMO a najmä s ich prítomnosťou v potravinách. Pripomeňme, že osobitný prieskum Eurobarometra č. 354 z decembra 2010 venovaný potravinám ukázal, že len 21 % Európanov súhlasí (a 58 % nesúhlasí) s tvrdením, že „geneticky modifikované potraviny sú pre budúce generácie bezpečné“.

Aktualizácia tohto prieskumu by bola veľmi potrebná. S veľkou pravdepodobnosťou by ukázal, že veľká väčšina občanov s pestovaním GMO stále nesúhlasí.

2. Vo februári 2014 sa pozornosť médií sústredila na nesúhlas s geneticky modifikovanou kukuricou TC 1507, ktorý vyjadrilo 19 z 28 vlád. Iba menšina piatich členských štátov (Španielsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko, Fínsko a Švédsko) hlasovala za povolenie tejto novej odrody GMO a konečné rozhodnutie, na ktoré sa stále ešte čaká, tak zostáva na Komisii.

3. Centralizovaný systém udeľovania povolení zo strany Spoločenstva je zablokovaný. Okrem žiadosti o povolenie kukurice TC 1507 nebolo stále uzavretých ďalších šesť procesov udeľovania povolení (päť týkajúcich sa kukurice a jedna pre sóju), hoci EFSA vydal priaznivý posudok. Vzhľadom na rozhodný nesúhlas väčšiny členských štátov Komisia váha s postúpením tejto veci na hlasovanie.

4. Kontext vyhlásení nového predsedu Európskej komisie Jean-Clauda Junckera počas prezentácie jej politického zamerania, ktorý predniesol pred poslancami Európskeho parlamentu 15. júla 2014: „Mienim tiež preskúmať súčasné právne predpisy uplatňované na povoľovanie geneticky modifikovaných organizmov. Nepovažujem za normálne, že podľa platných pravidiel je Komisia právne nútená povoliť dovoz a spracovanie nových GMO, a to dokonca aj v prípadoch, keď sa jednoznačná väčšina členských štátov vyslovuje proti“.

Tieto vyhlásenia Jean-Claude Juncker potvrdil aj v liste novému komisárovi pre zdravie a bezpečnosť potravín, ktorého vyzval, aby preskúmal počas prvých šiestich mesiacov svojho mandátu súčasný rozhodovací proces uplatňovaný v prípade GMO.

Toto nové politické prostredie musí zohľadniť spravodajca pri vypracúvaní svojho návrhu odporúčania.

Tento návrh pramení zo spoločného úsilia Európskeho parlamentu, väčšiny členských štátov a nového predsedu Európskej komisie „vyriešiť zhora“ otázku GMO, ktorá uviazla v procedurálnych prístupoch, ktoré sú frustrujúce pre všetkých zúčastnených.

II. Ciele a hranice spoločnej pozície Rady

Je vhodné pripomenúť, že hlavným cieľom tejto zmeny legislatívneho rámca je poskytnúť širší priestor a väčšiu právnu istotu členským štátom, ktoré chcú zakázať na celom svojom území alebo na jeho časti pestovanie GMO povolené na európskej úrovni. Rada tento cieľ výslovne uvádza v odôvodnení č. 5.

Ak Rada s týmto cieľom, ktorý sleduje spoločne s Európskym parlamentom, prevezme niektoré z našich pozmeňujúcich návrhov, zavedie spolu s tým postup ustanovujúci nové povinnosti uložené vnútroštátnym orgánom.

Členský štát by mal prejsť (nový článok 26b ods. 1 a 2) prvou etapou (tzv. fáza I) a výslovne požiadať podnik, ktorý chce uviesť GMO na trh EÚ, aby sa toto povolenie nevzťahovalo na jeho územie.

Pôvodne jediný postup, v ktorom členský štát uvádza právne dôvody zákazu pestovania GMO (tzv. fáza II), sa uplatní (nový článok 26b ods. 3) iba v prípade, ak táto fáza II nebude úspešná a podnik žiadosť zamietne.

Ide teda o dve na seba nadväzujúce fázy, pričom druhá je podmienená prvou, ktoré nahrádzajú postup uvedený v pôvodnom návrhu Komisie, ako aj v zmenenom návrhu EP, pričom tento postup by mal byť naďalej predmetom zmeny smernice z roku 2001.

Možno nadobudnúť nepríjemný dojem, že z hlavného prvku sa v znení Rady stal prvok doplnkový, čo by bolo v rozpore s cieľom Európskeho parlamentu vyjadreným v hlasovaní z 5. júla 2011.

Spravodajkyňa preto predložila pozmeňujúci návrh č. 24 k článku 26b ods. 3, ktorý je nevyhnutný na to, aby členský štát mal možnosť využiť fázu I.

Ďalším zásahom do práv členských štátov je striktné vymedzenie lehoty pre vnútroštátny postup zákazu pestovania GMO. Krajina by odteraz mala iba dva roky po udelení povolenia na úrovni Spoločenstva na to, aby konala.

Spravodajkyňa toto obmedzenie nechápe a je presvedčená, že vhodná lehota, teda zákonné trvanie povolenia, je desať rokov. To je zmyslom jej pozmeňujúceho návrhu č. 25 k článku 26b ods. 4.

Postup pre stanovenie náhrad uvedený v článku 26b ods. 5 teda stráca zmysel, a preto sa v PN č. 26 vypúšťa. Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že pokiaľ ide o otvorený zoznam dôvodov, ktoré je možné uviesť na odôvodnenie zákazu pestovania GMO, chýbajúce konkrétne príklady oslabujú celý právny rámec.

Z tohto dôvodu predkladá v PN č. 24 text podobný textu prijatému absolútnou väčšinou v prvom čítaní, s tým rozdielom, že odteraz by bolo päť kategórií dôvodov: environmentálne kritériá, ktoré dopĺňajú kritériá posudzované úradom EFSA na európskej úrovni.

•   Sú doplňujúce, pretože sa týkajú lokálnych alebo systémových hľadísk používania GMO v danom poľnohospodárskom kontexte;

•   kritériá spojené s územným plánovaním;

•   kritériá týkajúce sa využívania pôdy;

•   dôvody súvisiace so sociálno-ekonomickými dôsledkami. Ide napríklad o vysoké náklady, ktoré nesú konvenční a/alebo ekologickí poľnohospodári v dôsledku kontaminácie;

•   dôvody týkajúce sa cieľov poľnohospodárskej politiky.

Tento zoznam dôvodov poskytne členským štátom pružnosť potrebnú na prijímanie vhodných opatrení, a to bez toho, aby sa menilo či nepriaznivo ovplyvňovalo súčasné posudzovanie rizík na úrovni Únie.

III. Ďalšie pozmeňujúce návrhy predložené spravodajkyňou

Európsky parlament v prvom čítaní prijal v rámci svojho zmeneného návrhu 28 pozmeňujúcich návrhov, pričom väčšina PN nevyvolala polemiku a hlasovala za ne absolútna väčšina. Spravodajkyňa, podporená týmto mandátom, predložila celkovo 33 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa prekrývajú s hlavnými pozmeňujúcimi návrhmi prijatými v prvom čítaní, ktoré neboli prevzaté do spoločnej pozície Rady.

Je potrebné prijať nasledujúce opatrenia:

-    opätovne potvrdiť rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý si za právny základ zvolil životné prostredie (pozmeňujúci návrh č. 1). Cieľom tohto nového právneho predpisu je zmeniť nielen smernicu 2001/18/ES, ale i nariadenie 1829/2003 v prípade, keď sa žiadosť podniku o povolenie týka zároveň pestovania a potravín či krmív. Pre smernicu z roku 2001 bol totiž ako právny základ zvolený vnútorný trh, zatiaľ čo pre nariadenie z roku 2003 zákonodarcovia vybrali dokonca tri právne základy: poľnohospodárstvo, vnútorný trh a verejné zdravie.

Tento text má okrem toho jeden hlavný cieľ: poskytnúť väčšiu pružnosť členským štátom, ktoré by chceli zakázať pestovanie GMO na svojom území, a to aj z environmentálnych dôvodov, akými sú ochrana biodiverzity či zachovanie biotopov a ekosystémov.

-    posilniť metódu posudzovania rizík. Cieľom PN č. 3 je uplatňovanie záverov Rady pre životné prostredie zo 4. decembra 2008 požadujúcich používanie komplexných a účinných metód posudzovania rizík, keďže dlhodobé účinky pestovania GMO neboli doteraz dostatočne zohľadnené.

Spravodajkyňa s uspokojením konštatuje, že text Rady sa tejto otázke venuje v odôvodneniach. Zároveň by však bolo vhodné text Rady posilniť. Je to cieľom PN č. 33, ktorým by mali usmernenia ESFA získať záväzný charakter.

-    povinné prijímanie opatrení na zabezpečenie koexistencie plodín.

Toto bolo zmyslom zmeny článku 26a, za ktorú hlasovalo plénum v júli 2011 a ktorú spravodajkyňa opäť predkladá pozmeňujúcim návrhom č. 21.

Je dôležité, aby sa v tomto právnom predpise ustanovila povinnosť členských štátov zabezpečiť koexistenciu plodín a predovšetkým zabrániť cezhraničnému uvoľňovaniu. Túto žiadosť dôrazne vyjadruje väčšina európskych poľnohospodárov.

Takisto sa predkladajú návrhy zmien s cieľom zabezpečiť transparentnosť postupov obmedzovania alebo zakazovania pestovania GMO a zaistiť, aby tieto dôležité rozhodnutia boli uverejnené.


POSTUP

Názov

Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov na ich území

Referenčné čísla

10972/3/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

5.7.2011                     T7-0314/2011

Text predložený Komisiou

COM(2010)0375 - C7-0178/2010

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

18.9.2014

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

18.9.2014

 

 

 

Spravodajkyňa

dátum vymenovania

Frédérique Ries

17.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.9.2014

13.10.2014

 

 

Dátum prijatia

11.11.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

53

11

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Martin Häusling, Elisabeth Köstinger, József Nagy, James Nicholson, Marit Paulsen, Marijana Petir, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes

Dátum predloženia

19.11.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia