SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

19.11.2014 - (11047/2014 – C8‑0114/2014 – 2014/0154(NLE)) - ***

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Jerzy Buzek
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Menetlus : 2014/0154(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0039/2014
Esitatud tekstid :
A8-0039/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (11047/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingut[1],

–       võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 186 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0114/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–       võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0039/2014),

1.      annab nõusoleku lepingu pikendamiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ukraina valitsusele ja parlamendile.

  • [1]               ELT L 36, 12.2.2003, lk 32.

LÜHISELGITUS

Pikendatud lepingu sisu on sama mis praegu kehtival ja 7. novembril 2014 lõppeval lepingul.

Käesolev algatus võimaldab lepinguosalistel täiustada ja tihendada koostööd ühist huvi pakkuvates teadus- ja tehnoloogiavaldkondades ning võimaldab eriteadmiste vahetamist ja oskusteabe edastamist teadlastele, tootjatele ja kodanikele.

Komisjoni talitused teostavad korrapäraselt järelevalvet kõikide koostöölepingu raames toimuvate tegevuste üle, mis hõlmab liidupoolset läbivaatamist. Kõnealune läbivaatamine koosneb järgmistest osadest:

a) tulemuslikkuse näitajad – Ukraina esitatud ettepanekute arv võrreldes rahastamiseks välja valitud ettepanekute arvuga iga eriprogrammi puhul;

b) andmete kogumine – raamprogrammi eriprogrammist saadud teabe põhjal ning teabe alusel, mida Ukraina annab lepingu artikli 6 kohaselt loodud ühenduse–Ukraina ühiskomiteele.

Lepingu aluspõhimõtted hõlmavad mõlemapoolset kasu, vastastikust juurdepääsu teise lepinguosalise programmidele ja tegevusele, mis on seotud lepingu eesmärgiga, võrdset kohtlemist, intellektuaalomandi tõhusat kaitset ja intellektuaalomandi õiguste õiglast jagamist ning tulemuste tõhusat kasutamist. Kõnealuse lepingu pikendamine võimaldab täiendada teaduslikult põhjendatud teadmisi, mis avardavad turule juurdepääsu võimalusi.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

24.9.2014

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2014