Procedūra : 2014/0154(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0039/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0039/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0077

IETEIKUMS     ***
PDF 148kWORD 58k
19.11.2014
PE 539.867v02-00 A8-0039/2014

par projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Jerzy Buzek

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes lēmuma projektu par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (11047/2014),

–       ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā(1),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0114/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0039/2014),

1.      sniedz piekrišanu nolīguma atjaunošanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ukrainas valdībai un parlamentam.

(1)

    OV L 36, 12.2.2003., 32. lpp.


ĪSS PAMATOJUMS

Atjaunotā nolīguma saturs pēc būtības būs identisks patlaban spēkā esošajam nolīgumam, kura termiņš beidzas 2014. gada 7. novembrī.

Šī iniciatīva ļaus abām Pusēm uzlabot un padarīt intensīvāku sadarbību kopīgo zinātnisko un tehnoloģisko interešu jomās un turpināt apmainīties ar konkrētām zināšanām un nodot zinātību, sniedzot labumu zinātnieku aprindām, ražošanas nozarēm un iedzīvotājiem.

Komisijas dienesti regulāri uzraudzīs visas atbilstīgi nolīgumam īstenotās darbības, tostarp ES veiks novērtējumu. Novērtējums ietvers šādus elementus:

a) darbības rādītāji – Ukrainas piedāvāto priekšlikumu skaits konkrētā programmā salīdzinājumā ar finansēšanai izvēlēto priekšlikumu skaitu šajā programmā;

b) datu vākšana — pamatojoties uz informāciju no pamatprogrammas īpašās programmas un informāciju, ko Ukraina sniedz Kopienas un Ukrainas Apvienotajai komitejai, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 6. pantu.

Nolīguma pamatā ir savstarpējā izdevīguma princips, abpusēja piekļuve otras Puses programmām un pasākumiem saistībā ar nolīguma priekšmetu, nediskriminācijas princips, intelektuālā īpašuma efektīva aizsardzība, intelektuālā īpašuma tiesību taisnīga sadale un efektīva rezultātu izmantošana. Šā nolīguma atjaunošana ļaus vairot zinātnisko kompetenci, kas savukārt radīs iespējas piekļūt tirgum.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

24.9.2014

Pieņemšanas datums

17.11.2014

 

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika