Procedure : 2014/0154(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0039/2014

Ingediende teksten :

A8-0039/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0077

AANBEVELING     ***
PDF 142kWORD 55k
19.11.2014
PE 539.867v02-00 A8-0039/2014

over het ontwerp van besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

(11047/2014 – C8‑0114/2014 – 2014/0154(NLE))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Jerzy Buzek

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

(11047/2014 – C8‑0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (11047/2014),

–       gezien de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne(1),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0114/2014),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0039/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Oekraïne.

(1)

PB L 36 van 12.2.2003, blz. 32.


KORTE TOELICHTING

De materiële inhoud van de verlengde overeenkomst is identiek aan die van de huidige overeenkomst, die op 7 november 2014 afloopt.

Dit initiatief stelt beide partijen in staat hun samenwerking op wetenschappelijke en technologische gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren en te versterken en maakt een verdere uitwisseling van specifieke kennis en een overdracht van knowhow mogelijk ten voordele van de wetenschappelijke gemeenschap, het bedrijfsleven en de burgers.

De diensten van de Commissie houden regelmatig toezicht op alle in het kader van de overeenkomst uitgevoerde acties, onder meer met een evaluatie door de EU. De evaluatie zal de volgende elementen omvatten:

(a) prestatie-indicatoren: het aantal door Oekraïne voor het specifieke programma ingediende voorstellen vergeleken met het aantal voor financiering in het kader van het programma geselecteerde voorstellen;

(b) gegevensvergaring: op basis van informatie afkomstig van het specifieke programma van het kaderprogramma, en informatie die door Oekraïne wordt verstrekt aan het gezamenlijke comité Gemeenschap-Oekraïne waarin artikel 6 van de overeenkomst voorziet.

De overeenkomst is gebaseerd op de volgende beginselen: wederzijds voordeel, toegang tot elkaars programma's en activiteiten die verband houden met het onderwerp van de overeenkomst, non-discriminatie, doeltreffende bescherming van de intellectuele eigendom en billijke verdeling van de intellectuele-eigendomsrechten en doeltreffende exploitatie van resultaten. Dankzij de verlenging van deze overeenkomst kan de wetenschappelijke kennis worden uitgebreid, waardoor nieuwe marktkansen ontstaan.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

24.9.2014

Datum goedkeuring

17.11.2014

 

 

 

Juridische mededeling - Privacybeleid