RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina

  19.11.2014 - (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE)) - ***

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportor: Jerzy Buzek
  (Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

  Procedură : 2014/0154(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0039/2014
  Texte depuse :
  A8-0039/2014
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina

  (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

  (Procedura de aprobare)

  Parlamentul European,

  –       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (11047/2014),

  –       având în vedere Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina[1],

  –       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0114/2014),

  –       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –       având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0039/2014),

  1.      aprobă încheierea acordului;

  2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Ucrainei.

  • [1]               JO L 36, 12.2.2003, p. 32.

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Conținutul material al acordului reînnoit va fi identic cu cel al acordului actual, care expiră la 7 noiembrie 2014.

  Prezenta inițiativă va permite ambelor părți să își amelioreze și să își intensifice cooperarea științifică și tehnologică în domenii de interes comun și va permite continuarea schimbului de cunoștințe specifice și transferul de know-how în beneficiul comunităților științifice, al industriei și al cetățenilor.

  Serviciile Comisiei vor monitoriza cu regularitate toate acțiunile derulate în temeiul acordului, incluzând efectuarea unei reexaminări de către UE. Această reexaminare va consta în următoarele elemente:

  (a) indicatori de performanță – numărul de propuneri prezentate de Ucraina pentru fiecare program specific comparat cu numărul de propuneri selectate pentru finanțare în cadrul programului.

  (b) colectarea de date – pe baza informațiilor din programele specifice ale programului-cadru și a informațiilor furnizate de Ucraina comitetului mixt Comunitate-Ucraina înființat în temeiul articolului 6 din acord.

  Acordul se bazează pe principiul avantajului reciproc, al accesului reciproc la programele și activitățile celeilalte părți în legătură cu obiectul acordului, al nediscriminării, al protejării eficiente a proprietății intelectuale, al repartizării echitabile a drepturilor de proprietate intelectuală și al exploatării eficace a rezultatelor. Reînnoirea acestui acord va permite sporirea cunoștințelor științifice, ceea ce va duce la oportunități de acces pe piață.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Procedură simplificată - data deciziei

  24.9.2014

  Data adoptării

  17.11.2014