Postup : 2014/0154(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0039/2014

Predkladané texty :

A8-0039/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0077

ODPORÚČANIE     ***
PDF 138kWORD 59k
19.11.2014
PE 539.867v02-00 A8-0039/2014

k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Jerzy Buzek

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (11047/2014),

–       so zreteľom na Dohodu o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou(1),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0114/2014),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8–0039/2014),

1.      udeľuje súhlas s obnovením dohody;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ukrajiny.

(1)

             Ú. v. ES L 36, 12.2.2003, s. 32.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vecný obsah obnovenej dohody bude totožný s vecným obsahom súčasnej dohody, ktorej platnosť sa končí 7. novembra 2014.

Súčasná iniciatíva umožní obom stranám zlepšiť a zintenzívniť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu vo vede a technike a umožní ďalšiu výmenu špecifických znalostí a prenos know-how, čo bude v prospech vedeckých obcí, priemyslu a občanov.

Útvary Komisie budú pravidelne sledovať všetky opatrenia vykonávané v rámci dohody, čo bude zahŕňať aj preskúmanie zo strany EÚ. Toto preskúmanie bude pozostávať z týchto prvkov:

(a) ukazovatele výkonnosti – počet návrhov predložených Ukrajinou týkajúcich sa osobitného programu v porovnaní s počtom návrhov vybraných na financovanie v rámci programu;

(b) zber údajov – na základe informácií získaných z osobitného programu rámcového programu a informácií, ktoré Ukrajina poskytne spoločnému výboru Spoločenstva a Ukrajiny zriadenému podľa článku 6 dohody.

Dohoda je založená na zásadách vzájomného prospechu, vzájomného prístupu strán k svojim programom a činnostiam súvisiacim s predmetom dohody, ako aj na zásadách nediskriminácie, účinnej ochrany duševného vlastníctva, spravodlivého uplatňovania práv duševného vlastníctva a účinného využívania výsledkov. Obnovenie tejto dohody umožní rozšíriť vedecké poznatky, čím sa otvoria ďalšie príležitosti prístupu na trh.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

24.9.2014

Dátum prijatia

17.11.2014

 

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia