Postup : 2014/0086(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0041/2014

Předložené texty :

A8-0041/2014

Rozpravy :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Hlasování :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0111

DOPORUČENÍ     ***
PDF 166kWORD 78k
20.11.2014
PE 537.339v02-00 A8-0041/2014

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Andrejs Mamikins

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09827/2014),

–       s ohledem na návrh Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (17901/2013),

–       s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a), čl. 218 odst. 7 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0129/2014),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o dohodě o přidružení Gruzie k EU(1),

–      s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ... 2014(2) o návrhu tohoto rozhodnutí,

–       s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0041/2014),

1.      uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Gruzie.

(1)

Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 137.

(2)

Texty přijaté k tomuto dni, P[8_TA(0000)0000].


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (7.11.2014)

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Navrhovatel: Olli Rehn

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií, jejíž sjednávání probíhalo v letech 2012 až 2013 v rámci Východního partnerství, vychází ze vzoru, kterým byla dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, jež zahrnuje dosud nejambicióznější dohodu o volném obchodu, kterou kdy EU – s výjimkou zemí Evropského hospodářského prostoru – s třetí zemí sjednala.

Zřízení prohloubené a komplexní zóny volného obchodu(1) s EU by Gruzii mělo umožnit rozšířit přístup na trh k největšímu hospodářskému uskupení za podmínky přijetí povinných závazků, jež spočívají v přijetí příslušných právních předpisů, norem a společných hodnot, přičemž přínosem pro EU bude usnadnění obchodních toků a zlepšení podmínek pro investice v Gruzii. Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu obsahuje několik ustanovení, jejichž cílem je reformovat obchod a související politiky v Gruzii na základě acquis EU a v souladu s jeho ustanoveními. Tato ustanovení se týkají modernizace hospodářství, zakotvení investic EU v zemi, zlepšení politického prostředí a zvýšení jeho předvídatelnosti.

Přístup na trh

Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu stanoví úplné odstranění všech dovozních cel a zákaz vývozních cel v případě veškerého zboží na straně EU ode dne vstupu této dohody v platnost. Pouze na některé zemědělské zboží (převážně produkty živočišného původu, cukry a výrobky z obilovin), jež je považováno v EU za citlivé, se bude vztahovat sledování obchodních toků. Kromě toho bude omezené množství ovoce a zeleniny se stanovenou vstupní cenou v EU liberalizováno v rámci celních kvót, jež se budou vztahovat na tradiční obchodní toky.

Pravidla původu

Gruzie uplatní pravidla původu, což jí umožní přistoupit k úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu. Ta vytváří zónu kumulace výrobních procesů v EU a v zemích dalších členů této úmluvy a přispívá k rozvoji regionální hospodářské integrace obchodu se zbožím.

Služby a usazování

EU a Gruzie si vzájemně poskytují přístup k přeshraničním službám v celé řadě oblastí nad rámec závazků Všeobecné dohody o obchodu službami. Strany dohody se dále dohodly na širokém přístupu k usazování v celé řadě různých odvětví, u nichž se uplatní ustanovení tzv. „4. způsobu“, která opravňují osoby s příslušnou kvalifikací k dočasnému výkonu práce na území EU nebo Gruzie v odvětvích, na která se tato ustanovení o usazování vztahují.

Duševní vlastnictví

Strany dohody posilují svůj závazek poskytovat duševnímu vlastnictví ochranu nad rámec ustanovení Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). To se týká rozšířené ochrany různých práv duševního vlastnictví (tj. ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, odrůd), zlepšení spolupráce a důraznějšího (občanskoprávního) prosazování práv duševního vlastnictví, včetně kontroly na hranicích. Do prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu jsou rovněž zařazena všechna ustanovení dohody o zeměpisných označeních.

Veřejné zakázky

EU společně s Gruzií usilují o další a postupně prováděnou modernizaci režimu zadávání veřejných zakázek v Gruzii (během osmi let) a o dosažení souladu gruzínských právních předpisů s unijními. Dokončení reformního procesu směřujícího k přizpůsobení gruzínských postupů pro zadávání veřejných zakázek postupům EU by zlepšilo přístup na trh EU, neboť by se nad určitý hodnotový práh uplatnila zásada národního zacházení.

Služby

Reformní proces bude zahrnovat oblasti poštovních a zasilatelských služeb, mezinárodní námořní dopravy, elektronických komunikací a finančních služeb. V návaznosti na tento proces může EU v rámci bilaterálních závazků týkajících se služeb rozšířit přístup na svůj trh služeb. Gruzie předpokládá, že reformy by měly probíhat v období až deseti let.

Dohoda o přidružení obsahuje v neposlední řadě i ustanovení o rozsáhlé spolupráci v jednotlivých odvětvích a o přeshraničním sbližování v regulační oblasti, což obnáší dlouhodobé změny, pokud jde o udržitelný rozvoj, zohlednění otázek životního prostředí, pracovních práv atd.

V důsledku prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu se očekává nárůst obchodu mezi EU a Gruzií o 12 % v případě gruzínského vývozu do EU a o 7,5 % v případě dovozu z EU. Očekává se, že pokud budou reformy dokončeny, měla by sama prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu zlepšit saldo běžného účtu Gruzie a přispět k posílení HDP o 4,3 % (292 milionů EUR v národním důchodu).

Závěry

Zpravodaj je přesvědčen, že Evropský parlament udělením svého souhlasu s touto dohodou o přidružení nabídne Gruzii možnost, aby se v budoucnosti Evropě ještě více přiblížila. S potěšením vítá, že gruzínský parlament tuto dohodu dne 18. července ratifikoval, čímž umožnil její prozatímní provádění od 1. září 2014. Zpravodaj zdůrazňuje, že úspěch dohody o přidružení se odvíjí od jejího důsledného naplňování ze strany obou partnerů. EU by měla Gruzii napomáhat při přijímání příslušných právních předpisů a norem a se sledováním jejich prosazování v praxi.

******

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci, jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

6.11.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

(1)

Hlava IV dohody o přidružení.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.11.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa

Právní upozornění - Ochrana soukromí