SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

20.11.2014 - (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE)) - ***

Väliskomisjon
Raportöör: Andrejs Mamikins

Menetlus : 2014/0086(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0041/2014

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09827/2014),

–       võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelist assotsieerimislepingut (17901/2013),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja lõikele 7 ja lõike 8 teisele lõigule (C8-0129/2014),

–       võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi-Ukraina assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kohta[1],

–      võttes arvesse oma ... 2014. aasta muud kui seadusandlikku resolutsiooni otsuse eelnõu kohta[2],

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse väliskomisjoni soovitust ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A8-0041/2014),

1.      annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Gruusia valitsusele ja parlamendile.

  • [1]  ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 137.
  • [2]  Sel kuupäeval vastuvõetud tekstid, P[8_TA(0000)0000].

RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (7.11.2014)

väliskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel
(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Arvamuse koostaja: Olli Rehn

LÜHISELGITUS

Idapartnerluse raames aastatel 2012–2013 läbi räägitud assotsieerimisleping Euroopa Liidu ja Gruusia vahel järgib ELi ja Ukraina vahelist assotsieerimislepingu mudelit, mis kuulub kõige ambitsioonikamate vabakaubanduslepingute hulka, mille üle EL on kolmandate riikidega üldse kunagi läbirääkimisi pidanud, välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonna riigid.

Moodustades ELiga põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna (DCFTA)[1], peaks Gruusia suurendama oma turulepääsu kõige suuremale majandusliidule, võttes siduvad kohustused õigusaktide, standardite ja ühiste väärtuste vastuvõtmise osas, samaaegselt saab EL saab kasu sujuvamatest kaubavoogudest ja parematest investeerimistingimustest Gruusias. Leping hõlmab mitmeid sätteid, mille eesmärk on Gruusia kaubanduspoliitika ja kaubandusega seotud poliitikavaldkondade reformimine kooskõlas ELi acquis'ga ning selle alusel. Nendega luuakse võimalus majanduse moderniseerimiseks, riigile tagatakse ELi kindlad investeeringud ning luuakse parem ja enam prognoositav majanduskeskkond.

Turulepääs

Põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepinguga nähakse alates lepingu jõustumise kuupäevast ette kõikide imporditollimaksude täielik kaotamine ja eksporditollimaksude keelamine kõikide toodete osas ELi poolel. Üksnes mõnede põllumajandustoodete puhul (peamiselt loomset päritolu tooted, suhkur ja teraviljatooted), mida peetakse ELis tundlikeks toodeteks, teostatakse edaspidi kaubavoogude seiret. Lisaks liberaliseeritakse piiratud arv puuvilja- ja juurviljasorte, mille suhtes kohaldatakse ELis imporditollimaksu, tavapäraseid kaubakvoote hõlmavate tariifikvootide raames.

Päritolureeglid

Gruusia rakendab päritolureegleid, mis annab riigile võimaluse ühineda Euroopa – Vahemere piirkonna (PEM) sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooniga, mis toimib tootmisprotsesside kumulatsioonisüsteemina ELi liikmesriikide ja teiste PEMi liikmesriikidega ning mõjutab positiivselt kaubavahetuse piirkondlikku majanduslikku integratsiooni.

Teenused ja tegevuskoht

Lisaks teenustekaubanduse üldlepingus (GATS) sätestatud kohustustele näevad EL ja Gruusia üksteisele ette piiriüleste teenuste turulepääsu paljudes valdkondades. Täiendavalt leppisid lepingupartnerid kokku laia juurdepääsu osas paljudele sektoritele, millega kaasnevad nn mooduse nr 4 sätted, mille raames on kvalifitseeritud töötajatel õigus töötada ajutiselt ELis või Gruusias, ja nimelt nendes sektorites, mis on hõlmatud nende sätetega.

Intellektuaalomand

Lepinguosalised kinnitavad oma kohustust kaitsta intellektuaalomandit tugevamini, kui seda nõutakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping) sätetes. Need puudutavad erinevate intellektuaalomandi õiguste laiendatud kaitset (s.h kaubamärgid, patendid, disain, liikide mitmekesisus), tõhusamat koostööd ja intellektuaalomandiga seotud õiguste paremat tsiviilõiguslikku jõustamist, s.h ka piiril. Samuti on ELi ja Gruusia vaheline geograafiliste tähiste kokkulepe täielikult lõimitud põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingusse (DCFTA).

Riigihanked

ELi ja Gruusia eesmärk on jätkuvalt ja järk-järgult (kaheksa aastaga) moderniseerida Gruusia riigihangete süsteem ja viia õigusaktid vastavusse ELi õigusaktidega. Reformiprotsessi lõpuleviimisega, mille eesmärgiks on Gruusia hanketavade kohandamine ELi hanketavadega, tagataks üle teatava künnise ulatuvate hangete korral riikliku kohtlemise alusel parem juurdepääs ELi turule.

Teenused

Reformiprotsess hõlmab posti- ja kulleriteenuseid, rahvusvahelist meretransporti, elektroonilist sidet ja finantsteenuseid. Selle tulemusena võib EL kahepoolsete teenustealaste kohustuste raames kindlustada juurdepääsu oma teenuste turule. Gruusia näeb järk-järguliseks reformiprotsessiks ette kuni 10 aastat.

Lõpuks näeb assotsieerimisleping ette suurt valdkonnapõhist koostööd ja õigusnormide piiriülest lähendamist, mis toob endaga kaasa pikaajalised muutused säästva arengu valdkonnas, keskkonna lugupidava kohtlemise osas, tööõigustes jne.

Eeldatakse, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping ((DCFTA) suurendab kaubavahetust ELi ja Gruusia vahel Gruusia ekspordi osas ELi ligi 12% ning EList pärit kauba impordi osas ligi 7,5%. Reformide läbiviimise järel võib eeldada, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping (DCFTA) parandab Gruusia praegust kontojääki tervikuna ja suurendab SKP-d ligi 4,3% (rahvatulu kasvab 292 miljoni euro võrra).

Järeldused

Arvamuse koostaja on seisukohal, et assotsieerimislepingule nõusoleku andmisega pakub Euroopa Parlament Gruusiale tulevikku, mis lähendab Gruusiat Euroopale. Ta on rahul tõsiasjaga, et Gruusia parlament ratifitseeris assotsieerimislepingu 18. juulil, mistõttu on võimalik selle ajutine kohaldamine alates 1. septembrist 2014. Arvamuse koostaja rõhutab, et assotsieerimisleping osutub edukaks, kui mõlemad lepingupartnerid seda tulemuslikult rakendavad. EL peaks olema Gruusiale abiks asjakohaste õigusaktide ja dekreetide vastuvõtmisel ning nende tegeliku täitmise kontrollimisel.

******

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil soovitada parlamendil kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

  • [1]  Assotsieerimislepingu IV jaotis.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa