Postupak : 2014/0086(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0041/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0041/2014

Rasprave :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Glasovanja :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0111

PREPORUKA     ***
PDF 163kWORD 83k
20.11.2014
PE 537.339v02-00 A8-0041/2014

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Andrejs Mamikins

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (09827/2014),

–       uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (17901/2013),

–       uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 217. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a), člankom 218. stavkom 7. i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0129/2014),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. studenog 2011. koja sadrži preporuke Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i ESVD-u o pregovorima između EU-a i Gruzije o Sporazumu o pridruživanju(1),

–       uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od …. 2014.(2) o nacrtu odluke,

–       uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir preporuku Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8‑0041/2014),

1.      daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Gruzije.

(1)

SL C 153 E, 31.5.2013., str. 137.

(2)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.


MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (7.11.2014)

upućeno Odboru za vanjske poslove

o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Olli Rehn

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum o pridruživanju između Europske unije (EU) i Gruzije o kojem se pregovaralo u okviru Istočnog partnerstva od 2012. do 2013. sastavljen je prema modelu Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine, koji obuhvaća najambiciozniji sporazum o slobodnoj trgovini ikad postignut s trećom zemljom, ako se izuzmu zemlje Europskog gospodarskog prostora.

Sklapanje Sporazuma o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA)(1) s EU-om za Gruziju bi, obveže li se na usvajanje zakona, normi i zajedničkih vrijednosti, trebala značiti povećanje pristupa tržištu najvećeg gospodarskog bloka, a za EU pak korist od protočnijih trgovinskih tokova i bolje uvjete za ulaganje u Gruziji; Sporazum o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine obuhvaća nekoliko odredbi usmjerenih na reformu gruzijske trgovine i politika povezanih s trgovinom koja će se provesti na osnovi pravne stečevine EU-a i u skladu s njom. Na taj će se način modernizirati gruzijsko gospodarstvo, konsolidirati ulaganja EU-a u toj državi te stvoriti bolje i predvidljivije poslovno okruženje.

Pristup tržištu

Sporazumom o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine predviđa se potpuno ukidanje uvoznih carina i zabrana izvoznih carina na svu robu koje će EU primjenjivati od dana kada taj sporazum stupi na snagu. Samo na neke poljoprivredne proizvode (uglavnom proizvode životinjskog podrijetla, šećere i proizvode od žitarica), koji u EU-u imaju status osjetljivih proizvoda, primjenjivat će se nadzor trgovinskih puteva. Osim toga, u okviru carinskih kvota za tradicionalne trgovinske tokove doći će do liberalizacije trgovine ograničenom količinom voća i povrća na koju se u EU-u primjenjuje režim ulaznih cijena.

Pravila o podrijetlu

Gruzija će primjenjivati pravila o podrijetlu, što će joj omogućiti pristup Konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu: njome je stvoreno područje akumulacije proizvodnih procesa u EU-u i drugim članicama Konvencije unutar kojeg se potiče regionalna gospodarska integracija trgovine robom.

Usluge i poslovni nastan

EU i Gruzija si međusobno pružaju pristup tržištima prekograničnih usluga u brojnim područjima i pri tome idu dalje od samog poštovanja obveza iz Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS). Nadalje, stranke su se dogovorile o pružanju širokog pristupa za uspostavu poslovnih nastana u velikom broju sektora u kojima će se primjenjivati i odredbe tzv. načina 4, čime će se osobama s kvalifikacijama omogućiti privremeni rad u EU-u ili Gruziji u sektorima obuhvaćenima odredbama o poslovnom nastanu.

Intelektualno vlasništvo

Stranke jačaju svoj angažman u vezi sa zaštitom intelektualnog vlasništva nadilazeći tako okvir odredbi Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS). To uključuje širi opseg zaštite različitih prava intelektualnog vlasništva (tj. žigova, patenata, dizajna, biljnih sorti), bolju suradnju i učinkovitiju (građanskopravnu) provedbu prava intelektualnog vlasništva, između ostaloga i na granicama. U Sporazum o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine također je u cijelosti uključen Sporazum o oznakama zemljopisnog podrijetla.

Javna nabava

EU i Gruzija namjeravaju provesti daljnju i postupnu modernizaciju sustava javne nabave u Gruziji (u razdoblju od 8 godina) te gruzijsko zakonodavstvo uskladiti sa zakonodavstvom EU-a. Završetak procesa reformi usmjerenih na usklađivanje postupaka javne nabave u Gruziji s postupcima u EU-u omogućio bi, iznad određenih pragova, bolji pristup tržištu EU-a u skladu s nacionalnim tretmanom.

Usluge

Procesom reformi obuhvatit će se sektori poštanskih i kurirskih usluga, međunarodni pomorski promet, elektroničke komunikacije i financijske usluge. Slijedom tog procesa i u okviru bilateralnih obveza na području usluga EU bi mogao povećati pristup svomu tržištu usluga. Gruzija predviđa da bi proces postupnih reformi mogao potrajati deset godina.

U Sporazumu o pridruživanju isto je tako predviđena opsežna suradnja pojedinačnih sektora i opće regulatorno približavanje, čime će se postići dugoročne promjene na području održivog razvoja, zaštite okoliša, radničkih prava itd.

Očekuje se da će se Sporazumom o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine povećati trgovina između EU-a i Gruzije, točnije očekuje se porast gruzijskog izvoza u EU za 12 % te gruzijskog uvoza iz EU-a za 7,5 %. Općenito, može se pretpostaviti će, ako se provedu reforme, Sporazum značiti bolje stanje računa Gruzije i povećanje BDP-a za 4,3 % (292 milijuna EUR nacionalnog dohotka).

Zaključci

Izvjestitelj za mišljenje smatra da će davanjem suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Gruzije Europski parlament ponuditi Gruziji budućnost bližu Europi. Izražava svoje zadovoljstvo zbog toga što je gruzijski parlament ratificirao Sporazum 18. srpnja i na taj način omogućio njegovu privremenu primjenu od 1. rujna 2014. Izvjestitelj za mišljenje ističe da će se, ako ga oba partnera budu u potpunosti provodila, Sporazum o pridruživanju pokazati kao uspješan. EU bi trebao pomoći Gruziji u usvajanju odgovarajućih zakona i propisa te u praćenju njihove provedbe u praksi.

******

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

6.11.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

(1)

Glava IV. Sporazuma o pridruživanju.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

17.11.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti