Procedūra : 2014/0086(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0041/2014

Pateikti tekstai :

A8-0041/2014

Debatai :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Balsavimas :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0111

REKOMENDACIJA     ***
PDF 164kWORD 79k
20.11.2014
PE 537.339v02-00 A8-0041/2014

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Andrejs Mamikins

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09827/2014),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo projektą (17901/2013),

–       atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą, 218 straipsnio 7 dalį ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0129/2014),

–       atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo(1),

–      atsižvelgdamas į 2014 m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją(2) dėl sprendimo projekto,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį ir 108 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A8-0041/2014),

1.      pritaria susitarimo sudarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Gruzijos vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL C 153 E, 2013 5 31, p. 137.

(2)

Tos dienos priimti tekstai, P[8_TA(0000)0000].


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (7.11.2014)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Nuomonės referentas: Olli Rehn

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos (ES) ir Gruzijos asociacijos susitarimo, dėl kurio derėtasi pagal Rytų partnerystės programą nuo 2012 iki 2013 m., modelis – ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, apimantis plačiausių užmojų laisvosios prekybos susitarimą, kurį ES yra kada nors sudariusi su trečiąja šalimi, išskyrus Europos ekonominės erdvės šalis.

Sukūrus išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE)(1) su ES, Gruzijai turėtų padidėti rinkos galimybės patekti į didžiausią ekonominį bloką, prisiėmus privalomus įsipareigojimus dėl teisės aktų priėmimo, standartų ir bendrųjų vertybių, o ES bus naudingi sklandesni prekybiniai srautai ir geresnės sąlygos investuoti Gruzijoje. IVLPE apima kelias nuostatas, kuriomis siekiama reformuoti Gruzijos prekybos ir su prekyba susijusią politiką, pagal ES acquis ir juo remiantis. Jos sudarys sąlygas modernizuoti ekonomiką, įtvirtinti ES investicijas šalyje ir sukurti geresnę ir labiau nuspėjamą politinę aplinką.

Patekimas į rinką

IVLPE numatoma, kad nuo susitarimo įsigaliojimo dienos ES visoms prekėms visiškai panaikina visus importo muitus ir draudžia eksporto muitus. Tik kai kurioms žemės ūkio prekėms (daugiausia gyvūninės kilmės produktų, cukraus ir grūdų produktų), kurios laikomos jautriomis ES, bus taikomas prekybos srautų stebėjimas. Be to, tam tikriems vaisiams ir daržovėms, kuriems taikomos įvežimo į ES kainos, bus taikomas liberalizuotas tarifinių kvotų režimas, apimantis tradicinius prekybinius srautus.

Kilmės taisyklės

Gruzija taikys kilmės taisykles, kurios jai sudarys galimybių prisijungti prie Visos Europos ir Viduržemio jūros (PEM) konvencijos kaip gamybos procesų su ES ir kitomis PEM narėmis telkimo zonai – tai padės prekybos prekėmis regioninei ekonominei integracijai.

Paslaugos ir įsisteigimas

ES ir Gruzija viena kitai suteikia rinkos prieigą įvairių sričių tarpvalstybinėms paslaugoms, viršijant Bendrajame susitarime dėl prekybos paslaugomis (GATS) nustatytus įsipareigojimus. Be to, šalys susitarė dėl didelių galimybių įsteigti įvairių sektorių įmones sudarymo, prie kurių prisideda vadinamosios 4 modulio nuostatos, pagal kurias kvalifikuotiems darbuotojams suteikiama teisė laikinai dirbti ES ir Gruzijoje tuose sektoriuose, kuriems taikomos įsisteigimo nuostatos.

Intelektinės nuosavybės teisės

Šalys prisiima didesnius įsipareigojimus ginti intelektinę nuosavybę, nei numatyta PPO sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), nuostatose. Šie įsipareigojimai susiję su didesne įvairių intelektinės nuosavybės teisių (t. y. prekių ženklų, patentų, dizaino, augalų įvairovės) apsauga, geresniu bendradarbiavimu ir griežtesniu (civiliniu) intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo užtikrinimu, įskaitant pasienį. Į IVLPE taip pat visiškai integruotas susitarimas dėl geografinių nuorodų.

Viešieji pirkimai

ES ir Gruzija siekia toliau palaipsniui (per aštuonerius metus) modernizuoti Gruzijos viešųjų pirkimų sistemą ir suderinti Gruzijos teisės aktus su ES teisės aktais. Užbaigus reformų procesą, kuriuo siekiama suderinti Gruzijos viešųjų pirkimų praktiką su ES praktika, atsirastų didesnių galimybių patekti į ES rinką pagal nacionalinę tvarką viršijant tam tikras nustatytas vertes.

Paslaugos

Reformų procesas apims pašto ir siuntinių paslaugų, tarptautinio jūrų transporto, elektroninių ryšių ir finansinių paslaugų sritis. Jį užbaigus, ES gali padidinti galimybes patekti į paslaugų srities rinką pagal dvišalius paslaugų įsipareigojimus. Gruzija numato palaipsnį reformų procesą užbaigti ne vėliau kaip per 10 metų.

Asociacijos susitarime taip pat numatytas platus konkrečių sektorių bendradarbiavimas ir įvairias sritis apimanti reguliavimo konvergencija. Tai nulems ilgalaikius pokyčius tvaraus vystymosi, pagarbos aplinkai, darbuotojų teisių ir kt. srityse.

Tikimasi, kad IVLPE paskatins ES ir Gruzijos tarpusavio prekybą ir padidins Gruzijos eksportą į ES 12 proc., o importą iš ES – 7,5 proc. Tikimasi, kad IVLPE apskritai pagerins dabartinį Gruzijos einamosios sąskaitos balansą ir padidins BVP 4,3 proc. (292 mln. EUR nacionalinių pajamų), jeigu bus įvykdytos reformos.

Išvados

Nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad Europos Parlamentas, pritardamas šiam asociacijos susitarimui, atvers Gruzijai ateitį, labiau susijusią su Europa. Nuomonės referentui malonu pastebėti, kad Gruzijos parlamentas ratifikavo susitarimą liepos 18 d. ir taip sudarė galimybę pradėti jį laikinai taikyti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad asociacijos susitarimas bus sėkmingas, jeigu jį nuodugniai įgyvendins abi partnerės. ES turėtų padėti Gruzijai priimti atitinkamus įstatymus ir dekretus ir stebėti faktinį jų vykdymo užtikrinimą.

******

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

6.11.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

(1)

Asociacijos susitarimo IV antraštinė dalis.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.11.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa

Teisinė informacija - Privatumo politika