Procedure : 2014/0086(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0041/2014

Ingediende teksten :

A8-0041/2014

Debatten :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Stemmingen :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0111

AANBEVELING     ***
PDF 154kWORD 69k
20.11.2014
PE 537.339v02-00 A8-0041/2014

betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Andrejs Mamikins

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09827/2014),

–       gezien de ontwerpassociatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (17901/2013),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), artikel 218, lid 7 en artikel 218, lid 8, tweede alinea van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0129/2014),

–       gezien zijn resolutie van 17 november 2011 met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO betreffende de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië(1),

–      gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van … 2014(2) inzake het ontwerpbesluit,

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A8-0041/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Georgië.

(1)

PB C 153 E van 31.5.2013, blz. 137.

(2)

Aangenomen teksten van die datum, P[8_TA(0000)0000].


ADVIES van de Commissie internationale handel (7.11.2014)

aan de Commissie buitenlandse zaken

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten, namens de Europese Unie, van een Associatieovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Rapporteur voor advies: Olli Rehn

BEKNOPTE MOTIVERING

De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Georgië, waarover van 2012 tot 2013 is onderhandeld onder auspiciën van het Oostelijk Partnerschap, is geënt op de associatieovereenkomst EU-Oekraïne. Deze laatste is de meest ambitieuze vrijhandelsovereenkomst die de EU ooit met een derde land heeft gesloten, op de landen van de Europese Economische Ruimte na.

Met de totstandbrenging van een diepe en brede vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA)(1) met de EU, zou Georgië een grotere toegang tot de markt van het grootste economische blok moeten krijgen door het aangaan van bindende engagementen inzake de goedkeuring van wetgeving, normen en gemeenschappelijke waarden, en zal de EU van haar kant profiteren van versoepelde handelsstromen en een beter investeringsklimaat in Georgië. De DCFTA omvat verschillende bepalingen die erop gericht zijn het handelsbeleid en het handelsgerelateerde beleid van Georgië te hervormen, in overeenstemming met en op basis van het EU-acquis. Dit zal leiden tot een modernisering van de economie, consolidatie van EU-investeringen in het land en een beter en voorspelbaarder beleidsklimaat.

Markttoegang

De DCFTA bepaalt dat alle invoerrechten volledig worden afgeschaft en dat er vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst aan de EU-zijde geen uitvoerrechten meer mogen worden geheven op goederen. Slechts voor enkele landbouwgoederen (met name producten van dierlijke oorsprong, suikers en graanproducten) die in de EU als gevoelig worden beschouwd, zullen de handelsstromen worden gecontroleerd. Bovendien zal er voor een beperkt aantal fruit- en groentesoorten waarvoor in de EU invoerprijzen gelden, sprake zijn van liberalisering binnen de tariefcontingenten die van toepassing zijn op traditionele handelsstromen.

Oorsprongsregels

Georgië zal de oorsprongsregels toepassen die aansluiting bij het pan-Euro-med-verdrag (PEM-verdrag) mogelijk maken. Dit verdrag beoogt een zone van cumulatie van fabricageprocessen met de EU en andere PEM-leden en heeft een positieve uitwerking op de regionale economische integratie voor de handel in goederen.

Diensten en vestiging

De EU en Georgië bieden elkaar markttoegang voor grensoverschrijdende diensten in een brede waaier van gebieden en gaan daarbij verder dan de GATS-verbintenissen. Bovendien werden de partijen het eens over een brede toegang voor vestiging in uiteenlopende sectoren, samen met de zogenoemde "mode 4"-bepalingen, die gekwalificeerd personeel het recht geven tijdelijk in de EU of Georgië te werken in sectoren die onder de bepalingen inzake vestiging vallen.

Intellectuele eigendom

De partijen gaan zich meer inspannen voor de bescherming van de intellectuele eigendom en zullen daarbij verder gaan dan de bepalingen van de WTO-overeenkomst inzake de handelsgerelateerde aspecten van de intellectuele eigendomsrechten (TRIPS). Hierbij moet worden gedacht aan een verruimde bescherming van verschillende intellectuele-eigendomsrechten (d.w.z. merken, octrooien, ontwerpen en plantenrassen), een verbeterde samenwerking en een krachtigere (burgerlijke) handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, ook aan de grens. De overeenkomst inzake geografische aanduidingen is eveneens volledig opgenomen in de DCFTA.

Overheidsopdrachten

De EU en Georgië streven naar een verdere en geleidelijke (binnen acht jaar) modernisering van het Georgische aanbestedingssysteem en naar de afstemming van de Georgische aanbestedingswetgeving op die van de EU. De afronding van het proces van hervormingen om de Georgische aanbestedingspraktijken aan die van de EU aan te passen zou leiden tot een betere toegang tot de EU-markt op basis van het beginsel van nationale behandeling, voor inschrijvingen boven een bepaalde drempelwaarde.

Diensten

Het hervormingsproces zal betrekking hebben op post- en koeriersdiensten, internationaal zeevervoer, elektronische communicatie en financiële diensten. Dientengevolge kan de EU de toegang tot haar dienstenmarkt verdiepen in het kader van haar verbintenissen op het vlak van bilaterale diensten. Georgië verwacht maximaal tien jaar nodig te hebben voor de geleidelijke hervorming op al deze gebieden.

Ten slotte omvat de associatieovereenkomst grootschalige sectorspecifieke samenwerking en convergentie van de regelgeving op alle terreinen, die veranderingen op lange termijn meebrengen op het gebied van duurzame ontwikkeling, respect voor het milieu, arbeidsrechten, enz.

De DCFTA zal zorgen voor een toename van de handel tussen de EU en Georgië, naar verwachting met 12% wat de uitvoer van Georgië naar de EU betreft en met 7,5% wat de invoer uit de EU betreft. De DCFTA als geheel zou het huidige rekeningsaldo van Georgië moeten verbeteren en het bbp met 4,3% moeten verhogen (292 miljoen EUR groei in nationaal inkomen), op voorwaarde dat de hervormingen zijn afgerond.

Conclusies

De rapporteur is van oordeel dat het Europees Parlement met de goedkeuring van de associatieovereenkomst Georgië de kans biedt een toekomst dichter bij Europa op te bouwen. Hij is verheugd dat het Parlement van Georgië de associatieovereenkomst op 18 juli heeft geratificeerd en zodoende de voorlopige toepassing ervan vanaf 1 september 2014 mogelijk heeft gemaakt. De rapporteur benadrukt dat de associatieovereenkomst succesvol zal zijn als zij door beide partners volledig wordt uitgevoerd. De EU zou Georgië moeten ondersteunen bij de invoering van de desbetreffende wetten en besluiten en de daadwerkelijke handhaving ervan moeten controleren.

******

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten, namens de Europese Unie, van een associatieovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

6.11.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

(1)

Titel IV van de associatieovereenkomst.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

17.11.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa

Juridische mededeling - Privacybeleid