Procedură : 2014/0086(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0041/2014

Texte depuse :

A8-0041/2014

Dezbateri :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Voturi :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0111

RECOMANDARE     ***
PDF 162kWORD 82k
20.11.2014
PE 537.339v02-00 A8-0041/2014

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Andrejs Mamikins

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–       având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09827/2014),

–       având în vedere proiectul de acord de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (17901/2013),

–       având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu, în conformitate cu articolul 217, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), articolul 218 alineatul (7) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0129/2014),

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 cuprinzând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE - Georgia(1),

–      având în vedere rezoluția sa nelegislativă din ... 2014(2), referitoare la proiectul de decizie,

–       având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0041/2014),

1.      aprobă încheierea acordului;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Georgiei.

(1)

JO C 153 E, 31.5.2013, p. 137.

(2)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(0000)0000].


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (7.11.2014)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Raportor pentru aviz: Olli Rehn

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul de asociere (AA) dintre Uniunea Europeană (UE) și Georgia, negociat sub egida Parteneriatului estic între 2012 și 2013, urmează modelul Acordului de asociere UE-Ucraina, care cuprinde cel mai ambițios acord de liber schimb negociat vreodată de UE cu o țară terță, cu excepția țărilor din Spațiul Economic European.

Prin stabilirea unei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC)(1) cu UE, Georgia și-ar extinde accesul pe piață la cel mai mare bloc economic, și și-ar asuma angajamente obligatorii privind adoptarea unor legi, norme și valori comune, iar UE va beneficia de fluidizarea fluxurilor comerciale și îmbunătățirea condițiilor de investiții în Georgia. ZLSAC conține mai multe dispoziții care vizează reformarea comerțului și a politicilor comerciale ale Georgiei, în conformitate cu acquis-ul UE și pe baza acestuia. Acestea vor asigura modernizarea economiei, fixând prezența investițiilor UE în țară, precum și o politică de mediu mai bună și mai previzibilă.

Accesul pe piață

ZLSAC prevede eliminarea completă, din partea UE, a tuturor taxelor de import și interzicerea taxelor la export pentru toate bunurile, începând cu data intrării în vigoare a acordului. Numai anumite produse agricole (majoritatea produse de origine animală, zahăr și produsele din cereale), care sunt considerate sensibile în UE, vor fi supuse monitorizării fluxurilor comerciale. În plus, o categorie limitată de fructe și legume, cărora li se aplică prețuri de intrare în UE, vor fi liberalizate în limitele contingentelor tarifare pentru fluxurile comerciale tradiționale.

Regulile de origine

Georgia va aplica regulile de origine care îi vor permite să adere la Convenția Pan-Euro-Med (PEM), ca o zonă de cumulare de procese de fabricație cu UE și alți membri PEM, și care favorizează pozitiv integrarea economică regională pentru comerțul cu bunuri.

Servicii și stabilire

UE și Georgia oferă reciproc acces pe piața pentru serviciile transfrontaliere într-o gamă largă de domenii, depășind angajamentele din GATS. În plus, părțile au convenit asupra unui acces larg pentru stabilire într-o mare varietate de sectoare, alături de așa-numitele dispoziții din ,,modul 4”, care oferă personalului calificat dreptul de a lucra temporar în UE sau Georgia, în sectoarele acoperite de prevederile privind stabilirea.

Proprietatea intelectuală

Părțile își reafirmă angajamentul de a proteja proprietatea intelectuală într-o măsură mai mare decât cele prevăzute în dispozițiile Acordului OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS). Aceste dispoziții se referă la protecția extinsă a diferitelor drepturi de proprietate intelectuală (de exemplu, mărci comerciale, brevete, design, soiuri de plante), o mai bună cooperare și o aplicare (civilă) mai fermă a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv la graniță. De asemenea, Acordul privind indicațiile geografice este încorporat în întregime în ZLSAC.

Achizițiile publice

UE și Georgia urmăresc o modernizare mai amplă treptată (în 8 ani) a sistemului de achiziții publice georgian, precum și alinierea legislației cu cea a UE. Finalizarea procesului de reformă care vizează adaptarea practicilor din domeniul achizițiilor publice la cele ale UE va determina un acces îmbunătățit la piața UE conform tratamentului național, dincolo de anumite valori limită.

Serviciile

Procesul de reformă va acoperi zonele de servicii poștale și de curierat, transportul maritim internațional, comunicațiile electronice și serviciile financiare. Ca urmare, UE poate mări accesul pe piața sa în domeniul serviciilor, în cadrul angajamentelor bilaterale privind serviciile. Georgia prevede o perioadă de până la 10 ani pentru procesul de reformă treptată.

În cele din urmă, AA prevede o largă cooperare sectorială specifică, precum și convergența reglementărilor, ceea ce presupune schimbări pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, respectarea mediului, drepturile de muncă etc.

Se așteaptă ca ZLSAC să stimuleze schimburile comerciale dintre UE și Georgia - cu 12% în ceea ce privește exporturile Georgiei către UE, și cu 7,5% pentru importurile din UE. Se așteaptă ca acordul ZLSAC să îmbunătățească balanța contului curent a Georgiei și să stimuleze PIB-ul cu 4,3% (cu o creștere a venitului național de 292 de milioane de euro), dacă se finalizează reformele.

Concluzii

Raportorul consideră că Parlamentul European, prin aprobarea acestui AA, va oferi Georgiei un viitor mai aproape de Europa. Raportorul este satisfăcut de faptul că Parlamentul Georgiei a ratificat acordul la 18 iulie, făcând astfel posibilă aplicarea acestuia cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014. Raportorul subliniază că AA va avea succes dacă este implementat complet de către ambii parteneri. Din acest motiv, UE ar trebui să sprijine Georgia în adoptarea legilor și decretelor relevante, precum și în monitorizarea aplicării lor efective.

******

Comisia pentru comerț internațional invită Comisia pentru afaceri externe, competentă în fond, să recomande Parlamentului aprobarea propunerii privind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.11.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

(1)

Titlul IV din Acordul de asociere


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.11.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Membri supleanți prezenți la votul final

Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa

Aviz juridic - Politica de confidențialitate