ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Radyuzavretímene Európskej únie Dohodypridružení medzi Európskou úniouEurópskym spoločenstvom pre atómovú energiuich členskými štátmi na jednej straneGruzínskom na strane druhej

  20.11.2014 - (09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE)) - ***

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajca: Andrejs Mamikins

  Postup : 2014/0086(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0041/2014

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

  (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09827/2014),

  –  so zreteľom na návrh dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (17901/2013),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0129/2014),

  –  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ na rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom[1],

  –  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z .... 2014[2] o návrhu rozhodnutia,

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0041/2014),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gruzínska.

  7.11.2014

  STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod

  pre Výbor pre zahraničné veci

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na druhej strane

  (09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Olli Rehn

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou (EÚ) a Gruzínskom, dohodnutá pod záštitou Východného partnerstva v rokoch 2012 až 2013, vychádza zo vzoru dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá zahŕňa najambicióznejšou dohodu o voľnom obchode, na akej sa kedy EÚ dohodla s treťou krajinou, s výnimkou krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.

  Zriadenie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA)[3] s EÚ by malo Gruzínsku umožniť rozšíriť prístup na trh najväčšieho hospodárskeho zoskupenia za podmienky, že sa zaviaže prijať príslušné právne predpisy, normy a spoločné hodnoty, pričom prínosom pre EÚ budú plynulejšie obchodné toky a lepšie investičné podmienky v Gruzínsku. DCFTA zahŕňa viacero ustanovení zameraných na reformu obchodu a politík súvisiacich s obchodom Gruzínska v súlade s acquis EÚ a na ich základe. Tým sa zabezpečí modernizácia hospodárstva, zakotvenie investícií EÚ v krajine a lepšie a predvídateľnejšie politické prostredie.

  Prístup na trh

  Dohodou DCFTA sa zabezpečuje úplné odstránenie všetkých dovozných ciel a zákaz vývozných ciel v prípade všetkého tovaru na strane EÚ, a to od dátumu vstupu dohody do platnosti. Len niektoré poľnohospodárske tovary (väčšinou výrobky živočíšneho pôvodu, cukor a výrobky z obilnín), ktoré sa v EÚ považujú za citlivé, budú predmetom monitorovania obchodných tokov. Okrem toho, obmedzené množstvo ovocia a zeleniny, ktoré podliehajú vstupným cenám v EÚ, sa bude liberalizovať v rámci colných kvót vzťahujúcich sa na tradičné obchodné toky.

  Pravidlá pôvodu

  Gruzínsko bude uplatňovať pravidlá pôvodu, ktoré umožňujú pripojiť sa k paneuro-stredozemskému dohovoru (PEM), ako zóne sústreďovania výrobných procesov s EÚ a ďalšími členmi PEM, ktorá pozitívnym spôsobom podporuje regionálnu hospodársku integráciu pre obchod s tovarom.

  Službyprávo usadiť sa

  EÚ a Gruzínsko si vzájomne poskytujú prístup na trh v mnohých oblastiach cezhraničných služieb nad rámec záväzkov stanovených vo Všeobecnej dohode o obchode so službami. Okrem toho sa strany dohodli najmä na širokom prístupe k právu usadiť sa vo veľkom množstve sektorov, ktoré sú doplnené ustanoveniami tzv. režimu 4, ktorý oprávňuje kvalifikovaných zamestnancov dočasne pracovať v EÚ alebo Gruzínsku, v sektoroch, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o práve usadiť sa.

  Duševné vlastníctvo

  Strany posilňujú svoj záväzok chrániť duševné vlastníctvo nad rámec ustanovení Dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Tie sa týkajú rozšírenej ochrany rôznych práv duševného vlastníctva (t. j. ochranných známok, patentov, vzorov, odrôd rastlín), zlepšenej spolupráce a posilneného (občianskoprávneho) presadzovania práv duševného vlastníctva, a to aj na hraniciach. Rovnako je do DCFTA v plnom rozsahu začlenená aj dohoda o zemepisných označeniach.

  Verejné obstarávanie

  EÚ a Gruzínsko sa usilujú o ďalšiu a postupnú (počas ôsmich rokov) modernizáciu gruzínskeho systému verejného obstarávania a o zosúladenie gruzínskych právnych predpisov s právnymi predpismi Únie. Dokončenie reformného procesu, ktorého cieľom je prispôsobenie gruzínskych postupov verejného obstarávania postupom EÚ, by zlepšilo prístup na trh EÚ na základe vnútroštátneho zaobchádzania nad určitou prahovou hodnotou.

  Služby

  Reformný proces pokryje oblasti poštových a kuriérskych služieb, medzinárodnej námornej dopravy, elektronických komunikácií a finančných služieb. V dôsledku toho môže EÚ prehĺbiť prístup na svoj trh v oblasti služieb v rámci dvojstranných záväzkov v oblasti služieb. Gruzínsko predpokladá na postupný proces reforiem obdobie do 10 rokov.

  V neposlednom rade sa v dohode o pridružení stanovuje rozsiahla spolupráca v jednotlivých odvetviach a zbližovanie v oblasti regulácie vo všeobecnosti, s ktorými súvisia dlhodobé zmeny z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, pracovných práv atď.

  Očakáva sa, že vďaka DCFTA vzrastie obchod medzi EÚ a Gruzínskom – o 12 %, pokiaľ ide o vývoz Gruzínska do EÚ, a o 7,5 %, pokiaľ ide o dovoz z EÚ. Očakáva sa, že prostredníctvom DCFTA ako celku sa zlepší bilancia bežného účtu Gruzínska a posilní sa HDP o 4,3 % (292 miliónov EUR v národnom dôchodku), za predpokladu, že sa dokončia reformy.

  Závery

  Spravodajca sa domnieva, že Európsky parlament svojím súhlasom s touto dohodou o pridružení poskytne Gruzínsku možnosť, aby sa v budúcnosť k Európe viac priblížilo. Vyjadruje potešenie zo skutočnosti, že gruzínsky parlament ratifikoval dohodu o pridružení 18. júla, čím umožnil jej predbežné uplatňovanie od 1. septembra 2014. Spravodajca zdôrazňuje, že dohoda o pridružení bude úspešná, ak ju budú dôkladne vykonávať obidvaja partneri. EÚ by mala Gruzínsku pomôcť pri prijímaní príslušných zákonov a noriem, ako aj s monitorovaním ich vykonávania v praxi.

  ******

  Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na druhej strane.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  6.11.2014

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania:

  +:

  –:

  0:

  32

  5

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

  • [1]  Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 137.
  • [2]  Prijaté texty k uvedenému dátumu, P[8_TA(0000)0000].
  • [3]  Hlava IV dohody o pridružení.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  17.11.2014

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  48

  1

  3

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa