PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani

20.11.2014 - (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE)) - ***

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Andrejs Mamikins

Postopek : 2014/0086(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0041/2014
Predložena besedila :
A8-0041/2014
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09827/2014),

–       ob upoštevanju osnutka Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (17901/2013),

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 217 in s točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0129/2014),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo[1],

–      ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ... 2014[2] o osnutku sklepa,

–       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A8-0041/2014),

1.      odobri sklenitev sporazuma;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Gruzije.

  • [1]  UL C 153 E, 31.5.2013, str. 137.
  • [2]  Besedila, sprejeta tega dne P[8_TA(0000)0000].

MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (7.11.2014)

za Odbor za zunanje zadeve

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani
(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Pripravljavec mnenja: Olli Rehn

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo (EU) in Gruzijo, ki je bil sklenjen pod okriljem vzhodnega partnerstva med letoma 2012 in 2013, sledi modelu pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, ki vsebuje najbolj ambiciozen sporazum o prosti trgovini, ki ga je EU kdaj dosegla s tretjo državo, razen z državami Evropskega gospodarskega območja.

Po vzpostavitvi poglobljenega in celovitega območja proste trgovine[1] z EU bo Gruzija, če se bo zavezala sprejetju zakonov, standardov in skupnih vrednot, lažje dostopala do trga največjega gospodarskega bloka, medtem ko bo EU imela korist od boljših trgovinskih tokov in naložbenih pogojev v Gruziji. Sporazum o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine vsebuje več določb, katerih namen je reforma gruzijske trgovine in trgovinske politike na podlagi pravnega reda EU in v skladu z njim. To bo prispevalo k posodobitvi gospodarstva, zasidranju naložb EU v tej državi ter boljšemu in bolj predvidljivemu okolju za izvajanje politik.

Dostop do trga

Poglobljeno in celovito območje proste trgovine predvideva popolno odpravo vseh uvoznih dajatev in prepoved izvoznih dajatev za vse proizvode na strani EU od datuma, ko začne veljati. Nadzirali se bodo le trgovinski tokovi nekaterih kmetijski proizvodov (večinoma izdelki živalskega izvora, sladkor in žitni izdelki), ki v EU veljajo za občutljive. Omejena količina sadja in zelenjave, ki bo imela v EU vhodne cene, bo oproščena tarifnih kvot za tradicionalne trgovinske tokove.

Pravila o poreklu

Gruzija bo uporabljala pravila o poreklu, ki ji bodo omogočila pridružitev konvenciji Pan-Euro-Med (PEM), območju akumulacije proizvodnih procesov z EU in drugimi pogodbenicami PEM, ki spodbuja regionalno gospodarsko povezovanje za trgovino z blagom.

Storitve in ustanavljanje

EU in Gruzija si medsebojno zagotavljata dostop do trga čezmejnih storitev na številnih področjih, ki presega obveznosti iz splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS). Nadalje sta se pogodbenici strinjali s splošnim dostopom do ustanavljanja v številnih sektorjih, ki ga dopolnjujejo tako imenovane določbe načina 4, ki kvalificiranim delavcem omogočajo začasno delo v EU ali Gruziji v sektorjih, za katere veljajo določbe o ustanavljanju.

Intelektualna lastnina

Pogodbenici sodelovanje na področju zaščite intelektualne lastnine razširjata onkraj določb sporazuma STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS). Te določbe se nanašajo na razširjeno zaščito različnih pravic intelektualne lastnine (tj. blagovne znamke, patenti, oblikovanje, rastlinske sorte), učinkovitejše sodelovanje in okrepljeno (civilnopravno) uveljavljanje intelektualne lastnine, med drugim na meji. Prav tako je v sporazum o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine v celoti vključen sporazum o geografskih označbah (DCFTA).

Javna naročila

EU in Gruzija nameravata gruzijski sistem javnih naročil v osmih letih postopoma modernizirati, gruzijsko zakonodajo pa uskladiti z zakonodajo EU. Reformni proces za prilagoditev gruzijskih praks javnega naročanja praksam EU naj bi omogočil boljši dostop do trga EU v skladu z nacionalno obravnavo nad določenim pragom vrednosti.

Storitve

Proces reform bo zajemal poštne in kurirske storitve, mednarodni pomorski transport, elektronsko komunikacijo in finančne storitve. Posledično bo EU lahko sprostila dostop do svojega trga storitev v okviru bilateralnih storitvenih obveznosti. Gruzija predvideva, da bodo postopne reforme trajale do deset let.

Pridružitveni sporazum predvideva tudi obširno sodelovanje s posameznimi sektorji in usklajevanje predpisov na vseh področjih, kar bo sprožilo dolgoročne spremembe na področjih trajnostnega razvoja, varstva okolja, pravic delavcev itd.

Pričakuje se, da bo poglobljeno in celovito območje proste trgovine povečalo trgovino med EU in Gruzijo – gruzijski izvoz v EU se bo povečal za 12 %, uvoz iz EU pa za 7,5 %. Prav tako naj bi izboljšalo trenutni saldo tekočega računa Gruzije in povečalo BDP za 4,3 % (292 milijonov EUR nacionalnega prihodka), če bodo reforme dokončane.

Sklepi

Pripravljavec mnenja je prepričan, da bo Evropski parlament z odobritvijo tega pridružitvenega sporazuma Gruziji ponudil prihodnost bližje Evropi. Veseli ga, da je gruzijski parlament 18. julija sporazum ratificiral in tako omogočil njegovo začasno uporabo že s 1. septembrom 2014. Pripravljavec mnenja poudarja, da bo pridružitveni sporazum uspešen, če ga bosta obe partnerici dosledno izvajali. EU bi morala Gruziji pomagati pri sprejemanju ustreznih zakonov in uredb ter nadzoru nad njihovim dejanskim uresničevanjem.

******

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči, naj odobri predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

6.11.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

  • [1]  Naslov IV pridružitvenega sporazuma.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.11.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Ceballos, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa