Postupak : 2014/2137(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0043/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0043/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2014 - 7.3
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0056

IZVJEŠĆE     
PDF 202kWORD 116k
21.11.2014
PE 539.865v02-00 A8-0043/2014

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma, iz Finske)

(COM(2014)0630 – C8‑0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 EXPLANATORY STATEMENT
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma, iz Finske)

(COM(2014)0630 – C8‑0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0630 – C8‑0214/2014),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 1927/2006.(1),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–       uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđenog točkom 13. MIS-a od 2. prosinca 2013. godine,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0043/2014),

A.     budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.     budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.     budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.     budući da su finske vlasti 27. svibnja 2014. podnijele zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma nakon otpuštanja 577 radnika poduzeća STX Finland Oy koje je poslovalo u djelatnostima iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 30. (Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava);

E.     budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.      napominje da su finske vlasti podnijele zahtjev na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u prema kojem je potrebno najmanje 500 radnika proglašenih viškom ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću, u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, u poduzeću u državi članici, uključujući radnike proglašene viškom i samozaposlene osobe koje prestaju sa svojom djelatnošću kod dobavljača ili daljnjih proizvođača;

2.      napominje da su finske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos EGF-a 27. svibnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 14. listopada 2014. godine; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.      napominje da finske vlasti tvrde da je posljednjih godina došlo do dramatičnih promjena u svjetskoj pomorskoj industriji te da je u okviru tog svjetskog trenda tržišni udio EU-a u brodogradnji(4) naglo pao s 13 % tijekom 2007. na 5 % u prva tri tromjesečja 2013., dok se usporedivi zajednički udio Kine, Južne Koreje i Japana povećao sa 77 % koliko je iznosio 2007. na 86 % tijekom prva tri tromjesečja 2013. godine; napominje da u europskom sektoru, zbog znatnog širenja azijskih proizvođača na tržištu brodogradnje i smanjenog broja narudžbi zbog gospodarske krize, trenutačno postoje preveliki proizvodni kapaciteti što je uzrok oštrog tržišnog natjecanja;

4.      slaže se da su ti faktori povezani s velikim strukturnim promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije te da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

5.      napominje da je do danas zaprimljeno šest zahtjeva za dodjelu sredstava iz EGF-a za sektor brodogradnje u širem smislu, od kojih jedan zbog učinaka globalizacije na trgovinu, a ostalih pet zbog učinaka svjetske financijske i gospodarske krize; smatra da bi se restrukturiranjem sektora moglo ublažiti teškoće te da bi se smjernicama na temelju europske perspektive moglo pružiti potporu sektoru brodogradnje u različitim državama članicama;

6.      napominje da će se tim otpuštanjima dodatno pogoršati nezaposlenost na jugozapadu Finske s obzirom na to da većina otpuštenih radnika ima nisku razinu obrazovanja te su odmakle životne dobi što povećava rizik od dugotrajne nezaposlenosti; zabrinut je zbog posljedica zatvaranja tog poduzeća na regiju s obzirom na to da su brodogradnja i metalna industrija glavne gospodarske aktivnosti i imaju povijesnu tradiciju te je prijelaz na nove gospodarske aktivnosti tim teži;

7.      napominje da uz već navedenih 577 radnika, u prihvatljive korisnike spada i 57 radnika koji su proglašeni viškom nakon referentnog razdoblja od četiri mjeseca te ukupni broj prihvatljivih korisnika stoga iznosi 634; predviđa se da će u mjerama EGF-a sudjelovati 565 ciljanih korisnika;

8.      napominje da ukupna sredstva predviđenog proračuna iznose 2 378 000 EUR, od čega je 113 000 EUR namijenjeno za provedbu, a ukupan financijski doprinos zatražen iz EGF-a iznosi 1 426 800 EUR tj. 60 % ukupnih troškova;

9.      pozdravlja činjenicu da su finske vlasti, kako bi žurno osigurale pomoć radnicima, odlučile pokrenuti 15. siječnja 2014. provedbu usluga prilagođenih potrebama za pogođene radnike, mnogo prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket te podnošenja zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a;

10.    napominje da su finske vlasti navele da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s predstavnicima uključenih socijalnih partnera i raznim drugim dionicima te pozdravlja činjenicu da se savjetovanja i dalje održavaju u obliku radne skupine koju je sastavilo Ministarstvo zapošljavanja i gospodarstva upravo s ciljem pronalaska rješenja za radnike otpuštene iz poduzeća STX Finland;

11.    napominje da se predviđenim uslugama prilagođenim potrebama obuhvaća tri vrste mjera za otpuštene radnike na koje se odnosi ovaj zahtjev: i. pomoć pri prelasku na novo radno mjesto, ii. pomoć za pokretanje vlastitog posla i iii. omogućavanje osposobljavanja i obrazovanja;

12.    pozdravlja osnivanje Uslužnih točki među ostalim predloženim mjerama; izražava zadovoljstvo da se tim točkama kani pružiti usluga na dubljoj osobnoj razini nego što bi je državni ured za zapošljavanje inače mogao pružiti;

13.    primjećuje da je visok udio (41,42 %) otpuštenih radnika u dobi između 55 do 64 godine; nadalje napominje da toj dobnoj skupini prijeti veći rizik od dugotrajne nezaposlenosti i isključenja s tržišta rada; stoga smatra da bi valjalo uzeti u obzir posebne potrebe tih radnika kada je riječ o pružanju usluga prilagođenih njihovim potrebama;

14.    posebno pozdravlja mjeru „Istraživanje poduzeća” u okviru koje će se u regiji oko Raume provesti istraživanje o radnim mjestima u suradnji s predstavnicima poduzeća i industrije u Raumi kako bi se prikupile najnovije informacije o potrebama poduzeća za osobljem, kako bi se ciljani radnici usmjerili u pravome smjeru te kako bi im se pružilo potrebno osposobljavanje;

15.    pozdravlja ideju da oni koji imaju namjeru započeti vlastiti posao mogu iskusiti kako je to biti poduzetnik primjerice praksom u postojećem poduzeću; prima na znanje potencijalnu dodatnu vrijednost pokretanja vlastita posla nakon otpuštanja za dotične osobe i za društvo u cijelosti;

16.    napominje da je svrha subvencija za plaće osigurati da ciljani radnici koje zaposli novi poslodavac dobiju sve potrebne oblike potpore na samom početku novog zaposlenja; smatra da takve mjere mogu služiti kao poticaj radnicima da traže i započnu nove i nepoznate poslove u različitim područjima;

17.    podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama pogođenih radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivog gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

18.    poziva da se plan EGF-a dopuni planiranim mjerama Europskog socijalnog fonda u okviru njegova novog programskog razdoblja te da se omogući ponovno uključenje radnika u napredne i održive gospodarske sektore;

19.    podsjeća da zapošljivost također ovisi o stupnju uključenosti u društvo te stoga poziva da se posebna pozornost usmjeri na društveno uključenje starijih i manje kvalificiranih radnika;

20.    pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim djelovanjima i njihove provedbe;

21.    odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

22.    nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

23.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

mjereno obujmom proizvodnje


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma, iz Finske)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi davanja potpore otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog dugotrajne svjetske financijske i gospodarske krize navedene u Uredbi (EZ) br. 546/2009(4) ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pružila pomoć prilikom njihova ponovnog uključivanja na tržište rada.

(2)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (izraženo u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(3)      Finska je 27. svibnja 2014. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a slijedom otpuštanja u poduzeću STX Finland Oy u Raumi te ga dopunila dodatnim podacima kako je predviđeno člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za utvrđivanje financijskog doprinosa iz EGF-a, kako je utvrđeno člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)     EGF bi stoga trebalo mobilizirati radi pružanja financijskog doprinosa u iznosu od 1 426 800 EUR za zahtjev koji je podnijela Finska,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji mobilizirat će se u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. kako bi se pružio iznos od 1 426 800 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                Predsjednik

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

SL L 167, 29.6.2009., str. 26.


EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(1) and of Article 15 of Regulation (EU) No 1309/2013(2), the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(3), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The STX Rauma application and the Commission's proposal

On 14 October 2014, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of Finland to support the reintegration in the labour market of workers made redundant in STX Finland Oy operating in the economic sector classified under NACE Rev. 2 division 30 ('Manufacturing of other transport equipment') due to major structural changes in world trade patterns due to globalisation.

This is the sixteenth application to be examined under the 2014 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 1 426 800 from the EGF for Finland. It concerns a total of 565 beneficiaries. The application was sent to the Commission on 27 May 2014 and supplemented by additional information up to 22 July 2014. The Commission has concluded, in accordance with all applicable provisions of the EGF Regulation, that the application meets the conditions for a financial contribution from the EGF.

The Finnish authorities argue that the global maritime industry changed dramatically in recent years and that in this global context the EU market share has plummeted. Measured by production volume, the EU market share in shipbuilding was 5 % in the first three quarters of 2013, down from 13 % in 2007. The equivalent share of China, South Korea and Japan combined was 86 % in the first three quarters of 2013, while in 2007 this same share had been 77 %.

In many Asian countries, the shipyard industry has become an instrument for creating national employment and earning foreign currency. States there support the shipbuilding industry because of its global character and employment impacts. Europe, the birthplace of the modern shipbuilding industry, has thus to a great extent lost out to Asian countries with low labour costs.

The Finnish authorities argue that after STX closes down, the unemployment rate in the Rauma region is expected to go up by over 2 percentage points from 11,1 to 13,1%. Moreover, a poor standard of education in combination with relatively advanced age is likely to increase the risk of prolonged unemployment.

The personalised services which are to be provided to workers made redundant consist of the following actions which combine to form a co-ordinated package of personalised services: Coaching and other preparatory measures, Employment and business services at a Service Point, Training and re-training, Entrepreneurship promotion and training and expert services, Enterprise survey, Pay subsidies, Allowances for travel, overnight and removal costs.

According to the Commission, the described measures constitute active labour market measures within the eligible actions set out in Article 7 of the EGF Regulation. These actions do not substitute passive social protection measures.

The Finnish authorities have provided all necessary assurances regarding the following:

–      the principles of equality of treatment and non-discrimination will be respected in the access to the proposed actions and their implementation;

–      the requirements laid down in national and EU legislation concerning collective redundancies have been complied with;

–      the dismissing enterprise has continued its activities after the lay-offs; it has complied with its legal obligations governing the redundancies and has provided for its workers accordingly;

–      the proposed actions will provide support for individual workers and will not be used for restructuring companies or sectors;

–      the proposed actions will not receive financial support from other Union funds or financial instruments and any double financing will be prevented;

–      the proposed actions will be complementary with actions funded by the Structural Funds;

–      the financial contribution from the EGF will comply with the procedural and material Union rules on State aid.

Finland has notified the Commission that the sources of national pre-financing or co-funding come mainly from the public employment services line in the administrative branch of the Ministry of Employment and the Economy and that some services will be co-funded from the operating expenditure of the Centres for Economic Development, Transport and the Environment and the Employment and Economic Development Offices.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 1 426 800 from the EGF reserve (40 02 43) to the EGF budget line (04 04 01).

This is the sixteenth transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2014.

The trilogue procedure shall be initiated in the event of disagreement, as provided for in Article 15(4) of the EGF Regulation.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee should be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

(1)

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

OJ L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/ch D(2014)49839

G. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2014/008 FI/STX Rauma (COM(2014)630 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2014/008 FI/STX Rauma i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i da se odnosi na 634 radnika u poduzeću STX Finland Oy u Raumi koje djeluje u okviru odjeljka 30. klasifikacije NACE Rev. 2 („Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava”) u zapadnoj Finskoj, koji su otpušteni ili su prestali raditi tijekom referentnog razdoblja između 7. studenog 2013. i 21. ožujka 2014. godine;

B) budući da finske vlasti tvrde da su otpuštanja povezana s dramatičnim promjenama u svjetskoj pomorskoj industriji zbog otvaranja novih brodogradilišta u Aziji i dvostruko manjeg broja narudžbi između 2007. i 2013. uslijed svjetske gospodarske i financijske krize;

C) budući da 87,79 % radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 12,21 % žene; budući da je 52,04 % radnika u dobi između 30 i 54 godine, a druga najveća skupina radnika (41,42 %) u dobi između 55 i 64 godina;

D) budući da nadležna tijela predviđaju da će 565 od ukupno 634 otpuštenih radnika sudjelovati u mjerama.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s finskim zahtjevom uključi sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Finska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da je do danas zaprimljeno šest zahtjeva za dodjelu sredstava iz EGF-a za sektor brodogradnje u širem smislu, od kojih jedan zbog učinaka globalizacije na trgovinu, a ostalih pet zbog učinaka svjetske financijske i gospodarske krize; smatra da bi se restrukturiranjem sektora moglo ublažiti teškoće te da bi se smjernicama na temelju europske perspektive moglo pružiti potporu sektoru brodogradnje u različitim državama članicama;

3.  pozdravlja osnivanje Uslužnih točki među ostalim predloženim mjerama; izražava zadovoljstvo da se tim točkama kani pružiti usluga na dubljoj osobnoj razini nego što bi je državni ured za zapošljavanje inače mogao pružiti;

4.  primjećuje da je visok udio (41,42 %) otpuštenih radnika u dobi između 55 do 64 godine; nadalje napominje da toj dobnoj skupini prijeti veći rizik od dugotrajne nezaposlenosti i isključenja s tržišta rada; stoga smatra da bi valjalo uzeti u obzir posebne potrebe tih radnika kada je riječ o pružanju usluga prilagođenih njihovim potrebama;

5.  pozdravlja ideju da oni koji imaju namjeru započeti vlastiti posao mogu iskusiti kako je to biti poduzetnik primjerice praksom u postojećem poduzeću; podsjeća na potencijalnu dodatnu vrijednost pokretanja posla nakon otpuštanja za dotične osobe i za društvo u cijelosti;

6.  napominje da je svrha subvencija za plaće osigurati da ciljani radnici koje zaposli novi poslodavac dobiju sve potrebne oblike potpore na samom početku novog zaposlenja; smatra da takve mjere mogu služiti kao poticaj radnicima da traže i započnu nove i nepoznate poslove u različitim područjima;

7.   podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama pogođenih radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivog gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruxelles

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:          Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Tri različita prijedloga odluka Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućena su Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Poznato mi je da je predviđeno da će Odbor za proračune usvojiti izvješće o svakom pojedinačnom prijedlogu tijekom jedne od svojih sljedećih sjednica.

Pravila koja se primjenjuju na sredstva iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 te u točki 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

-          U prijedlogu COM(2014)0630 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 426 800 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 634 otpuštenih radnika iz poduzeća STX Finland Oy in Rauma u Finskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0662 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 918 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 760 otpuštenih radnika iz poduzeća GAD société anonyme simplifiée u Francuskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0672 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 890 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 608 otpuštenih radnika iz poduzeća Whirlpool Europe S.r.l. i njegovih pet dobavljača i daljnjih proizvođača u Italiji.

-          U prijedlogu COM(2014)0699 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 259 610 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 1079 otpuštenih radnika iz poduzeća Fiat Auto Poland i 21 dobavljača u Poljskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0701 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 25 937 813 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 5213 otpuštenih radnika iz poduzeća Air France u Francuskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0702 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 6 444 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 600 otpuštenih radnika iz poduzeća Odyssefs Fokas S.A. u Grčkoj.

Koordinatori Odbora razmotrili su te prijedloge i zamolili me da Vas obavijestim da se Odbor ne protivi mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenih iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

20.11.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Tomáš Zdechovský

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti