Διαδικασία : 2014/2166(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0044/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0044/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2014 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0057

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 202kWORD 270k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD από τη Γαλλία)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD από τη Γαλλία)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0044/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, τη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD στις 6 Ιουνίου 2014 μετά την απόλυση 744 εργαζομένων στην GAD Société anonyme simplifiée, μία επιχείρηση που λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 10 («Βιομηχανία τροφίμων»),

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές στην περιφέρεια της Βρετάνης δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση των εξατομικευμένων υπηρεσιών (Cellule de reclassement) προς τους πληγέντες εργαζόμενους, παρότι είναι αρμόδιες για τις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι τοπικοί εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων στις κύριες εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση για τα μέτρα,

1.      επισημαίνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή η διακοπή δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων, κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των απολύσεων εργαζομένων ή της διακοπής δραστηριότητας στους προμηθευτές της επιχείρησης αυτής και στους κατάντη παραγωγούς·

2.      συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

3.      σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 6 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 24 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμμόρφωση της Επιτροπής με τη σύντομη προθεσμία των 12 εβδομάδων που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ·

4.      σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές ισχυρίζονται ότι η GAD, ως σφαγείο και επιχείρηση μεταποίησης κρέατος, δέχθηκε διπλή πίεση όσον αφορά τις τιμές - αφενός από τους εκτροφείς, οι οποίοι προσπαθούσαν να αντεπεξέλθουν στην αύξηση της τιμής των ζωοτροφών, και, αφετέρου, από τους καταναλωτές που προσπαθούσαν να αντεπεξέλθουν στην κατάσταση αυτή με μειωμένο εισόδημα·

5.      συμφωνεί ότι η μείωση της κατανάλωσης χοιρινού κρέατος μετά την αύξηση των τιμών και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών συνδέεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4)·

6.      είναι της άποψης ότι η αύξηση των τιμών των ζωοτροφών για τους χοίρους, τις οποίες η Ένωση εισάγει κυρίως από άλλες ηπείρους που πρόσφατα επλήγησαν από ξηρασία, θα μπορούσε να αποδοθεί στην παγκοσμιοποίηση·

7.      πιστεύει ότι και άλλοι παράγοντες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις οικονομικές δυσκολίες της επιχείρησης, όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός της εσωτερικής αγοράς από ανταγωνιστές που προέβησαν σε καταχρηστική εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων(5) και η απουσία αξιοπρεπών κατώτατων μισθών σε όλα τα κράτη μέλη·

8.      καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, καθώς και τη συνοχή της νομοθεσίας και των μέσων της·

9.      καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που ευθύνονται για τις οικονομικές δυσχέρειες της GAD είναι ποικίλοι, αλλά συμφωνεί παρόλα ταύτα ότι η Γαλλία δικαιούται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

10.    σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, ο τομέας της «βιομηχανίας τροφίμων» αποτέλεσε αντικείμενο άλλης μίας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ(6) λόγω, επίσης, της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

11.    σημειώνει ότι οι εν λόγω απολύσεις θα επιδεινώσουν την κατάσταση της ανεργίας στην περιοχή της Βρετάνης, καθώς η απασχόληση στην περιφέρεια αυτή εξαρτάται από τον αγροτικό τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τον μέσο όρο στη Γαλλία (11% στη Βρετάνη έναντι 5% κατά μέσο όρο στη Γαλλία)·

12.    σημειώνει ότι, επιπλέον των 744 απολύσεων κατά την περίοδο αναφοράς, 16 εργαζόμενοι που απολύθηκαν μετά την τετράμηνη περίοδο αναφοράς περιλαμβάνονται επίσης στον αριθμό των επιλέξιμων δικαιούχων, που ανέρχεται συνολικά σε 760 άτομα, και ότι ο αριθμός δικαιούχων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα του ΕΤΠ είναι επίσης 760·

13.    σημειώνει ότι το συνολικό κόστος αυτής της αίτησης ανέρχεται σε 1 530 000 EUR, από τα οποία 30 000 EUR προορίζονται για την εφαρμογή, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 918 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 60 % του συνολικού κόστους.

14.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, προκειμένου να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη βοήθεια, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 3 Ιανουαρίου 2014, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και μάλιστα πριν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

15.    σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών διαμορφώθηκε αφού η κεντρική επιτροπή επιχείρησης της GAD ενημερώθηκε στις 28 Ιουνίου 2013 ότι σχεδιαζόταν μείωση 889 θέσεων εργασίας στην επιχείρηση·

16.    εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την ανεπαρκή συμμετοχή των τοπικών πολιτικών αρχών και των εργατικών συνδικάτων· προτείνει να ενσωματωθεί, στο πλαίσιο μιας επανεξέτασης του κανονισμού του ΕΤΠ στο μέλλον, η υποχρέωση να περιλαμβάνεται επίσημη διαβούλευση με τις τοπικές πολιτικές αρχές και τα συνδικάτα στον φάκελο του αιτήματος κινητοποίησης που υποβάλλουν οι εθνικές αρχές στην Επιτροπή· κρίνει απαραίτητο να συνδέεται καλύτερα το ΕΤΠ με τα προγράμματα και τις διεργασίες ανασυγκρότησης των τοπικών οικονομικών δομών·

17.    εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται ήδη με διάφορα μέτρα που τους βοηθούν να βρουν νέες θέσεις εργασίας και διότι, έως τις 20 Μαΐου 2014, 108 από αυτούς είχαν ήδη βρει συμβάσεις εργασίας διάρκειας άνω των έξι μηνών και άλλοι 66 είχαν βρει συμβάσεις διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, ενώ τρεις από τους εργαζόμενους είχαν δημιουργήσει δικές τους επιχειρήσεις και σχεδόν όλοι τους επέλεξαν να παραμείνουν στην περιφέρεια·

18.    εκφράζει τη λύπη του διότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν αποτελούνται από μία μόνο δράση που θα υλοποιείται από υπηρεσία μίας στάσης (Cellule de reclassement) υπό τη διαχείριση δύο αναδόχων φορέων· παρατηρεί ότι η Γαλλία ζητεί από το ΕΤΠ μόνο τη χρηματοδότηση αυτής της υπηρεσίας μίας στάσης· εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό ύψος των πόρων ανά εργαζόμενο (περίπου 1 200 EUR)· καλεί τις γαλλικές αρχές να προτείνουν ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο που θα περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα μέτρων, όπως είναι η δημιουργία κέντρου υποδοχής και ο χειρισμός φακέλων, η καθοδήγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, η δημιουργία θεματικών εργαστηρίων, η κατάρτιση και τα επιδόματα κατάρτισης, οι επιχορηγήσεις για σύσταση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης τους αίτησης EGF για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της GAD που κλείνουν·

19.    προσδοκά ότι η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές θα τηρήσουν απαρέγκλιτα την αρχή βάσει της οποίας οι πληρωμές στους φορείς θα πραγματοποιούνται σε δόσεις και με γνώμονα τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονται·

20.    εκτιμά ότι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των φορέων μέσω τακτικών γραπτών εκθέσεων εξασφαλίζει ότι θα γίνεται θεμιτή χρήση των πόρων προκειμένου να προσφέρονται στους συμμετέχοντες η προοπτική μιας εξατομικευμένης επαγγελματικής εξέλιξης, ένας επαρκής αριθμός ευκαιριών απασχόλησης και καθοδήγηση σχετικά με την δημιουργία επιχειρήσεων εντός του πλαισίου λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας μίας στάσης·

21.    υπενθυμίζει ότι οι πόροι πρέπει να βοηθούν τους εργαζόμενους και, εν πάση περιπτώσει, όχι τους φορείς·

22.    εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι συμβαλλόμενοι φορείς αμείβονται βάσει κλίμακας που διαμορφώνεται από τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

23.    παρατηρεί ότι το 17,50 % των απολυθέντων εργαζομένων είναι μεταξύ 55 και 64 ετών· παρατηρεί ακόμη ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· πιστεύει συνεπώς ότι, όσον αφορά την προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι αυτοί μπορεί να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες·

24.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης·

25.    υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με την μεταστροφή που παρατηρείται προς την κατεύθυνση μιας αποδοτικής ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμης οικονομίας·

26.    παρατηρεί ότι οι γαλλικές αρχές δεν ζήτησαν χρηματοδότηση για δράσεις προπαρασκευής, διαχείρισης, ενημέρωσης και διαφήμισης·

27.    εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

28.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

29.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26).

(5)

Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1).

(6)

EGF/2014/001 EL/Nutriart, η οποία αφορά τα προϊόντα αρτοποιίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD, από Γαλλία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παρέχει στήριξη στους εργαζόμενους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4), ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(3)      Στις 6 Ιουνίου 2014 η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις(5) στην GAD société anonyme simplifiée στη Γαλλία, την οποία συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 918 000 EUR για την αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 918 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ. 26.

(5)

Κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της GAD και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 24 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Γαλλίας, με στόχο τη στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας, των εργαζόμενων που απολύθηκαν από την GAD société anonyme simplifiée, μία επιχείρηση που λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 10 («Βιομηχανία τροφίμων»), λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Αυτή είναι η ενδέκατη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2014 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 918 000 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Γαλλίας. Αφορά συνολικά 760 δικαιούχους. Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 6 Ιουνίου 2014 και συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία έως τις 4 Αυγούστου 2014. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση οδήγησε σε μειωμένη κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη, η οποία με τη σειρά της προκάλεσε μείωση της παραγωγής χοιρινού κρέατος και της δυναμικότητας των σφαγείων σε επιχειρήσεις όπως η GAD. Ενώ η κατανάλωση χοιρινού κρέατος το 2007 ανερχόταν σε 43 kg/έτος κατά κεφαλή του πληθυσμού, το 2013 μειώθηκε σε 39 kg/έτος. Η εν λόγω μείωση της κατανάλωσης, που προκλήθηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, επηρέασε και άλλα είδη κρέατος, πλην όμως το χοιρινό κρέας επλήγη ιδιαίτερα έντονα, καθώς η τιμή του είχε αυξηθεί πιο γρήγορα σε σύγκριση με άλλα κρέατα, ιδίως το βοδινό.

Οι ζωοτροφές για χοίρους αποτελούνται κυρίως από μείγμα σιτηρών – ειδικότερα, από καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι και σόγια. Μεγάλο μέρος αυτών εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Νότια Αμερική. Οι περιφέρειες αυτές έχουν πληγεί από ξηρασία κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση της τιμής των ζωοτροφών για χοίρους. Μεταξύ 2006 και 2011, η τιμή ενός τόνου ζωοτροφών για χοίρους αυξήθηκε από 150 EUR σε 250 EUR , ενώ έφθασε στα 300 EUR κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και παρέμεινε στα 287 EUR κατά μέσο όρο στη Γαλλία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013. Το κόστος των ζωοτροφών για χοίρους πρέπει να ανακτηθεί στην τιμή πώλησης των χοίρων στην αγορά, και, τελικά, μετακυλίεται στον καταναλωτή. Σε μια περίοδο που η ΕΕ εξακολουθούσε να υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης, οι καταναλωτές ήταν απρόθυμοι ή δεν ήταν σε θέση να αγοράσουν τις ίδιες ποσότητες χοιρινού κρέατος που αγόραζαν προηγουμένως. Η GAD, ως σφαγείο και επιχείρηση μεταποίησης κρέατος, ευρέθηκε στη μέγγενη μεταξύ δύο μορφών πίεσης των τιμών – των κτηνοτρόφων που πασχίζουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, και των καταναλωτών που προσπαθούν να ανταποκριθούν με μειωμένο εισόδημα. Καθώς η πίεση αυτή διήρκεσε πάνω από πέντε έτη, η επιχείρηση κατέληξε σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους της GAD μειώθηκε από 123 εκατομμύρια EUR το 2010 σε 107 εκατομμύρια EUR το 2012/13. Ενώ η επιχείρηση, παρ’ όλα αυτά, επέτυχε κέρδη ύψους 16 εκατομμυρίων EUR το 2008, έγινε ζημιογόνος το 2009 και, τελικά, κατέγραψε ζημίες ύψους 20 εκατομμυρίων EUR τόσο το 2012 όσο και το 2013. Το ακαθάριστο εισόδημα μειώθηκε από 495,1 εκατομμύρια EUR το 2008 σε 445,8 εκατομμύρια EUR το 2009 και δεν ανέκαμψε στη συνέχεια από τη μείωση αυτή. Στις 27 Φεβρουαρίου 2013, η εταιρία τέθηκε υπό εκκαθάριση, έχοντας υποστεί ζημίες ύψους 65 εκατ. EUR κατά την περίοδο μεταξύ του 2010 και του Ιουνίου 2013.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζομένους συνίστανται σε μία μόνο δράση: Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους απολυμένους εργαζομένους από ομάδα ειδικών συμβούλων (Cellule de reclassement).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ανωτέρω μέτρα συνιστούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι γαλλικές αρχές παρείχαν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με τα εξής:

–      η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα βασίζεται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διακριτικής μεταχείρισης·

–      πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις·

–      η GAD, συνεχίζοντας τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού και μερίμνησε τα δέοντα για τους εργαζομένους της·

–      οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

–      οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

–      η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι το γαλλικό Δημόσιο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει επίσης διάφορα συμπληρωματικά μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 918 000 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στη θέση 04 04 01 του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ.

Πρόκειται για την δέκατη έβδομη πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά το 2014.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων οφείλει να συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.

(3)

EE C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/ch D(2014)53720

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2014/005 FR/GAD (COM(2014)662 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2014/005 FR/GAD και ενέκριναν τη γνωμοδότηση που ακολουθεί.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 760 εργαζόμενους που απολύθηκαν στην GAD, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στο πλαίσιο του κλάδου 10 της NACE αναθ. 2 («Βιομηχανία τροφίμων») στις περιφέρειες της Βρετάνης (FR52) και Pays de la Loire (FR51), οι οποίοι απολύθηκαν ή των οποίων οι δραστηριότητες έπαυσαν κατά την περίοδο αναφοράς από 29 Νοεμβρίου 2013 έως 28 Μαρτίου 2014·

Β) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι απολύσεις συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που οδήγησε στη μείωση της κατανάλωσης χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη (το 2007 ανερχόταν σε 43 kg/έτος κατά κεφαλή του πληθυσμού, το 2013 μειώθηκε σε 39 kg/έτος) και κατά συνέπεια σε μείωση της παραγωγής προϊόντων από χοιρινό κρέας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2006 και 2011, η τιμή ενός τόνου ζωοτροφών για χοίρους αυξήθηκε από 150 EUR σε 250 EUR και έφθασε στα 300 EUR κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και παρέμεινε στα 287 EUR κατά μέσο όρο στη Γαλλία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 και το κόστος των ζωοτροφών για χοίρους πρέπει να ανακτηθεί στην τιμή πώλησης των χοίρων στην αγορά·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι 64,08% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 35,92% γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (81,58%) των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 54 ετών και ότι το 17,50% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις έχουν σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο στην περιφερειακή οικονομία στη Βρετάνη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση στη Βρετάνη εξαρτάται από τον αγροτικό τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τον μέσο όρο στη Γαλλία (11% στη Βρετάνη έναντι 5% κατά μέσο όρο στη Γαλλία).

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Γαλλίας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται ήδη με διάφορα μέτρα που τους βοηθούν να βρουν νέες θέσεις εργασίας και διότι, έως τις 20 Μαΐου 2014, 108 από αυτούς είχαν ήδη βρει συμβάσεις εργασίας διάρκειας άνω των έξι μηνών και άλλοι 66 είχαν βρει συμβάσεις διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, ενώ τρεις από τους εργαζόμενους είχαν δημιουργήσει δικές τους επιχειρήσεις και σχεδόν όλοι τους επέλεξαν να παραμείνουν στην περιφέρεια·

3.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν αποτελούνται από μία μόνο δράση που θα υλοποιείται από υπηρεσία μίας στάσης (Cellule de reclassement) υπό τη διαχείριση δύο αναδόχων φορέων· παρατηρεί ότι η Γαλλία ζητεί από το ΕΤΠ μόνο τη χρηματοδότηση αυτής της υπηρεσίας μίας στάσης·

4.  προσδοκά ότι η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές θα τηρήσουν απαρέγκλιτα την αρχή βάσει της οποίας οι πληρωμές στους φορείς θα πραγματοποιούνται σε δόσεις και με γνώμονα τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονται·

5.  εκτιμά ότι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των φορέων μέσω τακτικών γραπτών εκθέσεων εξασφαλίζει ότι θα γίνεται θεμιτή χρήση του κονδυλίου προκειμένου να προσφέρονται στους συμμετέχοντες η προοπτική μιας εξατομικευμένης επαγγελματικής εξέλιξης, ένας επαρκής αριθμός ευκαιριών απασχόλησης και καθοδήγηση σχετικά με την δημιουργία επιχειρήσεων εντός του πλαισίου λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας μίας στάσης·

6.  υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια πρέπει να βοηθούν τους εργαζόμενους και, εν πάση περιπτώσει, όχι τους φορείς·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι συμβαλλόμενοι φορείς αμείβονται βάσει κλίμακας που διαμορφώνεται από τα επιτευχθέντα αποτελέσματα·

8.  παρατηρεί ότι το 17,50% των απολυθέντων εργαζομένων είναι μεταξύ 55 και 64 ετών· παρατηρεί ακόμη ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· εκτιμά συνεπώς ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν ενδεχομένως πολύ συγκεκριμένες ανάγκες όταν τίθεται θέμα παροχής σε αυτούς εξατομικευμένων υπηρεσιών ·

9.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

10. παρατηρεί ότι οι γαλλικές αρχές δεν ζήτησαν χρηματοδότηση για δράσεις προπαρασκευής, διαχείρισης, ενημέρωσης και διαφήμισης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG,

Προεδρεύουσα, 1η Αντιπρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 09 G 205

1047 Brussels

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

ΘέμαΚινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Τρεις χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια μιας από τις προσεχείς συνεδριάσεις της.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006· και στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

-          Το έγγραφο COM(2014)0630 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 426 800 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 634 εργαζομένων που απολύθηκαν στην STX Finland Oy στη Rauma, στην Φινλανδία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0662 είναι πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 918 000 800 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 760 εργαζομένων που απολύθηκαν στην GAD société anonyme simplifiée στη Γαλλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0672 είναι πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 890 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 608 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Whirlpool Europe S.r.l. και πέντε προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος στην Ιταλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0699 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 259 610 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 1 079 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Fiat Auto Poland και σε 21 προμηθευτές της, στην Πολωνία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0701 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 25 937 813 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 5 213 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Air France, στη Γαλλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0702 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 6 444 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 600 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. στην Ελλάδα.

Η επιτροπή συντονιστών εξέτασε τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησε να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η παρούσα επιτροπή δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου