Menetlus : 2014/2166(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0044/2014

Esitatud tekstid :

A8-0044/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2014 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0057

RAPORT     
PDF 174kWORD 92k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Prantsusmaa taotlus EGF/2014/005 FR/GAD)

(COM(2014)0662 – C8‑0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Anneli Jäätteenmäki

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Prantsusmaa taotlus EGF/2014/005 FR/GAD)

(COM(2014)0662 – C8‑0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolsete läbirääkimiste menetlust,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–       võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0044/2014),

A.     arvestades, et Euroopa Liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.     arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.     arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.     arvestades, et Prantsuse ametiasutused esitasid 6. juunil 2014 taotluse EGF/2014/005 FR/GAD seoses 744 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 10 (toiduainete tootmine) alla kuuluvast ettevõttest GAD société anonyme simplifiée;

E.     arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

F.     arvestades, et Bretagne’i piirkonna kohalikud ametiasutused ei olnud kaasatud koondatud töötajatele individuaalsete teenuste sisseseadmisse (cellule de reclassement), kuigi nemad vastutavad kutsehariduse eest; arvestades, et kohalikud ametiühingute esindajad peamistes koondamistest puudutatud tootmiskohtades ei olnud meetmete üle peetud läbirääkimistesse kaasatud;

1.      märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud vähemalt 500 töötajat või on tegevuse lõpetanud vähemalt 500 füüsilisest isikust ettevõtjat, kusjuures see hõlmab ka nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures koondatud töötajaid või tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjaid;

2.      nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

3.      märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 6. juunil 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 24. oktoobril 2014; väljendab rahulolu sellega, et komisjon pidas kinni fondi määruses ette nähtud rangest 12-nädalasest tähtajast;

4.      märgib, et Prantsuse ametiasutuste väitel jäi GAD kui tapamaja ja lihatöötlemisettevõte mõlemapoolse hinnasurve vahele, st teda survestasid nii põllumajandusettevõtjad, kes olid raskustes tõusva söödahinna tõttu, kui ka tarbijad, kes olid raskustes väheneva sissetuleku tõttu;

5.      nõustub, et sealiha vähenenud tarbimine hinnatõusu ja tarbijate vähenenud ostujõu tõttu on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mida käsitletakse määruses (EÜ) nr 546/2009(4);

6.      on seisukohal, et kuivõrd seasööta impordib liit peamiselt teistelt mandritelt piirkondadest, mida viimasel ajal on tabanud põud, võib hinnatõusu põhjuseks pidada globaliseerumist;

7.      on veendunud, et ettevõtte raskustesse sattumine oli seotud ka muude teguritega, nagu ebaaus konkurents siseturul, kus konkurendid kuritarvitasid töötajate lähetamise direktiivi(5), ja asjaolu, et kõigis liikmesriikides ei maksta minimaalset inimväärset palka;

8.      kutsub komisjoni üles tagama siseturul võrdseid tingimusi ning oma seadusandluse ja õigusaktide järjekindlust;

9.      leiab kokkuvõttes, et GADi rahaliste raskuste põhjused olid mitmesugused, kuid nõustub sellegipoolest, et Prantsusmaal on õigus fondi rahalisele toetusele;

10.    märgib, et tänaseks on toiduainete tootmise sektorilt fondile laekunud veel üks taotlus(6), mida samuti põhjendatakse ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga;

11.    märgib, et need koondamised teravdavad tööpuudust Bretagne’is, kus tööhõive sõltuvus põllumajandussektorist on suurem kui Prantsusmaal keskmiselt (Bretagne’is 11%, Prantsusmaal keskmiselt 5%);

12.    märgib, et lisaks vaatlusperioodil koondatud 744 töötajale on abikõlblikud veel 16 töötajat, kes vallandati pärast neljakuulise vaatlusperioodi lõppu, kokku seega 760 inimest ning et fondi meetmete sihtrühma kuuluvate toetusesaajate arv on samuti 760;

13.    märgib, et selle taotluse kogumaksumus on 1 530 000 eurot, millest 30 000 eurot on mõeldud rakendamiseks, ning et fondi rahaline toetus on 918 000 eurot, mis moodustab 60 % kogukuludest;

14.    väljendab heameelt tõsiasja üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Prantsusmaa ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud töötajatele 3. jaanuaril 2014. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta ja isegi enne fondist rahalise toetuse taotlemist;

15.    märgib, et Prantsuse ametiasutused on teatanud, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett koostati pärast seda, kui GADi kesktöönõukogule oli 28. juunil 2013 teatatud, et ettevõttes on kavas koondada 889 töökohta;

16.    väljendab siiski kahetsust, et piisavalt ei kaasatud kohalikke poliitilisi organeid ja ametiühinguid; teeb fondi määruse tulevase läbivaatamisega seoses ettepaneku lisada ametlikud konsultatsioonid kohalike poliitiliste organite ja ametiühingutega riikide ametiasutuste poolt komisjonile esitatavate fondi kasutuselevõtutaotluste esitamise protsessi; peab vajalikuks lõimida fond paremini kohalike majandusstruktuuride muutmiskavadesse ja -protsessidesse;

17.    avaldab heameelt selle üle, et töötajaid juba toetatakse uusi töökohti leida aitavate eri meetmetega ning 2014. aasta 20. maiks oli neist 108 juba saanud pikema kui kuuekuulise lepingu ning 66 töötajat oli saanud alla kuuekuulise lepingu, kusjuures kolm töötajat asutas oma ettevõtte ning peaaegu kõik neist olid otsustanud jääda edasi sellesse piirkonda;

18.    väljendab kahetsust, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused piirduvad ühe meetmega, mida viiakse ellu universaalteenusena (cellule de reclassement) ja mida haldavad kaks alltöövõtjat; märgib et Prantsusmaa taotleb fondilt ainult selle universaalteenuse rahastamist; väljendab muret töötaja kohta eraldatavate rahaliste vahendite vähesuse üle (ligikaudu 1200 eurot); kutsub Prantsusmaa ametiasutusi üles esitama GADi ülejäänud suletavaid tootmiskohti puudutavas kavandatud fondi kasutuselevõtmise taotluses ambitsioonikama programmi ettepaneku, mis sisaldaks ulatuslikumaid meetmeid, nagu vastuvõtupunktid ja individuaalne nõustamine, väliseksperdid ja nõustajad, temaatilised töötoad, koolitus, koolitustoetused, ettevõtte loomise toetused;

19.    ootab komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt, et nad järgiksid rangelt põhimõtet, mille kohaselt maksed alltöövõtjatele tehakse osade kaupa ja juba saavutatud tulemuste põhjal;

20.    on seisukohal, et alltöövõtjate tegevuse järelevalve korrapäraste aruannete abil tagab rahaliste vahendite asjakohase kasutamise, selleks et võimaldada töötajatele universaalteenuse süsteemi raames individuaalseid karjäärivõimalusi, piisaval arvul tööpakkumisi ning juhendamist ettevõtte asutamise korral;

21.    tuletab meelde, et rahalised vahendid peavad abistama töötajaid ja mitte mingil juhul toetama alltöövõtjaid;

22.    väljendab heameelt selle üle, et alltöövõtjatele makstakse tasu vastavalt saavutatud tulemuste alusel kindlaks määratavale astmikule;

23.    märgib, et 17,50% koondatud töötajatest on vanuses 55–64; märgib ühtlasi, et seda vanuserühma ohustavad pikaajaline töötus ja tõrjutus tööturult rohkem; on seepärast seisukohal, et nendel töötajatel võivad olla personaalsete teenuste suhtes erivajadused;

24.    tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsul järgitakse võrdväärse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

25.    tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

26.    märgib, et Prantsusmaa ametiasutused ei taotlenud rahastamist ettevalmistavateks meetmeteks, halduseks ning teavitustööks;

27.    kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

28.    teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

29.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 29.6.2009, lk 26).

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).

(6)

              EGF/2014/001 EL/Nutriart, mis on seotud pagaritoodetega.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Prantsusmaa taotlus EGF/2014/005 FR/GAD)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada abi töötajatele, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on lõpetanud oma tegevuse maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, määruses (EÜ) nr 546/2009(4) käsitletud ülemaailmse finants- ja majanduskriisi jätkumise tõttu või uue ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 12 kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)      Prantsusmaa esitas 6. juunil 2014 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses koondamistega(5) Prantsusmaa ettevõttes GAD société anonyme simplifiée ning täiendas taotlust lisateabega, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikes 3. Taotlus vastab fondist rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)      Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Prantsusmaa esitatud taotluse rahuldamiseks rahalist toetust summas 918 000 eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 918 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.

(5)

Fondi määruse artikli 3 punkti a tähenduses.


SELETUSKIRI

I. Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 sätetele ning määruse (EL) nr 1309/2013(2) artiklile 15 ei tohi fondi aastane maksimaalne summa ületada 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Korra kohaselt ning vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamise taotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

GADi taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 24. oktoobril 2014 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaale vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel NACE Revision 2 osa 10 (toiduainete tootmine) alla kuuluvast ettevõttest GAD société anonyme simplifiée koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on seitsmeteistkümnes, mida tuleb 2014. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab fondist Prantsusmaa kasuks kokku 918 000 euro kasutuselevõtmist. Kokku puudutab see 760 toetusesaajat. Taotlus saadeti komisjonile 6. juunil 2014 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 4. augustini 2014. Komisjon on kõiki fondi määruse kohaldatavaid sätteid arvesse võttes otsustanud, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Prantsusmaa ametiasutused väidavad, et kriisi tõttu hakati Euroopas vähem sealiha tarbima, mis omakorda põhjustas sealihatootmise vähenemise ja GADi taoliste tapamajade tootlikkuse langemise. Kui 2007. aastal tarbiti sealiha veel 43 kg inimese kohta aastas, siis 2013. aastal vähenes see 39 kg-ni aastas. Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu vähenes ka muud liiki liha tarbimine, kuid sealiha puhul oli selle mõju eriti tugev, kuna sealiha hind oli tõusnud kiiremini kui muud liiki liha, eriti veiseliha hind.

Seasööt koosneb peamiselt eri teraviljade, eelkõige maisi, nisu, odra ja soja segust. Suurem osa sellest imporditakse väljastpoolt ELi, näiteks USAst, Austraaliast ja Lõuna-Ameerikast. Need piirkonnad on viimastel aastatel kannatanud põua all, mistõttu seasööda hind on märkimisväärselt tõusnud. Aastatel 2006–2011 tõusis tonni seasööda hind 150 eurolt 250 euroni, jõudis 2012. aasta teisel poolel 300 euroni ja oli 2013. aastal Prantsusmaal keskmiselt 287 eurot tonni kohta. Seasööda hind tuleb katta tapavalmis sigade müügihinnast ning kantakse lõpuks edasi tarbijale. Ajal, mil EL kannatas endiselt kriisi tagajärgede all, ei soovinud või ei suutnud tarbijad osta sealiha samas koguses nagu varem. Kuna GAD on tapamaja ja lihatöötlemisettevõte, jäi ta kahepoolse hinnasurve vahele, st teda mõjutasid nii põllumajandusettevõtjad, kes olid raskustes seasööda tõusva hinna tõttu, kui ka tarbijad, kes olid raskustes väheneva sissetuleku tõttu. Kuna kõnealune surve kestis üle viie aasta, tekkisid ettevõttel suured finantsprobleemid.

GADi brutomarginaal langes 123 miljonilt eurolt 2010. aastal 107 miljoni euroni aastatel 2012–2013. Kui ettevõtte oli 2008. aastal veel 16 miljoni euroga kasumis, hakkas ta alates 2009. aastast tegutsema kahjumiga, mis oli lõpuks nii 2012. kui ka 2013. aastal 20 miljonit eurot. Brutosissetulek kahanes 2008. aasta 495,1 miljonilt eurolt 2009. aastaks 445,8 miljoni euroni ning enam see endisele tasemele ei tõusnudki. 27. veebruaril 2013 määrati ettevõttele pankrotihaldur, kuna selle kahjum oli 2010. aastast kuni 2013. aasta juunini 65 miljonit eurot.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused piirduvad ühe meetmega: koondatud töötajate nõustamine ekspertide poolt (Cellule de reclassement).

Komisjon on seisukohal, et eespool kirjeldatud meetmete näol on tegemist aktiivsete tööturu meetmetega fondi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete tähenduses. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Prantsusmaa ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud nõutavad tagatised:

–       kavandatavatele meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsul austatakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–      riigi ja ELi õigusaktides sätestatud kollektiivset koondamist käsitlevad nõuded on täidetud;

–      GAD, kes jätkab pärast koondamisi tegevust, on koondamiste puhul täitnud oma juriidilised kohustused ja on kooskõlas nendega oma töötajate eest hoolt kandnud;

–      kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning topeltrahastamine on välistatud;

–      kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–      fondist saadav rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Prantsusmaa on komisjonile teatanud, et riikliku eel- või kaasrahastamise allikas on Prantsuse riik, kes rahastab ka mitmesuguseid täiendavaid meetmeid, mida ei ole fondile esitatud taotlusse lisatud.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 918 000 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) fondi eelarvereale (04 04 01).

See on seitsmeteistkümnes ümberpaigutamise ettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele 2014. aasta jooksul fondi kasutuselevõtuks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolsed läbirääkimised.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 30.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/ch D(2014)53720

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2014/005 FR/GAD (COM(2014)662 final) puhul

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014/005 FR/GAD puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Komisjon ja töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist selle taotluse puhul. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määrus) artikli 4 lõike 1 punktil a ning puudutab Bretagne’i (FR52) ja Pays de la Loire’i (FR51) piirkonnas NACE Revision 2 osa 10 alla kuuluvas sektoris (toiduainete tootmine) tegutseva ettevõtte GAD 760 töötajat, kes koondati või kes lõpetasid töö ajavahemikul 29. novembrist 2013 kuni 28. märtsini 2014;

B) arvestades, et Prantsusmaa ametiasutuste väitel on koondamised on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mille tagajärjel hakati Euroopas vähem sealiha tarbima (43 kg inimese kohta 2007. aastal ja 39 kg inimese kohta 2013. aastal), mis omakorda põhjustas sealihatootmise vähenemise; arvestades, et aastatel 2006–2011 tõusis tonni seasööda hind 150 eurolt 250 euroni, jõudis 2012. aasta teisel poolel 300 euroni ja oli 2013. aastal Prantsusmaal keskmiselt 287 eurot tonni kohta, ning et seasööda hind tuleb katta tapavalmis sigade müügihinnast;

C) arvestades, et 64,08% töötajatest, kellele meetmed on suunatud, on mehed, ja 35,92% naised; arvestades, et enamik (81,58%) töötajatest on vanuses 25–54 aastat ja 17,50% töötajatest on vanuses 55–64 aastat;

D) arvestades, et need koondamised avaldavad märgatavat kahjulikku mõju Bretagne’i piirkonna majandusele, ning arvestades, et Bretagne’is on tööhõive sõltuvus põllumajandussektorist suurem kui Prantsusmaal keskmiselt (Bretagne’is 11%, Prantsusmaal keskmiselt 5%.).

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Prantsusmaa taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  avaldab heameelt selle üle, et töötajaid juba toetatakse uusi töökohti leida aitavate eri meetmetega ning 2014. aasta 20. maiks oli neist 108 juba saanud pikema kui kuuekuulise lepingu ning 66 töötajat oli saanud alla kuuekuulise lepingu, kusjuures kolm töötajat asutas oma ettevõtte ning peaaegu kõik neist olid otsustanud jääda edasi sellesse piirkonda;

3.  märgib, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused piirduvad ühe meetmega, mida viiakse ellu universaalteenusena (cellule de reclassement) ja mida haldavad kaks alltöövõtjat; märgib et Prantsusmaa taotleb fondilt ainult selle universaalteenuse rahastamist;

4.  ootab komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt, et nad järgiksid rangelt põhimõtet, mille kohaselt maksed alltöövõtjatele tehakse osade kaupa ja juba saavutatud tulemuste põhjal;

5.  on seisukohal, et alltöövõtjate tegevuse järelevalve korrapäraste aruannete abil tagab fondi vahendite asjakohase kasutamise, selleks et võimaldada töötajatele universaalteenuse süsteemi raames individuaalseid karjäärivõimalusi, piisaval arvul tööpakkumisi ning juhendamist ettevõtte asutamise korral;

6.  tuletab meelde, et rahalised vahendid peavad abistama töötajaid ja mitte mingil juhul toetama alltöövõtjaid;

7.  väljendab heameelt selle üle, et alltöövõtjatele makstakse tasu vastavalt saavutatud tulemuste alusel kindlaks määratavale astmikule;

8.  märgib, et 17,50% koondatud töötajatest on vanuses 55–64; märgib ühtlasi, et seda vanuserühma ohustavad pikaajaline töötus ja tõrjutus tööturult rohkem; on seetõttu seisukohal, et nendel töötajatel võivad olla individuaalsete teenuste osas konkreetsed vajadused;

9.   tuletab meelde, et kooskõlas määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel ette näha tööturu tulevasi väljavaateid ja seal vajalikke oskusi ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

10. märgib, et Prantsusmaa ametiasutused ei taotlenud rahastamist ettevalmistavateks meetmeteks, halduseks ning teavitustööks.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG,

tegevesimees, esimene aseesimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Eelarvekomisjoni esimees

Euroopa Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema:              Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kolm Euroopa Komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Minu arusaamise kohaselt on eelarvekomisjonil kavas võtta neid ettepanekuid puudutavad raportid vastu komisjoni järgmistel koosolekutel.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) rahaliste toetuste maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006, ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 13.

         COM(2014)0630 on ettepanek eraldada EGFist 1 426 800 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Soomes Rauma piirkonnas tegutsevast ettevõttest STX Finland Oy koondatud 634 töötaja tööturule tagasitoomist.

         COM(2014)0662 on ettepanek eraldada EGFist 918 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest GAD société anonyme simplifiée koondatud 760 töötaja tööturule tagasitoomist.

         COM(2014)0672 on ettepanek eraldada EGFist 1 890 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Itaalias tegutsevast ettevõttest Whirlpool Europe S.r.l. ning tema viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures koondatud 608 töötaja tööturule tagasitoomist.

–         COM(2014)0699 on ettepanek eraldada EGFist 1 259 610 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poolas tegutsevast ettevõttest Fiat Auto Poland ning tema 21 tarnija juures koondatud 1079 töötaja tööturule tagasitoomist.

         COM(2014)0701 on ettepanek eraldada EGFist 25 937 813 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest Air France koondatud 5213 töötaja tööturule tagasitoomist.

         COM(2014)0702 on ettepanek eraldada EGFist 6 444 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Kreekas tegutsevast ettevõttest Odyssefs Fokas S.A. koondatud 600 töötaja tööturule tagasitoomist.

Komisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega Euroopa Komisjoni esildatud eelnimetatud summade eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Õigusteave - Privaatsuspoliitika