Menettely : 2014/2166(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0044/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0044/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2014 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0057

MIETINTÖ     
PDF 188kWORD 90k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/005 FR/GAD, Ranska)

(COM(2014)0662 – C8‑0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/005 FR/GAD, Ranska)

(COM(2014)0662 – C8‑0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–       ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–       ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–       ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8‑0044/2014),

A.     ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.     katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.     toteaa, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.     ottaa huomioon, että Ranskan viranomaiset jättivät 6. kesäkuuta 2014 hakemuksen EGF/2014/005 FR/GAD sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 10 (Elintarvikkeiden valmistus) luokitetulla toimialalla toimiva yritys GAD société anonyme simplifiée oli vähentänyt 744 työntekijää;

E.     ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

F.     ottaa huomioon, että Bretagnen alueen paikalliset viranomaiset eivät osallistuneet kyseisille työntekijöille tarkoitettujen yksilöllisten palvelujen kehittämiseen (Cellule de reclassement), vaikka ne vastaavat ammatillisesta koulutuksesta; ottaa huomioon, että tärkeimpien tuotantolaitosten paikalliset ammattiliittojen edustajat eivät osallistuneet toimenpiteitä koskeviin neuvotteluihin;

1.      toteaa, että Ranskan viranomaisten hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille;

2.      on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Ranska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

3.      toteaa, että Ranskan viranomaiset jättivät EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 6. kesäkuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 24. lokakuuta 2014; pitää myönteisenä, että komissio on noudattanut EGR-asetuksen mukaista 12 viikon tiukkaa määräaikaa;

4.      toteaa, että Ranskan viranomaisten mukaan teurastamona ja lihanjalostusyrityksenä GAD jäi kahden rintaman puristuksiin, kun hintapaineita aiheuttivat toisaalta maataloustuottajat, jotka yrittivät pärjätä rehun hinnan noustessa, ja toisaalta kuluttajat, jotka yrittivät pärjätä ansioiden vähetessä;

5.      on yhtä mieltä siitä, että hintojen nousun ja kuluttajien ostovoiman alenemisen seurauksena vähentynyt sianlihan kulutus on yhteydessä asetuksessa (EY) N:o 546/2009(4) tarkoitettuun maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin;

6.      toteaa, että suurin osa sianrehusta tuodaan unioniin muilta mantereilta, joita on viime aikoina koetellut kuivuus, ja katsoo, että sianrehun hinnan nousun voidaan katsoa johtuvan globalisaatiosta;

7.      katsoo, että yrityksen vaikeuksiin on ollut vaikuttamassa myös muita tekijöitä, kuten vilpillinen kilpailu sisämarkkinoilla, sillä kilpailijat ovat väärinkäyttäneet työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevaa direktiiviä(5), sekä se, ettei kaikissa jäsenvaltioissa ole käytössä riittävää vähimmäispalkkaa;

8.      kehottaa komissiota varmistamaan tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla sekä lainsäädäntönsä ja välineidensä johdonmukaisuuden;

9.      toteaa, että GAD:n taloudellisten vaikeuksien taustalla olevat syyt ovat moninaisia, mutta on silti samaa mieltä siitä, että Ranska on oikeutettu EGR-rahoitustukeen;

10.    toteaa, että elintarvikkeiden valmistuksen alalta on tähän mennessä jätetty yksi muu EGR-hakemus(6), joka sekin perustui maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin;

11.    panee merkille, että nämä työntekijävähennykset pahentavat Bretagnen työllisyystilannetta, sillä alueen työllisyys nojautuu maataloustuotantoon ja elintarviketeollisuuteen vahvemmin kuin Ranskassa keskimäärin (Bretagnessa 11 prosenttia ja Ranskassa keskimäärin 5 prosenttia);

12.    toteaa, että neljän kuukauden viiteajanjaksolla vähennettyjen 744 työntekijän lisäksi tukeen ovat oikeutettuja viiteajanjakson jälkeen vähennetyt 16 työntekijää, mikä merkitsee, että tukeen oikeutettuja edunsaajia on yhteensä 760 eli yhtä paljon kuin EGR-toimenpiteiden kohteena olevia edunsaajia;

13.    panee merkille, että hakemuksen kokonaiskustannukset ovat 1 530 000 euroa, josta osoitetaan 30 000 euroa täytäntöönpanoon, ja että EGR-rahoitusosuus on 918 000 euroa eli 60 prosenttia kokonaiskustannuksista;

14.    panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Ranskan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 3. tammikuuta 2014 eli ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

15.    toteaa, että Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti laadittiin sen jälkeen, kun GAD:n yrityskomitealle oli tiedotettu 28. kesäkuuta 2013, että yrityksessä aiotaan leikata 889 työpaikkaa;

16.    pitää kuitenkin valitettavana, että paikallisia viranomaisia ja ammattiliittoja ei otettu toimissa riittävästi huomioon; ehdottaa, että EGR-asetuksen tulevan tarkistuksen yhteydessä jäsenvaltion viranomaisten komissiolle jättämään rahaston käyttöönottoa koskevaan hakemukseen sisällytetään paikallisten viranomaisten ja ammattiliittojen muodollinen kuuleminen; katsoo, että EGR on integroitava paremmin rakenneuudistusohjelmiin ja paikallisiin taloudellisiin prosesseihin;

17.    panee tyytyväisenä merkille, että työntekijöitä tuetaan jo erilaisin toimenpitein, joilla heitä autetaan löytämään uusia työpaikkoja, ja että vähennetyistä työntekijöistä 108 oli 20. toukokuuta 2014 mennessä jo tehnyt työsopimuksen yli kuudeksi kuukaudeksi ja 66 työntekijää alle kuudeksi kuukaudeksi ja kolme oli perustanut oman yrityksen; toteaa, että lähes kaikki heistä olivat halunneet pysyä alueella;

18.    huomauttaa, että valitettavasti yksilölliset palvelut rajoittuvat vain yhteen toimeen, jonka toteuttaa keskitetty palvelupiste (Cellule de reclassement, neuvontapalvelut), jonka toiminnasta huolehtii kaksi rekrytointiyritystä; panee merkille, että Ranska pyytää EGR-rahoitusta ainoastaan tälle yhdelle keskitetylle palvelupisteelle; pitää huolestuttavana, että varoja on käyttävissä vain vähän kutakin työntekijää kohden (noin 1 200 euroa); kehottaa Ranskan viranomaisia ehdottamaan kunnianhimoisempaa ohjelmaa, johon sisältyy laajempi valikoima toimia, kuten tukikeskukset ja tapaustutkinta, ulkopuoliset asiantuntijat, aihekohtaiset työpajat, koulutus, koulutusavustukset ja avustukset yrityksen perustamiseen, hakiessaan suunnitelmien mukaisesti EGR-tukea GAD:n muille sulkeutuville tuotantolaitoksille;

19.    vaatii komissiota ja Ranskan viranomaisia noudattamaan tiukasti periaatetta, jonka mukaan maksut rekrytointiyrityksille suoritetaan erinä ja saavutettujen tulosten perusteella;

20.    katsoo, että rekrytointiyritysten toimintaa on valvottava säännöllisten kirjallisten raporttien avulla, jotta varmistetaan, että varat käytetään asianmukaisesti ja että keskitetyssä palvelupisteessä osallistujille laaditaan henkilökohtainen urasuunnitelma ja esitetään riittävä määrä työtarjouksia ja että heille tarjotaan neuvoja yritysten perustamiseen;

21.    palauttaa mieliin, että varoilla on autettava työntekijöitä eikä missään tapauksessa tuettava rekrytointiyrityksiä;

22.    panee tyytyväisenä merkille, että maksut rekrytointiyrityksille suoritetaan saavutettuihin tuloksiin perustuvan asteikon mukaisesti;

23.    toteaa, että irtisanotuista työntekijöistä 17,5 prosenttia on 55–64-vuotiaita; toteaa myös, että tässä ikäryhmässä on suurempi vaara päätyä pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta; katsoo sen vuoksi, että näillä työntekijöillä saattaa olla yksilöllisiä palveluja koskevia erityistarpeita;

24.    pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja niiden täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

25.    muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

26.    panee merkille, että Ranskan viranomaiset eivät pyytäneet rahoitusta valmisteleviin toimiin, hallinnointiin, tiedotukseen tai mainontaan;

27.    hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

28.    kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

29.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

(6)

EGF/2014/001 EL/Nutriart, joka liittyy leipomo- ja konditoriatuotteisiin.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/005 FR/GAD, Ranska)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu tuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, asetuksessa (EY) N:o 546/2009(4) käsitellyn maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)      EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklassa säädetään.

(3)      Ranska jätti 6 päivänä kesäkuuta 2014 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi yrityksen GAD société anonyme simplifiée Ranskassa toteuttamien työntekijävähennysten(5) vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja, siten kuin asiasta säädetään asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdassa. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)      EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön 918 000 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Ranskan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 918 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2014 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                         Puheenjohtaja

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26.

(5)

EGR-asetuksen 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetut työntekijät.


PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohtaa(3), jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. GAD:ta koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 24. lokakuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Ranskan hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 10 (Elintarvikkeiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivan GAD société anonyme simplifiée -yrityksen globalisaation vuoksi vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on seitsemästoista vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja koskee yhteensä 918 000 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Ranskan hyväksi. Edunsaajia on yhteensä 760. Hakemus lähetettiin komissiolle 6. kesäkuuta 2014, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 4. elokuuta 2014 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Ranskan viranomaisten mukaan maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi johti sianlihan kulutuksen vähenemiseen Euroopassa, mikä puolestaan näkyi sianlihan tuotannon laskuna ja GAD:n kaltaisten teurastamojen tuotantolukujen pienenemisenä. Sianlihan vuotuinen kulutus oli vuonna 2007 vielä 43 kilogrammaa henkilöä kohden, kun taas vuonna 2013 se oli laskenut 39 kilogrammaan. Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin aiheuttama kulutuksen pieneneminen koski muitakin lihalajeja, mutta sianlihan kohdalla vaikutukset olivat erityisen tuntuvia, sillä sianlihan hinta oli noussut nopeammin kuin muiden lihalajien, erityisesti naudanlihan, hinnat.

Sikojen rehu koostuu pääasiassa eri viljalajien seoksesta, joka sisältää etenkin maissia, vehnää, ohraa ja soijaa. Suuri osa rehusta tuodaan EU:n ulkopuolisista maista, kuten Yhdysvalloista, Australiasta ja Etelä-Amerikasta. Näitä alueita viime vuosina vaivannut kuivuus on nostanut sianrehun hintoja huomattavasti. Vuosien 2006 ja 2011 välisenä aikana sianrehun hinta tonnia kohden nousi 150 eurosta 250 euroon, vuoden 2012 jälkipuoliskolla hinta oli 300 euroa ja vuonna 2013 keskimäärin 287 euroa Ranskassa. Sianrehun kustannukset on saatava takaisin jalostetun ja lopulta kuluttajille myydyn tuotteen myyntihinnassa. Kun EU oli vielä kriisin kourissa, kuluttajilla ei ollut halua tai mahdollisuuksia ostaa sianlihaa saman verran kuin aiemmin. Teurastamona ja lihanjalostusyrityksenä GAD jäi kahden rintaman puristuksiin, kun hintapaineita aiheuttivat toisaalta maataloustuottajat, jotka yrittivät pärjätä rehun hinnan noustessa, ja toisaalta kuluttajat, jotka yrittivät pärjätä ansioiden vähetessä. Nämä paineet kestivät yli viisi vuotta ja ajoivat yrityksen vakaviin talousvaikeuksiin.

GAD:n bruttokate laski 123 miljoonasta eurosta 107 miljoonaan euroon vuosien 2010 ja 2012/2013 välisenä aikana. Vuonna 2008 yritys kirjasi vielä 16 miljoonan euron voiton, mutta vuonna 2009 toiminta kääntyi tappiolliseksi, ja yritys teki 20 miljoonan euron tappiot vuosina 2012 ja 2013. Bruttotulo oli 495,1 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja laski 445,8 miljoonaan euroon vuonna 2009. Tästä laskusta yritys ei koskaan toipunut, vaan se asetettiin 27. helmikuuta 2013 selvitystilaan. Toiminnasta oli kertynyt yhteensä 65 miljoonan euron tappiot vuoden 2010 ja kesäkuun 2013 välisenä aikana.

Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut rajoittuvat vain yhteen toimeen: asiantuntijatiimin vähennetyille työntekijöille antama neuvonta ja ohjaus (Cellule de reclassement, neuvontapalvelut).

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–      suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja niiden täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

–      kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu;

–      GAD, joka on jatkanut toimintaansa irtisanomisten jälkeen, on noudattanut työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja huolehtinut työntekijöistään niiden mukaisesti;

–      suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään;

–      suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia;

–      EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Ranska on ilmoittanut komissiolle, että kansallinen esi- tai yhteisrahoitus saadaan Ranskan valtiolta, joka rahoittaa myös erilaiset EGR-hakemukseen kuulumattomat täydentävät toimenpiteet.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 918 000 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä seitsemästoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2014 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/ch D(2014)53720

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2014/005 FR/GAD (COM(2014)662 final)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2014/005 FR/GAD perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 760:tä työntekijää, jotka vähennettiin tai joiden työskentely päättyi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 10 (Elintarvikkeiden valmistus) luokitellulla toimialalla Ranskan alueilla Bretagne (FR 52) ja Pays de la Loire (FR51) toimivassa GAD-yrityksessä viiteajanjakson 29. marraskuuta 2013–28. maaliskuuta 2014 aikana.

B) Ranskan viranomaiset katsovat työntekijävähennysten olevan yhteydessä maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin, joka johti sianlihan kulutuksen vähenemiseen Euroopassa (vuotuinen kulutus 43 kg henkilöä kohden vuonna 2007 ja 39 kg henkilöä kohden vuonna 2013), mikä puolestaan näkyi sianlihan tuotannon laskuna. Vuosien 2006 ja 2011 välisenä aikana sianrehun hinta tonnia kohden nousi 150 eurosta 250 euroon, vuoden 2012 jälkipuoliskolla hinta oli 300 euroa ja vuonna 2013 keskimäärin 287 euroa Ranskassa. Sianrehun kustannukset on saatava takaisin jalostetun ja lopulta kuluttajille myydyn tuotteen myyntihinnassa.

C) Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 64,08 prosenttia on miehiä ja 35,92 prosenttia naisia. Työntekijöistä suurin osa (81,58 prosenttia) on 25–54-vuotiaita ja 17,50 prosenttia 55–64-vuotiaita.

D) Työntekijävähennyksillä on huomattavan haitallinen vaikutus Bretagnen alueen talouteen, sillä alueen työllisyys nojautuu maataloustuotantoon ja elintarviketeollisuuteen vahvemmin kuin Ranskassa keskimäärin (Bretagnessa 11 prosenttia ja Ranskassa keskimäärin 5 prosenttia).

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Ranskan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Ranska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että työntekijöitä tuetaan jo erilaisin toimenpitein, joilla heitä autetaan löytämään uusia työpaikkoja, ja että vähennetyistä työntekijöistä 108 oli 20. toukokuuta 2014 mennessä jo tehnyt työsopimuksen yli kuudeksi kuukaudeksi ja 66 työntekijää alle kuudeksi kuukaudeksi ja kolme oli perustanut oman yrityksen; toteaa, että lähes kaikki heistä olivat halunneet pysyä alueella;

3.  toteaa, että yksilölliset palvelut rajoittuvat vain yhteen toimeen, jonka toteuttaa keskitetty palvelupiste (Cellule de reclassement, neuvontapalvelut), jonka toiminnasta huolehtii kaksi rekrytointiyritystä; panee merkille, että Ranska pyytää EGR-rahoitusta ainoastaan tälle yhdelle keskitetylle palvelupisteelle;

4.  vaatii komissiota ja Ranskan viranomaisia noudattamaan tiukasti periaatetta, jonka mukaan maksut rekrytointiyrityksille suoritetaan erinä ja saavutettujen tulosten perusteella;

5.  katsoo, että rekrytointiyritysten toimintaa on valvottava säännöllisten kirjallisten raporttien avulla, jotta varmistetaan, että varat käytetään asianmukaisesti ja että keskitetyssä palvelupisteessä osallistujille laaditaan henkilökohtainen urasuunnitelma ja esitetään riittävä määrä työtarjouksia ja että heille tarjotaan neuvoja yritysten perustamiseen;

6.  palauttaa mieliin, että varoilla on autettava työntekijöitä eikä missään tapauksessa tuettava rekrytointiyrityksiä;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että maksut rekrytointiyrityksille suoritetaan saavutettuihin tuloksiin perustuvan asteikon mukaisesti;

8.  toteaa, että irtisanotuista työntekijöistä 17,50 prosenttia on 55–64-vuotiaita; toteaa myös, että tässä ikäryhmässä on suurempi vaara päätyä pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta; katsoo sen vuoksi, että näillä työntekijöillä saattaa olla yksilöllisiä palveluja koskevia erityistarpeita;

9.   muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

10. panee merkille, että Ranskan viranomaiset eivät pyytäneet rahoitusta valmisteleviin toimiin, hallinnointiin, tiedotukseen tai mainontaan.

Kunnioittavasti

Marita Ulvskog

Puheenjohtajana toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe:   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten kolme erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt jossakin tulevista kokouksistaan.

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdassa.

         COM(2014)0630 koskee 1 426 800 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Raumalla Suomessa toimivasta STX Finland Oy:stä vähennettyjen 634 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0662 koskee 918 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Ranskassa toimivasta GAD société anonyme simplifiée -yrityksestä vähennettyjen 760 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0672 koskee 1 890 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Italiassa toimivasta Whirlpool Europe S.r.l. -yrityksestä sekä viiden toimittajan ja jatkojalostajan palveluksesta vähennettyjen 608 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

–         COM(2014)0699 koskee 1 259 610 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Puolassa toimivasta Fiat Auto Poland -yrityksestä ja sen 21 toimittajan palveluksesta vähennettyjen 1 079 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

–         COM(2014)0701 koskee 25 937 813 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Ranskassa toimivasta Air France -yrityksestä vähennettyjen 5 213 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

–         COM(2014)0702 koskee 6 444 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Kreikassa toimivasta Odyssefs Fokas S.A. -yrityksestä vähennettyjen 600 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunta ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisten komission ehdottamien määrien myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra Mihaylova


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

20.11.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö