Procedură : 2014/2166(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0044/2014

Texte depuse :

A8-0044/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2014 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0057

RAPORT     
PDF 191kWORD 133k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD, din partea Franței)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Anneli Jäätteenmäki

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD, din partea Franței)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–       având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0044/2014),

A.     întrucât Uniunea a elaborat instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.     întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.     întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în situații de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri pentru stimularea înființării unor afaceri proprii;

D.     întrucât la 6 iunie 2014 autoritățile franceze au înaintat cererea EGF/2014/005 FR/GAD în urma disponibilizării a 744 de lucrători de la GAD société anonyme simplifiée, o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul economic definit la nivelul de diviziune 10 din NACE Revizia 2 („Fabricarea produselor alimentare”);

E.     întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

F.     întrucât autoritățile locale din regiunea Bretania nu au participat la elaborarea serviciilor personalizate (Cellule de reclassement) pentru lucrătorii afectați, deși sunt responsabile de formarea profesională; întrucât reprezentanții sindicatelor locale ale principalelor unități de producție vizate nu au luat parte la procesul de negociere a măsurilor,

1.      ia act de faptul că autoritățile franceze au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective;

2.      este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

3.      constată că autoritățile franceze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 6 iunie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 24 octombrie 2014; salută respectarea de către Comisie a termenului scurt, de 12 săptămâni, prevăzut de Regulamentul privind FEG;

4.      constată că autoritățile franceze susțin că întreprinderea GAD, abator și întreprindere de prelucrare a cărnii, a fost prinsă între două tipuri de presiune exercitată asupra prețurilor — cea a agricultorilor, care sunt nevoiți să facă față creșterii prețurilor la furaje, și cea a consumatorilor, care sunt nevoiți să facă față unei reduceri a veniturilor;

5.      este de acord cu aprecierea potrivit căreia reducerea consumului de carne de porc în urma creșterii prețurilor și a scăderii puterii de cumpărare a consumatorilor are legătură cu criza economică și financiară mondială care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009(4);

6.      consideră că majorarea prețurilor la furaje pentru porcine, importate în Uniune în mare parte de pe alte continente care au fost recent afectate de secetă, poate fi atribuită globalizării;

7.      consideră că și alți factori au avut un rol important în dificultățile pe care le întâmpină întreprinderea, cum ar fi concurența neloială de pe piața internă din partea întreprinderilor care folosesc în mod abuziv Directiva privind detașarea lucrătorilor(5) și absența unui venit minim decent în toate statele membre;

8.      invită Comisia să asigure condiții echitabile de concurență pe piața internă, precum și consecvența legislației și a instrumentelor pe care le elaborează;

9.      concluzionează că la baza dificultăților financiare cu care se confruntă întreprinderea GAD se află o diversitate de factori, dar consideră totuși că Franța are dreptul la o contribuție financiară din partea FEG;

10.    constată că, până în prezent, sectorul „Fabricarea produselor alimentare” a făcut obiectul unei alte cereri de asistență din partea FEG(6), depusă tot în contextul crizei economice și financiare mondiale;

11.    observă că aceste disponibilizări vor agrava situația șomajului din Bretania, deoarece ocuparea forței de muncă din această regiune depinde într-o mai mare măsură de sectorul agroalimentar decât media din Franța (11% în Bretania, față de media de 5% pentru toată Franța);

12.    constată că, pe lângă cele 744 de disponibilizări care au avut loc în perioada de referință, în rândul beneficiarilor eligibili au fost incluși 16 lucrători disponibilizați după termenul de referință de patru luni, ceea ce rezultă într-un număr total de 760 de persoane, beneficiarii vizați de măsurile finanțate de FEG fiind de asemenea în număr de 760;

13.    constată că costul total aferent acestei cereri este de 1 530 000 EUR, din care 30 000 EUR sunt rezervate pentru punerea în aplicare, iar contribuția financiară din partea FEG se ridică la 918 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale;

14.    salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile franceze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 3 ianuarie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus, și chiar înainte de depunerea cererii pentru o contribuție financiară din partea FEG;

15.    constată că autoritățile franceze au menționat faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în urma informării Comitetului central de întreprindere al GAD, la 28 iunie 2013, cu privire la planurile de desființare a 889 de locuri de muncă din întreprindere;

16.    regretă, însă, implicarea în măsură insuficientă a autorităților politice și a sindicatelor locale; propune ca, în cadrul unei viitoare revizuiri a Regulamentului privind FEG, în dosarul ce conține cererea de mobilizare prezentată Comisiei de autoritățile naționale să se includă consultarea obligatorie a autorităților politice și a sindicatelor locale; consideră necesar ca FEG să fie integrat mai bine în programele și procesele de conversie a economiilor locale;

17.    salută faptul că lucrătorii primesc deja sprijin prin intermediul diverselor măsuri care îi ajută să își găsească noi locuri de muncă, iar, până la 20 mai 2014, 108 dintre aceștia și-au găsit deja un loc de muncă cu contracte cu o durată mai mare de șase luni și alți 66 au fost angajați cu contracte cu o durată de mai puțin de șase luni, în timp ce trei dintre ei și-au creat propria afacere, aproape toți lucrătorii optând să rămână în regiune;

18.    regretă că serviciile personalizate care urmează să fie oferite constau într-o singură măsură ce urmează să fie implementată prin intermediul unui ghișeu unic (Cellule de reclassement) administrată de două agenții contractante; constată că Franța solicită finanțare de la FEG numai pentru ghișeul unic; își exprimă preocupările legate de cuantumul mic de fonduri alocat fiecărui lucrător în parte (1 200 EUR); invită autoritățile franceze ca, în cererea pentru FEG planificată pentru unitățile de producție ale GAD care urmează să fie închise, să propună un program mai ambițios, care să includă o gamă mai largă de măsuri, printre care să se numere crearea unui centru de primire, administrarea dosarelor, orientare din partea experților externi, ateliere tematice, formare, alocații de formare, granturi pentru crearea de întreprinderi;

19.    se așteaptă ca autoritățile franceze și Comisia să respecte pe deplin principiul potrivit căruia plățile către agenții se vor face în tranșe și pe baza rezultatelor obținute;

20.    consideră că monitorizarea activității agențiilor prin intermediul rapoartelor scrise periodice asigură utilizarea corespunzătoare a fondurilor pentru a asigura participanților o traiectorie profesională personalizată, un număr suficient de oferte de locuri de muncă și consiliere pentru crearea de întreprinderi în cadrul sistemului ghișeului unic;

21.    reamintește că fondurile trebuie să ajute lucrătorii și în niciun caz să nu ofere sprijin agențiilor;

22.    salută faptul că agențiile contractante sunt plătite pe baza unei grile, stabilite în funcție de rezultatele obținute;

23.    ia act de faptul 17,50 % dintre lucrătorii disponibilizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani; constată, de asemenea, că, pentru acest grup de vârstă, riscul de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii este mai mare; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză ar putea avea nevoi specifice în ceea ce privește oferta de servicii personalizate;

24.    salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

25.    reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

26.    constată că autoritățile franceze nu au solicitat finanțare pentru activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate;

27.    aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

28.    încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

29.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).

(5)

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

(6)

 EGF/2014/001 EL/Nutriart, care se referă la produse de panificație.


ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD) din partea Franței

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară(3), cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat din cauza modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale care a făcut obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009(4) sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)      FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.

(3)      La 6 iunie 2014, Franța a prezentat o cerere de mobilizare a FEG cu privire la concedierile(5) efectuate de GAD société anonyme simplifiée din Franța și a completat-o cu informații suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește cerințele de stabilire a unei contribuții financiare din FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)      Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 918 000 EUR ca răspuns la cererea depusă de Franța,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 918 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 167, 29.6.2009, p. 26.

(5)

           În sensul articolului 3 litera (a) din Regulamentul privind FEG.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013(2), Fondul nu poate depăși un cuantum maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, conform punctului 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea referitoare la GAD și propunerea Comisiei

La 24 octombrie 2014, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea Franței pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați în cadrul întreprinderii GAD société anonyme simplifiée, care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat în diviziunea 10 a NACE Rev. 2 („Fabricarea produselor alimentare”), ca urmare a crizei economice și financiare mondiale.

Aceasta este cea de-a șaptesprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 918 000 EUR pentru Franța. Cererea vizează în total 760 de beneficiari. Cererea a fost prezentată Comisiei la 6 iunie 2014 și a fost completată cu informații suplimentare până la 4 august 2014. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

Autoritățile franceze susțin că actuala criză economică și financiară a condus la reducerea consumului de carne de porc în Europa, ceea ce, la rândul său, a dus la o scădere a producției de carne de porc și a volumului abatoarelor precum GAD. În timp ce, în 2007, consumul de carne de porc era încă de 43 de kg pe an pe cap de locuitor, acesta a scăzut la 39 kg pe an în 2013. Această scădere a consumului, cauzată de criza economică și financiară mondială, a afectat și alte tipuri de carne, dar carnea de porc a fost cea mai afectată, deoarece prețul său crescuse mai repede decât cel al altor tipuri de carne, în special al cărnii de vită.

Furajele pentru porcine constau în principal dintr-o combinație de diferite cereale — în special porumb, grâu, orz și soia. O mare parte din acestea sunt importate din țări din afara UE, cum ar fi Statele Unite, Australia și America de Sud. Aceste regiuni au fost afectate de secetă în ultimii ani, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a prețului furajelor pentru porcine. Între 2006 și 2011, prețul unei tone de furaje pentru porcine a crescut de la 150 EUR la 250 EUR, ajungând la 300 EUR în a doua jumătate a anului 2012 și rămânând la un preț mediu de 287 EUR în Franța în 2013. Costul furajelor pentru porcine trebuie recuperat prin prețul de vânzare al porcilor ca produs finit și, în cele din urmă, este transferat consumatorului. Într-o perioadă în care UE era în continuare afectată de efectele crizei, consumatorii nu au dorit sau nu au putut să cumpere aceleași cantități de carne de porc pe care le cumpărau anterior. GAD, abator și întreprindere de prelucrare a cărnii, a fost prinsă la mijloc între cele două tipuri de presiune exercitată asupra prețurilor — cea a agricultorilor, care se străduiesc să facă față creșterii prețurilor la furaje, și cea a consumatorilor, care se străduiesc să facă față veniturilor reduse. Având în vedere faptul că această presiune a durat cinci ani sau mai mult, întreprinderea a ajuns să se confrunte cu dificultăți financiare grave.

Marja brută a GAD a scăzut de la 123 de milioane EUR în 2010 la 107 milioane EUR în 2012-2013. Deși, în 2008, întreprinderea realiza încă un profit de 16 milioane EUR, aceasta a început să genereze pierderi în 2009, care au ajuns în final la 20 de milioane EUR atât în 2012, cât și în 2013. Venitul brut a scăzut de la 495,1 milioane EUR în 2008 la 445,8 milioane EUR în 2009, fără a-și mai reveni din această scădere. La 27 februarie 2013, întreprinderea a fost plasată sub administrare judiciară, înregistrând pierderi de 65 de milioane EUR în perioada cuprinsă între 2010 și iunie 2013.

Serviciile personalizate care vor fi oferite lucrătorilor disponibilizați constau într-o singură acțiune: consilierea și îndrumarea lucrătorilor disponibilizați, furnizate de o echipă de consultanți experți (Cellule de reclassement).

Potrivit Comisiei, aceste acțiuni constituie măsuri active pe piața forței de muncă în cadrul acțiunilor eligibile stabilite la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Autoritățile franceze au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–      principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–      cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind disponibilizările colective au fost respectate;

–      având în vedere că și-a continuat activitatea după efectuarea disponibilizărilor, întreprinderea GAD și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi;

–      acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–      măsurile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

–      contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și normele de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Franța a informat Comisia cu privire la faptul că sursa de prefinanțare sau de cofinanțare de la nivel național este statul francez, care va asigura, de asemenea, finanțarea diverselor măsuri complementare ce nu sunt incluse în cererea FEG.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 918 000 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Este cea de a 17-a propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul anului 2014.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/ch D(2014)53720

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2014/005 FR/GAD (COM(2014)0662)

Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2014/005 FR/GAD și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se bazează pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 760 de lucrători disponibilizați de GAD, încadrată în diviziunea 10 din NACE Rev. 2 („Fabricarea produselor alimentare”) în regiunile Bretania (FR52) și Pays de la Loire (FR51), care au fost disponibilizați sau a căror activitate a încetat în perioada de referință 29 noiembrie 2013 - 28 martie 2014;

B) întrucât autoritățile franceze afirmă că disponibilizările sunt legate de criza economică și financiară care a dus la o reducere a consumului de carne de porc în Europa (de la 43 kg pe an pe cap de locuitor în 2007 la 39 kg pe an în 2013) și, implicit, la o scădere a producției de preparate din carne de porc; întrucât, între 2006 și 2011, prețul unei tone de furaje pentru porcine a crescut de la 150 EUR la 250 EUR, ajungând la 300 EUR în a doua jumătate a anului 2012 și menținându-se la un preț mediu de 287 EUR în Franța în 2013, iar prețul furajelor trebuie să fie recuperat prin prețul de vânzare al porcilor ca produs finit;

C) întrucât 64,08% dintre lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 35,92% sunt femei; întrucât marea majoritate (81,58%) a lucrătorilor au vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani, iar 17,50% dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani;

D) întrucât aceste disponibilizări au un efect negativ semnificativ asupra economiei regionale din Bretania, deoarece ocuparea forței de muncă din Bretania depinde într-o mai mare măsură de sectorul agroalimentar decât media din Franța (11% în Bretania, față de media de 5% pentru toată Franța).

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Franței:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  salută faptul că lucrătorii primesc deja sprijin prin intermediul diverselor măsuri care îi ajută să își găsească noi locuri de muncă, iar, până la 20 mai 2014, 108 dintre aceștia și-au găsit deja un loc de muncă cu contracte cu o durată mai mare de șase luni și alți 66 au fost angajați cu contracte cu o durată de mai puțin de șase luni, în timp ce trei dintre ei și-au creat propria afacere, aproape toți lucrătorii optând să rămână în regiune;

3.  observă că serviciile personalizate care urmează să fie oferite constau într-o singură măsură ce urmează să fie implementată prin intermediul unui ghișeu unic (Cellule de reclassement) administrată de două agenții contractante; constată că Franța solicită finanțare de la FEG numai pentru ghișeul unic;

4.  se așteaptă ca autoritățile franceze și Comisia să respecte pe deplin principiul potrivit căruia plățile către agenții se vor face în tranșe și pe baza rezultatelor obținute;

5.  consideră că monitorizarea activității agențiilor prin intermediul rapoartelor scrise periodice asigură utilizarea corespunzătoare a fondurilor pentru a asigura participanților o traiectorie profesională personalizată, un număr suficient de oferte de locuri de muncă și consiliere pentru crearea de întreprinderi în cadrul sistemului ghișeului unic;

6.  reamintește că fondurile trebuie să ajute lucrătorii și în niciun caz să nu ofere sprijin agențiilor;

7.  salută faptul că agențiile contractante sunt plătite pe baza unei grile, stabilite în funcție de rezultatele obținute;

8.  ia act de faptul 17,50% dintre lucrătorii disponibilizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani; constată, de asemenea, că, pentru acest grup de vârstă, riscul de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii este mai mare; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză ar putea avea nevoi specifice în ceea ce privește oferta de servicii personalizate;

9.   reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția de viitor a pieței muncii și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și sustenabilă;

10. constată că autoritățile franceze nu au solicitat finanțare pentru activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate;

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

ASP 09 G 205

1047 Bruxelles

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite avize cu privire la trei propuneri ale Comisiei de mobilizare a Fondului de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru fiecare dintre aceste propuneri în Comisia pentru bugete în cursul uneia dintre reuniunile sale următoare.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 și la punctul 13 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

-          COM(2014)0630 propune o contribuție din partea FEG în valoare de EUR 1 426 800 pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 634 de lucrători disponibilizați la STX Finland Oy din Rauma, în Finlanda.

-          COM(2014)0662 propune o contribuție din partea FEG în valoare de EUR 918 000 pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 760 de lucrători disponibilizați la GAD société anonyme simplifiée, în Franța.

-          COM(2014)0672 propune o contribuție din partea FEG în valoare de EUR 1 890 000 pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 608 lucrători disponibilizați la Whirlpool Europe S.r.l. și la cinci furnizori și producători în aval, în Italia.

-          COM(2014)0699 propune o contribuție din partea FEG în valoare de EUR 1 259 610 pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 1 079 de lucrători disponibilizați la Fiat Auto Poland și 21 dintre furnizorii săi, în Polonia.

-          COM(2014)0701 propune o contribuție din partea FEG în valoare de EUR 25 937 813 pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 5 213 de lucrători disponibilizați la Air France, în Franța.

-          COM(2014)0702 propune o contribuție din partea FEG în valoare de EUR 6 444 000 pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 600 de lucrători disponibilizați la Odyssefs Fokas S.A., în Grecia.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.11.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Notă juridică - Politica de confidențialitate