Postup : 2014/2166(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0044/2014

Predkladané texty :

A8-0044/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2014 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0057

SPRÁVA     
PDF 217kWORD 120k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0662 – C8-0026/2014),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–       so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–       so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–       so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0044/2014),

A.     keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.     keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.     keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia okruhu oprávnených opatrení a príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.     keďže francúzske orgány predložili žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD 6. júna 2014 po prepustení 744 pracovníkov v podniku GAD société anonyme simplifiée, ktorý pôsobil v hospodárskom sektore klasifikovanom podľa NACE Rev. 2 do divízie 10 („Výroba potravinárskych výrobkov“);

E.     keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

F.     keďže miestne orgány v Bretónsku neboli zapojené do vytvárania personalizovaných služieb (Cellule de reclassement) určených dotknutým pracovníkom napriek tomu, že sú zodpovedné za odbornú prípravu; keďže zástupcovia miestnych odborových zväzov hlavných dotknutých pracovísk neboli zapojení do rokovaní o opatreniach;

1.      konštatuje, že francúzske orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa uvádza limit aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte, vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov, a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov skončila;

2.      súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Francúzsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

3.      poznamenáva, že francúzske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 6. júna 2014 a že Komisia poskytla hodnotenie 24. októbra 2014; víta skutočnosť, že Komisia dodržala prísnu lehotu 12 týždňov stanovenú v nariadení o EGF;

4.      berie na vedomie, že podľa francúzskych orgánov sa GAD ako bitúnok a podnik na spracovanie mäsa ocitol medzi dvoma zdrojmi tlaku na ceny: na jednej strane poľnohospodármi snažiacimi sa zvládnuť nárast cien krmiva a na druhej strane spotrebiteľmi snažiacimi sa vyrovnať so zníženým príjmom;

5.      súhlasí s tým, že zníženie spotreby bravčového mäsa v dôsledku zvýšenia cien a nižšej kúpnej sily spotrebiteľov súvisí so svetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009(4);

6.      zastáva názor, že zvýšenie cien krmiva pre ošípané, ktoré Únia väčšinou dováža z iných kontinentov nedávno postihnutých suchom, možno pripísať globalizácii;

7.      domnieva sa, že v problémoch tejto spoločnosti zohrávali dôležitú úlohu aj iné faktory, ako je napr. nekalá hospodárska súťaž na vnútornom trhu zo strany konkurentov, ktorí nedovoleným spôsobom využívajú smernicu o vysielaní pracovníkov(5), a absencia slušnej minimálnej mzdy vo všetkých členských štátoch;

8.      vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnaké podmienky v rámci vnútorného trhu a súlad jeho právnych predpisov a nástrojov;

9.      usudzuje, že faktory, ktoré viedli k finančným ťažkostiam podniku GAD, sú rôznorodé, súhlasí však s tým, že Francúzsko má nárok na finančný príspevok z EGF;

10.    konštatuje, že k dnešnému dátumu je sektor „Výroba potravinárskych výrobkov“ predmetom jednej ďalšej žiadosti o podporu z EGF(6), ktorá sa je tiež odôvodnená celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou;

11.    poznamenáva, že toto prepúšťanie zhorší situáciu v oblasti nezamestnanosti v Bretónsku, keďže zamestnanosť v tomto regióne závisí od poľnohospodárskeho sektora vo väčšej miere, než je priemer vo Francúzsku (11 % v Bretónsku oproti 5 % v priemere vo Francúzsku);

12.    konštatuje, že okrem 744 pracovníkov prepustených počas referenčného obdobia je 16 pracovníkov, ktorí boli prepustení po skončení referenčného obdobia štyroch mesiacov, takisto zahrnutých do počtu oprávnených príjemcov, čo predstavuje spolu 760 osôb, pričom počet cieľových príjemcov opatrení EGF je tiež 760;

13.    konštatuje, že celkové náklady v súvislosti s touto žiadosťou sú 1 530 000 EUR, z čoho 30 000 EUR je určených na realizáciu, a že finančný príspevok z EGF predstavuje 918 000 EUR, čo tvorí 60 % celkových nákladov;

14.    víta skutočnosť, že v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom sa francúzske orgány rozhodli začať poskytovať personalizované služby týmto pracovníkom 3. januára 2014, teda pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík, ako aj žiadosti o finančný príspevok z EGF;

15.    poznamenáva, že francúzske orgány uviedli, že koordinovaný súbor personalizovaných služieb bol vypracovaný po tom, ako bol ústredný podnikový výbor GAD 28. júna 2013 informovaný o tom, že sa v podniku plánuje zrušiť 889 pracovných miest;

16.    vyjadruje však poľutovanie nad nedostatočným zapojením miestnych politických orgánov a odborových zväzov; navrhuje, aby sa pri ďalšej revízii nariadenia o EGF ako súčasť žiadosti o mobilizáciu prostriedkov, ktorú predkladajú národné orgány Komisii, zaviedli formálne konzultácie s miestnymi politickými orgánmi a odborovými zväzmi; domnieva sa, že je potrebné lepšie integrovať EGF do programov transformácie a miestnych hospodárskych štruktúr;

17.    víta skutočnosť, že pracovníci už prijímajú podporu v podobe rôznych opatrení, ktoré im pomáhajú nájsť si novú prácu, a že do 20. mája 2014 malo už 108 z nich zmluvy na viac ako šesť mesiacov a ďalších 66 na menej ako šesť mesiacov, pričom traja začali podnikať a takmer všetci sa rozhodli ostať v regióne;

18.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať, pozostávajú iba z jedného opatrenia, ktoré má vykonávať jedno kontaktné miesto (Cellule de reclassement) vedené dvoma zmluvnými agentúrami; konštatuje, že Francúzsko žiada o len financovanie tohto kontaktného miesta z prostriedkov z EGF; vyjadruje znepokojenie nad nízkou sumou prostriedkov na pracovníka (približne 1 200 EUR); vyzýva francúzske orgány, aby v plánovanej žiadosti o mobilizáciu EGF súvisiacej s ďalšími zatvorenými závodmi GAD navrhli odvážnejší program s širším rozsahom opatrení, ako sú prijímacie strediská a vybavovanie jednotlivých prípadov, činnosť externých odborníkov, tematické semináre, odborná príprava, príspevky na odbornú prípravu a dotácie na zakladanie podnikov;

19.    očakáva, že Komisia a francúzske orgány budú prísne dodržiavať zásadu, podľa ktorej sa platby agentúram vyplácajú v splátkach a na základe dosiahnutých výsledkov;

20.    domnieva sa, že monitorovanie činnosti agentúr prostredníctvom pravidelných písomných správ zabezpečuje vhodné použitie zdrojov s cieľom poskytnúť účastníkom personalizovaný kariérny rozvoj, dostatočný počet pracovných ponúk a poradenstvo pri zakladaní vlastného podniku v rámci systému jedného kontaktného miesta;

21.    pripomína, že prostriedky majú pomôcť pracovníkom a nemajú v žiadnom prípade podporovať agentúry;

22.    víta skutočnosť, že zmluvné agentúry sú platené podľa vymedzeného rozsahu na základe dosiahnutých výsledkov;

23.    konštatuje, že 17,50 % prepustených pracovníkov je vo veku medzi 55 a 64 rokov; poznamenáva ďalej, že tejto vekovej skupine hrozí vyššie riziko dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z pracovného trhu; domnieva sa preto, že títo pracovníci môžu mať osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytovanie personalizovaných služieb;

24.    víta skutočnosť, že sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

25.    pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

26.    berie na vedomie, že francúzske orgány nepožiadali o financovanie prípravných činností, riadenia a informačných a propagačných činností;

27.    schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

28.    poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

29.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

(6)

              EGF/2014/001 EL/Nutriart, ktorá sa týka pekárskych výrobkov.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní EÚ,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12;

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009(4), alebo z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011), ako sa ustanovuje v článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(3)      Francúzsko predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním(5) v podniku GAD société anonyme simplifiée vo Francúzsku 6. júna 2014 a doplnilo ju o dodatočné informácie, ako je stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z fondu EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)      Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Francúzskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 918 000 EUR,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 918 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli,

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26.

(5)

            V zmysle článku 3 písm. a) nariadenia o EGF.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (ES) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť GAD a návrh Komisie

Komisia 24. októbra 2014 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov z EGF v prospech Francúzska s cieľom podporiť opätovné začleňovanie pracovníkov, ktorých z dôvodu hospodárskej krízy prepustila spoločnosť GAD société anonyme simplifiée pôsobiaca v hospodárskom sektore zaradenom do divízie 10 klasifikácie NACE Rev. 2 (Výroba potravín), do trhu práce.

Toto je sedemnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2014, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 918 000 EUR z EGF v prospech Francúzska. Vzťahuje sa na celkový počet 760 príjemcov. Žiadosť bola Komisii zaslaná 6. júna 2014 a do 4. augusta 2014 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Francúzske orgány tvrdia, že celosvetová finančná a hospodárska kríza viedla k zníženiu spotreby bravčového mäsa v Európe, čo zasa spôsobilo pokles výroby bravčového mäsa a kapacity bitúnkov, ako je napríklad GAD. Zatiaľ čo spotreba bravčového mäsa bola v roku 2007 ešte 43 kg na obyvateľa ročne, v roku 2013 sa znížila na 39 kg ročne. Tento pokles spotreby v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy mal negatívny dosah aj na ostatné druhy mäsa, ale bravčové mäso zasiahol obzvlášť, keďže jeho cena sa zvyšovala rýchlejšie ako cena iných druhov mäsa, najmä hovädzieho mäsa.

Krmivo pre ošípané pozostáva hlavne z kombinácie rôznych druhov obilia: predovšetkým kukurice, pšenice, jačmeňa a sóje. Veľká časť tohto krmiva sa dováža z krajín mimo EÚ, ako sú Spojené štáty americké, Austrália a krajiny južnej Ameriky. Tieto regióny boli v posledných rokoch postihnuté suchom, čo viedlo k značnému nárastu ceny krmiva pre ošípané. Medzi rokmi 2006 a 2011 sa cena jednej tony krmiva pre ošípané zvýšila zo 150 EUR na 250 EUR, pričom v druhej polovici roku 2012 dosiahla úroveň 300 EUR a vo Francúzsku v roku 2013 zostávala v priemere vo výške 287 EUR. Náklady na krmivo pre ošípané sa musia vrátiť v predajnej cene vykŕmených ošípaných a napokon sa musia preniesť na spotrebiteľa V čase, keď EÚ stále trpela dôsledkami krízy, spotrebitelia boli neochotní alebo neschopní nakupovať rovnaké množstvo bravčového mäsa, aké kupovali predtým. GAD sa ako bitúnok a podnik na spracovanie mäsa ocitol medzi týmito dvomi zdrojmi cenového tlaku: na jednej strane poľnohospodármi snažiacimi sa zvládnuť nárast cien krmiva a na druhej strane spotrebiteľmi snažiacimi sa vyrovnať so zníženým príjmom. Keďže tento tlak trval viac ako päť rokov, podnik sa dostal do vážnych finančných ťažkostí.

Hrubé rozpätie GAD kleslo zo 123 miliónov EUR v roku 2010 na 107 miliónov EUR v roku 2012/13. Aj keď podnik v roku 2008 stále dosahoval zisk vo výške 16 miliónov EUR, v roku 2009 sa stal stratovým a v rokoch 2012 a 2013 nakoniec utrpel straty vo výške 20 miliónov EUR. Hrubý príjem klesol zo 495,1 milióna EUR v roku 2008 na 445,8 milióna EUR v roku 2009 a z tohto poklesu sa nikdy nespamätal. Podnik sa 27. februára 2013 dostal pod nútenú správu, pričom počas obdobia od roku 2010 do júna 2013 zaznamenal straty vo výške 65 miliónov EUR.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, pozostávajú iba z jedného opatrenia: poradenstvo a usmernenia pre prepustených pracovníkov poskytované tímom odborných poradcov (Cellule de reclassement).

Uvedené opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia trhu práce v kategórii oprávnených opatrení podľa článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Francúzske orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

–      sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

–      boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania;

–      podnik GAD si v prípade, že po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, splnil svoje právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a že prijal primerané opatrenia týkajúce sa svojich zamestnancov;

–      na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov Únie alebo finančných nástrojov a zabráni sa dvojitému financovaniu;

–      navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov;

–      finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Francúzsko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania je francúzsky štát, ktorý bude financovať aj rôzne doplnkové opatrenia, ktoré nie sú zahrnuté v žiadosti o podporu z EGF.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 918 000 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Ide o sedemnásty návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2014.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o mobilizáciu fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/ch D(2014)53720

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2014/005 FR/GAD (COM(2014)662 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF v prípade EGF/2014/005 FR/GAD a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. V tejto súvislosti výbor EMPL predkladá niekoľko pripomienok, pričom však nespochybňuje prevod platieb.

Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 760 pracovníkov prepustených z podniku GAD pôsobiaceho v hospodárskom sektore zaradenom do divízie 10 klasifikácie NACE Rev. 2 (Výroba potravín) v regiónoch Bretónsko (FR52) a Pays de la Loire (FR51), ktorí boli prepustení alebo ktorých činnosť bola ukončená v referenčnom období od 29. novembra 2013 do 28. marca 2014;

B) keďže podľa Francúzska prepúšťanie súvisí s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorá viedla k zníženiu spotreby bravčového mäsa v Európe (v roku 2007 43 kg na obyvateľa ročne, v roku 2013 sa znížila na 39 kg ročne), čo spôsobilo pokles výroby bravčového mäsa; keďže medzi rokmi 2006 a 2011 sa cena jednej tony krmiva pre ošípané zvýšila zo 150 EUR na 250 EUR, pričom v druhej polovici roku 2012 dosiahla úroveň 300 EUR a vo Francúzsku v roku 2013 zostávala v priemere vo výške 287 EUR, a náklady na krmivo pre ošípané sa musia vrátiť v predajnej cene vykŕmených ošípaných;

C) keďže 64,08 % pracovníkov, ktorým sú opatrenia určené, sú muži, a 35,92 % tvoria ženy; keďže väčšina (81,58 %) pracovníkov je vo veku 25 až 54 rokov a 17,50 % pracovníkov je vo veku 55 až 64 rokov;

D) keďže prepúšťanie má veľmi nepriaznivý vplyv na regionálne hospodárstvo v Bretónsku, keďže zamestnanosť v tomto regióne závisí od poľnohospodárskeho sektora vo väčšej miere, než je priemer vo Francúzsku (11 % v Bretónsku oproti 5 % v priemere vo Francúzsku);

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme v súvislosti so žiadosťou Francúzska, tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Francúzsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  víta skutočnosť, že pracovníci už prijímajú podporu v podobe rôznych opatrení, ktoré im pomáhajú nájsť si novú prácu, a že do 20. mája 2014 malo už 108 z nich zmluvy na viac ako šesť mesiacov a ďalších 66 na menej ako šesť mesiacov, pričom traja začali podnikať a takmer všetci sa rozhodli ostať v regióne;

3.  konštatuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať, pozostávajú iba z jedného opatrenia, ktoré má vykonávať jedno kontaktné miesto (Cellule de reclassement) vedené dvoma zmluvnými agentúrami: konštatuje, že Francúzsko žiada len o financovanie tohto kontaktného miesta z prostriedkov z EGF;

4.  očakáva, že Komisia a francúzske orgány budú prísne dodržiavať zásadu, podľa ktorej sa platby agentúram vyplácajú v splátkach a na základe dosiahnutých výsledkov;

5.  domnieva sa, že monitorovanie činnosti agentúr prostredníctvom pravidelných písomných správ zabezpečuje vhodné použitie zdrojov s cieľom poskytnúť účastníkom personalizovaný kariérny rozvoj, dostatočný počet pracovných ponúk a poradenstvo pri zakladaní vlastného podniku v rámci systému jedného kontaktného miesta;

6.  pripomína, že prostriedky majú pomôcť pracovníkom a nemajú v žiadnom prípade podporovať agentúry;

7.  víta skutočnosť, že zmluvné agentúry sú platené podľa vymedzeného rozsahu na základe dosiahnutých výsledkov;

8.  konštatuje, že 17,50 % prepustených pracovníkov je vo veku medzi 55 a 64 rokov; poznamenáva ďalej, že tejto vekovej skupine hrozí vyššie riziko dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z pracovného trhu; domnieva sa preto, že títo pracovníci môžu mať osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytovanie personalizovaných služieb;

9.   pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

10. berie na vedomie, že francúzske orgány nepožiadali o financovanie prípravných činností, riadenia a informačných a propagačných činností;

S úctou,

Marita ULVSKOG,

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

ASP 09 G 205

1047 Brusel

Vážený pán Arthuis,

Vec:    Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj boli postúpené tri samostatné návrhy Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nim zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správy o každom z týchto návrhov majú byť prijaté vo Výbore pre rozpočet na jednej z jeho nadchádzajúcich schôdzí.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006, ako aj v bode 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

-          COM(2014)0630 navrhuje príspevok z EGF vo výške 1 426 800 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 634 pracovníkov prepustených v podniku STX Finland Oy v meste Rauma vo Fínsku, do trhu práce.

-          COM(2014)0662 je návrh na príspevok z EGF vo výške 918 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 760 pracovníkov prepustených v podniku GAD société anonyme simplifiée vo Francúzsku, do trhu práce.

-          COM(2014)0672 je návrh na príspevok z EGF vo výške 1 890 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 608 pracovníkov prepustených v podniku Whirlpool Europe S.r.l. a piatich dodávateľov a nadväzujúcich podnikov v Taliansku, do trhu práce.

-          COM(2014)0699 navrhuje príspevok z EGF vo výške 1 259 610 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 1 079 pracovníkov prepustených v podniku Fiat Auto v Poľsku a jeho 21 dodávateľov, do trhu práce.

-          COM(2014)0701 navrhuje príspevok z EGF vo výške 25 937 813 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 5 213 pracovníkov prepustených v podniku Air France vo Francúzsku, do trhu práce.

-          COM(2014)0702 navrhuje príspevok z EGF vo výške 6 444 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 600 pracovníkov prepustených v spoločnosti Odyssefs Fokas S.A. v Grécku, do trhu práce.

Koordinátori výboru vyhodnotili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko tohto výboru, ktorý nemá žiadne námietky voči týmto mobilizáciám Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedených súm podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.11.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia