Postopek : 2014/2166(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0044/2014

Predložena besedila :

A8-0044/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2014 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0057

POROČILO     
PDF 175kWORD 120k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/005 FR/GAD, ki jo je podala Francija)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju   (vloga EGF/2014/005 FR/GAD, ki jo je podala Francija)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0044/2014),

A.     ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.     ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev, in sicer z vključitvijo samozaposlenih in mladih, ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.     ker so francoski organi 6. junija 2014 predložili vlogo EGF/2014/005 FR/GAD po odpustitvi 744 delavcev v podjetju GAD société anonyme simplifiée, ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v NACE Revizija 2, oddelek 10 („Proizvodnja živil“),

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

F.     ker lokalni organi v regiji Bretanji niso sodelovali pri določitvi prilagojenih ukrepov (Cellule de reclassement) za prizadete delavce, čeprav so zadolženi za poklicno usposabljanje; ker lokalni zastopniki sindikata na glavnih prizadetih lokacijah niso sodelovali pri pogajanjih o ukrepih;

1.      ugotavlja, da so francoski organi vložili vlogo v okviru merila za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 odpuščenih delavcev ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno z odpuščenimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi;

2.      se strinja s Komisijo, da so merila za uporabo iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjena, zato je Francija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

3.      je seznanjen s tem, da so francoske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 6. junija 2014, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 24. oktobra 2014; je zadovoljen, da se je Komisija držala tesnega roka 12 tednov, ki ga določa uredba o ESPG;

4.      ugotavlja, da se je po mnenju francoskih organov GAD, klavnica in mesnopredelovalno podjetje, znašlo v precepu med dvema vrstama cenovnih pritiskov – s strani kmetov, ki so s težavo obvladovali višje cene krme, in s strani potrošnikov, ki so se soočali z nižjimi prihodki;

5.      se strinja, da je manjša poraba svinjine ob višjih cenah in nižji kupni moči potrošnikov povezana s svetovno finančno in gospodarsko krizo, navedeno v Uredbi (ES) št. 546/2009(4);

6.      meni, da bi bilo mogoče povečanje cen prašičje krme, ki jo Unija večinoma uvaža z drugih celin, na katerih je pred kratkim pustošila suša, pripisati globalizaciji;

7.      meni, da so pri težavah podjetja pomembno vlogo odigrali tudi drugi dejavniki, na primer nepoštena konkurenca na notranjem trgu, pri čemer so konkurenti zlorabljali direktivo o napotitvi delavcev(5) oziroma to, da v vseh državah članicah ni določene dostojne minimalne plače;

8.      poziva Komisijo, naj zagotovi enake pogoje na notranjem trgu ter poskrbi za doslednost zakonodaje in instrumentov;

9.      sklepa, da so dejavniki, ki so prispevali k finančnim težavam podjetja GAD, raznoliki, a se vseeno strinja s tem, da je Francija upravičena do finančnega prispevka iz ESPG;

10.    ugotavlja, da je bila za sektor "Proizvodnja živil" vložena še ena vloga ESPG(6), prav tako zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

11.    ugotavlja, da bo odpuščanje zaostrilo razmere na področju brezposelnosti v Bretanji, saj je zaposlovanje v tej regiji bolj odvisno od kmetijskega gospodarstva, kot je povprečje v Franciji (11 % v Bretanji v primerjavi s 5 % v Franciji);

12.    ugotavlja, da je poleg 744 delavcev iz referenčnega obdobja do pomoči upravičenih tudi 16 delavcev, odpuščenih po štirimesečnem referenčnem obdobju, torej je skupno število upravičenih prejemnikov 760, pri čemer je število ciljnih upravičencev ukrepov ESPG prav tako 760;

13.    ugotavlja, da stroški za to vlogo znašajo 1.530.000 EUR, od tega je 30.000 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 918.000 EUR, kar predstavlja 60 % vseh stroškov;

14.    pozdravlja dejstvo, da so se francoski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe za prizadete delavce izvajati 3. januarja 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj in celo za vlogo za finančni prispevek iz ESPG, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

15.    ugotavlja, da so francoski organi navedli, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen potem, ko je bil osrednji svet delavcev podjetja GAD 28. junija 2013 obveščen o načrtovani ukinitvi 889 delovnih mest v podjetju;

16.    vseeno obžaluje nezadostno sodelovanje lokalnih političnih organov in sindikatov; predlaga, da se v okviru prihodnjega ponovnega pregleda uredbe o ESPG v dokumentacijo s prošnjo za uporabo sredstev, ki jo nacionalni organi predložijo Komisiji, vključi formalno posvetovanje z lokalnimi političnimi organi in sindikati; meni, da je treba ESPG bolj vključiti v programe spremembe namembnosti in procese lokalnih gospodarskih polov;

17.    pozdravlja, da se delavce z različnimi ukrepi že podpira pri iskanju novih zaposlitev in da jih je do 20. maja 2014 108 že sklenilo pogodbe, daljše od šest mesecev, 66 pa pogodbe, krajše od šestih mesecev, medtem ko so trije ustanovili lastna podjetja, skoraj vsi pa so se odločili ostati v regiji;

18.    obžaluje, da prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale, zajemajo zgolj en sam ukrep, ki se v celoti izvaja na točki „vse na enem mestu“ (Cellule de reclassement), upravljata pa ga dve pogodbeni agenciji; ugotavlja, da Francija prosi za sredstva iz ESPG samo za financiranje te točke; izraža zaskrbljenost zaradi nizkega zneska sredstev za vsakega delavca (približno 1200 EUR); poziva francoske oblasti, naj za preostale obrate GAD v vlogah za sredstva ESPG, ki jih še načrtujejo, predlagajo ambicioznejše programe, ki bodo vključevali širši niz ukrepov, kot so sprejemni center in delo na vsakem primeru posebej, usmerjanje s strani zunanjih strokovnjakov, tematske delavnice, usposabljanje, podpore za usposabljanje in sredstva za ustanavljanje podjetij;

19.    pričakuje, da bodo Komisija in francoske oblasti dosledno sledile načelu, po katerem se plačila agencijam opravijo po obrokih in na podlagi doseženih rezultatov;

20.    meni, da spremljanje dejavnosti agencij z rednimi pisnimi poročili zagotavlja ustrezno uporabo sredstev, da se udeležencem zagotovijo prilagojene poklicne poti, zadostno število ponudb za zaposlitev in spremljanje pri ustanavljanju podjetij v okviru sistema „vse na enem mestu“;

21.    opozarja, da morajo sredstva pomagati delavcem in v nobenem primeru podpirati agencij;

22.    pozdravlja, da so pogodbene agencije plačane glede na lestvico, opredeljeno na podlagi doseženih rezultatov;

23.    ugotavlja, da je 17,50 % odpuščenih delavcev starih od 55 do 64 let; poleg tega ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela; zato meni, da imajo ti delavci lahko specifične potrebe, ko gre za zagotavljanje prilagojenih storitev tem osebam;

24.    odobrava dejstvo, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

25.    opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

26.    opaža, da francoske oblasti niso prosile za sredstva za pripravljalne dejavnosti, upravljanje ter informiranje in oglaševanje;

27.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

28.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

29.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).

(5)

Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

(6)

EGF/2014/001 EL/Nutriart, ki se nanaša na pekovske izdelke.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju   (vloga EGF/2014/005 FR/GAD, ki jo je podala Francija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni, in samozaposlenim osebam, ki so prenehale opravljati svojo dejavnost zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki je predmet Uredbe (ES) št. 546/2009(4), ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Francija je 6. junija 2014 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanji(5) v podjetju GAD société anonyme simplifiée v Franciji in jo dopolnila z dodatnimi informacijami, kot je določeno v členu 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 918.000 EUR za vlogo, ki jo je vložila Francija –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 918.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL L 167, 29.6.2009, str. 26.

(5)

V smislu člena 3(a) uredbe o ESPG.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013(2)sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezerva.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3)v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sredstev sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje GAD in predlog Komisije

Komisija je 24. oktobra 2014 sprejela predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Francije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali zaradi svetovne finančne in gospodarske krize presežni v podjetju GAD société anonyme simplifiée, razvrščenem v oddelek 10 NACE po reviziji 2 ("proizvodnja živil"), na trg dela.

To je sedemnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska 918.000 EUR iz ESPG za Francijo. Nanaša se na 760 upravičencev. Vloga je bila Komisiji poslana 6. junija 2014 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 4. avgusta 2014. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da so pogoji za finančni prispevek na podlagi uredbe o ESPG izpolnjeni.

Francoski organi trdijo, da je svetovna finančna in gospodarska kriza povzročila zmanjšanje porabe svinjine v Evropi, zaradi česar je upadla proizvodnja in delovanje klavnic, kot je GAD. Poraba svinjine, ki je bila leta 2007 še vedno 43 kg letno na prebivalca, se je leta 2013 zmanjšala na 39 kg letno. To zmanjšanje porabe, ki ga je povzročila svetovna finančna in gospodarska kriza, je vplivalo tudi na porabo drugih vrst mesa, vendar je upad porabe najbolj očiten pri svinjini, saj se je njegova cena povečevala hitreje kot cene drugih vrst mesa, zlasti govedine.

Prašičja krma je sestavljena iz kombinacije različnih žitaric, predvsem koruze, pšenice, ječmena in soje. Večina teh žitaric se uvaža iz držav zunaj EU, na primer Združenih držav Amerike, Avstralije in Južne Amerike. Te regije je v zadnjih letih pestila suša, kar je povzročilo znatno zvišanje cene prašičje krme. Med letoma 2006 in 2011 se je cena tone prašičje krme povečala s 150 EUR na 250 EUR, v drugi polovici leta 2012 pa dosegla 300 EUR, pri čemer je v celem letu 2013 v Franciji ostajala na povprečno 287 EUR. Stroški prašičje krme morajo biti všteti v prodajno ceno zaklanih prašičev in na koncu preneseni na potrošnika. V obdobju, ko je EU še vedno čutila posledice krize, potrošniki niso želeli ali niso mogli kupiti enake količine svinjine kot prej. GAD, klavnica in mesnopredelovalno podjetje, se je znašlo v precepu med dvema vrstama cenovnih pritiskov – s strani kmetov, ki so s težavo obvladovali višje cene krme, in s strani potrošnikov, ki so se soočali z nižjimi prihodki. Ti obliki pritiska sta trajali pet let in več, podjetje pa se je znašlo v resnih finančnih težavah.

Bruto marža podjetja GAD je s 123 milijonov EUR leta 2010 padla na 107 milijonov EUR v letih 2012/2013. Medtem ko je podjetje leta 2008 še vedno ustvarilo dobiček v višini 16 milijonov EUR, pa je leta 2009 začelo poslovati z izgubo in imelo letih 2012 in 2013 izgubo v višini 20 milijonov EUR. Bruto dohodek se je znižal s 495,1 milijona EUR leta 2008 na 445,8 milijona EUR leta 2009 in si od tega upada ni nikoli opomogel, tako da se je 27. februarja 2013 za podjetje začel stečajni postopek, saj je v obdobju od leta 2010 do junija 2013 ustvarilo izgubo v višini 65 milijonov EUR.

Prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale odpuščenim delavcem, zajemajo zgolj en ukrep, in sicer svetovanje in usmerjanje za odpuščene delavce, ki ju zagotavlja skupina strokovnih svetovalcev (Cellule de reclassement).

Ti ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomestijo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Francoski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–      pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

–      upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

–      podjetje GAD je po odpuščanju nadaljevalo z dejavnostmi, izpolnilo pravne obveznosti v zvezi z odpuščanji in ustrezno poskrbelo za svoje delavce;

–      za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje;

–      predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

–      finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Francija je obvestila Komisijo, da bo vire nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja zagotovila francoska država, ki bo financirala tudi različne dopolnilne ukrepe, ki niso vključeni v vlogo za pomoč iz ESPG.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 918.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

Gre za sedemnajsti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, ki je bil predložen proračunskemu organu v letu 2014.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 30.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2014)53720

g. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2014/005/FR/GAD (COM(2014)662)

Spoštovani predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG v primeru EGF/2014/005 FR/GAD in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina se strinjata z uporabo sredstev sklada v zgornjem primeru. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Ugotovitve odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 760 delavcev podjetja GAD, ki deluje v oddelku 10 NACE po reviziji 2 (proizvodnja živil) v regijah Bretanja in Pays de la Loire (FR51), ki so postali presežni ali so opustili svojo dejavnost v referenčnem obdobju od 29. novembra 2013 do 28. marca 2014;

B) ker francoski organi trdijo, da so odpuščanja povezana s svetovno finančno in gospodarsko krizo, zaradi katere se je v Evropi zmanjšalo povpraševanje po svinjini (leta 2007 je bila poraba 43 kg letno na prebivalca, leta 2013 pa 39 kg), kar je posledično povzročilo zmanjšanje proizvodnje proizvodov iz svinjine; ker se je med letoma 2006 in 2011 cena tone prašičje krme povečala s 150 EUR na 250 EUR, v drugi polovici leta 2012 pa dosegla 300 EUR, pri čemer je v celem letu 2013 v Franciji ostajala na povprečno 287 EUR, stroški prašičje krme pa morajo biti všteti v prodajno ceno zaklanih prašičev;

C) ker je 64,08% delavcev, ki bodo prejeli pomoč, moških, 35,92% pa žensk; ker je večina (81,58 % ) delavcev starih med 25 in 54 let, 17,50% pa med 55 in 64 let;

D) ker bo odpuščanje precej zaostrilo razmere v regionalnem gospodarstvu Bretanje, saj je zaposlovanje v tej regiji bolj odvisno od kmetijskega gospodarstva, kot je povprečje v Franciji (11% v Bretanji v primerjavi s 5% v Franciji).

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Francije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za uporabo iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena, zato je Francija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  pozdravlja, da se delavce z različnimi ukrepi že podpira pri iskanju novih zaposlitev in da jih je do 20. maja 2014 108 že sklenilo pogodbe, daljše od šest mesecev, 66 pa pogodbe, krajše od šest mesecev, medtem ko so trije ustanovili lastna podjetja, skoraj vsi pa so se odločili ostati v regiji;

3.  ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale, zajemajo zgolj en sam ukrep, ki se v celoti izvaja na točki „vse na enem mestu“ (Cellule de reclassement), izvajata pa ga dve pogodbeni agenciji; ugotavlja, da Francija prosi za sredstva iz ESPG samo za financiranje te točke;

4.  pričakuje, da bodo Komisija in francoske oblasti dosledno sledile načelu, po katerem se plačila agencijam opravijo po obrokih in na podlagi doseženih rezultatov;

5.  meni, da spremljanje dejavnosti agencij z rednimi pisnimi poročili zagotavlja ustrezno uporabo sklada, da se udeležencem zagotovijo prilagojene poklicne poti, zadostno število ponudb zaposlitev in spremljanje pri ustanavljanju podjetij v okviru sistema „vse na enem mestu“;

6.  opozarja, da morajo sredstva pomagati delavcem in v nobenem primeru podpirati agencij;

7.  pozdravlja, da so pogodbene agencije plačane glede na lestvico, opredeljeno na podlagi doseženih rezultatov;

8.  ugotavlja, da je 17,50% odpuščenih delavcev starih od 55 do 64 let; poleg tega ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela; zato meni, da imajo ti delavci lahko specifične potrebe, ko gre za zagotavljanje prilagojenih storitev tem osebam;

9.   opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

10. opaža, da francoske oblasti niso prosile za sredstva za pripravljalne dejavnosti, upravljanje ter informiranje in oglaševanje.

Lep pozdrav,

Marita ULVSKOG

Namestnica predsednika in prva podpredsednica


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

g. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje v zvezi s tremi ločenimi predlogi Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Kolikor vem, bo Odbor za proračun na eni od prihodnjih sej za vsakega od njih sprejel poročilo.

Pravila o finančnih prispevkih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 ter v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

-          COM(2014)0630 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.426.800 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 634 presežnih delavcev iz podjetja STX Finland Oy v Raumi na Finskem.

-          COM(2014)0662 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 918.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 760 presežnih delavcev iz francoskega podjetja GAD société anonyme simplifiée.

-          COM(2014)0672 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.890.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 608 presežnih delavcev iz italijanskega podjetja Whirlpool Europe S.r.l. ter njegovih petih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi.

-          COM(2014)0699 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.259.610 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 1079 presežnih delavcev iz poljskega podjetja Fiat Auto Poland in njegovih 21 dobaviteljev.

-          COM(2014)0701 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 25.937.813 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 5213 presežnih delavcev iz francoske družbe Air France.

-          COM(2014)0702 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 6.444.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 600 presežnih delavcev iz grške družbe Odyssefs Fokas S.A.

Koordinatorji odbora so predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da odbor ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v teh primerih ter prerazporeditvi omenjenih zneskov v skladu s predlogom Komisije.

Lep pozdrav,

Iskra MIHAJLOVA


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

20.11.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov