Förfarande : 2014/2166(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0044/2014

Ingivna texter :

A8-0044/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2014 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0057

BETÄNKANDE     
PDF 166kWORD 95k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/005 FR/GAD från Frankrike)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Anneli Jäätteenmäki

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/005 FR/GAD från Frankrike)

(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) ,

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) , särskilt punkt 13,

–       med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0044/2014), och av följande skäl:

A.     Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.     Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.     Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.     De franska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/005 FR/GAD den 6 juni 2014 efter 744 uppsägningar vid företaget GAD société anonyme simplifiée, ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 10 (livsmedelsframställning).

E.     Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden.

F.     De lokala myndigheterna i Bretagne var inte involverade i utformningen av de individanpassade tjänsterna (cellule de reclassement) för de berörda arbetstagarna, trots att de har ansvaret för yrkesutbildning. Företrädarna för de lokala fackföreningarna vid de berörda huvudanläggningarna involverades inte i förhandlingarna om åtgärderna.

1.      Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ska ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

2.      Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.1 a i förordningen är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

3.      Europaparlamentet noterar att de franska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 6 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 24 oktober 2014. Parlamentet gläder sig över att kommissionen hållit sig till den strama tidsfrist på 12 veckor som fastställs i förordningen om fonden.

4.      Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna framhåller att GAD, i sin egenskap av slakteri och bearbetningsföretag, hamnade i kläm mellan två former av pristryck, dels från lantbrukarna som kämpade med de ökade foderpriserna, dels från konsumenterna som kämpade med minskade inkomster.

5.  Europaparlamentet håller med om att den minskade konsumtionen av griskött i Europa till följd av ökade priser och lägre köpkraft bland konsumenterna är kopplad till den globala finansiella och ekonomiska kris som avses i förordning (EG) nr 546/2009(4).

6.      Europaparlamentet anser att ökningen av priserna på grisfoder, något som unionen i första hand importerar från andra kontinenter som nyligen drabbats av torka, kan hänföras till globaliseringen.

7.      Europaparlamentet anser att andra faktorer spelade en viktig roll i företagets svårigheter, såsom illojal konkurrens på den inre marknaden från konkurrenter som missbrukar direktivet om utstationering av arbetstagare(5) eller avsaknaden av en skälig minimilön i samtliga medlemsstater.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkra lika villkor på den inre marknaden och se till att dess lagstiftning och instrument är enhetliga.

9.      Europaparlamentet slår fast att orsakerna till GAD:s finansiella svårigheter är många, men håller dock med om att Frankrike är berättigat till ekonomiskt stöd ur fonden.

10.    Europaparlamentet konstaterar att sektorn för livsmedelsframställning hittills varit föremål för ytterligare en ansökan till fonden(6), även den baserad på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

11.    Europaparlamentet konstaterar att dessa uppsägningar kommer att förvärra situationen i Bretagne. Sysselsättningen i denna region är nämligen mer beroende av jordbruksindustrin än generellt i Frankrike (11 % i Bretagne mot 5 % i genomsnitt i Frankrike).

12.    Europaparlamentet konstaterar att utöver de 744 uppsägningarna under referensperioden, omfattar de stödberättigade mottagarna 16 arbetstagare som blivit uppsagda efter referensperioden på fyra månader, vilket totalt blir 760 personer. Antalet personer som skulle omfattas av åtgärderna är även 760.

13.    Europaparlamentet konstaterar att den kostnaden för denna tillämpning av fonden uppgår till 1 530 000 EUR, varav 30 000 EUR för genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 918 000 EUR, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

14.    Europaparlamentet ser positivt på att de franska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 3 januari 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet och även innan ansökan om ett ekonomiskt stöd från fonden lämnades in.

15.    Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna har angett att det samordnade paketet av individanpassade tjänster togs fram efter att GAD:s centrala företagskommitté den 28 juni 2013 informerats om planerna på att dra in 889 arbetstillfällen inom företaget.

16.    Europaparlamentet beklagar dock att lokala politiska instanser och fackföreningar inte har involverats i tillräcklig grad. Parlamentet anser att man vid en framtida översyn av förordningen om fonden bör föreskriva att ett formellt samråd med de lokala politiska instanserna och fackföreningarna ska ingå i det underlag som de nationella myndigheterna lämnar in till kommissionen vid ansökan om stöd ur fonden. Parlamentet anser att fonden måste integreras bättre i omvandlingsprogrammen och omvandlingsprocesserna i de lokala ekonomiska nätverken.

17.    Europaparlamentet gläder sig över att arbetstagarna redan fått hjälp genom olika åtgärder att hitta nya arbeten, och att 108 av dem redan hade kontrakt för mer än sex månader den 20 maj 2014, och ytterligare 66 av dem för kortare tid än sex månader, medan tre av dem hade startat egna företag och nästan alla hade valt att stanna kvar i regionen.

18.    Europaparlamentet beklagar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas består av endast en åtgärd: som ska genomföras av en gemensam kontaktpunkt (cellule de reclassement) som drivs av två HR-företag. Parlamentet konstaterar att Frankrike endast anhåller om finansiering från fonden för denna gemensamma kontaktpunkt. Parlamentet oroar sig över det låga stödet per arbetstagare (ca 1 200 EUR). Parlamentet uppmanar de franska myndigheterna att i sin planerade tillämpning av fonden för de återstående GAD-driftsställen som ska läggas ner föreslå ett mer ambitiöst program som inbegriper en mer omfattande samling åtgärder, såsom mottagningscentrum och handläggning, vägledning från externa experter, tematiska seminarier, utbildning, utbildningsbidrag och bidrag till nyföretagande.

19.    Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och de franska myndigheterna strikt följer principen om att betalningar till företagen ska göras i form av delbetalningar och på basis av uppnådda resultat.

20.    Europaparlamentet anser att en övervakning av företagen med hjälp av regelbundna skriftliga rapporter säkrar att medlen används korrekt för att förse deltagarna med en individuell karriärplanering, ett tillräckligt antal jobberbjudanden och mentorprogram för skapande av nya företag, inom ramen för systemet med en gemensam kontaktpunkt.

21.    Europaparlamentet påminner om att stödet måste användas för att hjälpa arbetstagarna och under inga omständigheter för att stödja företagen.

22.    Europaparlamentet gläder sig över att företagen får betalt enligt en skala som fastställs på basis av uppnådda resultat.

23.    Europaparlamentet konstaterar att 17,5 % av de uppsagda arbetstagarna är i åldern mellan 55 och 64 år. Parlamentet noterar vidare att denna åldersgrupp löper högre risk för långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare kan ha särskilda behov när det gäller de individanpassade tjänster som de ska erbjudas.

24.    Europaparlamentet gläder sig över att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

25.    Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden, ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

26.    Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna inte anhållit om stöd för förberedande åtgärder, förvaltning, information och marknadsföring.

27.    Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

28.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

29.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

(6)

EGF/2014/001 EL/Nutriart avseende bageriprodukter.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/005 FR/GAD från Frankrike)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009(4)eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)      Frankrike lämnade den 6 juni 2014 in en ansökan om att utnyttja fonden med anledning av uppsägningar(5) i företaget GAD société anonyme simplifiée i Frankrike och kompletterade ansökan med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 918 000 euro som Frankrike ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 918 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2014.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.

(5)

Enligt artikel 3 a i förordningen om fonden.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EG) nr 1309/2013(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från GAD och kommissionens förslag

Den 24 oktober 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Frankrike medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda i GAD société anonyme simplifiée, ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 10 (livsmedelsframställning), till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den sjuttonde ansökan som behandlas under budgetåret 2014, och den innebär att totalt 918 000 EUR ur fonden tas i anspråk för Frankrikes del. Det totala antalet stödmottagare uppgår till 760. Ansökan lämnades till kommissionen den 6 juni 2014 och kompletterades med ytterligare information fram till den 4 augusti 2014. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De franska myndigheterna hävdar att den globala finansiella och ekonomiska krisen har lett till en minskad konsumtion av griskött i Europa, vilket i sin tur har medfört en minskning av produktionen av griskött och av verksamheten på slakterier som GAD. Konsumtionen av griskött minskade från 43 kg/år per capita 2007 till 39 kg/år 2013. Denna minskning av konsumtionen, som beror på den globala finansiella och ekonomiska krisen, har också drabbat andra typer av kött, om än i mindre utsträckning än griskött vars pris hade ökat snabbare än för annat kött, i synnerhet nötkött.

Grisfoder utgörs huvudsakligen av en blandning av olika spannmål – majs, vete, korn och framför allt soja. En stor del importeras från länder utanför EU, t.ex. Förenta staterna, Australien och länder i Sydamerika. Dessa regioner har drabbats av torka under senare år, vilket lett till väsentligt ökade priser på grisfoder. Mellan 2006 och 2011 steg priset på ett ton grisfoder från 150 EUR till 250 EUR, och ökade under andra halvåret 2012 till 300 EUR för att därefter under 2013 ligga kvar på i genomsnitt 287 EUR i Frankrike. Kostnaden för grisfoder måste tas ut på försäljningspriset på slutgödda grisar, och i slutändan av konsumenterna. I samband med att EU fortfarande kände av effekterna av krisen ville eller kunde konsumenterna inte köpa samma mängd griskött som tidigare. GAD hamnade i sin egenskap av slakteri och bearbetningsföretag i kläm mellan två former av pristryck, dels från lantbrukarna som kämpade med de ökade foderpriserna, dels från konsumenterna som kämpade med minskade inkomster. På grund av att denna situation pågick i över fem år råkade företaget i allvarliga ekonomiska svårigheter.

GAD:s bruttomarginal minskade från 123 miljoner EUR 2010 till 107 miljoner EUR 2012/2013. Företaget uppvisade en vinst på 16 miljoner EUR 2008, men gick med förlust 2009, och uppvisade en förlust på 20 miljoner EUR både 2012 och 2013. Bruttoinkomsten minskade från 495,1 miljoner EUR 2008 till 445,8 miljoner EUR 2009, och ökade inte efter det. Den 27 februari 2013 försattes företaget i konkurs efter förluster på 65 miljoner EUR under perioden 2010–2013.

De individanpassade tjänsterna för de uppsagda arbetstagarna består av en enda åtgärd: råd och vägledning till de uppsagda arbetstagarna från en grupp konsulter (cellule de reclassement).

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringsåtgärder. Dessa åtgärder ska inte ersätta passiva socialskyddsåtgärder.

De franska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om

–      att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–      att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–      att GAD, som har fortsatt sin verksamhet efter uppsägningarna, har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda,

–      att de föreslagna åtgärderna inte kommer att beviljas ekonomiskt stöd från unionens andra fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–      att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–      att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer att tillhandahållas av den franska staten, som också kommer att finansiera olika kompletterande åtgärder som inte ingår i ansökan till fonden.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 918 000 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det sjuttonde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2014.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)53720

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende:         Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2014/005 FR/GAD (COM(2014)0662)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärendet EGF/2014/005 FR/GAD och antog följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därmed ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan bygger på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) och avser 760 arbetstagare vid GAD, ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 10 (livsmedelsframställning) i regionerna Bretagne (FR52) och Pays de la Loire (FR51), som sagts upp eller vars verksamhet har upphört under referensperioden 1 november 2013–31 mars 2014.

B) De franska myndigheterna hävdar att uppsägningarna är en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen som har lett till en minskad konsumtion av griskött i Europa (från 43 kg/år per capita 2007 till 39 kg/år 2013), vilket i sin tur har medfört en minskning av produktionen av grisköttsprodukter. Mellan 2006 och 2011 steg priset på ett ton grisfoder från 150 EUR till 250 EUR, och ökade under andra halvåret 2012 till 300 EUR för att därefter under 2013 ligga kvar på i genomsnitt 287 EUR i Frankrike. Kostnaden för grisfoder måste tas ut på försäljningspriset på slutgödda grisar.

C) 64,08% av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 35,92% är kvinnor. Majoriteten (81,58 %) av arbetstagarna är i åldern 25–54 år och 17,50 % är i åldern 55–64 år.

D) Dessa uppsägningar kommer att få mycket negativa återverkningar på den regionala ekonomin i Bretagne. Sysselsättningen i denna region är nämligen mer beroende av jordbruksindustrin än generellt i Frankrike (11% i Bretagne mot 5% i genomsnitt i Frankrike).

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Frankrikes ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet gläder sig över att arbetstagarna redan fått hjälp genom olika åtgärder att hitta nya arbeten, och att 108 av dem redan hade kontrakt för mer än sex månader den 20 maj 2014, och ytterligare 66 av dem för kortare tid än sex månader, medan tre av dem hade startat egna företag och nästan alla hade valt att stanna kvar i regionen.

3.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas består av endast en åtgärd som ska genomföras av en gemensam kontaktpunkt (cellule de reclassement) som drivs av två HR-företag. Parlamentet konstaterar att Frankrike endast anhåller om finansiering från fonden för denna gemensamma kontaktpunkt.

4.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen och de franska myndigheterna strikt följer principen om att betalningar till företagen ska göras i form av delbetalningar och på basis av uppnådda resultat.

5.  Europaparlamentet anser att en övervakning av företagen med hjälp av regelbundna skriftliga rapporter säkrar att medlen används korrekt för att förse deltagarna med en individuell karriärplanering, ett tillräckligt antal jobberbjudanden och mentorprogram för skapande av nya företag, inom ramen för systemet med en gemensam kontaktpunkt.

6.  Europaparlamentet påminner om att stödet måste användas för att hjälpa arbetstagarna och under inga omständigheter för att stödja företagen.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att företagen får betalt enligt en skala som fastställs på basis av uppnådda resultat.

8.  Europaparlamentet konstaterar att 17,5 % av de uppsagda arbetstagarna är i åldern mellan 55 och 64 år. Parlamentet noterar vidare att denna åldersgrupp löper högre risk för långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare kan ha särskilda behov när det gäller de individanpassade tjänster som de ska erbjudas.

9.   Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster, i enlighet med artikel 7 i förordningen, ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

10. Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna inte anhållit om stöd för förberedande åtgärder, förvaltning, information och marknadsföring.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Ärende:           Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Tre separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet vid ett av dess kommande sammanträden.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006, samt i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

-          COM(2014)0630 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 426 800 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 634 arbetstagare som har sagts upp från STX Finland Oy i Raumo, i Finland.

-          COM(2014)0662 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 918 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 760 arbetstagare som har sagts upp från GAD société anonyme simplifiée, i Frankrike.

-          COM(2014)0672 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 890 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 608 arbetstagare som har sagts upp från Whirlpool Europe S.r.l. och fem underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled, i Italien.

-          COM(2014)0699 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 259 610 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 079 arbetstagare som har sagts upp från Fiat Auto Poland och 21 av dess underleverantörer, i Polen.

-          COM(2014)0701 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 25 937 813 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 5 213 arbetstagare som har sagts upp från Air France, i Frankrike.

-          COM(2014)0702 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 6 444 000 EUR för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 600 arbetstagare som har sagts upp från Odyssefs Fokas S.A., i Grekland.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.11.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy