Процедура : 2013/0414(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0045/2014

Внесени текстове :

A8-0045/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0076

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 150kWORD 56k
21.11.2014
PE 541.479v02-00 A8-0045/2014

относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(10437/2014 – C8‑0108/2014 – 2013/0414(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Йежи Бузек

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(10437/2014 – C8‑0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението за решение на Съвета (10437/2014),

–       като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10717/2006),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 172, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0108/2014),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0045/2014),

1.      дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

24.9.2014

Дата на приемане

17.11.2014

 

 

 

Правна информация - Политика за поверителност