PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS)

21.11.2014 - (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE)) - ***

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Jerzy Buzek
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2013/0414(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0045/2014
Predložena besedila :
A8-0045/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS)

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10437/2014),

–       ob upoštevanju osnutka sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) (10717/2006),

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 172 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0108/2014),

–       ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2), člena 108(7) in člena 50(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0045/2014),

1.      odobri sklenitev sporazuma;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Maroko.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

24.9.2014

Datum sprejetja

17.11.2014