Förfarande : 2013/0414(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0045/2014

Ingivna texter :

A8-0045/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0076

REKOMMENDATION     ***
PDF 135kWORD 53k
21.11.2014
PE 541.479v02-00 A8-0045/2014

om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Konungariket Marocko

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Jerzy Buzek

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Konungariket Marocko

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (10437/2014),

–       med beaktande av utkastet till samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (10717/2006),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 172 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0108/2014),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena, artikel 99.2, artikel 108.7 och artikel 50.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0045/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Förenklat förfarande - beslut

24.9.2014

Antagande

17.11.2014

 

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy