ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: James Nicholson

2.12.2014


Διαδικασία : 2013/0435(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0046/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0046/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: