Процедура : 2014/0246(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0047/2014

Внесени текстове :

A8-0047/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0117

ДОКЛАД     *
PDF 176kWORD 65k
4.12.2014
PE 541.418v02-00 A8-0047/2014

относно предложението за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (кодифициран текст)

(COM(2014)0534 – C8‑0212/2014 – 2014/0246(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Анджей Дуда

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (кодифициран текст)

(COM(2014)0534 – C8‑0212/2014 – 2014/0246(NLE))

(Консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0534),

–       като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0212/2014),

–       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0047/2014),

A.     като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.      одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 23 октомври 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

COM(2014) 534 final от 26.8.2014 г. – 2014/0246 (NLE)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 25 септември 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание(1) при разглеждането на предложението за регламент на Съвета за кодифициране на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз Консултативната група констатира единодушно, че встъпителната формулировка на член 33 от проекта на кодифицирания текст „посочена в член 35“ следва да бъде променена, за да гласи: „посочена в член 34“.

Разглеждането на предложението позволи на Консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР                     Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

              Консултативната работна група работи въз основата на текста на английски език, който е език на оригинала за разглеждания текст.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Andrzej Duda, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Правна информация - Политика за поверителност