Procedura : 2014/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0048/2014

Teksty złożone :

A8-0048/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/03/2015 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0056

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 539kWORD 65k
4.12.2014
PE 541.639v02-00 A8-0048/2014

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity)

(COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Andrzej Duda

(Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 Wydziału Prawnego              Wydziału Prawnego              PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity)

(COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0586),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C8-0166/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–       uwzględniając art. 103 i 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0048/2014),

A.     mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.      przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 12 listopada 2014 r.

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (ujednolicenie)

COM(2014)0586 final z 27.5.2014 – 2014/0272(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a w szczególności jego punkt 4, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 14 października 2014 r. między innymi w celu rozpatrzenia wspomnianego wniosku przedstawionego przez Komisję.

Podczas wspomnianego posiedzenia(1), w wyniku zbadania wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającego rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 4115/86 i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3010/95, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że wniosek ten ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny

(1)

             Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją oryginalną omawianego tekstu.


Wydziału Prawnego              Wydziału Prawnego              PROCEDURA

Tytuł

Przywóz do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD)

Data przedstawienia w PE

24.9.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

20.10.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Andrzej Duda

13.11.2014

 

 

 

Data przyjęcia

2.12.2014

 

 

 

Data złożenia

4.12.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności