Procedură : 2014/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0048/2014

Texte depuse :

A8-0048/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2015 - 9.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0056

RAPORT     ***I
PDF 460kWORD 66k
4.12.2014
PE 541.639v01-00 A8-0048/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia (text codificat)

(COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Andrzej Duda

(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia (text codificat)

(COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0586),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0166/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–       având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0048/2014),

A.     întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.      adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 12 noiembrie 2014

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia (text codificat)

COM(2014)0586 din 24.9.2014 – 2014/0272(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 14 octombrie 2014 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de codificare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului din 7 aprilie 1998 privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3010/95, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director General

(1)

             Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, versiunea originală a textului examinat.


PROCEDURĂ

Titlu

Importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia (text codificat)

Referinţe

COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD)

Data prezentării la PE

24.9.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

JURI

20.10.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Andrzej Duda

13.11.2014

 

 

 

Data adoptării

2.12.2014

 

 

 

Data depunerii

4.12.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate