Pranešimas - A8-0050/2014Pranešimas
A8-0050/2014

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sustabdančio tam tikras lengvatas, taikomas į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija)

  4.12.2014 - (COM(2014) 0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD)) - ***I

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėjas: Andrzej Duda
  (Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnis)


  Procedūra : 2014/0275(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0050/2014
  Pateikti tekstai :
  A8-0050/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, sustabdančio tam tikras lengvatas, taikomas į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija)

  (COM(2014) 0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0593),

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0170/2014),

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –       atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

  –       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0050/2014),

  A.     kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

  1.      priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

  2.      paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

  PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

   

   

   

   

  TEISĖS TARNYBŲ

  KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

  2014 m. lapkričio 12 d., Briuselis

  NUOMONĖ

                                           PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                                TARYBAI

                                                                KOMISIJAI

  Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, sustabdančio tam tikras lengvatas, taikomas į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija)

  2014 m. rugsėjo 26 d. COM(2014) 0593 final – 2014/0275(COD)

  Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2014 m. spalio 14 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

  Šiame posėdyje[1] apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama kodifikuoti 1998 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1506/98, 1998 m. nustatantį Turkijai Bendrijos tarifinę kvotą kaip lengvatą lazdynų riešutams ir sustabdantis tam tikras lengvatas, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

  F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  Juriskonsultas                        Juriskonsultas                        Generalinis direktorius

  • [1]               Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Tam tikrų lengvatų, taikomų į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams, sustabdymas (kodifikuota redakcija)

  Nuorodos

  COM(2014) 0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  26.9.2014

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  20.10.2014

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Andrzej Duda

  13.11.2014

   

   

   

  Priėmimo data

  2.12.2014

   

   

   

  Pateikimo data

  5.12.2014