Процедура : 2014/0250(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0053/2014

Внесени текстове :

A8-0053/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0086

ДОКЛАД     ***I
PDF 747kWORD 100k
5.12.2014
A8-0053/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

(COM(2014)0542 – C8‑0128/2014 – 2014/0250(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Сорин Моиса

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

(COM(2014)0542 – C8‑0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2014)0542),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0128/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от ... 2014 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0053/2014),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Автономни търговски преференции за Република Молдова (наричана по-нататък Молдова) бяха въведени за първи път от ЕС чрез Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета от 21 януари 2008 г. (Регламент относно автономните търговски преференции). Предоставянето на такива преференции беше предвидено по плана за действие в рамките на европейската политика за съседство от 2005 г. и беше поставено в зависимост от значителното подобряване от страна на Молдова на нейната система за контрол и сертифициране на стоки. Молдова изпълни ангажиментите си, като до 2007 г. реформира своето митническо законодателство и по задоволителен начин го превърна в административна практика.

Вследствие на това ЕС предостави автономни търговски преференции на Молдова за периода от януари 2008 г. до 31 декември 2015 г.

Автономните търговски преференции заместиха преференциите по ОСП +, които ЕС беше предоставил на Молдова в контекста на схемата ОСП на ЕС. В сравнение с преференциите по ОСП + Регламентът относно автономните търговски преференции премахна всички оставащи мита върху молдовски промишлени продукти и подобри достъпа до пазара на ЕС за молдовски селскостопански продукти. В резултат всички продукти с произход от Молдова получиха свободен достъп до пазара на ЕС с изключение на някои селскостопански продукти, изброени в приложение І към Регламента относно автономните търговски преференции (главно говеждо, свинско и птиче месо, млечни продукти, царевица, ечемик и захар).

В последните години ЕС и Молдова засилиха политическите и икономическите си отношения чрез сключването на Споразумение за асоцииране. Подписаното на 27 юни 2014 г. споразумение съдържа търговски стълб, който ще доведе до създаването на зона за задълбочена и всеобхватна свободна търговия (ЗЗВСТ) между страните. Тя се прилага временно от 1 септември 2014 г. Посредством ЗЗВСТ Молдова ще засили допълнително достъпа си до пазара на ЕС, по-конкретно чрез сближаване с относимите закони и стандарти на ЕС. Важно е да се отбележи, че автономните търговски преференции на ЕС се добавят към и допълват режима на либерализация за стоки в ЗЗВСТ.

Поради засилването на икономическите и политическите отношения между ЕС и Молдова Русия наложи политически мотивирана забрана за внос на селскостопански продукти от Молдова от 21 юли 2014 г. Тази забрана нанася значителни щети на молдовската икономика. Селското стопанство представлява около 40% от икономиката на Молдова. По-специално секторът на овощарството и градинарството е от решаващо значение, като осигурява заетост на около 250 000 души (т.е. около 10% от активното население), които живеят предимно в селски райони и обработват малки до средни по големина семейни парцели. През последните години се наблюдава спад в износа на градинарска и овощарска продукция, а всяко по-нататъшно сериозно намаление би имало несъразмерно тежки последици не само за икономиката, но и за обществото като цяло. Търсейки облекчение и подкрепа в този критичен момент, молдовските органи се обърнаха към ЕС с молба за спешна подкрепа, за да се намали икономическото въздействие на руската забрана, по-специално за най-важните продукти за молдовските овощари: ябълки, сливи и десертно грозде.

Вследствие на това, като акт на солидарност, Комисията предложи да се измени Регламентът относно автономните търговски преференции, като се въведат три нови безмитни тарифни квоти за пресни ябълки (40 000 тона), прясно трапезно грозде и пресни сливи (по 10 000 тона) по силата на Регламента относно автономните търговски преференции, в допълнение към тарифните квоти в рамките на ЗЗВСТ. Предложените преференции биха предоставили известни ползи и незабавно облекчение на молдовската икономика и в същото време биха имали много ограничено въздействие върху пазара на ЕС. Тарифните квоти се прилагат с обратно действие от 1 август 2014 г. предвид сезонния пик на трите продукта, но ще се прилагат само до края на 2015 г., когато приключва режимът на автоматични търговски преференции.

Безмитните тарифни квоти за въпросните три продукта са много ограничени по обем в сравнение със съответната продукция на ЕС (0,4% за ябълки, 0,7% за сливи и 0,6% за десертно грозде). Дори ако разглеждаме комбинирания ефект на автоматичните търговски преференции и ЗЗВСТ, тези проценти пак биха били много ниски и биха се отнасяли за различни пазарни сегменти в сравнение с по-голямата част от продукцията на ЕС.

По-конкретно, предвид културната и географската близост, приликите на техните земеделски пазари по отношение на стандартите, на които трябва да отговарят продуктите, и опаковането на продуктите, както и настоящите пазарни условия, много е вероятно, че по-голямата част от допълнителните обеми на въпросните три продукта, които ще влязат в ЕС, ще бъде поета от румънския пазар. Така например, по прогнози на Световната асоциация за ябълки и круши (World Apple and Pear Association (WAPA)) тази година производството на ябълки в Румъния ще намалее с 22%, следвайки тенденцията на намаляване през последните 5 години, а квотата в рамките на автоматичните търговски преференции представлява едва 8% от румънското производство(1). За същия период вносът на ябълки в Румъния е почти удвоен (+93%), а износът е намалял (-7%).

Според Комисията общият внос от Молдова в ЕС през 2013 г. представлява 0,1 % от общия внос в ЕС. Близо 90 % от целия внос от Република Молдова в ЕС е безмитен, а пресните ябълки, пресните сливи и прясното трапезно грозде, които се внасят от Молдова с входна цена, представляват по-малко от 0,01 % от общия внос на тези продукти в ЕС от целия свят. С оглед на това намалението на приходите от мита ще има незначително отражение върху бюджета на ЕС.

На последно място, предложението също така включва изменения на кодовете по КН за някои продукти (лимец за други цели, мека пшеница и смес от пшеница и ръж, и ечемик), посочени в приложението към Регламента за автоматичните търговски преференции, за да се отразят измененията, въведени в приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа чрез Регламент за изпълнение (Е С) № 1001/2013 на Комисията. Това изменение е с чисто технически характер.

Предвид горепосочените съображения докладчикът предлага Европейският парламент да одобри предложението на Комисията без изменения.

03.12.2014

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Докладчик: Лауренциу Ребега

КРАТКА ОБОСНОВКА

Изменението на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета, с което се въвеждат три нови безмитни тарифни квоти за пресни ябълки, прясно трапезно грозде и пресни сливи, e мярка за подкрепа на Република Молдова в трудната за нея социална и финансова обстановка.

Подкрепяме предложението на Комисията по следните причини:

•  финансовите последици за пазара на Съюза са много ограничени в сравнение с ползите, които това освобождаване от мита би могло да донесе за финансовото възстановяване на Молдова;

•  предложението ще подкрепи настоящия процес на селскостопанска реформа в Република Молдова, която все повече се старае да се доближи до европейските стандарти;

•  предложението подобрява търговските взаимоотношения между Съюза и Република Молдова.

Преценяваме, че количествата, които подлежат на преференциална безмитна търговия няма да създадат допълнителен натиск върху подобни продукти на пазара на Съюза.

Например, що се отнася до прясното грозде, данните на митническите органи посочват, че за Румъния са били изнесени едва 575 тона (32 камиона). Подобно е положението и със сливите и ябълките – от съществуващите преференциални квоти за Румъния са били изнесени само 650 тона сливи (36 камиона) и 59 тона ябълки (3 камиона). Освен това не се очаква цялостното ползване на тези квоти да нарасне през следващия период.

Тъй като става въпрос за пресни плодове, тези продукти не могат да се превозват на дълги разстояния. Сравнително малките разстояния дават възможност за наплив на пресни стоки на пазара в кратък и много кратък срок. Продуктите от Молдова ще достигнат до съседните държави, а не на пазарите на страните – най-големи производители на пресни плодове, които бяха пряко засегнати от руското ембарго.

Осъзнаваме положението на производителите на плодове и зеленчуци в Съюза, но с приемането на настоящото изменение, което ще има минимално въздействие върху собствените ресурси на Съюза, доказваме, че Съюзът е в състояние да поддържа своите ангажименти спрямо Република Молдова. Дори и контекстът на пазара на плодове и зеленчуци в Съюза да се промени, Съюзът ще помогне на молдовските земеделски производители.

Тази промяна ще има също социални последици, по-конкретно за производителите от Молдова, които отглеждат тези продукти в малки и средни семейни стопанства и които от известно време са засегнати в по-голяма степен от националното икономическо положение. Благодарение на промените, които подкрепяме, тези земеделски производители ще могат да запазят своите работни места и да си осигурят необходимите финансови средства в селскостопанския сектор за следващата година.

Пазарното приемане от страна на Съюза на предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 ще даде също така възможност в бъдеще за нови търговски възможности за други продукти на Общността в Република Молдова.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Европейския парламент да приеме своята позиция на първо четене, като одобри предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

Позовавания

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

15.9.2014

 

 

 

Становище, изказано от

  Дата на обявяване в заседание

AGRI

15.9.2014

Докладчик по становище:

  Дата на назначаване

Laurențiu Rebega

6.10.2014

Дата на приемане

3.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

(1)

http://www.wapa-association.org/docs/2014/European_apple_and_pear_crop_forecast_2014_-_Summary.pdf


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Автономни търговски преференции за Република Молдова

Позовавания

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.9.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

15.9.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

15.9.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sorin Moisă

24.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Дата на приемане

4.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Дата на внасяне

5.12.2014

Правна информация - Политика за поверителност