Postup : 2014/0250(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0053/2014

Předložené texty :

A8-0053/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0086

ZPRÁVA     ***I
PDF 519kWORD 93k
5.12.2014
PE 539.749v02-00 A8-0053/2014

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku

(COM(2014)0542 – C8‑0128/2014 – 2014/0250(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Sorin Moisă

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku

(COM(2014)0542 – C8‑0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014/0542),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0128/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na závazek daný zástupcem Rady v dopise ze dne ... 2014 ohledně schválení postoje Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0053/2014),

1.      přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.      vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku (dále jen „Moldavsko“) EU původně zavedla prostřednictvím nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ze dne 21. ledna 2008 (dále jen „nařízení o autonomních obchodních preferencích“). Udělení těchto preferencí se předpokládalo podle akčního plánu evropské politiky sousedství z roku 2005 a bylo podmíněno tím, že Moldavsko podstatně zlepší svůj systém kontrol a certifikace zboží. Moldavsko své závazky splnilo tím, že provedlo reformu svých celních předpisů a do roku 2007 je uspokojivě převedlo do správní praxe.

EU tudíž Moldavsku počínaje lednem 2008 udělila autonomní obchodní preference na období do 31. prosince 2015.

Autonomní obchodní preference nahradily preference GSP+, které EU udělila Moldavsku v rámci systému GSP. Na rozdíl od preferencí GSP+ odstranilo nařízení o autonomních obchodních preferencích veškerá zbývající cla na moldavské průmyslové produkty a zlepšilo přístup moldavských zemědělských produktů na trh EU. V důsledku toho byl veškerým produktům z Moldavska udělen volný přístup na trh EU, s výjimkou některých zemědělských produktů uvedených na seznamu v příloze I k nařízení o autonomních obchodních preferencích (zejména hovězí, vepřové a drůbeží maso, mléčné výrobky, kukuřice, ječmen, cukr).

Politické a ekonomické vztahy mezi EU a Moldavskem se v posledních letech posílily, zejména díky uzavření dohody o přidružení. Tato dohoda, podepsaná dne 27. června 2014, zahrnuje i obchodní pilíř, který povede k vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu mezi oběma stranami. Tato prohloubená a komplexní zóna volného obchodu je prozatímně uplatňována od 1. září 2014. Prostřednictvím této zóny se ještě zlepší přístup Moldavska na trh EU, zejména díky sbližování s příslušnými právními předpisy a normami EU. Je nutno poznamenat, že autonomní obchodní preference EU jsou doplňkem režimu liberalizace zboží v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu.

Kvůli posílení ekonomických a politických vztahů mezi EU a Moldavskem uvalilo Rusko na zemědělské produkty z Moldavska počínaje 21. červencem 2014 politicky motivovaný zákaz dovozu. Tento zákaz značně poškozuje moldavskou ekonomiku. Zhruba 40 % moldavské ekonomiky tvoří zemědělství. Jeho významnou součástí je zejména zahradnické odvětví, poněvadž zaměstnává přibližně 250 000 osob (tj. zhruba 10 % aktivní populace), které žijí převážně ve venkovských oblastech a obdělávají střední až menší rodinné pozemky. Objem vývozu zahradnických produktů navíc v posledních letech poklesl a jakýkoli další významný pokles by měl neúměrně negativní dopad nejen na hospodářství, ale také na společnost jako celek. Moldavské orgány v tuto kritickou chvíli hledají pomoc a oporu, a proto se obrátily na EU se žádostí o naléhavou podporu, aby se zmírnil hospodářský dopad ruského zákazu, zejména u nejdůležitějších produktů moldavských pěstitelů ovoce, tj. jablek, švestek a stolních hroznů.

Komise následně jako výraz solidarity navrhla změnit nařízení o autonomních obchodních preferencích a zavést tři nové kvóty osvobození od cla pro čerstvá jablka (40 000 tun), čerstvé stolní hrozny (10 000 tun) a čerstvé švestky (10 000 tun) v rámci nařízení o autonomních obchodních preferencích navíc k celním kvótám navrženým v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu. Navržené preference poskytnou určité výhody a okamžitou úlevu moldavskému hospodářství, zatímco na trh EU budou mít jen velmi omezený dopad. Dané celní kvóty budou platit retroaktivně od 1. srpna 2014, vzhledem k vrcholící sklizni daných tří produktů, ale pouze do konce roku 2015, kdy vyprší režim autonomních obchodních preferencí.

Tyto kvóty osvobození od cla pro uvedené tři produkty jsou z hlediska objemu velmi omezené v porovnání s relevantní produkcí EU (0,4 % v případě jablek, 0,7 % u švestek a 0,6 % u stolních hroznů). I kdybychom posuzovali kombinovaný dopad autonomních obchodních preferencí a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, byly by příslušné procentní údaje stále velmi nízké a týkaly by se jiných segmentů trhu než většina produkce EU.

Konkrétně je velmi pravděpodobné, že většina dodatečného objemu dotčených tří produktů, které vstoupí na trh EU, bude absorbována rumunským trhem vzhledem ke kulturní a zeměpisné blízkosti, podobnosti obou zemědělských trhů z hlediska úpravy a balení produktů a ke stávající situaci na trhu. Například podle předpovědí světového sdružení producentů jablek a hrušek týkajících se jablek dojde v letošním roce v Rumunsku k poklesu produkce o 22 %, v souladu s klesajícím trendem posledních pěti let(1), zatímco kvóta v rámci autonomních obchodních preferencí představuje pouze 8 % rumunské produkce. Dovoz jablek do Rumunska se ve stejném období téměř zdvojnásobil (+93 %), zatímco vývoz poklesl (-7 %).

Podle Komise představoval v roce 2013 celkový dovoz z Moldavska do EU 0,1 % celkového dovozu do EU. Zatímco zhruba 90 % celkového dovozu z Moldavské republiky vstupuje do EU bezcelně, dovoz čerstvých jablek, čerstvých švestek a čerstvých stolních hroznů z Moldavska pod vstupní cenou představoval méně než 0,01 % celkového dovozu těchto produktů do EU z celého světa. Odpovídající ztráta celních příjmů tak bude mít na rozpočet EU zanedbatelný dopad.

Návrh také zahrnuje změny kódů KN u některých produktů (ostatní špalda, obyčejná pšenice a sourež a ječmen) uvedených v příloze k nařízení o autonomních obchodních preferencích za účelem zohlednění změn přílohy I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku učiněných prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1001/2013. Jedná se o čistě technickou úpravu.

S ohledem na uvedené skutečnosti zpravodaj navrhuje, aby Evropský parlament schválil návrh Komise beze změn.

(1)

http://www.wapa-association.org/docs/2014/European_apple_and_pear_crop_forecast_2014_-_Summary.pdf


STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (03.12.2014)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku

(COM(2014)0542 – C8‑0128/2014 – 2014/0250(COD))

Navrhovatel: Laurențiu Rebega

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Změna nařízení Rady (ES) č. 55/2008, která zavádí tři nové celní kvóty s osvobozením od cla pro čerstvá jablka, čerstvé stolní hrozny a čerstvé švestky, je opatřením k podpoře Moldavské republiky v její obtížné sociální a finanční situaci.

Podporujeme návrh Komise, neboť:

•   finanční dopad na trh Unie je velmi omezený ve srovnání s přínosem, který by toto osvobození od cla mohlo mít pro finanční oživení Moldavské republiky;

•   podpoří proces reforem v zemědělství Moldavské republiky, která se stále více snaží přiblížit evropským standardům;

•   zlepší obchodní vztahy mezi Unií a Moldavskou republikou.

Máme za to, že množství, která budou předmětem obchodu v preferenčním režimu, nevytvoří další tlak na podobné produkty na trhu Unie.

Z údajů celních orgánů o čerstvých hroznech například vyplývá, že do Rumunska bylo exportováno jen 575 tun (32 nákladních vozů). Podobně tomu bylo u švestek a jablek, kde ze stávající preferenční kvóty bylo do Rumunska exportováno pouze 650 tun švestek (36 nákladních vozů) a 59 tun jablek (3 nákladní vozy). Navíc se neočekává, že by se v příštím období zvýšilo celkové využití těchto kvót.

Vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvé ovoce, není možné tyto produkty přepravovat na dlouhé vzdálenosti. Relativně krátké vzdálenosti umožňují přísun čerstvého zboží na trh v krátké a velmi krátké době. Produkty z Moldavska přijdou na trh v sousedních zemích, a nikoli na trh v zemích, jež jsou nejdůležitějšími producenty čerstvého ovoce a byly přímo zasaženy ruským embargem.

Jsme si vědomi, v jaké situaci se nacházejí producenti ovoce a zeleniny v Unii, ale přijetím tohoto pozměňovacího návrhu, který bude mít minimální dopad na vlastní zdroje Unie, prokážeme, že Unie je schopná dostát svým závazkům k Moldavské republice. Dokonce, i pokud se situace na vnitřním trhu Unie s ovocem a zeleninou změní, Unie pomůže moldavským zemědělcům.

Tato změna bude mít také sociální dopad, obzvláště na moldavské producenty, kteří pěstují tyto produkty na malých a středních rodinných farmách a na které již nějakou dobu tíživěji doléhá ekonomická situace jejich země. Díky námi podporovaným změnám si tito zemědělci budou schopni udržet zaměstnání a zajistí si nezbytné peněžní zdroje pro zemědělství na příští rok.

Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu k nařízení (ES) č. 55/2008 na trhu Unie v budoucnu také umožní vytvořit nové příležitosti v obchodu s Moldavskou republikou pro další produkci z Unie.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby Evropskému parlamentu navrhl přijmout postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí.

POSTUP

Název

Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku

Referenční údaje

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

INTA

15.9.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

AGRI

15.9.2014

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Laurențiu Rebega

6.10.2014

Datum přijetí

3.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

5

2

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik


POSTUP

Název

Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku

Referenční údaje

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Datum předložení EP

1.9.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

INTA

15.9.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

AGRI

15.9.2014

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Sorin Moisă

24.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Datum přijetí

4.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Datum předložení

5.12.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí