BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova

5.12.2014 - (COM(2014)0542) – C8–0128/2014 – 2014/0250(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Sorin Moisă


Procedure : 2014/0250(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0053/2014
Indgivne tekster :
A8-0053/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova

(COM(2014)0542) – C8–0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0542),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0128/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af ... 2014 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0053/2014),

1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Der blev oprindeligt indført autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (i det følgende benævnt "Moldova") ved Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 af 21. januar 2008 ("forordningen om autonome handelspræferencer"). Der åbnedes mulighed for indrømmelsen af sådanne præferencer i handlingsplanen under den europæiske naboskabspolitik fra 2005, hvilket var betinget af, at Moldova foretog betydelige forbedringer af sin ordning for kontrol og certificering af varer. Moldova levede op til sine tilsagn ved at reformere sin toldlovgivning og på tilfredsstillende vis omsætte den til administrativ praksis inden 2007.

EU indrømmede derfor Moldova autonome handelspræferencer fra og med januar 2008 i perioden frem til den 31. december 2015.

De autonome handelspræferencer erstattede GSP+-præferencerne, som EU havde indrømmet Moldova inden for rammerne af EU's GSP-ordning. I sammenligning med GSP+-præferencerne fjernede forordningen om autonome handelspræferencer alle de tilbageværende toldafgifter på moldoviske industriprodukter og forbedrede adgangen til EU-markedet for moldoviske landbrugsprodukter. Følgelig blev alle produkter med oprindelse i Moldova givet fri adgang til EU-markedet, med undtagelse af visse landbrugsprodukter, som er oplistet i bilag I til forordningen om autonome handelspræferencer (primært okse- og svinekød, fjerkræ, mejeriprodukter, majs, byg og sukker).

I de senere år har EU og Moldova styrket deres politiske og økonomiske forbindelser, navnlig via indgåelsen af en associeringsaftale. Aftalen, som blev undertegnet den 27. juni 2014, omfatter en handelsdel, som vil føre til etableringen af et "vidtgående og bredt frihandelsområde" (DCFTA) mellem parterne. Det vidtgående og brede frihandelsområde har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. september 2014. Gennem det vidtgående og brede frihandelsområde vil Moldova yderligere øge sin adgang til EU-markedet gennem tilnærmelse til relevante EU-love og -standarder. Det er vigtigt at bemærke, at EU's autonome handelspræferencer er noget ekstra, der supplerer liberaliseringsordningen for varer i det vidtgående og brede frihandelsområde.

Som følge af styrkelsen af de økonomiske og politiske forbindelser mellem EU og Moldova indførte Rusland pr. 21. juli 2014 et politisk motiveret importforbud mod landbrugsprodukter fra Moldova. Forbuddet har en betydelig skadelig indvirkning på Moldovas økonomi. Landbrug udgør omkring 40 % af Moldovas økonomi. Navnlig gartnerisektoren er af afgørende betydning, idet den giver beskæftigelse til ca. 250 000 mennesker (dvs. ca. 10 % af arbejdsstyrken), som hovedsageligt bor i landområder og dyrker små til mellemstore familieejede jordlodder. Desuden er gartnerieksporten faldet i de senere år, og et yderligere fald vil få en uforholdsmæssigt negativ virkning både på økonomien og på samfundet som helhed. De moldoviske myndigheder, som har behov for hjælp og støtte på dette kritiske tidspunkt, har henvendt sig til EU og anmodet om omgående støtte for at mindske de økonomiske konsekvenser af det russiske forbud, især til de vigtigste produkter for de moldoviske frugtavlere: æbler, blommer og druer til spisebrug.

Følgelig har Kommissionen som et udtryk for solidaritet foreslået at ændre forordningen om autonome handelspræferencer ved at indføre tre nye toldfri toldkontingenter for friske æbler (40 000 tons), friske druer til spisebrug og friske blommer (hver 10 000 tons) under forordningen om autonome handelspræferencer, udover de toldkontingenter, der er foreslået under DCFTA'en. De foreslåede præferencer vil skabe nogle fordele og en umiddelbar lettelse for den moldoviske økonomi og samtidig have en meget begrænset virkning på EU-markedet. Toldkontingenterne er retroaktive fra og med den 1. august 2014 i lyset af højsæsonen for de tre produkter, men vil kun finde anvendelse frem til udgangen af 2015, hvor ordningen med autonome handelspræferencer udløber.

Toldkontingenterne for de pågældende tre produkter er mængdemæssigt meget begrænsede sammenlignet med EU's produktion af de enkelte produkter (0,4 % for æbler, 0,7 % for blommer og 0,6 % for druer). Selv hvis vi ser på den samlede effekt af de autonome toldpræferencer og DCFTA'en, vil disse procentsatser stadig være meget lave og vil være rettet mod andre markedssegmenter end hovedparten af EU's produktion.

Mere specifikt er det i betragtning af den kulturelle og geografiske nærhed, lighederne mellem deres landbrugsmarkeder med hensyn til produktbehandling og pakning såvel som den aktuelle markedssituation meget sandsynligt, at hovedparten af de ekstra mængder af de tre pågældende produkter, som indføres i EU, bliver absorberet af det rumænske marked. For eksempel vil Rumænien ifølge prognoser fra Verdensorganisationen for Æbler og Pærer (WAPA) i år opleve en produktionsnedgang på 22 % i kølvandet på en nedadgående tendens i de seneste fem år[1], mens toldkontingentet kun svarer til 8 % af Rumæniens produktion. Importen af æbler til Rumænien er næsten blevet fordoblet i samme periode, mens eksporten er faldet (-7 %).

Ifølge Kommissionen udgjorde den samlede import fra Moldova til EU i 2013 0,1 % af den samlede import til EU. Skønt ca. 90 % af den samlede import fra Moldova indføres toldfrit til EU, udgjorde importen af friske æbler, friske blommer og friske druer til spisebrug under indgangspris fra Moldova mindre end 0,01 % af den samlede EU-import af disse produkter. Det dermed forbundne tab af toldindtægter vil derfor have en forsvindende lille indvirkning på EU's budget.

Endelig omfatter forslaget også ændringer af KN-koderne for nogle få produkter (anden spelt, blød hvede og blandsæd og rug) som anført i bilaget til denne forordning for at afspejle de ændringer, der indførtes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013. Dette er en justering af rent teknisk karakter.

I lyset af ovenstående betragtninger foreslår ordføreren, at Europa-Parlamentet godkender Kommissionens forslag uden ændringer.

  • [1]  http://www.wapa-association.org/docs/2014/European_apple_and_pear_crop_forecast_2014_-_Summary.pdf

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (3.12.2014)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova
(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Ordfører for udtalelse: Laurențiu Rebega

PA_Legapp

KORT BEGRUNDELSE

Ændringen af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008, som indfører tre nye toldkontingenter med toldfritagelse for friske æbler, friske druer til spisebrug og friske blommer, er en støtteforanstaltning over for Republikken Moldova, som befinder sig i en vanskelig social og økonomisk situation.

Vi støtter Kommissionens forslag fordi:

•       Den økonomiske virkning for EU-markedet er meget begrænset i sammenligning med de fordele, som denne undtagelse kan medføre for landets økonomiske genopretning

•       det vil understøtte den aktuelle reformproces i landbruget i Republikken Moldova, som forsøger i stigende grad at nærme sig europæiske standarder

•       det forbedrer handelsforbindelserne mellem Unionen og Republikken Moldova.

Vi forstår, at de mængder, der vil blive genstand for handel under præferenceordningen, ikke vil skabe yderligere pres på tilsvarende produkter på EU-markedet.

For eksempel angiver toldmyndighedernes data vedrørende friske druer, at der kun er eksporteret 575 tons (svarende til 32 lastbiler) til Rumænien. Det samme gælder for blommer og æbler, hvor der under de eksisterende præferentielle toldkontingenter kun er eksporteret 650 tons blommer (36 lastbiler) og 59 tons æbler (3 lastbiler). Desuden forventes den samlede anvendelse af disse toldkontingenter ikke at stige i den kommende periode.

I betragtning af, at der er tale om frisk frugt, kan disse produkter ikke transporteres over lange afstande. Relativt korte afstande giver mulighed for en strøm af friske varer til markedet på kort og meget kort sigt. Produkterne fra Moldova vil ankomme til nabolandene og ikke til markederne i de vigtigste lande, som producerer frisk frugt, og som blev direkte ramt af den russiske embargo.

Vi er opmærksomme på situationen for Unionens producenter af frugt og grønt, men ved at godkende denne ændring, som vil have minimal indvirkning på Unionens egne indtægter, beviser vi, at Unionen kan leve op til sine forpligtelser over for Republikken Moldova. Selv om omstændighederne på EU-markedet for frugt og grønt er ændret, vil Unionen hjælpe de moldoviske landbrugere.

Denne ændring vil også få en social virkning, navnlig for moldoviske producenter, som dyrker disse produkter på små og mellemstore familiebrug og er hårdere ramt af den nationale økonomiske situation. Disse landbrugere vil takket være de ændringer, vi støtter, kunne beholde deres jobs og tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer i landbrugserhvervet til det kommende år.

Hvis EU-markedet accepterer dette forslag om ændring af forordning (EF) nr. 55/2008, vil det også i fremtiden kunne skabe nye handelsmuligheder med Republikken Moldova for andre EU-produkter.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

PROCEDURE

Titel

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova

Referencer

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.9.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

15.9.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Laurențiu Rebega

6.10.2014

Dato for vedtagelse

3.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

PROCEDURE

Titel

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova

Referencer

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Dato for høring af EP

1.9.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.9.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

15.9.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sorin Moisă

24.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Dato for indgivelse

5.12.2014