Menettely : 2014/0250(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0053/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0053/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0086

MIETINTÖ     ***I
PDF 354kWORD 84k
5.12.2014
PE 539.749v02-00 A8-0053/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

(COM(2014)0542 – C8‑0128/2014 – 2014/0250(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Sorin Moisă

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

(COM(2014)0542 – C8‑0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0542),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0128/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8‑0053/2014),

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Euroopan unioni otti alun perin käyttöön yksipuoliset tullietuudet Moldovan tasavallalle (jäljempänä Moldova) 21. tammikuuta 2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 55/2008 (’asetus yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä’). Kyseiset etuudet myönnettiin Euroopan naapuruuspolitiikan vuoden 2005 toimintaohjelman puitteissa, ja niiden edellytyksenä olivat merkittävät parannukset Moldovan valvontajärjestelmässä ja tavaroiden sertifioinnissa. Moldova täytti sitoumuksensa uudistamalla tullilainsäädäntöään ja ottamalla uudistukset onnistuneesti hallintokäyttöön vuoteen 2007 mennessä.

EU:n yksipuoliset tullietuudet myönnettiin siten Moldovalle tammikuussa 2008 ja ovat voimassa 31. joulukuuta 2015 saakka.

Yksipuoliset tullietuudet korvasivat GSP+-etuudet, jotka EU oli myöntänyt Moldovalle EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän yhteydessä. GSP+-etuuksiin verrattuna asetus yksipuolisista tullietuuksista poisti Moldovan teollisuustuotteilta kaikki jäljellä olevat tullit ja Moldovan maataloustuotteiden pääsy EU:n markkinoille parantui. Tämä tarkoitti kaikille Moldovasta peräisin oleville tuotteille vapaata pääsyä EU:n markkinoille, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia maataloustuotteissa, jotka on listattu yksipuolisista tullietuuksista annetun asetuksen liitteessä I (pääasiassa naudan- ja sianliha, siipikarja, maitotuotteet, maissi, ohra, sokeri).

Viime vuosien aikana EU ja Moldova ovat syventäneet poliittisia ja taloudellisia suhteitaan erityisesti niiden välisen assosiaatiosopimuksen myötä. 27. kesäkuuta 2014 allekirjoitettu sopimus sisältää kauppapilarin, jonka myötä osapuolten välille luodaan pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue (DCFTA). DCFTA:ta on sovellettu väliaikaisesti 1. syyskuuta 2014 alkaen. Moldovasta tulevien tuotteiden pääsy unionin markkinoille parantuu entisestään DCFTA:n ja sen myötä, että Moldovan lainsäädäntöä lähennetään EU:n asiaa koskeviin lakeihin ja määräyksiin. On tärkeää huomata, että EU:n myöntämät yksipuoliset tullietuudet täydentävät tavaroiden tullivapausjärjestelyä DCFTA:ssa.

EU:n ja Moldovan välisten taloudellisten ja poliittisten suhteiden syventämisen seurauksena Venäjä asetti poliittisesti motivoidun tuontikiellon Moldovan maataloustuotteille 21. heinäkuuta 2014. Tuontikielto on heikentänyt Moldovan taloustilannetta merkittävästi. Maatalouden osuus on noin 40 prosenttia Moldovan taloudesta. Erityisen tärkeää on puutarhaviljelyala, joka työllistää noin 250 000 ihmistä (eli noin 10 prosenttia työssä käyvästä väestöstä), jotka asuvat pääosin maaseudulla ja viljelevät keskikokoisia tai pieniä perhepalstoja. Puutarhaviljelytuotteiden vienti on vähentynyt viime vuosina, ja jos viennissä tapahtuu edelleen merkittävää vähentymistä, sillä olisi suhteettoman kielteinen vaikutus sekä Moldovan talouteen että koko yhteiskuntaan. Moldovan viranomaiset ovat kääntyneet EU:n puoleen yrittäessään löytää keinoja kriittisen tilanteen helpottamiseksi ja tuen saamiseksi ja ovat pyytäneet välitöntä tukea Venäjän asettaman kiellon taloudellisten vaikutusten vähentämiseksi erityisesti Moldovan hedelmien viljelijöiden tärkeimpien tuotteiden kohdalla: omenat, luumut ja viinirypäleet.

Solidaarisuuden ilmauksena komissio ehdotti yksipuolisista tullietuuksista annetun asetuksen tarkistamista ja esitti asetuksen mukaisesti kolmea uutta tullivapaata tariffikiintiötä, jotka lisätään DCFTA:n asettamiin tariffikiintiöihin: tuoreet omenat (40 000 tonnia), tuoreet syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet ja luumut (10 000 tonnia kummallekin). Ehdotetut etuudet helpottaisivat välittömästi Moldovan taloustilannetta ilman, että niillä olisi suurta vaikutusta EU:n markkinoihin. Näiden kolmen tuotteen kausihuipusta johtuen tariffikiintiöt ovat takautuvasti käytössä 1. elokuuta 2014 alkaen, mutta ne ovat voimassa ainoastaan vuoden 2015 loppuun saakka, jolloin yksipuolisten tullietuuksien järjestelmän voimassaolo päättyy.

Näiden tuotteiden tullivapaat tariffikiintiöt ovat määriltään hyvin rajalliset, kun niitä verrataan samojen tuotteiden tuotantomääriin EU:ssa (omenat 0,4 prosenttia, luumut 0,7 prosenttia ja viinirypäleet 0,6 prosenttia). Vaikka otettaisiin huomioon sekä yksisuuntaisten tullietuuksien että DCFTA:n vaikutukset, prosenttiluvut olisivat silti hyvin alhaiset ja niillä on eri markkinasegmentitkuin suurimmaslla osalla EU:n tuotantoa.

On erittäin todennäköistä, että suurin osa näiden kolmen tuotteen EU:hun saapuvista lisämääristä viedään Romanian markkinoille, kun otetaan huomioon maiden kulttuurinen ja maantieteellinen läheisyys ja samankaltaisuudet niiden maatalousmarkkinoiden tuotepakkauksissa sekä nykyinen markkinatilanne. Esimerkiksi maailman omena- ja päärynäyhdistyksen (World Apple and Pear Association) ennusteiden mukaan Romanian omenatuotanto tulee tänä vuonna laskemaan 22 prosentilla, mikä on jatkoa viimeisten viiden vuoden aikana vallinneelle laskusuuntaukselle(1), kun samanaikaisesti yksisuuntaisten tullietuuksien kiintiö kattaa vain 8 prosenttia Romanian omenatuotannosta. Samalla kun omenoiden tuonti Romaniaan on lähes kaksinkertaistunut (noussut 93 prosentilla), niiden vienti on laskenut (7 prosentilla).

Komission mukaan Moldovan osuus EU:n kokonaistuonnista oli 0,1 prosenttia vuonna 2013. Vaikka noin 90 prosenttia kaikesta Moldovan tasavallan tuonnista EU:hun on tullitonta, sieltä tuotavien tulohintajärjestelmän alaisten tuoreiden omenoiden, luumujen ja syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden osuus oli EU:ssa alle 0,01 prosenttia näiden tuotteiden kokonaistuonnista. Sen vuoksi tästä aiheutuvalla tullitulojen menetyksellä on hyvin vähäinen vaikutus EU:n talousarvioon.

Ehdotus sisältää myös muutoksia asetuksen liitteessä oleville, muutamia tuotteita koskeville (muu speltti, tavallinen vehnä, vehnän ja rukiin sekavilja sekä ohra) CN-koodeille, jotta otetaan huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23. heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteeseen I komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1001/2013 tehdyt muutokset. Tämä mukautus on puhtaasti tekninen.

Edellä esitetyn johdosta esittelijä ehdottaa, että Euroopan parlamentti hyväksyy komission ehdotuksen muutoksitta.

(1)

http://www.wapa-association.org/docs/2014/European_apple_and_pear_crop_forecast_2014_-_Summary.pdf


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.12.2014)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Valmistelija: Laurențiu Rebega

LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston asetuksen (EY) Ν:o 55/2008 muuttaminen siten, että otetaan käyttöön kolme uutta tullitonta tariffikiintiötä, jotka koskevat tuoreita omenia, tuoreita syötäviksi tarkoitettuja viinirypäleitä ja tuoreita luumuja, on toimenpide, joka tukee sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien koettelemaa Moldovan tasavaltaa.

Valiokunta kannattaa komission ehdotusta, koska

•   ehdotuksen taloudellinen vaikutus unionin markkinoihin on hyvin pieni verrattuna siihen, miten tämä tullivapaus voisi hyödyttää Moldovan tasavallan talouden elpymistä

•   ehdotuksella tuetaan maatalouden todellista uudistumista Moldovan tasavallassa, joka pyrkii yhä paremmin täyttämään unionin vaatimukset

•   ehdotus parantaa unionin ja Moldovan tasavallan välisiä kauppasuhteita.

Pidämme hyvänä sitä, että kaupan etuusjärjestelyjen kattamat määrät eivät kasvata paineita unionin vastaaville tuotteille unionin markkinoilla.

Esimerkiksi tulliviranomaisten tuoreita viinirypäleitä koskevat tiedot osoittavat, että niitä vietiin Romaniaan vain 575 tonnia (32 kuorma-autolastillista). Vastaavasti nykyisestä tullietuuskiintiöstä vietiin Romaniaan vain 650 tonnia luumuja (35 kuorma-autolastillista) ja 59 tonnia omenia (3 kuorma-autolastillista). Näiden kiintiöiden kokonaiskäytön ei odoteta lisääntyvän seuraavalla kaudella.

Koska kyse on tuoreista hedelmistä, niitä ei voida kuljettaa pitkien matkojen päähän. Suhteellisen lyhyiden välimatkojen ansiosta markkinoille tulee tuoretta tavaraa lyhyen ja erittäin lyhyen ajan kuluessa. Moldova vie näitä tuotteita naapurimaihinsa mutta ei unionin tärkeimpiin tuoreiden hedelmien tuottajamaihin, joita Venäjän tuontikielto koskee suoraan.

Valiokunta on tietoinen unionin hedelmien- ja vihannestentuottajien tilanteesta, mutta hyväksymällä tämän muutoksen, joka vaikuttaa minimaalisesti unionin omiin resursseihin, unioni osoittaa pystyvänsä noudattamaan Moldovan tasavallalle antamiaan sitoumuksia. Vaikka unionin hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden toimintaympäristö on muuttunut, unioni haluaa auttaa Moldovan viljelijöitä.

Asetusmuutoksella on myös sosiaalisia vaikutuksia erityisesti niihin moldovalaisiin tuottajiin, jotka viljelevät näitä tuotteita pienillä ja keskisuurilla perhetiloilla ja joihin maan taloudellinen tilanne on vaikuttanut muita enemmän. Valiokunnan kannattama asetusmuutos antaa näille viljelijöille mahdollisuuden säilyttää työnsä ja tuottaa maatalouselinkeinolle sen seuraavaksi vuodeksi tarvitsemia taloudellisia resursseja.

Asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttaminen tämän ehdotuksen mukaisesti luo tulevaisuudessa myös uusia mahdollisuuksia käydä Moldovan tasavallan kanssa kauppaa muilla unionin tuotteilla.

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle

Viiteasiakirjat

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.9.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

15.9.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Laurențiu Rebega

6.10.2014

Hyväksytty (pvä)

3.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle

Viiteasiakirjat

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.9.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.9.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

15.9.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sorin Moisă

24.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.12.2014

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö