Procedūra : 2014/0250(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0053/2014

Pateikti tekstai :

A8-0053/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0086

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 582kWORD 99k
5.12.2014
PE 539.749v02-00 A8-0053/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Ionel-Sorin Moisă

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0542),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0128/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. ... ... d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0053/2014),

1.      priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Autonomines prekybos lengvatas (APL) Moldovos Respublikai (toliau – Moldova) ES iš pradžių nustatė 2008 m. sausio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 55/2008 (APL reglamente). Suteikti tokias lengvatas buvo numatyta 2005 m. Europos kaimynystės politikos veiksmų plane ir tam buvo nustatyta sąlyga, kad Moldova iš esmės patobulintų savo prekių kontrolės ir sertifikavimo sistemą. Iki 2007 m. Moldova įvykdė savo įsipareigojimus ir atliko muitinės teisės aktų reformą bei tinkamai juos perkėlė į administravimo praktiką.

Taigi ES APL Moldovai buvo suteiktos laikotarpiui nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

APL pakeitė specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės (BLS+) lengvatas, kurias ES buvo suteikusi Moldovai pagal ES bendrųjų lengvatų sistemą (BLS). Palyginti su BLS+ lengvatomis, pagal APL reglamentą panaikinti visi likę muitai Moldovos pramonės produktams ir Moldovos žemės ūkio produktams sudarytos geresnės galimybės patekti į ES rinką. Todėl visiems Moldovos kilmės produktams sudarytos galimybės laisvai patekti į ES rinką, išskyrus tam tikrus žemės ūkio produktus, išvardytus APL reglamento I priede (iš esmės kiaulieną ir jautieną, paukštieną, pieno gaminius, kukurūzus, paprastuosius miežius ir cukrų).

Pastaraisiais metais sustiprėjo ES ir Moldovos politiniai ir ekonominiai ryšiai, ypač sudarius asociacijos susitarimą. 2014 m. birželio 27 d. pasirašytas susitarimas apima prekybos skyrių ir juo tarp susitarimo šalių bus sukurta išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė (IVLPE). Išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos susitarimas (LPS) laikinai taikomas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Pagal išsamų ir visapusišką LPS Moldova, derindama savo įstatymus ir standartus prie atitinkamų ES įstatymų ir standartų, dar labiau pagerins savo patekimo į ES rinką sąlygas. Svarbu pažymėti, kad ES APL papildo išsamiame ir visapusiškame LPS prekėms numatytą liberalizavimo režimą.

Sustiprėjus ekonominiams ir politiniams ES ir Moldovos santykiams, 2014 m. liepos 21 d. Rusija nustatė politiškai pagrįstą Moldovos žemės ūkio produktų importo draudimą. Šis draudimas labai kenkia Moldovos ekonomikai. Žemės ūkio sektorius sudaro maždaug 40 proc. Moldovos ekonomikos. Ypač sodininkystės sektorius yra svarbi šio sektoriaus dalis: jame dirba apie 250 000 žmonių (t. y. apie 10 proc. visų ekonomiškai aktyvių gyventojų), daugiausiai gyvenančių kaimo vietovėse ir dirbančių vidutiniuose ir mažuose šeimų ūkiuose. Be to, pastaraisiais metais sodininkystės produktų eksportas sumažėjo ir, jei jis mažės dar labiau, neigiamas poveikis ir ekonomikai, ir visai visuomenei bus neproporcingai didelis. Moldovos valdžios institucijos, šiomis sudėtingomis aplinkybėmis ieškodamos pagalbos ir paramos, kreipėsi į ES prašydamos sumažinti Rusijos draudimo ekonominį poveikį, ypač susijusį su svarbiausiais Moldovos vaisių augintojų produktais: obuoliais, slyvomis ir valgomosiomis vynuogėmis.

Taigi siekdama solidarumo Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti APL reglamentą ir pagal jį nustatyti tris naujas neapmokestinamas tarifines kvotas šviežiems obuoliams (40 000 tonų), šviežioms valgomosioms vynuogėms ir šviežioms slyvoms (po 10 000 tonų), kurios papildo pagal išsamų ir visapusišką LPS siūlomas tarifines kvotas. Siūlomos lengvatos būtų naudingos Moldovos ekonomikai ir suteiktų jai skubią pagalbą bei tuo pačiu metu darytų mažą poveikį ES rinkai. Atsižvelgiant į šių trijų produktų sezoninį piką, tarifinės kvotos taikomos atgaline data nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d., bet jos bus taikomos tik iki 2015 m. pabaigos, iki nustos galioti APL režimas.

Šių trijų susijusių produktų neapmokestinamos tarifinės kvotos yra labai nedidelės apimties, palyginti su atitinkama ES produkcija (0,4 proc. obuoliams, 0,7 proc. slyvoms ir 0,6 proc. valgomosioms vynuogėms). Net jei atsižvelgtume į bendrą APL ir išsamaus ir visapusiško LPS poveikį, šios procentinės dalys vis tiek būtų labai mažos ir jos būtų susijusios su skirtingais rinkos segmentais, palyginti su dauguma ES produkcijos.

Konkrečiau kalbant, labai tikėtina, kad didžiausia papildomo minėtųjų trijų produktų kiekio dalis bus suvartota Rumunijos rinkoje, atsižvelgiant į šalių kultūrinį ir geografinį artumą, jų žemės ūkio rinkų panašumus, susijusius su produktų tvarkymu ir pakavimu, taip pat į dabartinę padėtį rinkoje. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Pasaulinės obuolių ir kriaušių augintojų asociacijos (angl. WAPA) prognozes, šiais metais Rumunijoje obuolių produkcija sumažės 22 proc. ir bus pratęsta pastarųjų 5 metų mažėjimo tendencija(1), tuo tarpu APL kvota sudaro tik 8 proc. Rumunijos produkcijos. Tuo pačiu laikotarpiu obuolių importas į Rumuniją padidėjo beveik dvigubai (+93 proc.), o eksportas sumažėjo (-7 proc.).

Komisijos duomenimis, 2013 m. bendrasis importas iš Moldovos į ES sudarė 0,1 proc. bendrojo importo į ES. Apie 90 proc. visų iš Moldovos į ES importuojamų produktų neapmuitinami, o švieži obuoliai, šviežios slyvos ir šviežios valgomosios vynuogės, iš Moldovos importuojami taikant įvežimo kainą, sudarė mažiau nei 0,01 proc. bendrojo šių produktų importo į ES iš kitų pasaulio šalių. Todėl atitinkamai sumažėjusios įplaukos iš tarifų ES biudžetui turės mažą poveikį.

Pagaliau, į pasiūlymą taip pat įtraukti kai kurių APL reglamento priede nurodytų produktų (kitų kviečių speltos, paprastųjų kviečių ir meslino bei paprastųjų miežių) KN kodų pakeitimai, kad būtų atsižvelgta į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedo pakeitimus, padarytus Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013. Tai yra tik techninio pobūdžio patikslinimas.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas siūlo Europos Parlamentui pritarti Komisijos pasiūlymui be pakeitimų.

(1)

http://www.wapa-association.org/docs/2014/European_apple_and_pear_crop_forecast_2014_-_Summary.pdf.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (3.12.2014)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Nuomonės referentas: Laurențiu Rebega

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dalinis Tarybos reglamento (EB) Nr. 55/2008 keitimas, kuriuo nustatomos trys naujos neapmokestinamos tarifinės kvotos šviežiems obuoliams, šviežioms valgomosioms vynuogėms ir šviežioms slyvoms, yra paramos Moldovos Respublikai jai esant sudėtingoje socialinėje ir finansinėje padėtyje priemonė.

Remiame Komisijos pasiūlymą, kadangi:

•   finansinis poveikis Sąjungos rinkai yra labai nedidelis, palyginti su nauda, kurią šis atleidimas nuo mokesčių galėtų teikti atkuriant tvirtą šalies finansinę būklę;

•   juo bus remiamas dabartinis žemės ūkio sektoriaus reformų procesas Moldovos Respublikoje, kuri vis labiau siekia priartėti prie Europos standartų;

•   juo gerinami Sąjungos ir Moldovos Respublikos prekybos santykiai.

Gerai vertiname tai, kad dėl kiekių, kuriems bus taikoma lengvatinė prekyba pagal susitarimą, nebus papildomo spaudimo panašiems produktams Sąjungos rinkoje.

Pavyzdžiui, muitinės duomenys rodo, kad į Rumuniją buvo eksportuotos tik 575 tonos (32 sunkvežimiai) šviežių vynuogių. Panaši padėtis yra ir slyvų bei obuolių atveju – pasinaudojant esama lengvatine kvota į Rumuniją eksportuota tik 650 tonų (36 sunkvežimiai) slyvų ir 59 tonos (3 sunkvežimiai) obuolių. Be to, nėra tikėtina, kad artimiausiu metu padidės bendras šių kvotų naudojimas.

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad kalbame apie šviežius vaisius, šių produktų negalima vežti ilgais atstumais. Dėl palyginti mažų atstumų trumpuoju ir laibai trumpu laikotarpiu įmanoma sudaryti galimybes šviežių prekių srautui rinkoje. Moldovos produktai keliaus į kaimynines šalis, o ne į svarbiausių šviežius vaisius gaminančių šalių rinkas, kurioms tiesiogiai pakenkė Rusijos embargas.

Suprantame Sąjungos vaisių ir daržovių gamintojų padėtį, bet, pritardami šiam daliniam keitimui, kuris turės minimalų poveikį Sąjungos nuosaviems ištekliams, patvirtiname, kad Sąjunga yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus Moldovos Respublikai. Sąjunga padės Moldovos ūkininkams net ir pasikeitus padėčiai Sąjungos vaisių ir daržovių rinkoje.

Šis pasikeitimas taip pat darys socialinį poveikį, ypač tiems Moldovos gamintojams, kurie šiuos produktus augina mažuose ir vidutiniuose šeimos ūkiuose ir kurį laiką patiria daugiau sunkumų dėl šalies ekonominės padėties. Mūsų remiamų pakeitimų dėka šie ūkininkai galės išlaikyti savo darbo vietas ir sukaupti kitų metų ūkininkavimo komercinei veiklai reikalingų finansinių išteklių.

Dėl šio pasiūlymo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 55/2008, pripažinimo Sąjungos rinkoje taip pat ateityje bus įmanoma sudaryti naujų prekybos su Moldovos Respublika galimybių kitiems Bendrijos produktams.

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Europos Parlamentui priimti per pirmąjį svarstymą savo poziciją perimant Komisijos pasiūlymą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai

Nuorodos

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.9.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

15.9.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Laurențiu Rebega

6.10.2014

Priėmimo data

3.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai

Nuorodos

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.9.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.9.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

15.9.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sorin Moisă

24.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Priėmimo data

4.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Pateikimo data

5.12.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika