Postup : 2014/0250(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0053/2014

Predkladané texty :

A8-0053/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0086

SPRÁVA     ***I
PDF 523kWORD 96k
5.12.2014
PE 539.749v02-00 A8-0053/2014

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Sorin Moisă

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0542),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0128/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z ... 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0053/2014),

1.      prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Autonómne obchodné preferencie (AOP) pre Moldavskú republiku (ďalej „Moldavsko“) pôvodne zaviedla EÚ nariadením Rady (ES) č. 55/2008 z 21. januára 2008 (nariadenie o AOP). Udelenie týchto preferencií bolo plánované v rámci akčného plánu európskej susedskej politiky z roku 2005 a bolo podmienené tým, že Moldavsko podstatne zlepší svoj systém kontroly a certifikácie výrobkov. Moldavsko splnilo svoje záväzky tým, že uskutočnilo reformu svojich colných predpisov a do roku 2007 ich uspokojivo zaviedlo do administratívnych postupov.

Autonómne obchodné preferencie EÚ boli preto Moldavsku udelené v januári 2008 na obdobie do 31. decembra 2015.

AOP nahrádzajú preferencie VSP+, ktoré EÚ udelila Moldavsku v rámci systému VSP EÚ. V porovnaní s preferenciami VSP+ sa nariadením o AOP odstránili všetky zvyšné clá na moldavské priemyselné výrobky a zlepšil sa prístup moldavských poľnohospodárskych výrobkov na trh EÚ. V dôsledku toho bol všetkým výrobkom pochádzajúcim z Moldavska udelený voľný prístup na trh EÚ, a to s výnimkou určitých poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu o AOP (najmä pokiaľ ide o hovädzie a bravčové výrobky, hydinu, mliečne výrobky, kukuricu, jačmeň, cukor).

V uplynulých rokoch EÚ a Moldavsko zintenzívnili svoje politické a hospodárske vzťahy, predovšetkým uzatvorením dohody o pridružení. Súčasťou dohody, ktorá bola podpísaná 27. júna 2014, je aj obchodná časť dohody, ktorá povedie k vytvoreniu „rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu“ (DCFTA) medzi zmluvnými stranami. DCFTA sa predbežne vykonáva od 1. septembra 2014. Prostredníctvom DCFTA Moldavsko zároveň zlepší svoj prístup na trh EÚ, najmä aproximáciou s príslušnými právnymi predpismi a normami EÚ. Treba poznamenať, že AOP EÚ predstavujú dodatok a doplnok k režimu liberalizácie tovaru v rámci DCFTA.

Vzhľadom na zintenzívnenie hospodárskych a politických vzťahov medzi EÚ a Moldavskom 21. júla 2014 Rusko uložilo politicky motivovaný zákaz dovozu poľnohospodárskych výrobkov z Moldavska. Tento zákaz výrazne poškodzuje moldavské hospodárstvo. Poľnohospodárstvo tvorí približne 40 % moldavského hospodárstva. Najmä jeho záhradnícky sektor má mimoriadny význam, pretože poskytuje zamestnanie približne 250 000 ľuďom (t. j. zhruba 10 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva), ktorí žijú hlavne vo vidieckych oblastiach a obrábajú stredne veľké až malé rodinné pozemky. Objem vývozu záhradníckych výrobkov navyše v posledných rokoch klesol a akýkoľvek ďalší významný pokles by mal neúmerne negatívny účinok na hospodárstvo aj spoločnosť ako celok. Moldavské orgány sa v snahe o pomoc a podporu v tejto kritickej situácii obrátili na EÚ so žiadosťou o naliehavú podporu s cieľom zmierniť hospodárske dôsledky zákazu Ruska, najmä pokiaľ ide o najdôležitejšie produkty moldavských pestovateľov ovocia – jablká, slivky a stolové hrozno.

V dôsledku toho Komisia navrhuje ako prejav solidarity zmeniť nariadenie o AOP zavedením troch nových colných kvót oslobodených od cla na čerstvé jablká (40 000 ton), čerstvé stolové hrozno a čerstvé slivky (10 000 ton každá položka) v rámci nariadenia o AOP, a to navyše k colným kvótam navrhnutým v rámci DCFTA. Navrhované preferencie by poskytli moldavskému hospodárstvu určité výhody a okamžitú pomoc, pričom na trh EÚ by mali veľmi obmedzený vplyv. Colné kvóty sa uplatňujú retroaktívne od 1. augusta 2014 vzhľadom na vrcholiacu sezónu troch uvedených výrobkov, budú sa však uplatňovať len do konca roka 2015, keď uplynie platnosť režimu AOP.

Colné kvóty oslobodené od cla na uvedené tri produkty sú objemovo veľmi obmedzené v porovnaní so zodpovedajúcou produkciou EÚ (0,4 % v prípade jabĺk, 0,7 % v prípade sliviek a 0,6 % v prípade stolového hrozna). Aj keby sme vzali do úvahy kombinovaný účinok AOP a DCFTA, tieto podiely by ešte vždy boli veľmi nízke a týkali by sa iných častí trhu ako väčšina produkcie EÚ.

Konkrétnejšie, so zreteľom na kultúrnu a geografickú blízkosť, podobnosť poľnohospodárskych trhov, pokiaľ ide o úpravu a balenie produktov, ako aj na súčasný stav trhu je veľmi pravdepodobné, že väčšinu dodatočného objemu troch uvedených produktov, ktoré vstúpia na trh EÚ, pohltí rumunský trh. Podľa predpovedí Svetového združenia producentov jabĺk a hrušiek (WAPA) sa napríklad v prípade jabĺk v Rumunsku produkcia tento rok zníži až o 22 % po klesajúcom trende v posledných piatich rokoch(1), zatiaľ čo kvóta AOP predstavuje len 8 % rumunskej produkcie. Dovoz jabĺk do Rumunska sa v rovnakom období takmer zdvojnásobil (+ 93 %), pričom vývoz sa znížil (- 7 %).

Podľa Komisie predstavoval celkový dovoz z Moldavska do EÚ v roku 2013 0,1 % celkového dovozu do EÚ. Zatiaľ čo zhruba 90 % celkového dovozu z Moldavska vstupuje do EÚ bez cla, dovoz čerstvých jabĺk, čerstvých sliviek a čerstvého stolového hrozna z Moldavska predstavoval pri ich vstupnej cene menej ako 0,01 % celkového dovozu týchto výrobkov do EÚ z celého sveta. Zodpovedajúca strata colných príjmov bude mať preto na rozpočet EÚ zanedbateľný vplyv.

Tento návrh zahŕňa aj zmeny číselných znakov KN v prípade niekoľkých výrobkov (ostatná špalda, mäkká pšenica a súraž, jačmeň) uvedených v prílohe k nariadeniu o AOP, aby boli zohľadnené zmeny v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku zavedené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1001/2013. Ide o úpravu čisto technického charakteru.

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby Európsky parlament schválil návrh Komisie bez pozmeňujúcich návrhov.

(1)

http://www.wapa-association.org/docs/2014/European_apple_and_pear_crop_forecast_2014_-_Summary.pdf


STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA (03.12.2014)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD).

Spravodajca: Laurențiu Rebega

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zmena nariadenia Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú tri nové colné kvóty oslobodené od cla pre čerstvé jablká, čerstvé stolové hrozno a čerstvé slivky, je opatrením na podporu Moldavskej republiky v jej ťažkej sociálnej a finančnej situácii.

Podporujeme návrh Komisie, pretože:

•   finančný dosah na trh Únie je veľmi obmedzený v porovnaní s prínosom, ktorý by toto oslobodenie od cla mohlo znamenať pre finančné ozdravenie;

•   podporí súčasný proces reforiem v poľnohospodárstve Moldavskej republiky, ktorá sa čoraz viac usiluje priblížiť európskym štandardom;

•   zlepšuje obchodné vzťahy medzi Úniou a Moldavskou republikou.

Sme si vedomí, že množstvá, ktoré budú predmetom obchodu v preferenčnom režime, nebudú vytvárať ďalší tlak na podobné produkty na trhu Únie.

Napríklad v prípade čerstvého hrozna údaje z colného úradu naznačujú, že iba 575 ton (32 nákladných vozidiel) bolo vyvezených do Rumunska. Podobne to bolo v prípade sliviek a jabĺk, pričom z existujúcej preferenčnej kvóty bolo do Rumunska vyvezených iba 650 ton sliviek (36 nákladných vozidiel) a 59 ton jabĺk (3 nákladné vozidlá). Navyše sa neočakáva, že by sa celkové využívanie týchto kvót v nasledujúcom období zvýšilo.

Aj vzhľadom na to, že ide o čerstvé ovocie, tieto produkty nemožno prepravovať na dlhé vzdialenosti. Relatívne malé vzdialenosti umožňujú dodávky čerstvého tovaru na trh v krátkom a veľmi krátkom časovom horizonte. Produkty z Moldavska prídu na trh susedných krajín, a nie na trhy krajín, ktoré sú najvýznamnejšími producentmi čerstvého ovocia a ktoré priamo zasiahlo ruské embargo.

Sme si vedomí, v akej situácii sa nachádzajú producenti ovocia a zeleniny v Únii, ale prijatím tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý bude mať minimálny dosah na vlastné zdroje Únie, preukážeme, že Únia je schopná dodržať svoje záväzky voči Moldavskej republike. Dokonca aj v prípade, že by sa situácia na trhu Únie s ovocím a so zeleninou zmenila, Únia pomôže moldavským poľnohospodárom.

Táto zmena bude mať aj sociálny dosah, najmä na moldavských producentov, ktorí pestujú tieto produkty v malých a stredných rodinných poľnohospodárskych podnikoch a ktorých už nejaký čas väčšmi postihuje hospodárska situácia v krajine. Títo poľnohospodári si vďaka zmenám, ktoré podporujeme, budú môcť udržať svoje zamestnanie a zabezpečiť potrebné finančné zdroje v poľnohospodárstve na nasledujúci rok.

Prijatie tohto návrhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 55/2008, umožní na trhu Únie v budúcnosti vytvárať aj nové obchodné príležitosti s Moldavskou republikou v prípade iných výrobkov Spoločenstva.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

POSTUP

Názov

Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

Referenčné čísla

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.9.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

15.9.2014

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

       dátum vymenovania

Laurențiu Rebega

6.10.2014

Dátum prijatia

3.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik


POSTUP

Názov

Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

Referenčné čísla

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Dátum predloženia v EP

1.9.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.9.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

15.9.2014

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Sorin Moisă

Nariadenie č. 24,9/2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Dátum prijatia

4.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Dátum predloženia

5.12.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia