Postopek : 2014/0250(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0053/2014

Predložena besedila :

A8-0053/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0086

POROČILO     ***I
PDF 575kWORD 98k
5.12.2014
PE 539.749v02-00 A8-0053/2014

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Sorin Moisă

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0542),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0128/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju predstavnika Sveta, ki se je v pismu z dne ... 2014 zavezal, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0053/2014),

1.      sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Avtonomne trgovinske preferenciale za Republiko Moldavijo (v nadaljevanju: Moldavija) je EU sprva uvedla z Uredbo Sveta (ES) št. 55/2008 z dne 21. januarja 2008 (uredba o avtonomnih trgovinskih preferencialih). Odobritev teh preferencialov je bila predvidena v okviru akcijskega načrta evropske sosedske politike iz leta 2005 in je bila pogojena s tem, da Moldavija znatno izboljša svoj sistem kontrol in certificiranja blaga. Moldavija je svoje zaveze izpolnila z reformo carinske zakonodaje in zadovoljivim prenosom te zakonodaje v upravno prakso do leta 2007.

Avtonomni trgovinski preferenciali EU so bili Moldaviji odobreni za obdobje od januarja 2008 do 31. decembra 2015.

Nadomestili so splošno shemo preferencialov plus (GSP+), ki jo je EU Moldaviji odobrila v okviru splošne sheme preferencialov EU. V primerjavi z GSP+ je uredba o avtonomnih trgovinskih preferencialih ukinila vse preostale carine za moldavske industrijske proizvode in izboljšala dostop do trga EU za moldavske kmetijske proizvode. Zaradi tega je bil vsem proizvodom s poreklom iz Moldavije, razen nekaterim kmetijskim proizvodom iz Priloge I k uredbi o avtonomnih trgovinskih preferencialih (zlasti govedini in svinjini, perutnini, mlečnim izdelkom, koruzi, ječmenu in sladkorju), odobren prost dostop do trga EU.

V zadnjih letih sta EU in Moldavija okrepili svoje politične in gospodarske odnose, zlasti s sklenitvijo pridružitvenega sporazuma. Ta sporazum, podpisan 27. junija 2014, vsebuje trgovinski del, ki bo vodil k vzpostavitvi poglobljenega in celovitega območja proste trgovine med obema stranema. To območje se začasno uporablja od 1. septembra 2014. S poglobljenim in celovitim območjem proste trgovine bo Moldavija nadalje izboljšala svoj dostop do trga EU, zlasti s približevanjem ustreznim zakonom in standardom EU. Upoštevati je treba, da avtonomni trgovinski preferenciali EU dopolnjujejo režim liberalizacije blaga poglobljenega in celovitega območja proste trgovine.

Rusija je 21. julija 2014 zaradi bolj intenzivnih gospodarskih in političnih odnosov med EU in Moldavijo uvedla politično motivirano prepoved uvoza kmetijskih proizvodov iz Moldavije. Ta prepoved zelo škodi moldavskemu gospodarstvu. Kmetijstvo predstavlja okoli 40 % moldavskega gospodarstva. Pomemben je zlasti vrtnarski sektor, saj zaposluje okoli 250.000 ljudi (tj. približno 10 % aktivnega prebivalstva), ki večinoma živijo na podeželskih območjih in obdelujejo manjša do srednje velika družinska zemljišča. Poleg tega se je v zadnjih letih zmanjšala raven izvoza v vrtnarskem sektorju, zato bi imel vsak nadaljnji znaten upad nesorazmerno negativen vpliv na gospodarstvo in na družbo kot celoto. V prizadevanju za pomoč in podporo na tem kritičnem razpotju so se moldavske oblasti obrnile na EU in prosile za nujno podporo za zmanjšanje gospodarskega vpliva ruske prepovedi, zlasti za najpomembnejše proizvode moldavskih sadjarjev: jabolka, slive in namizno grozdje.

Zaradi tega je Komisija iz solidarnosti predlagala spremembo uredbe o avtonomnih trgovinskih preferencialih z vključitvijo treh novih brezcarinskih tarifnih kvot za sveža jabolka (40.000 ton), sveže namizno grozdje in sveže slive (po 10.000 ton) v to uredbo, in sicer dodatno k tarifnim kvotam, predlaganim v okviru poglobljenega in celovitega območja proste trgovine. Predlagani preferenciali bi moldavskemu gospodarstvu zagotovili nekatere koristi in takojšnjo pomoč, pri čemer bi bil njihov učinek na trg EU zelo omejen. Tarifne kvote so retroaktivne od 1. avgusta 2014 zaradi vrhunca sezone navedenih treh proizvodov, veljale pa bodo samo do konca leta 2015, ko preneha veljati režim avtonomnih trgovinskih preferencialov.

Brezcarinske tarifne kvote za tri navedene proizvode so količinsko zelo omejene v primerjavi z ustrezno proizvodnjo v EU (0,4 % za jabolka, 0,7 % za slive in 0,6 % za namizno grozdje). Tudi če upoštevamo skupni učinek avtonomnih trgovinskih preferencialov ter poglobljenega in celovitega območja proste trgovine, so ti deleži še zmeraj zelo nizki in bi veljali za druge tržne segmente kot večina proizvodnje EU.

Natančneje, glede na kulturno in geografsko bližino, podobnosti njunih kmetijskih trgov v smislu priprave in pakiranja proizvoda ter glede na sedanje tržne razmere je zelo verjetno, da bo večino dodatnih količin treh navedenih proizvodov, ki bodo uvoženi v EU, absorbiral romunski trg. Na primer, glede na napovedi Svetovnega združenja za jabolka in hruške (WAPA), se bo Romunija letos soočila z zmanjšanjem proizvodnje jabolk za 22 %, kar sledi trendu upadanja v zadnjih petih letih(1), pri čemer kvota avtonomnih trgovinskih preferencialov predstavlja zgolj 8 % romunske proizvodnje. Uvoz jabolk v Romunijo se je v istem obdobju skoraj podvojil (+93 %), izvoz pa se je zmanjšal (–7 %).

Po navedbah Komisije je skupni uvoz iz Moldavije v EU leta 2013 predstavljal 0,1 % vsega uvoza v EU. Ker je iz dajatev izvzetega približno 90 % vsega uvoza iz Moldavije v EU, predstavlja uvoz svežih jabolk, svežih sliv in svežega namiznega grozdja po vstopni ceni iz Moldavije manj kot 0,01 % vsega svetovnega uvoza teh proizvodov v EU. Posledično zmanjšanje tarifnega prihodka bo zato imelo zanemarljiv vpliv na proračun EU.

Ne nazadnje predlog vsebuje tudi predloge sprememb oznak KN za nekatere proizvode (druga pira, navadna pšenica in soržica ter ječmen) v Prilogi k uredbi o avtonomnih trgovinskih preferencialih, da se upoštevajo spremembe Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, ki jih uvaja Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2013. Ta prilagoditev je zgolj tehnična.

Glede na zgornje premisleke poročevalec predlaga, naj Evropski parlament predlog Komisije potrdi brez sprememb.

(1)

http://www.wapa-association.org/docs/2014/European_apple_and_pear_crop_forecast_2014_-_Summary.pdf


MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (3.12.2014)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Pripravljavec mnenja: Laurențiu Rebega

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008, ki uvaja tri nove dajatev proste tarifne kvote za sveža jabolka, sveže namizno grozdje in sveže slive, je podporni ukrep za Republiko Moldavijo pri njenih težkih socialnih in finančnih razmerah.

Podpiramo predlog Komisije, ker:

•   je finančni učinek na trg Unije zelo omejen v primerjavi s koristmi, ki bi jih to izvzetje lahko imelo za finančno okrevanje Republike Moldavije;

•   bo podprl dejanski proces reforme kmetijstva v Republiki Moldaviji, ki se skuša vedno bolj približati evropskim standardom;

•   pomeni izboljšanje trgovinskih odnosov med Unijo in Republiko Moldavijo.

Cenimo, da količine, za katere bo veljalo trgovanje po preferencialnem sporazumu, ne bodo povzročile dodatnega pritiska na podobne proizvode na trgu Unije.

Na primer, podatki carinskih organov za sveže grozdje kažejo, da je bilo v Romunijo izvoženih le 575 ton (32 tovornjakov). Podobno velja za slive in jabolka, iz obstoječih preferencialnih kvot je bilo v Romunijo izvoženih le 650 ton sliv (36 tovornjakov) in 59 ton jabolk (3 tovornjaki). Poleg tega se ne pričakuje, da bi se skupna uporaba teh kvot v prihodnjem obdobju povečala.

Glede na to, da gre za sveže sadje, teh proizvodov ni mogoče prevažati na dolge razdalje. Relativno majhne razdalje omogočajo dotok svežega blaga na trg na kratek in zelo kratek rok. Proizvodi iz Moldavije bodo prispeli v sosednje države, ne pa na trge držav, ki so najpomembnejše proizvajalke svežega sadja in na katere je ruski embargo neposredno vplival.

Zavedamo se razmer, s katerimi se soočajo proizvajalci sadja in zelenjave v Uniji, vendar s sprejetjem tega predloga spremembe, ki bo minimalno vplival na lastna sredstva Unije, lahko dokažemo, da je Unija zmožna izpolnjevati svoje zaveze do Republike Moldavije. Tudi če se razmere na trgu Unije za sadje in zelenjavo spremenijo, bo Unija pomagala moldavskim kmetom.

Ta sprememba bo imela tudi družbeni vpliv, zlasti za moldavske proizvajalce, ki te proizvode gojijo na malih in srednje velikih družinskih kmetijah in na katere že nekaj časa bolj vplivajo nacionalne gospodarske razmere. Ti kmetje bodo lahko zahvaljujoč spremembam, ki jih podpiramo, obdržali službe in zagotavljali potrebna finančna sredstva kmetijskemu sektorju v prihodnjem letu.

Sprejetje tega predloga, ki spreminja Uredbo (ES) št. 55/2008, na trgu Unije v prihodnje omogoča tudi ustvarjanje novih trgovinskih priložnosti z Republiko Moldavijo za druge proizvode skupnosti.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj predlaga, da Parlament v prvi obravnavi sprejme svoje stališče tako, da prevzame predlog Komisije.

POSTOPEK

Naslov

Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo

Referenčni dokumenti

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.9.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

15.9.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Laurențiu Rebega

6.10.2014

Datum sprejetja

3.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik


POSTOPEK

Naslov

Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo

Referenčni dokumenti

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Datum predložitve EP

1.9.2014

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.9.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

15.9.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Sorin Moisă

24.9.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Datum sprejetja

4.12.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Datum predložitve

5.12.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov