Förfarande : 2014/0250(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0053/2014

Ingivna texter :

A8-0053/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0086

BETÄNKANDE     ***I
PDF 359kWORD 85k
5.12.2014
PE 539.749v02-00 A8-0053/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Sorin Moisă

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0542),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0128/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den ... 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 59 i sin arbetsordning,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0053/2014).

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Autonoma handelsförmåner (ATP) för Republiken Moldavien (nedan Moldavien) infördes ursprungligen av EU genom rådets förordning (EG) nr 55/2008 av den 21 januari 2008 (ATP-förordningen). Beviljandet av sådana handelsförmåner ingick i 2005 års handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken och hade som villkor att Moldavien skulle göra betydande framsteg när det gäller landets system för kontroll och certifiering av produkter. Moldavien uppfyllde sina åtaganden genom att reformera sin tullagstiftning och omsätta den i administrativ praxis på tillfredsställande sätt till 2007.

Moldavien beviljades därför EU:s ATP-förmåner från och med januari 2008 fram till den 31 december 2015.

ATP-förmåner ersatte de GSP plus-förmåner som EU hade beviljat Moldavien inom ramen för EU:s GSP-ordning. Jämfört med GSP plus-förmånerna har ATP-förordningen avskaffat alla återstående tullar för moldaviska industriprodukter och förbättrat tillgången till EU-marknaden för moldaviska jordbruksprodukter. Till följd av detta beviljades alla produkter med ursprung i Moldavien fri tillgång till EU-marknaden, förutom vissa jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till ATP-förordningen (framför allt nöt- och griskött, fjäderfä, mejeriprodukter, majs, korn och socker).

Under senare år har EU och Moldavien intensifierat sina politiska och ekonomiska förbindelser, särskilt genom ingåendet av ett associeringsavtal. Detta avtal, som undertecknades den 27 juni 2014, innehåller en handelspelare som kommer att leda till ett djupgående och omfattande frihandelsavtal (DCFTA) mellan parterna. DCFTA-avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1 september 2014. Genom DCFTA-avtalet kommer Moldavien att få utökad tillgång till EU-marknaden, särskilt genom tillnärmning till EU:s relevanta lagar och standarder. Det är viktigt att notera att EU:s ATP-förmåner ska komplettera och gå utöver avregleringsordningen för varor i DCFTA-avtalet.

På grund av de intensifierade ekonomiska och politiska förbindelserna mellan EU och Moldavien införde Ryssland ett politiskt motiverat importförbud den 21 juli 2014 mot jordbruksprodukter från Moldavien. Förbudet innebär betydande skador för den moldaviska ekonomin. Jordbruket utgör cirka 40 procent av Moldaviens ekonomi. Särskilt trädgårdsnäringen är avgörande då den ger sysselsättning åt 250 000 personer (dvs. cirka 10 procent av den yrkesaktiva befolkningen) vilka i huvudsak bor på landsbygden och har små eller medelstora familjejordbruk. Dessutom har exportnivåerna i trädgårdsnäringen minskat under senare år och varje ytterligare betydande minskning skulle få oproportionerligt negativa effekter både på ekonomin och samhället i stort. I hopp om lättnader och stöd under denna kritiska period har moldaviska myndigheter vänt sig till EU och begärt akut stöd för att lindra de ekonomiska effekterna av det ryska förbudet, särskilt för de viktigaste produkterna för moldaviska fruktodlare: äpplen, plommon och bordsdruvor.

Såsom en solidaritetshandling har kommissionen föreslagit att ändra ATP-förordningen genom att införa tre nya tullfria kvoter (TRQ) för färska äpplen (40 000 ton), färska bordsdruvor och färska plommon (10 000 ton vardera) enligt ATP-förordningen, utöver de TRQ-kvoter som föreslagits enligt DCFTA-avtalet. De föreslagna förmånerna skulle ge vissa fördelar och omedelbara lättnader för den moldaviska ekonomin samtidigt som den skulle få begränsade effekter på EU-marknaden. TRQ-kvoterna gäller retroaktivt från och med den 1 augusti 2014 med tanke på säsongen för dessa tre produkter men skulle endast gälla till i slutet av 2015 då ATP-ordningen löper ut.

De tullfria kvoterna för de tre berörda produkterna är ytterst begränsade i volym jämfört med motsvarande EU-produktion (0,4 % för äpplen, 0,7 % för plommon och 0,6 % för bordsdruvor). Även om man beaktar den kombinerade effekten av ATP-förmånerna och DCFTA-avtalet skulle dessa procenttal vara mycket låga och skulle gälla andra marknadssegment än det mesta av EU-produktionen.

Rent konkret är det högst sannolikt, med tanke på den kulturella och geografiska närheten, likheterna mellan deras jordbruksmarknader när det gäller behandling och paketering av produkterna liksom den nuvarande marknadssituationen, att de extra volymer som införs i EU av de tre berörda produkterna kommer att absorberas av den rumänska marknaden. Enligt prognoser från världsorganisation för äpplen och päron (World Apple and Pear Association, WAPA) kommer till exempel Rumänien att kännas vid en produktionsminskning på 22 % efter en nedåtgående trend under de senaste 5 åren(1) samtidigt som ATP-kvoterna endast skulle motsvara 8% av den rumänska produktionen. Importen av äpplen till Rumänien har nästan fördubblats (+93 %) under samma period samtidigt som exporten har minskat (-7 %).

Enligt kommissionen utgjorde den totala importen från Moldavien till EU under 2003 endast 0,1% av den totala importen till EU. Omkring 90 % av all import från Moldavien är tullfri. Import av färska äpplen, färska plommon och färska bordsdruvor under ingångspriset från Moldavien utgjorde mindre än 0,01 % av EU:s totala import av dessa produkter från hela världen. De tullintäkter som bortfaller kommer därför att få obetydlig effekt på EU-budgeten.

Förslaget innehåller också ändringar av KN-nummer för vissa produkter (annan spält, vanligt vete, blandsäd av vete och råd och korn) som anges i bilagan till ATP-förordningen för att återspegla de ändringar som gjorts av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013. Detta är en rent teknisk justering.

Med beaktande av ovanstående föreslår föredraganden att Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag utan ändringar.

(1)

http://www.wapa-association.org/docs/2014/European_apple_and_pear_crop_forecast_2014_-_Summary.pdf


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (03.12.2014)

till utskottet för internationell handel

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien

(COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

Föredragande: Laurențiu Rebega

KORT MOTIVERING

Genom ändringen av rådets förordning (EG) nr 55/2008 införs tre nya tullfria kvoter för färska äpplen, färska bordsdruvor och färska plommon, vilket är en stödåtgärd för Republiken Moldavien i den svåra sociala och ekonomiska situation som landet för närvarande befinner sig i.

Vi stöder kommissionens förslag eftersom

•   de ekonomiska effekterna på unionsmarknaden endast är mycket ringa jämfört med de fördelar för den ekonomiska återhämtningen som detta undantag skulle medföra,

•   förslaget utgör ett stöd till de reformer det moldaviska jordbruket genomgår i syfte att närma sig europeiska standarder,

•   handelsförbindelserna mellan unionen och Moldavien förbättras.

Vi anser att den mängd som skulle omfattas av ett handelsavtal om förmånsbehandling inte skulle innebära något extra tryck på liknande produkter på unionsmarknaden.

För till exempel färska vindruvor visar information från tullmyndigheten att endast 575 ton (32 lastbilar) exporterades till Rumänien. Detsamma gäller plommon och äpplen, av den nuvarande förmånskvoten exporterades endast 650 ton (36 lastbilar) plommon och 59 ton äpplen (3 lastbilar) till Rumänien. Den totala användningen av dess kvoter förväntas inte heller tillta under den kommande perioden.

Eftersom det rör sig om färsk frukt så är det också en produkt som inte kan transporteras över långa avstånd. Relativt korta avstånd gör det möjligt att ha färska produkter på marknaden med kort och mycket kort varsel. Produkterna från Moldavien kommer att importeras till grannländer och inte till de viktigaste fruktproducerande länder som påverkades direkt av det ryska embargot.

Vi är medvetna om vilken situation unionens frukt- och grönsaksproducenter befinner sig i, men genom att godkänna denna ändring, som kommer att ha minimal effekt på unionens egna resurser, bevisar vi att unionen kan upprätthålla sina åtaganden gentemot Moldavien. Även om unionsmarknaden för frukt och grönsaker ändras, så kommer unionen att hjälpa de moldaviska jordbrukarna.

Denna förändring kommer även att ha en social effekt för i synnerhet de moldaviska producenter som odlar dessa produkter i små och medelstora familjeföretag och som i större utsträckning påverkas av den nationella ekonomiska situationen. Dessa jordbrukare kommer, tack vara de förändringar som vi stödjer, att kunna behålla sina arbeten och utnyttja de ekonomiska resurser inom jordbruket som behövs för kommande år.

Unionsmarknadens acceptans av detta förslag om ändring av förordning (EG) nr 55/2008 skapar även nya framtida handelsmöjligheter för andra gemenskapsprodukter från Moldavien.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ska anta sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien

Litteraturförteckning

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.9.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

15.9.2014

Föredraganden

       Utnämning

Laurențiu Rebega

6.10.2014

Antagande

3.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien

Referensnummer

COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)

Framläggande för parlamentet

1.9.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.9.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

15.9.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sorin Moisă

24.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Antagande

4.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Ingivande

5.12.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy