ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Искра Михайлова
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2014/0308(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0054/2014
Внесени текстове :
A8-0054/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0666),

–       като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0242/2014),

–       като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0054/2014),

1.      одобрява предложението на Комисията;

2.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Решение 2004/162/ЕО на Съвета от 10 февруари 2004 г. (изменено с Решение 2008/439/ЕО на Съвета от 9 юни 2008 г. и Решение 448/2011/ЕС на Съвета от 19 юли 2011 г.), прието на основание член 299, параграф 2 от Договора за ЕО (сега член 349 от ДФЕС) дава правото на Франция да прилага до 1 юли 2014 г. пълно или частично освобождаване от данък „octroi de mer“ за определени продукти, които са произведени в най-отдалечените френски региони (с изключение на Сен Мартен), с цел да компенсира неблагоприятните условия в най-отдалечените региони на Съюза (отдалеченост, зависимост от суровини и енергия, малък размер на местния пазар и със слабо развита износна дейност) и да окаже подкрепа на тяхната конкурентоспособност и социално и икономическо развитие.

Франция поиска система за диференцирано данъчно облагане, подобно на гореспоменатата система, да бъде запазена до 31 декември 2020 г. Въпреки това Комисията счете, че анализът на списъците на продуктите, за които Франция е пожелала да прилага диференцирана система на данъчно облагане е продължителен процес, който не би могъл да бъде завършен преди изтичането на срока на действие на Решение № 2004/162/ЕО, т.е. преди 1 юли 2014 г. Ето защо, за да се предостави възможност на Комисията да финализира оценката на заявлението на Франция, Решение № 378/2014/ЕС на Съвета от 12 юни 2014 г. удължи срока на прилагане на Решение 2004/162/ЕО на Съвета с шест месеца — до 31 декември 2014 г.

След приключване на оценката на Комисията, целта на настоящото предложение е да предостави нова правна рамка за прилагане на данъка „octroi de mer“ за периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2020 г., определяйки списък на продуктите, по отношение на които може да се прилага пълно или частично освобождаване от данък. Въпреки че продуктите, включени в новия списък са до голяма степен сходни с изброените в приложението към Решение № 2004/162/ЕО на Съвета, въведени са някои нови продукти, докато други отпадат.

Предложението на Комисията предвижда също удължаване на валидността на Решение № 2004/162/ЕО с още шест месеца (до 30 юни 2015 г.), за да се даде на Франция време да транспонира разпоредбите на новото решение на Съвета в националното си законодателство за периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2020 г.

Като се има предвид, че тази мярка е оправдана и има за цел да продължи да стимулира икономическата активност и конкурентоспособността в най-отдалечените региони, като в същото време не подкопава съгласуваността на вътрешния пазар и правния ред на Съюза, председателят предлага настоящото предложение да бъде прието без изменения, в съответствие с член 50 от Правилника за дейността.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Режим за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони

Позовавания

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Дата на консултация с ЕП

4.11.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

12.11.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

12.11.2014

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

25.11.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

3.12.2014

Дата на приемане

3.12.2014

 

 

 

Дата на внасяне

5.12.2014