ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o režimu daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodajka: Iskra Mihaylova
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2014/0308(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0054/2014
Předložené texty :
A8-0054/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o režimu daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0666),

–       s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0242/2014),

–       s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0054/2014),

1.      schvaluje návrh Komise;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozhodnutím Rady 2004/162/ES ze dne 10. února 2004 (ve znění rozhodnutí Rady 2008/439/ES ze dne 9. června 2008 a 448/2011/EU ze dne 19. července 2011), které bylo přijato na základě čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES (nyní článek 349 Smlouvy o fungování EU), bylo Francii do 1. července 2014 povoleno uplatňovat osvobození od námořní daně „octroi de mer“ nebo její snížení u řady produktů, které byly vyrobeny ve francouzských nejvzdálenějších regionech (s výjimkou Svatého Martina), s cílem vyrovnat znevýhodnění dotčených nejvzdálenějších regionů (odlehlost, surovinová a energetická závislost, malý trh a nízká úroveň vývozní činnosti) a podporovat jejich konkurenceschopnost a sociální a hospodářský rozvoj.

Francie požádala, aby byl systém diferencovaného zdanění podobný výše uvedenému systému zachován do 31. prosince 2020. Komise však měla za to, že analýza seznamů výrobků, na něž chtěla Francie uplatnit diferencovaný daňový systém, je zdlouhavým procesem, který nebylo možné dokončit do data ukončení platnosti rozhodnutí 2004/162/ES, tj. do 1. července 2014. Aby mohla Komise dokončit posouzení francouzské žádosti, byla rozhodnutím Rady 378/2014/EU ze dne 12. června 2014 prodloužena lhůta pro uplatňování rozhodnutí Rady 2004/162/ES o šest měsíců do 31. prosince 2014.

Po ukončení tohoto posouzení ze strany Komise je cílem nyní předloženého návrhu vytvořit nový právní rámec pro daň „octroi de mer“ od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2020 tím, že se stanoví produkty, na které bude možné osvobození od daně a snížení daně uplatňovat. I když jsou produkty obsažené v novém seznamu většinou podobné těm, které jsou uvedeny v příloze k rozhodnutí Rady 2004/162/ES, bylo zařazeno několik nových produktů, zatímco jiné byly vyřazeny.

V návrhu Komise se rovněž předpokládá prodloužení platnosti rozhodnutí 2004/162/ES o dalších šest měsíců (do 30. června 2015), aby měla Francie dostatek času na provedení ustanovení nového rozhodnutí Rady do svých vnitrostátních právních předpisů na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2020.

Vzhledem k tomu, že toto opatření je opodstatněné a jeho záměrem je nadále stimulovat hospodářskou činnost a konkurenceschopnost v nejvzdálenějších regionech, přičemž nenarušuje soudržnost vnitřního trhu a právního řádu EU, předseda navrhuje, aby byl tento návrh přijat beze změn v souladu s článkem 50 jednacího řádu.

POSTUP

Název

Režim daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech

Referenční údaje

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Datum konzultace s EP

4.11.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

12.11.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

12.11.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

25.11.2014

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

3.12.2014

Datum přijetí

3.12.2014

 

 

 

Datum předložení

5.12.2014