BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

5.12.2014 - (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)) - *

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Iskra Mihaylova
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

Procedure : 2014/0308(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0054/2014
Indgivne tekster :
A8-0054/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2014)0666),

–       der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0242/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–       der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0054/2014),

1.      godkender Kommissionens forslag;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

I medfør af Rådets beslutning 2004/162/EF af 10. februar 2004 (som ændret ved Rådets beslutning 2008/439/EF af 9. juni 2008 og Rådets afgørelse 448/2011/EU af 19. juli 2011), der blev vedtaget på basis af EF-traktatens artikel 299, stk. 2, (nu artikel 349 i TEUF) kan Frankrig indtil den 1. juli 2014 indrømme fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" på bestemte varer, der er produceret i de franske regioner i den yderste periferi (Saint-Martin undtaget) for at kompensere for de ugunstige vilkår, som de pågældende regioner i den yderste periferi lider under (afsides beliggenhed, afhængigheden af råstoffer og energi, det lokale markeds beskedne størrelse) og for at støtte deres konkurrenceevne og sociale og økonomiske udvikling.

Frankrig havde anmodet om, at et differentieret afgiftssystem magen til det ovennævnte system opretholdes indtil 31. december 2020. Kommissionen mente imidlertid, at analysen af produktlister, for hvilke Frankrig ønskede at anvende et differentieret afgiftssystem, var en langvarig proces, som ikke kunne gennemføres før udløbet af beslutning 2004/162/EF, dvs. 1. juli 2014. I medfør af Rådets afgørelse nr. 378/2014/EU af 12. juni 2014 blev anvendelsesperioden for Rådets beslutning 2004/162/EF derfor forlænget med seks måneder indtil den 31. december 2014 for at give Kommissionen mulighed for at afslutte vurderingen af den franske ansøgning.

Efter at Kommissionen har afsluttet sin vurdering, er målet med det nu fremlagte forslag at skabe de retlige rammer for særafgiften fra 1. januar 2015 indtil 31. december 2020 ved at fastsætte de varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af afgifter. Selv om varerne på den nye liste i høj grad er identisk med de varer, der er opført i bilaget til Rådets beslutning 2004/162/EF, er der opført nogle nye produkter, mens andre produkter er fjernet fra listen.

Kommissionens forslag indebærer også en yderligere forlængelse af beslutning 2004/162/EF i yderligere seks måneder (indtil den 30. juni 2015) for at give Frankrig tid til i sin nationale lovgivning at gennemføre bestemmelserne i Rådets nye afgørelse vedrørende perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2020.

I betragtning af at denne foranstaltning kan retfærdiggøres og har til hensigt fortsat at stimulere økonomisk aktivitet og konkurrenceevne i en yderregion og ikke skader sammenhængen i det indre marked og EU's retsorden, foreslår formanden, at dette forslag vedtages uden ændringer, i overensstemmelse med artikel 50 i forretningsordenen.

PROCEDURE

Titel

Særafgiften “octroi de mer” i de franske regioner i den yderste periferi

Referencer

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Dato for høring af EP

4.11.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

12.11.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.11.2014

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

25.11.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

3.12.2014

Dato for vedtagelse

3.12.2014

 

 

 

Dato for indgivelse

5.12.2014